YANG BERHORMAT DATO SERI PADUKA AWANG HAJI ABDUL MOKTI BIN HAJI MOHD DAUD

MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI