Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
23.09.21 Berkenan hantar perutusan tahniah

hm_230921.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Penjaga Dua Masjid Suci, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Raja Arab Saudi dan kerajaan serta rakyat Arab Saudi sempena dengan Ulang Tahun Hari Kebangsaan negara tersebut.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Attachments