YANG BERHORMAT DATO SERI PADUKA HAJI AWANG ABDUL MOKTI BIN HAJI MOHD DAUD

MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI