Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
10.11.21 Titah perutusan tahniah kepada PM Jepun


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, atas pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri (PM) Jepun, berikutan dengan kemenangannya dalam Pilihanraya Umum yang Ke-49, pada 31 Oktober 2021.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Attachments