Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
03.04.18 Berkenan utus tahniah kepada Presiden Republik Arab Mesir


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Abdel Fattah Al-Sisi berikutan pelantikannya semula sebagai Presiden Republik Arab Mesir.

Dalam titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Arab Mesir, TYT Abdel Fattah Al-Sisi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap TYT akan terus mendapat banyak kejayaan dalam penggalnya yang baharu dan seterusnya akan dapat terus bekerja bersama dengan TYT bagi mengukuhkan hubungan dua-hala dan kerjasama di dalam Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan Gerakan Negara-negara Berkecuali (NAM).

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM berdoa Kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga TYT akan sentiasa berada di dalam kesihatan dan kegembiraan yang berpanjangan, serta rakyat Republik Arab Mesir akan sentiasa menikmati keamanan dan kemakmuran berterusan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
Attachments