Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGambaran Keseluruhan

Jabatan Perdana Menteri mula ditubuhkan pada 1 Januari 1984 sempena pengambilan alih semula kemerdekaan dan kedaulatan Negara Brunei Darussalam sepenuhnya. Dengan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah mengumumkan 6 Kabinet yang dipimpin oleh Baginda sendiri, yang mana Baginda adalah Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Kewangan.

Pada Oktober 1986, Baginda menyusun semula Kabinet tersebut. Baginda melepaskan jawatannya sebagai Menteri Kewangan dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan mengambil alih jawatan Menteri Pertahanan yang selama ini dipegang oleh Allahyarham ayahanda Baginda sejak 1 Januari 1984. Dalam penyusunan semula itu juga, Baginda telah melantik 5 Menteri dan 8 Timbalan Menteri yang baru.

Pada 24hb Mei 2005, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melantik dua menteri kabinet di Jabatan Perdana Menteri termasuk jawatan Menteri Tenaga dan satu jawatan Timbalan Menteri yang baru.

Jabatan Perdana Menteri mempunyai 21 jabatan dibawahnya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Perdana Menteri mengetuai Pejabat Jabatan Perdana Menteri tersebut. Dibawah Perdana Menteri ialah Menteri Kanan yang dipegang oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah, Menteri Tenaga dan Timbalan Menteri. Jabatan Perdana Menteri mempunyai 7 Setiausaha Tetap yang mana dibantu oleh Timbalan Setiausaha Tetap dan Ketua-Ketua Jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Jabatan Perdana Menteri merupakan pusat koordinasi antara agensi-agensi dalam Perkhidmatan Awam kerana ianya berperanan dalam pembentukan dan perlaksanaan dasar. Jabatan ini juga adalah agensi pusat bagi pengurusan dan pentadbiran Kerajaan dan perkhidmatan awam.

Pejabat-pejabat Jabatan Perdana Menteri terletak di Istana Nurul Iman, Bangunan Sekretariat di Bandar Seri Begawan, dan Bangunan CSPS di Gadong. Manakala Bahagian Tenaga terletak di Bangunan Bahirah, Jalan Menteri Besar.