Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
12.02.18 Pertukaran, Pelantikan Pegawai Kanan Kerajaan


Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Pengarah Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Awang Ramlee bin Haji Jamudin ditukar dan dilantik sebagai Pengarah Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan di Kementerian Pendidikan.

Tarikh pertukaran dan pelantikan pegawai tersebut bermula pada 7 Februari 2018.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
Attachments