Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
04.04.19 Dinaikkan pangkat


Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan bagi Ketua Buhuth di Jabatan Mufti Kerajaan, Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof dinaikkan pangkat sebagai Penolong Mufti (Buhuth) di Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri mulai 19 Jun 2017.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei


Attachments