Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
02.01.19 Lantikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan

Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan / Penolong Pengarah di Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan, Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan.


Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai Khamis, 26 Rabiulakhir 1440 Hijrah bersamaan 3 Januari 2019 Masihi.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

Attachments