Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,  berkenan menerima mengadap qari dan qariah negara, Awangku Muhammad Adibul Amin bin Pengiran Haji Marjuki dan Dayang Hajah Siti Noor Dzuhairah binti Haji Awang Damit.

Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Kedua-dua qari dan qariah tersebut telah berjaya mendapat tempat kedua dalam Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa Kali Ke-59 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Turut hadir, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Dato Paduka Awang Haji Mohd Juanda bin Haji A.Rashid, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yusof dan jurulatih bagi peserta-peserta Negara Brunei Darussalam, Dato Paduka Awang Haji Md Yusof bin Bakar.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Puan Yang Terutama The Right Honourable Theresa May berikutan dengan serangan letupan di Manchester baru-baru ini.

Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan perasaan terkejut dan amat sedih mengetahui akan kejadian tersebut yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan.

Kebawah DYMM bagi mewakili kerajaan serta rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada Puan Yang Terutama dan rakyat Britain, terutama sekali kepada keluarga yang mengalami kehilangan berikutan dengan serangan yang tidak bertanggungjawab itu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Televisyen Brunei
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat menghadiri Arab Islamic American Summit yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa King Abdulaziz di Riyadh.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Pusat Persidangan itu dialu-alukan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Penjaga Dua Masjid Suci dan Raja Arab Saudi.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya dijunjung bagi Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh Kebawah DYMM Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud.


Selepas Majlis Santap Tengah Hari, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama Kebawah DYMM Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud; Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, serta ketua-ketua Negara dan kerajaan daripada beberapa negara Arab dan Islam yang lainnya.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM bersama-sama pemimpin lain beredar ke Dewan Persidangan bagi memulakan sesi Arab Islamic American Summit.


Persidangan berkenaan dimulakan dengan titah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, sebagai Tuan Rumah kepada persidangan berkenaan.


Ianya diikuti dengan ucapan daripada Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Donald J. Trump  dan ucapan daripada beberapa ketua negara dan kerajaan yang lain.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri Arab Islamic American Summit yang akan diadakan pada 21 Mei 2017.


Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.


Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria; Menteri-Menteri Kabinet; Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-Timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan wakil daripada Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Negara Brunei Darussalam.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Persekutuan Peniaga-peniaga Melayu Brunei (PPPMB) akan melancarkan tapak kubikel inkubator (Projek Kubikel Peniaga Belia) bagi peniaga-peniaga mikro di Kompleks Perindustrian Beribi.


Sehubungan itu, Majlis Penandatanganan Projek Kubikel Peniaga Belia antara PPPMB dengan Darussalam Enterprise (DARe) telah berlangsung di Bangunan Design and Technology, Berakas, di sini.


Menandatangani bagi pihak PPPMB ialah Presiden PPPMB, Dr. Awang Haji Abdul Latif bin Haji Chuchu, manakala bagi pihak DARe pula diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Javed Ahmad.


Majlis tersebut disaksikan oleh Menteri Tenaga dan Industri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar.


Ketua Pegawai Eksekutif DARe dalam ucapannya menerangkan, tapak inkubator (Incubation space) itu memberi peluang kepada para usahawan untuk mencuba dan mengembangkan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan mereka, di samping dapat menimba pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna dalam menjalankan perniagaan.


Sementara itu, Presiden PPPMB dalam ucapannya berkata, inisiatif tersebut memberikan usahawan tempatan yang masih di peringkat awal dalam membangunkan perniagaan mereka dan memberi peluang untuk menguji dan membangunkan produk serta perkhidmatan mereka.


Dalam pada itu, tapak inkubator itu akan ditawarkan kepada usahawan di bawah umur 40 tahun yang merupakan anggota PPPMB dengan kadar sewa BND90 sebulan.


Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Industri di JPM semasa ditemu bual Pelita Brunei menjelaskan, itu merupakan pertama kali bagi kerajaan bergabung dengan peniaga-peniaga tempatan di negara ini untuk sama-sama menyediakan kubikel bagi peniaga belia Brunei yang diterajui oleh pihak kerajaan dan juga pihak PPPMB.


Menurut Yang Berhormat, dengan termeterainya perjanjian itu, PPPMB akan mengadakan kubikel untuk para peniaga memulakan perniagaan mereka.


“Saya merasa gembira ini kerana selama ini selalu kita dengar tentang perlunya ada ‘Public Private Partnership’ yang dibuat oleh pihak swasta atau organisasi-organisasi peniaga melayu Brunei dan dengan adanya perjanjian ini menampakkan peniaga-peniaga melayu Brunei adalah sangat serius dalam membangunkan terutama sekali belia-belia di negara ini untuk berniaga dan menjadi ‘Micro Small Medium Enterprises’ (MSME) dan seterusnya MSME ini berkembang kepada perekonomian negara,” ujar Yang Berhormat.


Yang Berhormat menambah, selepas tiga bulan pengubahsuaian tempat kubikel berkenaan, yang mana perbelanjaan bukan dikeluarkan oleh kerajaan tetapi dikeluarkan oleh PPPMB dan dalam tiga bulan ini, kita akan melihat tempat tersebut beroperasi dan sesudah ia beroperasi, pihak DARe akan berkerjasama dengan PPPMB untuk memastikan permulaan ini atau belia-belia yang memulakan perniagaan ini diberi kursus dan pendedahan serta tunjuk ajar berniaga di negara ini.


Yang Berhormat menyeru kepada persatuan-persatuan yang lain supaya mencontohi apa yang telah dibuat oleh PPPMB, bukan sahaja setakat berbincang di persidangan malah menjadi pemangkin untuk kemudahan para belia.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkenan berangkat  merasmikan Pusat Perkhidmatan dan Loji 'Threading Oil Country Tubular Goods' (OCTG) SC Tubular Solutions (B) Sdn. Bhd. (SCTSB) dan VAM®BRN Sdn. Bhd. (VAM® BRN)  di Taman Perindustrian Salambigar, di sini.


Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar; Pengarah Urusan, VAM®BRN, Ohashi Tomoyuki dan Pengurus Am, SCTSB, Stuart M’Cartney.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.


Dalam sembah alu-aluan Pengarah Urusan VAM®BRN, Ohashi Tomoyuki, antara lain menyembahkan operasi itu akan membawa peluang kemajuan perniagaan tempatan baharu bukan sahaja dalam bentuk penyewaan langsung dan perbelanjaan tetapi juga dalam perkhidmatan sokongan.


Beliau menambah, ia juga menggambarkan peluang terbaik kepada pekerja tempatan untuk memajukan kemahiran teknikal dan operasi mereka daripada industri profesional terkemuka dan setentunya akan meningkatkan keupayaan yang mampan kepada industri minyak dan gas di negara ini.


Di samping itu beliau juga menyembahkan, ini adalah kali pertama kemudahan pengurusan 'threading' dan bekalan tempatan ditubuhkan di luar Jepun yang merangkumi teknologi pasaran terkemuka.


Majlis disusuli dengan tayangan video ringkas mengenai SCTSB dan VAM®BRN.


DYTM kemudian berkenan melancarkan Pusat Perkhidmatan dan Loji Threading OCTG SCTSB dan VAM®BRN dan seterusnya berkenan menerima pesambah diikuti dengan bacaan Doa Selamat.


Seterusnya, DYTM berkenan menandatangani plak dan berangkat melawat Pameran Pusat Perkhidmatan dan Loji Threading OCTG.


Pelaburan Langsung Asing (FDI) SCTB dan VAM®BRN OCTG bernilai sehingga USD52 juta dan ia telah berjaya menyediakan pekerjaan kepada 87 anak tempatan  yang membentuk kepada 78 peratus daripada jumlah tenaga kerja.


Projek FDI tersebut dijangka menyumbang kira-kira BND7 juta dalam perbelanjaan tahunan selain menyediakan peluang pelbagai aktiviti kepada PKS tempatan yang diperlukan untuk menyokong projek seperti Logistik, Pembinaan dan Kejuruteraan serta Fabrikasi Logam.


Ia juga merupakan kali pertama teknologi paip 'threading' dieksport keluar Jepun.


Sejurus selepas itu, DYTM juga berangkat melawat Loji Threading VAM®BRN dan kemudiannya berkenan bergambar ramai.


VAM®BRN merupakan syarikat usaha sama yang ditubuhkan di negara ini antara Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Sumitomo Corporation and Vallourec Tubes S.A.S daripada Perancis, manakala SCTSB adalah Syarikat Kumpulan Sumitomo Corporation.


Lebih 40 tahun, NSSMC telah membekalkan paip OCTG untuk aktiviti penggerudian kepada Syarikat Brunei Shell Petroleum (BSP).


Syarikat VAM®BRN memulakan perkhidmatan threading OCTG pada November 2016, manakala SCTSB mula beroperasi sepenuhnya pada Januari 2017 dan sejak itu kedua syarikat tersebut telah beroperasi secara aktif untuk menyokong operasi pengeluaran hidrokarbon Syarikat BSP dalam menyokong Wawasan Negara Brunei Darussalam 2035.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Lot-lot Tanah dan Anak-anak Kunci Rumah kepada seramai 954 penerima di bawah Rancangan Perumahan Negara (RPN) dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati (STKRJ) bagi Daerah Brunei dan Muara (DBM).


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, di sini, dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar dan Pemangku Pegawai DBM, Awang Misle bin Haji Abdul Karim.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Brunei Muara, Pengiran Haji Shahril Azman bin Pengiran Haji Metusin, yang kemudian diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Pemangku Pegawai DBM.


Pemangku Pegawai DBM dalam sembah alu-aluannya, antara lain mengingatkan kepada para penerima dan penghuni-penghuni RPN ini nanti untuk akan sentiasa menjaga dan memelihara keharmonian hidup bernegara, mewujudkan perpaduan dan semangat kejiranan serta kesejahteraan dan kemakmuran dalam suasana yang aman dan saling hormat-menghormati dan mematuhi pensyaratan-pensyaratan yang telah digariskan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan.


Beliau juga turut merafakkan sembah menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah DYMM di atas nikmat serta limpah kurnia anugeraha baginda yang sudah setentunya memberikan kehidupan dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima.


Selaku rakyat dan penduduk yang bernaung dan berlindung di bawah payung pemerintahan bijaksana Kebawah DYMM sembahnya lagi, akan terus-menerus mendukung kepimpinan dan kedaulatan baginda serta membaharui ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Kebawah DYMM sebagai raja yang disayangi dan disanjungi dan sentiasa tekad berdiri teguh mendukung serta berikrar menyokong sepenuhnya terhadap kepimpinan baginda.


Sebagai rakyat dan penduduk baginda juga sembahnya lagi, mereka sentiasa berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM sentiasa mendapat taufik serta kurnia limpahan rahmat dan sentiasa berada di dalam keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala dan kekal karar memerintah di atas takhta singgahsana kerajaan NBD.


Terdahulu sembah beliau, keberangkatan Kebawah DYMM itu memberikan satu anugerah serta penghormatan yang amat tinggi nilainya, dan memberi makna yang amat berharga serta menjadi kenang-kenangan kepada para penerima.


Di samping itu sembahnya, dengan kurnia penganugerahan tersebut mencerminkan sikap keprihatinan, pemedulian serta rasa kasih sayang baginda terhadap rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Brunei Darussalam yang bertuah ini.


Pada majlis tersebut, dari keseluruhan jumlah peserta seramai 222 penerima lot-lot tanah, manakala 732 orang menerima anak-anak kunci rumah.


Menurut perangkaan Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan lebih 28 ribu buah rumah telah dihasilkan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 26,240 unit rumah telah dianugerahkan kepada para penerima yang berkelayakan seluruh negara, yang mana dari jumlah itu lebih 17 ribu unit para penerima dari DBM.


Ini membuktikan komitmen kerajaan melalui Kementerian Pembangunan dalam merancang dan meneliti penyediaan perumahan di bawah Skim Perumahan Negara bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat selaras dengan strategi pembangunan Wawasan Brunei 2035.


Sejurus menyempurnakan majlis tersebut, Kebawah DYMM kemudiannya berkenan melawat ke beberapa institut pendidikan antaranya ke Sekolah Rendah Anggerek Desa, Kluster III, Mukim Berakas 'A'; Sekolah Rendah Mulaut dan di salah sebuah institusi pengajian tinggi yang menjadi perhatian Kebawah DYMM, iaitu Pusat Tingkatan Enam Sengkurong, Mukim Sengkurong.


Selesai membuat lawatan di institut-institut pendidikan berkenaan, Kebawah DYMM seterusnya berkenan berangkat ke rumah Ketua Kampung Tanjong Nangka, Mukim Sengkurong, Awang Haji Lamat bin Nawang.


Di akhir lawatan, Kebawah DYMM juga berkenan berangkat meninjau ke lima buah rumah peserta yang terpilih menerima anak-anak kunci rumah di bawah RPN Lugu, Mukim Sengkurong.


Sejak negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 di bawah pimpinan Kebawah DYMM, rakyat dan penduduk telah dan terus menikmati berbagai kemudahan, antaranya penyediaan perumahan.


Ia jelas mencerminkan keprihatinan dan pemedulian baginda kepada rakyat dan penduduk negara ini dan secara langsung membuktikan komitmen kerajaan dalam mendukung hasrat dan cita-cita baginda khususnya dalam menyediakan perumahan yang berkonsep berdaya tahan serta mampu dimiliki selaras dengan salah satu objektif Rancangan Kemajuan Negara (RKN) untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat yang tinggi.


Oleh itu, dalam usaha untuk memastikan penyediaan perumahan di bawah Skim Perumahan Negara tersebut mampu berdaya tahan, Kementerian Pembangunan telah menubuhkan satu jawatankuasa, iaitu Housing Focus Group bagi meneliti pendekatan-pendekatan baharu dengan me'review' secara menyeluruh dasar subsidi kerajaan, syarat-syarat kelayakan pemohon, jenis perumahan yang akan dibina dengan mengambil kira isu ketersediaan tanah negara.


Antara usaha yang kini dilaksanakan, di mana Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kemajuan Perumahan telah melaksanakan Kemas Kini Data Pemohon Skim Perumahan Negara (KSPN) 2017 selama dua bulan sehingga Jun ini.


Adalah diharapkan dari hasil KSPN 2017 itu membolehkan kementerian berkenaan merangka dan mengemas kini dasar yang sedia ada serta memastikan bahawa dasar Skim Perumahan Negara akan terus releven juga dapat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dan penduduk di negara ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini Jabatan Perdana Menteri (JPM) memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Setiausaha Tetap (Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran) di JPM, Dato Paduka Awang Haji Yahya bin Haji Idris, menjadi Juruaudit Agung.


Tarikh pelantikan pegawai tersebut berkuat kuasa mulai Selasa, 12 Syaaban 1438 Hijrah bersamaan 9 Mei 2107.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Suasana di ibu negara sangat meriah apabila semua lapisan masyarakat dan seisi keluarga sama-sama menyertai acara kemuncak Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan (HKK) 2017 tahun ini iaitu Riadah dan Kayuhan Keluarga Harmoni 2017.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara Riadah dan Kayuhan Keluarga Harmoni yang bermula dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien (SOAS), di ibu negara.


Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


Keberangkatan baginda dan kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi.


Terdahulu, acara kayuhan sejauh 12 kilometer dimulakan dengan pelepasan sebanyak 20 belon oleh peserta kanak-kanak.


Kayuhan turut disertai oleh Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Duta-duta serta perwakilan negara asing, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, para jemputan dan orang ramai termasuk warga asing.


Kayuhan melalui jalan-jalan utama iaitu Jalan Pretty; Jalan Elizabeth Dua; Jalan Masjid Omar 'Ali Saifuddien; Jalan Kianggeh; Jalan Sekolah; Jalan Kumbang Pasang; Jalan Lapangan Terbang Lama; Jalan Muhibbah; Jalan Landasan Lama; Jalan Menteri Besar; Jalan Perdana Menteri; Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien melimpasi beberapa buah bangunan ikonik seperti Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddien; Dermaga; Bangunan Lapau; Pusat Belia; Bangunan Jabatan Perdana Menteri; Bangunan Alat Kebesaran Diraja dan Bangunan Sekteriat.


Kebawah DYMM beserta kerabat diraja kemudiannya berkenan menyaksikan perbarisan lintas lalu daripada ahli-ahli keluarga yang terdiri daripada cucu, anak, ibu bapa dan nenek berbasikal sebelum dijunjung berangkat menandatangani papan penghargaan / terima kasih.


Selepas berbasikal, baginda berkenan berangkat bercemar duli menyaksikan lebih dekat kemeriahan Riadah Keluarga di Bandarku Ceria dengan berbagai jenis aktiviti mengikut kluster seperti kesukanan, keugamaan, keusahawanan, kemasyarakatan dan kewangan dan seterusnya berkenan menyertai perlawanan tarik kalat bersama Ahli-ahli Persatuan Tarik Kalat Brunei Darussalam.


Baginda bersama ahli-ahli kerabat diraja kemudian berkenan berangkat melawat petak-petak jualan Bandarku Ceria yang berada di sekitar Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.


Kluster Kesukanan terdiri daripada Demonstrasi Sukan Tarik Kalat, Lumba Perahu, Lumba Basikal dan Pertunjukan Seni  Mempertahankan Diri (Martial Arts).


Persatuan Tarik Kalat Brunei Darussalam turut memperlihatkan gambar-gambar penglibatan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Al-Marhum Ayahanda baginda dalam sukan Tarik Kalat pada tahun 70-an termasuk piala-piala kejohanan yang telah dijalankan oleh persatuan tersebut.


Manakala bagi Persatuan Lumba Perahu Brunei Darussalam menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sukan Lumba Perahu, pameran kelengkapan berkayuh dahulu dan sekarang, pengayuh, jaket keselamatan dan perahu lumba serta demonstrasi berkayuh dalam perahu dan kecergasan (fitness).


Persekutuan Basikal Brunei Darussalam pula memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sukan Lumba Basikal, pameran kelengkapan berbasikal yang terdiri daripada tujuh buah basikal pertandingan dan mengadakan pertandingan 'push bike'.


Sementara itu, Skim Seni Mempertahankan Diri (Martial Arts) juga membuat Pertunjukan Seni Bela Mempertahankan Diri yang terdiri daripada sukan-sukan Wushu, Pencak Silat, Karatedo, Taekwando dan Kempo.


Selain itu, acara-acara kekeluargaan yang berbentuk telematch seperti meniup belon, menarik daun nipah, peraduan boling kelapa juga diadakan yang diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung megikut zon-zon di Daerah Brunei Muara.


Pertunjukan-pertunjukan seperti Pertunjukan Burung Helang dan Kakak Tua serta Pertandingan Suara Burung juga turut memeriahkan lagi keceriaan Riadah dan Keluarga Harmoni di Bandarku Ceria.


Para peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang sudah seperti biasanya berniaga di Bandarku Ceria memang setentunya tidak melepaskan peluang berjaja pada hari tersebut begitu juga agensi-agensi swasta seperti Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) dan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) juga turut serta mempromosikan produk-produk kekeluargaan.


Riadah dan Kayuhan Keluarga Kebangsaan 2017 merupakan acara yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kesihatan dengan penglibatan semua kementerian lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam.


Kejayaannya mencerminkan bagaimana pendekatan keseluruhan negara yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak bukan kerajaan atau NGOs adalah sangat berkesan, apatah lagi jika digunapakai dalam memajujayakan program-program pembangunan negara.


Acara ini menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi di mana penglibatan aktif dan penghayatan budaya sukan oleh setiap ahli keluarga akan mewujudkan masyarakat yang sihat dan memupuk perpaduan negara.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar menerima kunjungan muhibah Menteri Tenaga, Industri dan Sumber Mineral dari Kerajaan Arab Saudi, Tuan Yang Terutama Khalid Al-Falih.


Kunjungan tersebut adalah bagi memperkukuhkan lagi hubungan erat dan persaudaraan serta kerjasama antara Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi berikutan lawatan rasmi oleh Kebawah Duli Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Arab Saudi dan Penjaga Dua Masjid Suci ke Brunei Darussalam pada awal pada bulan Mac 2017.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud telah menekankan kepentingan mengukuhkan kerjasama dua hala dalam beberapa bidang yang menjadi kepentingan bersama termasuk bidang tenaga, pelaburan dan ekonomi.


Kunjungan TYT Khalid Al-Falih ke negara ini adalah tepat pada masanya mengikut arahan kedua-dua pemimpin, di mana kedua buah negara berpeluang meneroka kerjasama dua hala dan peluang-peluang ekonomi.


Dalam perjumpaan dua hala tersebut, kedua-dua menteri tersebut membincangkan pelan kepelbagaian ekonomi kedua buah negara yang mempunyai beberapa peluang untuk diterokai dan bekerjasama dalam bidang yang berpotensi bagi kepentingan bersama termasuk bekalan minyak mentah dari Arab Saudi untuk membangunkan sektor hiliran petrokimia yang semakin meningkat di Negara Brunei Darussalam dan potensi pelaburan oleh syarikat-syarikat dari Arab Saudi dalam projek ammonia dan urea Brunei Darussalam serta projek-projek lain yang menarik.

 

Tuan Yang Terutama juga menjemput para pegawai Brunei Darussalam untuk belajar daripada pengalaman industri minyak dan gas di Arab Saudi.


Selain itu,kedua menteri juga membincangkan potensi untuk melanjutkan Deklarasi Kerjasama OPEC / Bukan OPEC yang sedia ada dan telah ditandatangani pada Disember 2016 yang turut menetapkan pelarasan pengeluaran minyak mentah dari negara-negara yang mengambil bahagian, termasuk Brunei.


Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi, selama enam bulan bermula Julai 2017 hingga Disember 2017 mempunyai objektif utama untuk menstabilkan dan pengimbangan semula harga minyak.


Yang Berhormat Pehin juga turut memaklumkan kepada TYT bahawa negara ini tidak mempunyai bantahan dan bersetuju dengan lanjutan tersebut.


Di waktu yang sama, TYT juga penuh berharap agar negara-negara lain yang menyertai akan menyusul kemudian.


Semasa berada di negara ini, TYT juga berpeluang melawat Bangunan Alat-Alat Kebesaran Diraja dan menghadiri jamuan tengah hari yang dihoskan oleh Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Perindustrian sebelum berangkat meninggalkan negara ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Ekspo dan Persidangan Inovasi Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017.


Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di Dewan Bridex, Jerudong, di sini, dijunjung oleh Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar dan Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.


DYTM seterusnya mengurniakan sabda perasmian Ekspo dan Persidangaan PMKS Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017 yang dianjurkan bersama Jabatan Tenaga dan Perindustrian di JPM, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (LKED), Darussalam Enterprise (DARe) dan Wilayah Autonomous Guangxi Republik Rakyat China.


Sejurus perasmian itu, DYTM berkenan melancarkan laman sesawang BusinessBN dan Made in Brunei yang mana portal ini menyediakan keseluruhan perkhidmatan dan maklumat terkini kerajaan yang menghubungkan perniagaan masyarakat tempatan dan antarabangsa juga bakal usahawan dalam menjalankan perniagaan di negara ini.


Inisiatif Made in Brunei yang dilaksanakan oleh DARe adalah untuk memberi kesedaran dalam dan luar negara dimana negara ini juga mampu menghasilkan produk-produk yang berkualiti tinggi.


DYTM seterusnya dijunjung dan berkenan menyaksikan Ekspo dan Persidangaan Inovasi PMKS Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017 di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex sebelum berangkat meninggalkan majlis.


Kira-kira 200 petak jualan yang terdiri dari PMKS tempatan mengambil bahagian dalam mempamerkan produk dan perkhidmatan pasaran Made in Brunei mereka seperti makanan, kedai roti dan farmaseutikal selain disertai oleh sektor ICT, kosmetik, fesyen dan pakaian serta pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh PMKS tempatan.


Ini termasuklah 31 petak jualan dari Majlis Perundingan Kampung (MPK) di keempat-empat daerah yang mempamerkan Satu Kampung Satu Produk mereka dan juga beberapa syarikat dari Sabah, Sarawak, Viet Nam, Indonesia dan juga China.


Ekspo yang julung-julung kalinya diadakan tersebut turut menyediakan platform untuk PMKS tempatan dalam mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka di samping memberi peluang mereka untuk berkembang melalui strategi pemasaran dan pembungkusan yang terbaik dalam mempamerkan produk supaya pengguna dan pembeli akan memilih untuk menyokong produk tempatan.


Pasaran Made in Brunei juga memberi peluang kepada bakal pelabur dan pengedar yang menghadiri pameran tersebut untuk bertemu rakan-rakan perniagaan yang lain dan membantu syarikat tempatan berkembang dan meningkatkan lagi potensi eksport ke luar negara.


Ekspo berkenaan dibukakan bagi kunjungan orang ramai selama tiga hari bermula 6 hingga 8 Mei 2017 bermula 10.30 pagi hingga 10.00 malam.


Sebarang keterangan lanjut mengenai Pasaran Made in Brunei bolehlah melayari laman sesawang di www.mibf.gov.bn atau instagram: @eidpmo atau menghubungi terus talian +673 2384488 sambungan 1050.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Pasukan Brunei DPMM FC gagal memanfaatkan bermain di gelanggang sendiri apabila tumpas kepada Pasukan Warriors FC 5-3 pada perlawanan Liga Singapura (Liga S) yang berlangsung malam tadi bertempat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.


Berangkat menyaksikan perlawanan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.


Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim bin Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.


Pada babak pertama menyaksikan Warriors FC menguasai permainan apabila mendahului permainan pada minit ke-24 menerusi jaringan Jordan Webb.


Namun pasukan Brunei DPMM FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit akhir babak pertama melalui jaringan Rafael Ramazotti apabila menerima hantaran daripada Hendra Azam pada minit ke-45.


Pada babak kedua perlawanan pula, kedua-dua pasukan saling silih berganti mengatur serangan untuk menambahkan gol masing-masing, namun pasukan Warriors FC melalui pemain lincah mereka, Jordan Webb sekali lagi berjaya meloloskan gawang pasukan Brunei DPMM FC dengan menghasilkan jaringan keduanya pada minit ke-55.


Walau bagaimanapun, pada minit ke-61 penyerang Brunei DPMM FC, Billy Mahmet berjaya menyamakan kedudukan apabila menerima hantaran lintang Azwan Ali Rahman sekali gus menggugat pasukan lawan dalam perlawanan yang sengit itu.


Setelah 73 minit berlangsung perlawanan, pasukan Warriors FC terus menyerang ke gawang pasukan rumah dengan berjaya menjaringkan satu lagi gol menerusi jaringan yang dibuat oleh Kento Fukuda, dan sekali lagi pasukan berkenaan berjaya menjaringkan gol keempat mereka menerusi jaringan Ridhuan Muhamad.


Selang tiga minit kemudian, pasukan Brunei DPMM FC sekali lagi berjaya menjaringkan gol ketiganya melalui tandukan yang dibuat oleh Rafael Ramazotti pada minit ke-83 yang sekali gus mencatatkan gol peribadinya yang kedua pada perlawanan menentang Warriors FC.


Namun pada lima minit terakhir perlawanan pasukan Warriors FC sekali lagi berjaya mendahului dan mengukuhkan kedudukan mereka dengan jaringan gol kelimanya yang dijaringkan oleh Joel Tshibamba dan sekali gus mengukuhkan kedudukan pasukan pelawat tersebut.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd. Yusof, di rumah kediamannya di Kampung Bengkurong.


Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah serta kerabat-kerabat diraja yang lain.


Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad telah kembali ke rahmatullah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, hari ini, jam 9.30 pagi ketika berusia 84 tahun.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga bersama-sama menunaikan Sembahyang Jenazah Berjemaah yang diimamkan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Allahyarham YAM Pengiran dilahirkan pada 25 Disember 1932, di Kampung Sultan Lama, Bandar Brunei (Bandar Seri Begawan), Negara Brunei Darussalam dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Pekan Brunei dari tahun 1939 hingga 1945 dan Sekolah Misi St. George, Bandar Brunei dari tahun 1945 hingga 1950, selain itu, Allahyarham YAM Pengiran juga pernah belajar malam di Maktab Sultan Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Brunei dari tahun 1955 hingga 1960.


Allahyarham YAM Pengiran mula berkhidmat dengan Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 1 Mac 1951.


Selain itu, Allahyarham YAM Pengiran juga pernah ditempatkan untuk bertugas di beberapa buah jabatan kerajaan seperti, Jabatan Kastam, Pejabat Tanah, Pejabat Ukur dan Jabatan Perjawatan.


Pada 1 Oktober 1967, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik sebagai Pegawai Protokol di Jabatan Adat Istiadat Negara (JAIN) sehingga dinaikkan pangkat menjadi Penolong Yang Di-Pertua AdatIstiadat Negara pada 1 Julai 1982 sehingga bersara dari perkhidmatan pada 25 Disember 1987.


Pada 1 Mac 1988, Allahyarham YAM Pengiran telah diambil semula untuk berkhidmat dalam jawatan yang sama sehingga 18 Januari 2004.


Pada 19 Januari 2004, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik menjadi Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan / Pegawai Pentadbir Kanan di Jabatan Adat Istiadat Negara, dan pada 5 Februari 2007, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik menjadi Penolong Kanan Yang Di-Pertuan Adat Istiadat Negara di JAIN.


Allahyarham YAM Pengiran merupakan Ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, selain pernah dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Dermasiswa (Jabatan Hal Ehwal Ugama).


Atas titah perkenan Kebawah DYMM, Allahyarham YAM Pengiran diangkat menjadi Cheteria 32, 'Pengiran Seri Wijaya' pada 28 April 2004.


Selain dari itu, Allahyarham YAM Pengiran telah dikurniakan dengan beberapa Bintang Kebesaran dan Pingat Kehormatan, antaranya Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama (Dato Seri Paduka - S.P.M.B.) pada tahun 1988; Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua (Dato Paduka - D.P.M.B.) pada tahun 1986; Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Ketiga (S.M.B.) pada tahun 1968; Pingat Bakti Laila Ikhlas (P.B.L.I.) pada tahun 1987; Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) pada tahun 1966; Pingat Kerja Lama (P.K.L.) pada tahun 1974; Pingat Pengisytiharan Kemerdekaan pada tahun 1987; Pingat Perjuangan pada tahun 1963; Pingat Puspa pada tahun 1968; Pingat Jubli Perak pada tahun 1992 dan Pingat Jubli Perak Hari Kebangsaan Ke-25 Tahun pada tahun 2009.


Semasa hayatnya, Allahyarham YAM Pengiran bertanggungjawab memerhatikan hal ehwal yang boleh menambahkan kejayaan dan kemakmuran negara serta mengadakan penyelidikan serta kajian mengenai masalah yang berkaitan dengannya untuk disembah maklumkan kepada sultan.


Allahyarham YAM Pengiran juga suka membuat kerja berkebajikan dan keagamaan serta berminat dalam bersukan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Abdel Fattah-Al-Sisi, berikutan dengan serangan bom di Mar Girgis Coptic Church Tanta dan Saint Mark's Coptic Cathedral di Alexandria baru-baru ini.


Dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Presiden Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Abdel Fattah-Al-Sisi, baginda berasa sedih mengetahui tentang serangan berkenaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa.


Dalam mengakhiri titah perutusan takziah berkenaan, baginda berserta kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada Presiden Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Abdel Fattah-Al-Sisi, kerajaan dan rakyat Arab Mesir terutama sekali kepada ahli keluarga yang terlibat dalam kejadian tersebut.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Televison Brunei

His Majesty News
  


​Jabatan Perdana Menteri melalui Pengawalseliaan Hal Ehwal Kesihatan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan dan Alam Sekitar (HSSE PMO) dan Bahagian Koordinasi dan Hal Ehwal Korporat telah mengadakan majlis penyampaian sijil kepada seramai 41 orang Fire Marshal terdiri daripada pegawai-pegawai Jabatan Perdana Menteri (PROPER) dan Jabatan Tenaga dan Perindustrian yang telah selesai memperbaharui pengiktirafan mereka sebagai Fire Marshall di Bangunan Jabatan Perdana Menteri.


Tetamu Kehormat di majlis tersebut ialah Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Yahya bin Haji Idris, Setiausaha Tetap (Korporat dan Pentadbiran Awam) di Jabatan Perdana Menteri. Semasa berucap pada majlis tersebut, beliau menekankan perlunya kerjasama dan penyelarasan antara semua pihak dalam memelihara dan mempertingkatkan keselamatan pekerjaan bagi pembentukan masyarakat yang selamat dan sejahtera, yang menyumbang kepada peningkatan produktiviti organisasi. Tambah beliau, perlaksanaan rangka kerja keselamatan pekerjaan juga perlu diterapkan di setiap organisasi menjurus kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di bawah Perintah Keselamatan Kebakaran 2016 (Fire Safety Order 2016) dan Workplace Safety and Health Order 2009 (WSHO 2009).

Turut hadir pada majlis tersebut ialah pegawai-pegawai daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, pegawai-pegawai Penguasa Keselamatan Polis Jabatan Perdana Menteri; dan pegawai-pegawai kanan di Jabatan Perdana Menteri. 

Seramai 41 orang Fire Marshal menerima sijil-sijil pengiktirafan mereka setelah tamat menjalankan program latihan selama 3 hari yang telah diadakan di Jabatan Bomba dan Penyelamat, Cawangan ‘A’ di Lapangan Terbang Lama Berakas. Matlamat utama kursus tiga hari tersebut ialah agar para peserta berkemampuan untuk mengetahui dan memahami cara-cara mengatasi serta bertindak dalam situasi kecemasan, kebakaran dan seterusnya pengosongan Kompleks Bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Dalam ucapan aluan YM Awang Nor Iswandi bin Haji Rajali, Chief Fire Marshal Kompleks Bangunan Jabatan Perdana Menteri, beliau menyatakan bahawa latihan fire marshal tersebut jika dihayati boleh menjadi asas kukuh untuk kemajuan diri sendiri dari segi disiplin, komitmen, pemikiran, kejujuran serta kepercayaan diri terhadap tugasan seharian dan di dalam amalan kehidupan kita sepanjang hayat.

Jabatan Perdana Menteri juga telah mengadakan beberapa Latihan Kebakaran dan Kecemasan (Fire Drill) di Bangunan berkenaan. Latihan tersebut bukan sahaja menguji kecekapan para Fire Marshal dalam mengawal pelbagai situasi kecemasan, tetapi juga untuk menilai keberkesanan pelan dan prosedur-prosedur respon kecemasan yang ada. Latihan Kebakaran dan Kecemasan (Fire Drill) akan terus diadakan secara berkala dengan objektif untuk meningkatkan tahap persediaan dan kecekapan Jabatan Perdana Menteri sekiranya berlakunya kecemasan.

JABATAN PERDANA MENTERI
Bangunan Jabatan Perdana Menteri
Bandar Seri Begawan, BB 3913
Negara Brunei Darussalam
Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap 14 orang delegasi yang terdiri dari Ketua-Ketua Hakim ASEAN dan Ketua-ketua Delegasi ASEAN Law Association yang berada di negara ini bagi menghadiri Mesyuarat ke-5 Council of ASEAN Chief Justices Meeting (CACJ) dan Mesyuarat ke-39 ASEAN Law Association Governing Council (ALA GC) yang diadakan pada 24 hingga 25 Mac 2017.

Pada majlis mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap dari Ketua-Ketua Hakim ASEAN dan Ketua-ketua Delegasi ASEAN Law Association iaitu Ketua Hakim Mahkamah Besar, Republik Indonesia, Yang Amat Arif Prof Dr. H. Muhammad Hatta Ali; Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia, Yang Amat Arif Tun Ariffin bin Zakaria; Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines, Yang Arif Presbitero Jose Velasco Jr; Ketua Hakim Mahkamah Besar, Singapura, Yang Amat Arif Sundaresh Menon; Timbalan Presiden Mahkamah Rayuan Singapura, Yang Arif Chao Hick Tin; Presiden Mahkamah Besar Thailand, Yang Amat Arif Ketua Hakim Veerapol Tungsuwan; Presiden ASEAN Law Association (ALA), Yang Arif Avelino V. Cruz; Pengerusi ASEAN Law Association (ALA), Philippines, Yang Arif Ketua Hakim (B) Artemio V. Panganiban; Setiausaha Agung ASEAN Law Association (ALA), Yang Arif Regina Padila Geraldez; Chairman of ASEAN Law Association (ALA), Cambodia, Tuan Yang Terutama You Ottara; Director General, Union Attorney General’s Office Myanmar, Yang Mulia Puan Dr Thi Da Oo; Vice President of the Vietnam Lawyers Association (VLA), Yang Mulia Puan Le Thin Kim Thanh dan Peguam Negara Malaysia, Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Sri Haji Mohamed Apandi bin Haji Ali.

Hadir pada Majlis Mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman itu ialah Ketua Hakim Negara, Yang Amat Arif Dato Seri Paduka Haji Kifrawi bin Dato Paduka Haji Kifli.

Turut hadir ialah Peguam Negara, Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hayati binti Pengiran Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh; Hakim Mahkamah Tinggi, Yang Arif Dato Paduka Steven Chong Wan Oon; Hakim Mahkamah Tinggi, Yang Arif Dato Paduka Haji Hairol Arni bin Haji Abdul Majid; Pesuruhjaya Kehakiman/Ketua Pendaftar Mahkamah Besar, Yang Arif Pengiran Hajah Rostaina binti Pengiran Haji Duraman dan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd. Juanda bin Haji Abdul Rashid.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Ulang Tahun Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) yang Ke-25 Tahun yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman selaku Penasihat Perbadanan TAIB; dan Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Syariah Perbadanan TAIB, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Sejurus keberangkatan tiba di Dewan Plenari pusat berkenaan, Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dimainkan dan disusuli dengan bacaan ayat suci Al-Quran dari pelajar Tahun 8, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Awang Muhammad Azib bin Muhammad Azim manakala tafsirannya dibacakan oleh Awang Muhammad Fawwaz bin Daud.

Majlis diteruskan dengan sembah alu-aluan yang disembahkan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB.

Yang Berhormat antara lain menyembahkan, landskap perbankan telah berkembang dengan pesatnya, bagi menempuhi daya evolusi seperti perubahan ekspektasi pelanggan, kawalan selia pihak-pihak berkuasa yang perlu dipatuhi, teknologi, demografi, saingan baru, perkembangan produk dalam dan luar negeri dan perubahan ekonomi global dan tempatan, di mana untuk kekal memberi perkhidmatan yang sama bukanlah menjadi pilihan.

Yang Berhormat menambah, Perbadanan TAIB tidak dapat 'complacent' dan perlu mencorak langkah strategi selaras dengan perkembangan semasa demi untuk terus memperkukuhkan Perbadanan TAIB sebagai institusi Kewangan Islam yang unggul di negara ini.

Pada majlis itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah.

Majlis diteruskan dengan menyaksikan tayangan video korporat  yang memperlihatkan 25 tahun pencapaian perbadanan berkenaan.

Baginda kemudiannya berkenan dijunjung bagi menyempurnakan Penyampaian Anugerah Perkhidmatan 25 Tahun kepada 17 penerima yang terdiri pegawai dan kakitangan Perbadanan TAIB dan Anugerah Program Usahawan kepada 10 peserta terbaik yang telah menyertai Pertandingan Perbadanan TAIB Cabaran Keusahawanan.

Bagi memberkati majlis, bacaan Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Baginda dan kerabat diraja seterusnya dijunjung berangkat ke Pameran Perbadanan TAIB dan juga berkenan menyempurnakan pelancaran kad As-Salam dari Darussalam Holdings Sdn. Bhd.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, baginda berkenan menyertai  sesi bergambar ramai bersama Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Penasihat Syariah Perbadanan TAIB dan penerima Anugerah Perkhidmatan 25 tahun.

Perbadanan TAIB ditubuhkan dengan rasminya pada 29 September 1991 dan tarikh tersebut  merupakan detik bermulanya institusi kewangan Islam di negara ini.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Saleumxay Kommasith yang sedang berada di negara ini dalam rangka lawatan rasmi.

Pada Majlis Mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman di sini, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan TYT Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao telah membincangkan isu-isu dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao, serta bertukar-tukar pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa.

TYT Saleumxay Kommasith pada Majlis Mengadap itu disertai oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Amphay Kindavong.

Turut hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) berkenan berangkat menghadiri Majlis Perpisahan bagi anggota-anggota Batalion Pertama Royal Gurkha Rifles (RGR).

Keberangkatan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Mes Pegawai Garison di sini, dijunjung oleh Pemerintah Tentera British Brunei, Leftenan Kolonel Charlie Crowe.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa kawalan kehormatan yang terdiri dari anggota-anggota RGR di bawah perintah Kapten Ganesh Kumar Gurung.

Juga hadir, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama David Campbell dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Mohd. Tawih bin Abdullah.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan kenaikan pangkat bagi tiga orang Pegawai Waran ke pangkat Kapten yang terdiri dari Pegawai Waran Kelas 1, Regimental Sergeant Major Bahadur Buddha Magar; Pegawai Waran Kelas 2, Bel Bahadur Gurung dan Pegawai Waran Kelas 2, Simon Macey.

Baginda kemudian berkenan menyaksikan demonstrasi operasi tentera yang melibatkan anggota-anggota Companies Rifle dan Platun Senjata Khas serta anggota-anggota ABDB.

Kebawah DYMM juga berkenan memandu kenderaan ATV bagi menyaksikan lebih dekat demonstrasi operasi di pantai dan laut.

Sebelum berangkat meninggalkan Mes Pegawai Garison, Kebawah DYMM berkenan menyertai sesi bergambar ramai bersama anggota-anggota RGR dan seterusnya berkenan menandatangani buku lawatan sebelum berangkat ke Community Centre, Tuker Lines, Seria.

Sejurus keberangkatan Kebawah DYMM di Community Centre, baginda berkenan menyaksikan persembahan serunai dan drum dari anggota-anggota Batalion Pertama, RGRRGR dan Batalion Ketiga, ABDB.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan menyaksikan pameran termasuk persembahan kebudayaan dan beramah mesra dengan keluarga anggota Batalion RGR.

Kebawah DYMM kemudian berkenan menyaksikan pameran lukisan murid-murid Sekolah Hornbill dan beramah mesra bersama guru-guru serta murid-murid sekolah berkenaan.

Baginda juga berkenan menyaksikan Pameran Masakan Tradisi Gurkha yang terdiri dari Vegetable Mo Mo; Mas Ko Bara; Tomato Chutney; Fiddlehead Fern Ko Achar; Pulau Rice; Bhatmas Ko Achar; Gundruk Ko Achar; Aalu Dum dan Selroti.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah berupa sebuah ukiran marmar yang dihiasi dengan lambang The RGR dan juga moto.

Majlis Perpisahan adalah bagi 640 anggota Batalion Pertama RGR yang akan menamatkan perkhidmatan secara bergilir-gilir selama empat tahun di Negara Brunei Darussalam serta sebagai peluang para anggota untuk melahirkan penghargaan kehadapan majlis  Kebawah DYMM sepanjang empat tahun mereka berkhidmat di negara ini.

Batalion Pertama tersebut akan diganti oleh Batalion Kedua RGR pada bulan Julai 2017 nanti.


Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat merasmikan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1438 Hijrah / 2017 Masihi.

Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, di sini, dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman yang juga selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1438 Hijrah / 2017 Masihi serta Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.

Berangkat sama, adinda DYTM, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Pada malam pertama musabaqah berkenaan, DYTM berkenan mengurniakan sabda.

Terdahulu, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan Musabaqah Membaca Al-Quran ini dimulakan di setiap Peringkat Zon / Daerah untuk dipilih menyertai Peringkat Suku Akhir dengan memperolehi markah 75 peratus ke atas.

Menurut Yang Berhormat, seramai 91 orang telah terpilih memasuki Peringkat Suku Akhir yang terdiri daripada 68 qari dan 23 qariah.

Dari jumlah tersebut, Yang Berhormat menjelaskan, seramai 57 peserta iaitu 40 qari dan 17 qariah telah bertanding di Peringkat Separuh Akhir.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama seterusnya menyembahkan, bahawa pada tahun ini jawatankuasa musabaqah telah mendatangkan tiga qari jemputan iaitu seorang dari Republik Arab Mesir dan dua orang dari Republik Indonesia, seorang daripadanya adalah qari remaja.

''Seorang lagi untuk menganggotai Panel Hakim Musabaqah dan untuk mengongsikan ilmu dan kemahiran mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang bermutu tinggi melalui bengkel yang diadakan serta mempersembahkan bacaan dalam tiga malam majlis musabaqah itu,'' jelas Yang Berhormat.

Seramai dua qari iaitu Awang Mohammad bin Ali, Haji Awang Muhd. Fikri bin Awang Metussin dan dua qariah, Dayang Norezah binti Haji Md. Deli dan Dayang Siti Huzaimah Yadey binti Haji Rosli memperdengarkan bacaan Al-Quran mereka.

Majlis juga disemarakkan dengan persembahan bacaan Al-Quran daripada qari jemputan remaja dari Republik Indonesia, Muhamad Miftah Farid.

Musabaqah akan diteruskan malam esok dengan lapan peserta yang akan memperdengarkan bacaan mereka.

Tema Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir tahun ini ialah 'Al-Quran Temanku Menceriakan Hidupku'.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Pada tahun ini, pengeluaran minyak negara dijangkakan sebanyak 134,000 tong sehari berbanding dengan 139,000 tong sehari pada tahun 2016.
 
Penurunan ini antara lain disebabkan oleh 'natural decline', penangguhan (deferment) serta komitmen negara kepada OPEC.
 
Sementara itu, pada tahun 2016, sektor minyak dan gas berjaya meningkatkan jumlah keseluruhan sumber dan rizab minyak sebanyak 94 juta BOE, yang meningkatkan jangka hayat rizab minyak dan gas ke tahap 53 tahun.
 
Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar semasa menyampaikan mukadimahnya bagi Jabatan Tenaga dan Perindustrian, Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Pusat Kebangsaan E-Kerajaan (EGNC) seterusnya menyatakan peranan utama sektor tenaga adalah untuk memastikan khazanah hidrokarbon negara dimajukan secara berdaya tahan.
 
Mengenai sumber tenaga yang diperbaharui, Yang Berhormat menjelaskan, satu projek solar berskala besar akan dikendalikan di Daerah Temburong bagi menggantikan Jana Kuasa Stesen Belingos yang beroperasi menggunakan diesel.
 
Projek tersebut menurutnya akan dijangka siap bagi fasa pertama dalam tahun ini yang mana akan memberikan penjimatan sebanyak 23 peratus pada fasa pertama.
 
Dalam hal perkhidmatan elektrik pula, Yang Berhormat menjelaskan, beberapa inisiatif telah dibuat dalam peningkatan reliabiliti tenaga elektrik termasuk pengurangan 67 peratus gangguan elektrik sejak 2010.
 
“Sejak pengenalan reformasi ‘tariff’ bagi perumahan pada 2011, penggunaan tenaga telah menurun sebanyak 12 peratus dan penurunan ini kalau kita lihat daripada segi pertumbuhan keperluan tenaga ini dalam 4 peratus adalah sangat signifikan. Amalan penjimatan elektrik juga diteruskan di bangunan-bangunan kerajaan yang telah menjimatkan sebanyak BND16 juta setahun.
 
Tunggakan juga semakin menurun, dan kaola juga ingin memaklumkan bahawa hala tuju operasi bagi JPE adalah bagi sektor ‘generation’ diswastakan melalui pemindahan aset ke dalam Darussalam Assets dalam masa yang terdekat ini," terang Yang Berhormat pada hari ketiga Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-13 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) di Dewan Persidangan MMN, Bangunan Dewan Majlis, di sini.
 
Bagi sektor perindustrian, isu Pelaburan Langsung Asing (FDI) katanya, sudah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua) dalam mukadimahnya yang mana FDI tersebut akan memainkan peranan penting dengan penjanaan kesan limpahan ekonomik (economic spin-off) dan peluang pekerjaan bagi PMKS tempatan.
 
Dalam hal itu, usaha akan dipertingkatkan bagi membangunkan PMKS dan seterusnya memantapkan lagi suasana ekosistem perniagaan dan meningkatkan urus tadbir koperasi.
 
Menyentuh tentang koperasi, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini tadbir urus koperasi kurang efektif sejak beberapa tahun.
 
Kini jelasnya, hanya 69 daripada 161 koperasi yang aktif menjalankan perniagaan manakala pada tahun 2017, kerajaan akan memberi tumpuan kepada peningkatan tadbir urus koperasi membangunkan koperasi yang berdaya saing di peringkat antarabangsa, mengkukuhkan koperasi dengan mengenalkan 'Code of Practice dan Financial Health Clinic', Program Latihan Asas Kecekapan mulai Mac 2017 dan seterusnya menggalakkan koperasi berkecimpung dalam industri berorientasikan eksport seperti akuakultur dan madu kelulut.
 
Ke arah menangani pembangunan PMKS, Darussalam Enterprise (DARe) tegasnya, telah menjalankan beberapa program peningkatan keupayaan ‘entrepreneurship’ seperti melalui program latihan Akademi Bisness Perindustrian (IBA) bagi 842 peserta, ‘start-up bootcamp’ bagi 65 peserta, dan Skim Pembiayaan Mikro Kredit sejak Oktober 2016.
 
"Pada tahun 2017, tumpuan akan diberikan kepada memantapkan lagi suasana ekosistem PMKS seperti mana yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua) dalam mukadimahnya," terang Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM.
 
Menurut Yang Berhormat, inisiatif EGNC pula telah memperkukuhkan perkhidmatan dan infrastruktur guna sama kerajaan. Penggunaan One Government Network (OGN) telah mengurangkan perbelanjaan sebanyak 33.6 peratus dan perkhidmatan One Government Private Cloud telah menjimatkan kos sebanyak 42.38 peratus.
 
Pada masa yang sama, usaha sedang giat dijalankan bagi ‘capacity building’ untuk industri ICT tempatan, dengan dasar Local Business Development (LBD) yang baharu dikuatkuasakan pada 1 Mac ini dijangka akan menjana sekurang-kurangnya 25 projek IT setiap tahun. Pembangunan Perniagaan Tempatan telah menampakkan peningkatan di sektor minyak dan gas. Kandungan Perbelanjaan Tempatan telah meningkat sebanyak 40 peratus dari tahun 2010 hingga ke tahun 2016 sejak pengeluaran Arahan-Arahan Local Business Directive I dan II.
 
Setakat ini, seramai 12,966 orang yang berdaftar dalam sistem Job Centre Brunei, daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,562 pencari kerja graduan katanya, akan dibantu melalui skim I-RDY dan yang selebihnya akan diserap melalui 'start-up programme' yang disarankan untuk menceburi bidang keusahawanan.
 
Manakala itu, bagi pencari kerja bukan graduan sebanyak 4,000 jawatan yang disasarkan melalui 'succession planning' dan sebanyak 3,000 lagi akan disasarkan bagi Program 'Industry Competency Framework' yang juga akan sentiasa berusaha, di samping bertawakal ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala berkat kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam hasrat bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negara boleh dicapai dengan kerjasama sektor awam, swasta dan orang ramai.


Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto

Other News
  

To support the theme for the Financial Year 2017-2018 "Belanjawan Seimbang Bagi Mendukung Ekonomi Yang Mampan", or Balanced Expenditure to Support Sustainable Economic Growth, the focus and priority of the government's expenditure for the said Financial Year will centre on 5 main foci.

Firstly, Yang Berhormat Pehin said is prudent spending. Among the measures to control the government's spending that have been implemented include updating the benefits provided for government officers who attend overseas courses and conferences, reviewing the public service's right sizing, reviewing utility spending that can be saved such as usage of electricity, water, telephone and others. Secondly is to increase the country's productivity. Under this priority, there will be continuous emphasis on the public services and private sector's improvement. Both sectors need one another and are related to achieve the country's aspiration as stated in the Wawasan Brunei 2035 by implementing the Whole of Nation. The third focus of the budget is to facilitate business.

In line with the economic diversification policy and to boost the role and contributions of the non-oil and gas private sector in generating the country's economic activity, the government has amended the laws and regulations as well as updating the processes and procedures with the objective to facilitate business in the country. Fourthly, human capital and capacity building. A knowledgeable and highly-skilled human capital is the main source needed for the country's progressive development. Towards this, continuous efforts in preparing the youth are a priority in planning for the country's socio-economic development. The last focus is improving public well-being. The government policy is to safeguard the well-being of the citizens and residents in the country so that it can be enjoyed continuously by the current and future generation.

News Courtesy of Radio Television Brunei
Photo Courtesy of InfoFoto
Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman petang tadi berkenan berangkat ke Karnival Majalah Matchday Brunei DPMM 2017 FC yang diadakan di Kawasan Letak Kereta, Stadium Negara Hassanal Bolkiah.

Berangkat sama, paduka anakanda DYTM, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman.

Keberangkatan DYTM dan YTM dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi.

Juga menjunjung keberangkatan DYTM dan YTM ialah Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Yang Berhormat Brigadier Jeneral Khairy Jamaluddin.

Terdahulu, DYTM dan YTM menyaksikan persembahan silat dari maskot 'Awang Budiman' dan persembahan Pancaragam Kadet Polis serta bergambar ramai dengan Pasukan DPMM FC sebelum dijunjung untuk menyaksikan petak pameran yang memuatkan jualan makanan dan minuman, barang-barang serta pameran menyertai karnival tersebut.

YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim juga berkenan menyertai beberapa aktiviti yang terdapat di Karnival Majalah Matchday Brunei DPMM 2017.

Acara hiburan sambil mendidik tersebut memaparkan pelbagai program dan aktiviti untuk para peserta dan pengunjung antaranya Demonstrasi Sukan dan Kecergasan, Forum Sukan dan Ceramah Motivasi, Klinik Bola Sepak (Junior), Pertandingan Mewarna, 'Face Painting', Kuiz Sukan, 'Human Foosball', 'Foot Pool', 'Street Soccer', 'Foot Darts', 'Foot Golf', bergambar bersama maskot 'Awang Budiman'.

DYTM dan YTM kemudian berkenan menyaksikan Cabaran Bola Sepak Jalanan (Street Soccer Challenge) di antara Universiti Brunei Darussalam (UBD) dan Universiti Teknologi Brunei (UTB). Pada perlawanan tersebut, UTB menewaskan UBD dengan kiraan 4 - 2.

DYTM juga berkenan menyempurnakan penyampaian hadiah kepada kedua-dua pasukan.

Orang ramai dan para peminat dialu-alukan untuk memeriahkan lagi Karnival Majalah Matchday Brunei DPMM 2017 FC yang diadakan selama tiga hari sehingga 5 Mac ini bermula jam 10.00 pagi hingga 10.00 malam.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-13 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bermula hari ini bagi membincangkan pelbagai isu untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-13 MMN yang berlangsung penuh tradisi di Dewan Persidangan MMN, Bangunan Dewan Majlis.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang juga merupakan Ahli Rasmi Kerana Jawatan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di pekarangan Bangunan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Di-Pertua MMN, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM berkenan menerima tabik hormat diraja dan seterusnya berangkat memeriksa barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada lebih 100 anggota Pasukan Polis Diraja Brunei yang diketuai oleh Pemangku Pegawai Pemerintah Pasukan Simpanan, Awang Haji Mohammad Khairul Amilin bin Haji Idris.

Baginda kemudian dijunjung berangkat masuk ke Dewan Persidangan dengan diiringi oleh Yang Di-Pertua MMN yang didahului oleh Bentera Dewan yang membawa Cokmar.

Pada istiadat tersebut, baginda berkenan mengurniakan titah.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Baginda bersama-sama dengan anakanda dan adinda-adinda baginda berserta Ahli-Ahli MMN kemudian berkenan berangkat bagi sesi bergambar ramai.

MMN musim ini dipengerusikan oleh Yang Di-Pertua MMN, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman.

Dibantu oleh Jurutulis I (Pertama) MMN, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar dan Timbalan Jurutulis MMN, Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail.

Persidangan MMN Ke-13 ini juga akan membahaskan Peruntukan Belanjawan Negara Bagi Tahun Kewangan 2017 dan 2018 Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan dan juga akan membahaskan serta meluluskan belanjawan bagi peruntukan kewangan kemajuan negara, usul menyembahkan menjunjung kasih atas keberangkatan dan kurnia titah Kebawah DYMM, soalan-soalan yang diberi notis dan Rang Undang - Undang (2017) Perbekalan 2017 / 2018.

MMN ditubuhkan menurut Bab 23 dari Perlembagaan Negeri Brunei, 1959 dan ahli-ahlinya dilantik menurut Bab 24. MMN telah dibubarkan pada tahun 1984.

Pada 25 September 2004, MMN telah mula bersidang semula. Majlis ini dipengerusikan oleh Yang Di-Pertua MMN yang dilantik oleh baginda.

Hadir sama pada Istiadat Pembukaan Rasmi tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja, Ahli Majlis Mengangkat Raja, Timbalan-Timbalan Menteri, Ahli Majlis Ugama Islam, Duta-Duta Besar, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi Luar Negeri, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan pegawai-pegawai kanan kerajaan.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi mengucapkan selamat berlepas kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud yang menamatkan lawatan negara sehari ke negara ini. 

Berangkat sama di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Kerabat Pengiring Diraja.

Kebawah Duli Yang Maha Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud seterusnya melintasi Kawalan Statik terdiri daripada Anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

Turut hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abd. Rahman bin Haji Ibrahim selaku Menteri Pengiring; Menteri di JPM dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng; Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  


Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sukacita memaklumkan bahawa baginda telah memperkenankan bagi lantikan Pengarah Urusan Darussalam Enterprise (DARe), Loo Yau Soon (Soon Loo) untuk dilantik selaku Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (LKEB).

Lantikan itu berkuat kuasa mulai hari Khamis, 2 Mac 2017.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini Jabatan Perdana Menteri (JPM), memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan dan pertukaran Pegawai-Pegawai Kanan kerajaan iaitu Timbalan Setiausaha Tetap (Tenaga dan Perindustrian) di JPM,  Awang Haji Mohammad Azmi bin Haji Mohd Hanifah dilantik menjadi Setiausaha Tetap (Perindustrian) di JPM sementara Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab ditukar ke JPM menjadi Timbalan Setiausaha Tetap (IT, E-Kerajaan dan Perindustrian), di JPM.

Tarikh pelantikan dan pertukaran pegawai-pegawai berkenaan berkuatkuasa mulai hari Khamis, 3 Jamadilakhir 1438 Hijrah bersamaan 2 Mac 2017 Masihi.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto Radio Television Brunei
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam kepada 383 penerima yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan kerajaan sempena Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-70 Tahun.

Berangkat mengurniakan Pingat-Pingat Kehormatan Negara, selaku Wakil Peribadi Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Istiadat Pengurniaan Pingat tersebut berlangsung di Balai Singgahsana Indera Kenchana, Istana Nurul Iman, di sini.

Pengurniaan pingat-pingat dimulakan dengan Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K) kepada 29 penerima iaitu 24 lelaki dan 5 perempuan yang didahului oleh Awang Mohammad Ariffin bin Haji Matusin dari Kementerian Pendidikan.

Para penerima mewakili dari Kementerian Pendidikan; Kementerian Pembangunan; Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan 20 dari swasta / atlet.

Sementara Pingat Indah Kerja Baik (P.I.K.B) pula dikurniakan kepada 354 penerima iaitu 144 lelaki dan 210 perempuan terdiri daripada pegawai dan kakitangan kerajaan serta swasta / atlet yang didahului oleh Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Hakeem ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Penerima P.I.K.B. terdiri daripada 125 orang daripada pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan; 68 dari Kementerian Hal Ehwal Ugama; 44 dari Kementerian Pembangunan; 11 dari Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan; 75 dari Kementerian Kesihatan dan 31 orang dari swasta / atlet.

Bagi memberkati Istiadat Pengurniaan Pingat tersebut, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Juga hadir ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria; Menteri-Menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat; Timbalan-Timbalan Menteri; Pengiran-Pengiran Peranakan; Pehin-Pehin Manteri; Manteri-Manteri Pendalaman; Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi; Duta-Duta Besar; Setiausaha-Setiausaha Tetap; Ketua-ketua Jabatan; Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan, Penghulu-penghulu Mukim serta Ketua-ketua Kampung.


Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkenan berangkat ke Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.

Mesyuarat berlangsung di Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri, di sini.

Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, selaku Penaung Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas, dijunjung oleh DYTM Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien selaku Ahli Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas.

Turut menjunjung keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ialah Pengerusi-Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned dan Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha.

Mesyuarat didahului dengan Doa Selamat yang dibacakan oleh Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas, Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.

Mesyuarat diteruskan dengan sembah alu-aluan dari Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.

Dalam sembah alu-aluan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, antara lain menyembahkan cadangan-cadangan yang berkaitan dengan Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota seterusnya berkenan mengurniakan sabda.

Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Tertinggi ini adalah kesinambungan dari Mesyuarat Pertama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas di mana mesyuarat kali ini menumpukan perbincangannya kepada cadangan acara-acara yang akan diadakan bersempena Sambutan Jubli Emas.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Negara akan menyambut Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71 pada tahun ini yang mana acara-acara keraiannya adalah pada minggu ketiga bulan Syawal yang mubarak.


Tarikh 15 Julai merupakan yang amat signifikan kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Tarikh berkenaan memberi peluang sangat berharga bagi kita semua untuk menzahirkan kesyukuran, penghargaan dan merafakkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis paduka ayahanda.


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM), selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71 Tahun bersabda demikian semasa Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71 Tahun bertempat di Bangunan JPM, di sini.


Sebagai raja yang bijaksana dan amat disanjung serta prihatin terhadap perpaduan dan kesejahteraan rakyat dan negara sabda Duli Yang Teramat Mulia, suasana kemeriahan sambutan perayaan akan setentunya lebih bermakna dengan mercu pencapaian era keemasan dalam sejarah negara, iaitu Jubli Emas Paduka Ayahanda Menaiki Takhta kurang lebih tiga bulan kemudian.

 

Dalam hal ini, DYTM amat menghargai komitmen, ketekunan, serta permuafakatan dan kerjasama padu berterusan dari semua pihak dalam melaksanakan segala bentuk perancangan yang telah disusun selaras dengan matlamatnya.

 

“Semangat seumpama inilah juga yang kita perlu tanamkan secara berterusan pada menjunjung dan mendukung aspirasi paduka ayahanda,” sabda DTYM.


Sebagai hala tuju ke hadapan, DYTM menyeru seluruh lapisan rakyat dan penduduk untuk perlu menanamkan sikap proaktif dengan transformasi set minda masing-masing yang menjurus kepada pembangunan masyarakat dan negara yang berdaya maju, berdaya saing dan lebih inovatif serta kreatif.


DYTM mengambil maklum bahawa Mesyuarat ‘Post Mortem’ Perayaan Sambutan Ulang Tahun Keputeraan Paduka Ayahanda Ke-70 Tahun telah pun dilaksanakan. Pengalaman serta langkah-langkah pembaikan yang disepakati bersama perlu difikirkan secara rasional, sabdanya.


Dari itu, DYTM bersabda menjelaskan bahawa kita perlu mengambil iktibar serta tindakan penambahbaikan yang bersesuaian jika terdapat sebarang kekurangan dan permasalahan yang timbul dalam pengendalian acara-acara perayaan tersebut.


DYTM menekankan bahawa di sinilah peranan jawatankuasa tertinggi serta jawatankuasa peringkat daerah. Semua hendaklah menggembleng setiap sumber dengan optimal selaras dengan semangat untuk memastikan kesempurnaan serta menghidupkan keunikan suasana keraian di daerah masing-masing.


Pada hemat DYTM, perkara yang lebih berkeutamaan serta terpenting adalah kesan langsungnya dalam menjana kesatuan dan kesetiakawanan dalam memperteguhkan keakraban yang sedia terjalin di antara seorang raja dengan rakyat.


“Alhamdulillah, paduka ayahanda telah pun memperkenankan bagi tarikh istiadat, upacara dan acara utama Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Ke-71 di sepanjang bulan Julai akan datang,” sabda DTYM.


Oleh itu, DYTM turut menekankan, semua jawatankuasa yang berkenaan perlu meneruskan komitmen dan memantapkan rangka kerjasama dengan pihak berkepentingan lainnya dalam membuat persediaan wajar bagi kesempurnaan setiap yang dirancang.


“Saya percaya dengan kesepakatan dan kesatupaduan semua pihak, acara-acara Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan paduka ayahanda ini akan menjadi wadah pada memantapkan lagi keharmonian bernegara melalui jalinan akrab di antara raja dan rakyat jelata; menerapkan semangat patriotik dan jatidiri; kasih serta setia kepada raja; cintakan tanah air; serta bersatu padu dalam memelihara kesejahteraan dan kemakmuran negara,” sabda DYTM lagi.


Dalam kesempatan ini, DYTM merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan buah fikiran, tenaga, usaha dan masa kepada jawatankuasa kebangsaan, jawatankuasa tadbir tertinggi peringkat daerah, jawatankuasa-jawatankuasa kerja, dan berbagai pihak dalam mengendalikan acara-acara sambutan perayaan yang lepas.


Semoga ia menjadi amal bakti kita yang ikhlas dan menerima ganjaran daripada Allah Subhanahu Wata’ala jua.

 

Selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan ini, DYTM berharap supaya ahli-ahli jawatankuasa di permesyuaratan pada pagi ini akan dapat bersama-sama memberikan pandangan dan pendapat semata-mata bagi membisaikan, memeriahkan dan mempertingkatkan lagi kualiti serta kesempurnaan acara-acara Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
1 - 30Next