Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
08.05.17 Pelantikan Juruaudit Agung baharu

Pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini Jabatan Perdana Menteri (JPM) memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Setiausaha Tetap (Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran) di JPM, Dato Paduka Awang Haji Yahya bin Haji Idris, menjadi Juruaudit Agung.


Tarikh pelantikan pegawai tersebut berkuat kuasa mulai Selasa, 12 Syaaban 1438 Hijrah bersamaan 9 Mei 2107.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

Attachments