Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
29.10.18 Hubungan persahabatan Brunei - Turki dihargai


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Turki, Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, kerajaan serta rakyat Republik Turki bersempena dengan Hari Republik negara tersebut.

Dalam titah perutusan kepada TYT Recep Tayyip Erdogan, Kebawah DYMM sangat menghargai persahabatan yang rapat lagi mesra yang telah dinikmati oleh kedua-dua buah negara, melalui kerjasama yang aktif di antara rakyat masing-masing dalam pelbagai bidang dan berharap terus berpeluang memperluaskan perhubungan yang penting ini.

Baginda mengakhiri titah perutusan tahniah tersebut dengan menyampaikan salam muhibah kepada TYT Recep Tayyip Erdogan dan semoga TYT berada dalam kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Attachments