Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi, Misi dan Fungsi

Wawasan Brunei 2035 yang dirasmikan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun 2007, dihasratkan untuk mentransformasi Negara Brunei Darussalam sebagai negara yang dikenali mempunyai penduduk yang berpendidikan; berkemahiran dan Berjaya menurut piawaian antarabangsa, menikmati mutu kehidupan yang tinggi; dan mempunyai ekonomi yang dinamik dan berdayatahan. Jabatan Perdana Menteri (JPM) memainkan peranan dalam memimpin dan mensejajarkan tindakan-tindakan kearah fungsi Kerajaan yang berkesan demi pencapaian Wawasan 2035.

 

VISI

KEPIMPINAN DAN URUSTADBIR CEMERLANG BAGI WAWASAN 2035 KE ARAH
"BALDATUN THAYYIBATUN WA RABBUN GHAFUR"

MISI

MEMIMPIN DALAM PEMBANGUNAN, PENYELARASAN DAN PELAKSANAAN DASAR-DASAR KEBANGSAAN
BERPANDUKAN KEPADA MELAYU ISLAM BERAJA (MIB)

 

 Pelan Strategik Jabatan Perdana Menteri (JPM) menggariskan tiga tema strategic utama:

  • Tema Strategik 1 - Kepimpinan Cemerlang, yang menghasilkan kepimpinan berkualiti dan kemahiran dasar
  • Tema Strategik 2 -Urus Tadbir Baik, yang menghasilkan kerajaan yang beretika dan bertanggungjawab
  • Tema Strategik 3 - Hasil Dasar, yang menghasilkan penggubalan dasar yang berimpak dan menepati pencapaian yang dihasratkan


visi-misi-fungsi.png