Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  
hm_241020.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, hari ini berangkat bagi Istiadat Pemakaman Diraja paduka anaknda, Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim yang berlangsung di Kubah Makam Diraja. 

Berangkat sama ke Istiadat Pemakaman Diraja tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi’atul ‘Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri ‘Azemah Ni’matul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Nor’ain; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Nasibah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jefriah.

Terdahulu sebelum itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, serta ahli-ahli Kerabat Diraja lainnya berangkat mengiringi jenazah Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ke Baitul Rahmah, Istana Nurul Iman bagi Sembahyang Jenazah berjemaah dan bacaan doa yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, serta ahli-ahli Kerabat Diraja lainnya seterusnya berangkat bagi Istiadat Pemakaman Diraja di Kubah Makam Diraja, Bandar Seri Begawan. 

Semasa Istiadat Pemakaman Diraja tersebut, bacaan dan doa Tahlil dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin. Bacaan Talqin dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel seterusnya menjirus ‘air asah-asahan’ ke makam Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim. Turut menjirus ialah bonda Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim, Yang Mulia Puan Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz.

Juga berangkat ke Istiadat Pemakaman Diraja ini ialah Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Temenggong Johor, selaku wakil peribadi Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta’zim.

Diputerakan pada 29hb., Julai, 1982, Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim telah mangkat pada hari Sabtu, 7hb., Rabiulawal, 1442 bersamaan 24hb., Oktober, 2020 pada pukul 10.08 pagi dalam usia 38 tahun.

Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim mendapat pendidikan awal di International School Brunei dan kemudian melanjutkan pelajarannya ke Raffles Institution, Republik Singapura dan seterusnya ke Oxford Brookes University di United Kingdom.

Semasa hayatnya, Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim dikurniakan Bintang Kebesaran Darjah Kerabat Mahkota Brunei (D.K.M.B.); Pingat Kehormatan iaitu Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (P.H.B.S.); dan Pingat Jubli Emas (Emas). Al-Marhum dikenali sebagai seorang putera yang berbudi pekerti dan bergiat aktif dalam pelbagai amal kebajikan seperti kesenian, kebeliaan dan kesejahteraan, khususnya dalam sama-sama membantu golongan kelainan upaya dan autisme.


His Majesty News
  

Other News
  
hm1_211020.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (Ministry of Transport and Infocommunications - MTIC), di Jalan Menteri Besar, di sini.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof.

Turut menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Setiausaha Tetap MTIC, Awang Haji Nazri bin Haji Mohammad Yusof; Timbalan Setiausaha Tetap (Infokomunikasi), Awang Haji Hairul Mohd. Daud bin Haji Abdul Karim; dan Timbalan Setiausaha Tetap (Pengangkutan), Pengiran Haji Mohd. Zain bin Pengiran Haji Abdul Razak.

Semasa lawatan berkenaan, baginda berkenan meninjau dengan lebih dekat ke beberapa bahagian, MTIC, antaranya ke Bahagian Korporat; Bahagian Pengangkutan; Bahagian Infokomunikasi; Bahagian Strategi; Urusetia Ehwal Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKJJR); juga Bahagian Sains Teknologi dan Inovasi.

MTIC dahulunya dikenali sebagai Kementerian Perhubungan. Penukaran nama MTIC adalah atas titah perkenan Kebawah DYMM pada 15 Disember 2018.

Penamaan baharu ini adalah selaras dengan teras kementerian selaku penggubal dasar yang bertanggungjawab ke atas perkembangan juga kemajuan sektor pengangkutan dan infokomunikasi.

Malahan, penamaan baharu ini menunjukkan usaha bagi membawa sektor pengangkutan dan infokomunikasi di Negara Brunei Darussalam seiring dengan amalan terbaik serantau perkembangan pasaran juga teknologi semasa.

Selain itu, bagi mendukung pertukaran nama ini, struktur organisasi turut dikemas kini dan dibahagikan kepada sektor pengangkutan juga sektor infokomunikasi, masing-masing diketuai oleh Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap.

Dengan penamaan baharu ini, MTIC turut mengalami perkembangan baharu pada tahun 2018 dan 2019, yang meluaskan bidang tugas dan portfolionya bagi merangkumi isu-isu digital semasa, iaitu Penubuhan Majlis Ekonomi Digital, dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II bersama Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis Ekonomi Digital mengambil alih peranan Majlis IT Kebangsaan (BIT Council) dan E-Government Leadership Forum (EGLF).

Seterusnya, pelantikan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi sebagai Menteri yang bertanggungjawab bagi Keselamatan Siber (Minister-in-charge of Cybersecurity) juga penubuhan Cyber Security Brunei (CSB) adalah sebagai sebuah agensi kebangsaan yang khusus bagi keselamatan siber.

Kemudian, penyerapan Pusat Kebangsaan E-Kerajaan (EGNC) dan Bahagian Overall Government CIO (OGCIO) di JPM, dan Bahagian Digital Nation Kementerian Tenaga ke MTIC juga bagi Bahagian Sains, Teknologi dan Inovasi (termasuk peranan Brunei Research Council - BRC) yang sebelum ini, di bawah portfolio perindustrian, di Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian pada ketika itu, untuk diserapkan ke MTIC.

Bukan itu sahaja, struktur terkini MTIC turut diperluaskan, merangkumi Jabatan Kajicuaca; Jabatan Pengangkutan Darat; Jabatan Penerbangan Awam; Jabatan Perkhidmatan Pos; dan Pusat Kebangsaan E-Kerajaan.

Selaras dengan visi MTIC, Negara Pintar Melalui Transformasi Digital (Smart Nation Through Digital Transformation) dan misinya, untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara ini melalui transformasi digital (To drive and enhance Brunei Darussalam's socio-economic growth through digital transformation) dihasrat akan mendukung objektif Wawasan Brunei 2035, iaitu Kualiti kehidupan yang tinggi (High quality of life); Negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya (Highly educated and skilled workforce); dan Ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan (Sustainable and dynamic economy).

Ini adalah sejajar dengan hasrat baginda ke arah mendukung Pelan Induk Ekonomi 2025, hala tuju dan fokus utamanya untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah Negara Pintar (Smart Nation).

Juga hadir, Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Turut hadir, Setiausaha Tetap (Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan, Antarabangsa dan Media), Jabatan Perdana Menteri, Awang Mohammed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammed Yunos.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_211020.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Pertahanan Australia, Senator the Honourable Linda Reynolds, di Istana Nurul Iman.

Menyertai Senator the Honourable Linda Reynolds, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Tiffany McDonald; Timbalan Setiausaha Dasar Strategik dan Perisikan, Tuan Peter Tesch; dan Penasihat Kanan kepada Menteri Pertahanan Australia, Puan Mikaela James.

Turut hadir, Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat.

Negara Brunei Darussalam bersama Australia mempunyai hubungan kerjasama pertahanan rapat dan sudah lama terjalin yang diperkukuhkan lagi dengan Penandatanganan Memorandum Persefahaman mengenai penyertaan ABDB dalam Program Latihan ketenteraan dan Eksesais di Australia (1985), seterusnya mengenai dengan Kerjasama dalam Aktiviti Pertahanan yang lebih luas (1999).

Hubungan Pertahanan Dua Hala ini juga merangkumi pelbagai bentuk interaksi, termasuk pertukaran lawatan, lawatan muhibah kapal tentera, latihan dan kursus; juga saling bekerjasama di Peringkat Pelbagai Hala, di bawah rangka kerja Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus).

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_121020.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan Lawatan Tidak Berjadual ke Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Gadong, di sini.

Lawatan tersebut mencerminkan keprihatinan baginda terhadap kebajikan dan perkembangan salah satu pusat pengajian tinggi Islam yang unggul di negara ini.

Keberangkatan tiba baginda di universiti tersebut, dijunjung oleh Rektor UNISSA, Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal.

Pada lawatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat meninjau beberapa kemudahan dan prasarana pembelajaran juga kemudahan lain, yang disediakan di universiti berkenaan, termasuk Kolej Kediaman Siswa dan Siswi UNISSA.

Terdahulu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan lawatan ke Bahagian Pentadbiran dan kemudian meninjau bilik-bilik kuliah, kantin, perpustakaan, surau, dan asrama yang menempatkan 119 siswa dan 180 siswi sebelum berkenan mengurniakan titah di Auditorium universiti berkenaan.

Ditubuhkan pada 1 Januari 2007, UNISSA kini mampu berdiri dan melaksanakan amanahnya sebagai sebuah pusat pengajian tinggi Islam tulen di negara ini.

UNISSA memulakan pengajian dengan kemasukan seramai 107 penuntut pada penubuhan pertamanya, dan kini berjaya menempatkan 1,575 pelajar dalam pelbagai bidang pengajian, sama ada ijazah sarjana muda mahupun pasca sarjana, dengan purata peningkatan pelajar baharu setiap tahun sebanyak 19 peratus.

Melihat perkembangan positif itu juga, UNISSA semakin menjadi pilihan para pelajar dalam dan luar negara, di mana sehingga kini, UNISSA telah menjadi pusat pengajian kepada lebih 190 pelajar antarabangsa, dari 34 buah negara, yang mengikuti pelbagai bidang dan peringkat pengajian di universiti berkenaan dan telah berjaya melahirkan lebih daripada 1,020 graduan dalam pelbagai peringkat pengajian.

Antara pencapaiannya, UNISSA menerusi Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam (FEKIm) dan Negara Brunei Darussalam pada 14 September lalu telah melakar detik bersejarah apabila untuk kali kedua berturut-turut mengungguli Anugerah Global Islamic Finance Award 2020 (GIFA 2020) bagi Kategori GIFA Market Leadership Award 2020 (Education in Islamic Banking and Finance), mendahului tiga calon institusi lain, di peringkat global.

Dalam agenda pengantarabangsaan pula, UNISSA menjalin kerjasama strategik bersama 74 buah institusi pengajian tinggi dan badan profesional serantau dan antarabangsa melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA), di mana dengan adanya jalinan strategik tersebut, membuka banyak peluang kerjasama sinergi dan perkongsian ilmu juga penerokaan penyelidikan.

Di samping itu, UNISSA turut menganggotai lapan pertubuhan universiti berprestij peringkat serantau dan antarabangsa, di mana penyertaan dalam pertubuhan-pertubuhan tersebut adalah bagi memastikan kualiti akademik yang ditawarkan di UNISSA setara bersama universiti-universiti lainnya, di peringkat antarabangsa.

Juga hadir sepanjang Lawatan Tidak Berjadual Kebawah DYMM ke universiti berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; bersama Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman.

Turut hadir, Setiausaha Tetap (Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan, Antarabangsa dan Media), Jabatan Perdana Menteri, Awang Mohammed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammed Yunos.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_0510201.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan Lawatan Tidak Berjadual ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) dan Jabatan Buruh, di sini.

Semasa keberangkatan lawatan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau dengan lebih dekat beberapa bahagian dan unit di bawah kedua-dua jabatan berkenaan.

Mula-mula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat mengadakan lawatan ke JIPK.

Keberangkatan Kebawah DYMM dijunjung oleh Setiausaha Tetap (Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), Awang Md. Amir Hairil bin Haji Mahmud dan Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, KHEDN, Awang Haji Azmi bin Haji Hafneh.

Dalam lawatan tersebut, antara bahagian-bahagian yang dilawati baginda ialah Bahagian Kad Pengenalan Pintar; Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat; dan Bahagian Visa, Pas Lawatan dan Diplomatik.

Baginda seterusnya berangkat mengadakan lawatan ke Bahagian Pas Pekerja Asing dan Bahagian Permit Masuk dan turut menjadi tumpuan baginda ialah Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang.

Dari JIPK, baginda meneruskan keberangkatan lawatan ke Jabatan Buruh.

Menjunjung keberangkatan baginda ke jabatan tersebut ialah Pemangku Pesuruhjaya Buruh, Awang Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim.

Antara bahagian yang dilawati baginda ialah Bahagian Piawaian Perburuhan dan Agensi Pekerjaan.

Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja dan Bahagian Pekerja Asing.

Turut menjadi perhatian lawatan baginda ialah di Bahagian Teknologi Maklumat, Bahagian Pendakwaan dan Perundangan, dan juga Bahagian Pentadbiran dan Kewangan.

Sebelum mengakhiri lawatan, baginda berkenan mengurniakan titah.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_031020.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Federal Presiden Republik Persekutuan Jerman, Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier dan Chancellor Republik Persekutuan Jerman, Puan Yang Terutama Angela Merkel, kerajaan serta rakyat Republik Persekutuan Jerman sempena dengan Day of German Unity.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_0310201.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, kerajaan dan rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_011020.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping dan juga kepada Premier of the State Council, Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang serta kerajaan dan rakyat Republik Rakyat China sempena dengan Ulang Tahun Ke-71 Pengasasan Republik Rakyat China.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_300920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan-perutusan takziah kepada His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait; Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat Kuwait berikutan dengan kemangkatan His Highness the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah baru-baru ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya juga berkenan menghantar perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, berikutan dengan pelantikannya sebagai Amir Kuwait.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_230920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Penjaga Dua Masjid Suci, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Raja Arab Saudi dan kerabat diraja juga kerajaan dan rakyat Arab Saudi sempena dengan Ulang Tahun Hari Kebangsaan negara tersebut.​


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_2209201.jpg

Negara Brunei Darussalam mengulangi ikrar untuk terus bekerjasama dengan dan Ahli-ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang lain dan melaksanakan komitmen dan tanggungjawabnya bagi memastikan penduduk dunia dapat terus hidup dalam keadaan aman serta menikmati pembangunan dan kemajuan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menggariskan demikian semasa bertitah di Mesyuarat Peringkat Tinggi sempena Sambutan Ulang Tahun Ke-75 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) hari ini, bertempat di Istana Nurul Iman.

Pada mesyuarat tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga bertitah menekankan akan perlunya para ahli untuk terus berusaha menjadikan PBB lebih baik, lebih menjimatkan kos dan mempunyai lebih kuasa bagi mendukung multilateralisme dan 'order' dunia yang berasaskan peraturan perundangan sejagat dalam memastikan pertubuhan kekal relevan untuk semua.

Mengenai dengan pencapaian PBB yang terus relevan sepanjang tiga suku abad yang lalu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, sememangnya ia adalah satu yang amat membanggakan bagi mana-mana kumpulan negara, apatah lagi pertubuhan besar seperti PBB.

Titah Kebawah DYMM lagi, pertubuhan sejagat itu telah terlibat dan melaksanakan mandatnya secara aktif dalam perkara-perkara yang menjadi perhatian signifikan kepada semua, pencapaian tersebut adalah bukti tentang kesungguhan negara-negara ahli dan badan-badan tertentu yang mahu PBB terus bergerak dan menjadikan dunia sebaik-baik tempat.

Dalam titah baginda juga turut menyentuh cabaran-cabaran yang dihadapi PBB dan kejayaan menyelesaikan beberapa konflik di Bosnia, Timor-Leste dan negara yang dekat di ASEAN, iaitu di Kemboja.

Namun tegas baginda lagi, persoalan mengenai Palestin, pengganasan, pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan dan lain-lain lagi, masih cuba diselesaikan.

Sekarang, titah baginda menambah, dunia diuji dengan ancaman-ancaman baharu terhadap kehidupan manusia, seperti perubahan iklim dan pandemik COVID-19.

Baginda juga menekankan jika sejarah telah mengajar kita bahawa semua kejayaan tersebut tidak akan tercapai tanpa sokongan dan komitmen dari semua negara.

Baginda juga turut mengingatkan apabila keadaannya telah menjadi sukar disebabkan oleh politik, bukanlah dengan meninggalkan PBB, tetapi dengan bekerjasama dan berusaha memperoleh kesepakatan di peringkat nasional dan antarabangsa.

PBB tidaklah sempurna dan kos mengekalkannya terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak ada cara lain yang mampu mengambil alih peranannya titah baginda lagi.

Yang paling utama dalam hal ini, titah baginda menambah, ialah kesungguhan semua negara ahli mendukung dan menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integriti wilayah sepertimana yang termaktub di dalam Piagam PBB dan di mana negara-negara kecil, seperti Negara Brunei Darussalam (NBD) boleh bergantung dan bersuaranya didengar sama seperti negara-negara besar atau kecil lain.

Baginda juga mengingatkan jika pertubuhan tersebut gagal, maka semuanya akan gagal, memalapkan harapan lebih 7 bilion orang.

Semangat inilah, tegas baginda, yang membawa NBD menyertai keluarga negara-negara dunia lebih 35 tahun yang lalu.

Terdahulu, dalam titah Kebawah DYMM menyertai rakan-rakan PBB mengucapkan tahniah atas pelantikan Tuan Yang Terutama Volkan Bozkir sebagai Presiden Ke-75 Perhimpunan Agung PBB.

Bagi pihak kerajaan dan rakyat NBD, baginda menyampaikan ucapan selamat yang diiringi semangat persahabatan dan perpaduan serta takziah dan simpati kepada semua pihak yang terjejas oleh virus COVID-19.

Tema Mesyuarat Peringkat Tinggi Bagi Memperingati Sambutan Ulang Tahun Ke-75 PBB ialah 'The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming Our Collective Commitment to Multilateralism'.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm1_210920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara (RKN) Kali Pertama bagi Tahun 2020.

Berangkat sama ke mesyuarat tersebut, paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Keberangkatan baginda di Istana Nurul Iman dijunjung oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi RKN Kali Pertama.

Mesyuarat RKN Kali Pertama itu didahului dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa dibacakan oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Yang Berhormat Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II.

Dalam sembah alu-aluannya, Yang Berhormat, antara lain menyembahkan menjunjung kasih atas keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, di mana mencerminkan pemedulian baginda ke arah pelaksanaan projek-projek di bawah RKN.

Tambahnya lagi, usaha-usaha yang dilaksanakan dalam menjayakan RKN dan menyumbang meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara juga menjadi salah satu platform untuk mencapai sasaran Wawasan Brunei 2035.

Pada mesyuarat tersebut, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah.

Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi RKN ini, antara lain membincangkan mengenai projek-projek dan perancangan-perancangan kemajuan negara.

Ini, termasuklah dalam terma rujukan mesyuarat RKN, iaitu untuk memberikan nasihat juga arah tuju bagi penyediaan RKN, termasuk tema dan strategik pembangunan RKN juga bagi memastikan RKN adalah berdasarkan unjuran pendapatan kerajaan dengan mengambil kira dasar berhemah.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_1609200.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), di Jalan Dewan Majlis, di sini.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Turut hadir, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Semasa lawatan berkenaan, baginda berkenan meninjau dengan lebih dekat juga menerima sembah penerangan mengenai beberapa bahagian dan unit di KHEU.

Baginda memulakan lawatan ke Jabatan Urusan Haji, yang berperanan selaku perantara bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama pihak-pihak berkenaan bagi memudah cara pengendalian urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan melihat secara lebih dekat Taklimat Pembarigaan dan Bengkel Pelan Tindakan Rancangan Strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama 2020 - 2024, diungkayahkan oleh Unit Muraqib, dikhususkan bagi penyelaras-penyelaras di Jabatan dan Bahagian, KHEU, bertujuan untuk meningkatkan kefahaman mengenai Rancangan Strategik KHEU 2020 - 2024 dan menjadikannya sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Sejurus selepas itu, baginda meneruskan lawatan ke Bahagian Kewangan, Unit Perundangan Islam, Bahagian Perhubungan Awam juga Bahagian Antarabangsa dan MABIMS.

Unit Perundangan Islam ditubuhkan di bawah Bahagian Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) berperanan menyediakan maklumat mengenai undang-undang Islam dan berkaitan dengan tepat juga berkesan.

Misinya adalah untuk meningkatkan kualiti dan proses penggubalan juga penyesuaian undang-undang negara dan nasihat perundangan ke arah pelaksanaan Undang-Undang Islam sepenuhnya juga meningkatkan kualiti pendakwaan Syarie ke arah membantu negara dalam menzahirkan keadilan kepada masyarakat umum, dengan lebih cekap, titih, lutanan, bersistematik dan profesional, berdasarkan Hukum Syarak, Perlembagaan Negara, undang-undang dan dasar-dasar kerajaan.

Sementara itu, Bahagian Perhubungan Awam pula bermatlamat untuk menyalurkan maklumat yang telus dan tepat mengenai perkhidmatan KHEU kepada orang awam secara efisien juga berkesan.

Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei berperanan membantu menyediakan hal ehwal dasar dan undang-undang, berkaitan dengan kepentingan umat Islam dan agama Islam; hal ehwal pentadbiran dan pengurusan harta zakat; Baitul Mal dan wakaf; penyelidikan mengenai isu-isu agama Islam; dan mentadbir juga melaksanakan kehendak Akta Penggal 77 dan Akta-akta atau Perintah-perintah lain yang berkaitan dengan agama Islam.

Turut menjadi perhatian baginda, Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia; Unit Perumahan; Bahagian Kemajuan Syiar Islam; Perpustakaan KHEU; dan Unit Teknologi Maklumat, yang terletak di Tingkat 2, Bangunan Lama KHEU.

Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia bertanggungjawab ke atas memberikan latihan dan kursus bagi perkembangan tenaga kerja di KHEU untuk mencapai objektif dalam menyediakan juga melahirkan sumber manusia yang kompeten.

Di Unit Perumahan, baginda diberikan sembah penerangan mengenai pengurusan rumah-rumah kerajaan di bawah kawalan KHEU.

Sementara itu, fungsi utama Bahagian Kemajuan Syiar Islam pula adalah mengendalikan Majlis Hari-hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan juga acara-acara atau aktiviti-aktiviti iringan bersempena Hari-hari Kebesaran Islam peringkat negara.

Baginda juga berkenan melihat koleksi-koleksi buku di Perpustakaan KHEU yang mempunyai hampir 26 ribu naskhah, berupa koleksi bahan-bahan rujukan dan terbitan KHEU merangkumi Buku-buku Arab, Terbitan Bersiri, koleksi Media dan koleksi keratan akhbar.

Perpustakaan KHEU adalah di bawah sistem Perpustakaan Brunei Darussalam dengan menggunakan sistem secara dalam talian. Ia diwujudkan bagi memudahkan orang ramai mencari dan menempah item secara dalam talian, yang ada dalam koleksi perpustakaan, seterusnya mempercepatkan urusan peminjaman.

Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat Jabatan Pentadbiran, yang mengandungi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia; Seksyen Pengurusan Perkhidmatan dan Faedah; Seksyen Pengambilan dan Keanggotaan; juga Seksyen Perjawatan.

Misi Jabatan Pentadbiran adalah untuk memantapkan pengurusan perkhidmatan, perancangan dan pembangunan sumber manusia juga kewangan secara bersistematik, berkualiti, efisien, berkesan juga dinamik berlandaskan peraturan-peraturan dan garis pandu yang berkuat kuasa.

Antara yang juga dilawati oleh baginda ialah Unit Baitul Mal dan Zakat Fitrah; dan Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat MUIB.

Jabatan MUIB, antara lain berperanan memastikan pelaksanaan zakat dalam kalangan umat Islam di negara ini dijalankan dengan sempurna dan terpelihara.

Kebawah DYMM meneruskan keberangkatan dengan melawat Jabatan Majlis Ugama Islam, di Bangunan Baharu KHEU.

Sebelum mengakhiri lawatan, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.

KHEU berperanan sebagai peneraju perkhidmatan ugama dan bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan dengan agama Islam, di samping berperanan merancang, melaksana, menilai program dan aktiviti demi kepentingan agama Islam di negara ini.

Antara tugas utama KHEU adalah mengurus dan memajukan hal ehwal agama Islam di Negara Brunei Darussalam (NBD) sesuai dengan amalan terbaik di peringkat serantau dan antarabangsa juga menjadikan Maqasid Syariah sebagai pegangan untuk menuju Wawasan Brunei 2035.

Selain itu, memelihara dan mempertahankan kesucian agama Islam, menurut aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah, menguatkuasakan undang-undang Syariah, menyebar dan memberi kefahaman juga penghayatan mengenai ajaran Islam kepada rakyat dan penduduk negara ini dan menggalakkan pelaksanaannya secara istiqamah, termasuk memelihara kesejahteraan juga kemaslahatan Rakyat dan Penduduk NBD.

Misi KHEU adalah untuk mendukung dan memelihara agama Islam dan kerasmiannya juga memperkembangkannya melalui dasar-dasar dan pentadbiran yang berkesan juga dinamik bagi pembangunan dan kesejahteraan negara, berdasarkan Hukum Syarak, Perlembagaan, Undang-undang dan Falsafah Negara, Melayu Islam Beraja.

Keberangkatan Kebawah DYMM ini, bertujuan untuk memastikan KHEU dan jabatan-jabatan di bawahnya, peka terhadap isu-isu yang ditangani oleh pihak kerajaan, selain berusaha mencapai juga menjayakan misi dan visi KHEU juga jabatan-jabatan di bawahnya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_1609201.jpg

Julangan Titah Graduan Bersepadu yang baharu memulakan perkhidmatannya pada 13 September 2020 lalu, bertempat di Jalan Bunga Teratai, Kampung Jaya Setia Perpindahan Berakas turut berkenan dilawati oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sejurus mengadakan keberangkatan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU).

Diurus tadbir dan dijalankan sepenuhnya oleh seramai 53 graduan tempatan, Julangan Titah Graduan Bersepadu yang ditubuhkan atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dihasrat sebagai salah satu inisiatif bagi memberikan peluang kepada graduan daripada pelbagai bidang pendidikan untuk berkhidmat kepada masyarakat dalam bidang keusahawanan dan perniagaan.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Operasi Graduan Bersepadu, Awang Zaman bin Haji Gapar.

Graduan Bersepadu merupakan sebuah syarikat sendirian berhad, mempunyai lima buah anak syarikat yang menjalankan perniagaan dalam bidang berlainan.

Melalui Graduan Bersepadu ini, ia dihasrat dapat menghasilkan graduan yang berdikari, seterusnya membina masyarakat mandiri dalam mengharungi cabaran-cabaran Revolusi Industri Ke-4.

Antara lima unit yang terdapat di Graduan Bersepadu tersebut ialah Sajian Graduan; Pasaria Graduan; Designer Graduan; Pustaka Graduan; dan Tutor Graduan.

Kebawah DYMM mula-mula berkenan melawat Sajian Graduan, yang merupakan sebuah restoran diungkayahkan sepenuhnya oleh graduan-graduan tempatan yang berjaya menamatkan pengajian mereka di dalam berbagai bidang dari universiti-universiti, di dalam dan luar negara, yang menjalani latihan insentif dan penempatan kerja.

Berkonsepkan Kafe Gaya Moden, restoran ini menawarkan lebih 70 jenis hidangan makanan dan 20 jenis minuman.

Waktu operasi bagi restoran tersebut ialah dari jam 6.30 pagi hingga 10.00 malam, setiap hari, kecuali Jumaat, ditutup, pada jam 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang.

Sementara itu, Pasaria Graduan diungkayahkan oleh seramai 13 graduan daripada pelbagai bidang dengan menyediakan dan menawarkan barangan keperluan harian daripada bahan-bahan kering juga basah yang berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan pemakanan, seperti makanan asasi, buah-buahan, sayur-sayuran, kosmetik dan sebagainya.

Pasaria ini beroperasi dari jam 6.30 pagi hingga 10.00 malam setiap hari, kecuali Jumaat, ditutup, pada jam 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang.

Baginda, kemudiannya berkenan meninjau Designer Graduan, yang merupakan sebuah butik dan kedai jahit yang diungkayahkan oleh lima orang graduan daripada pelbagai latar belakang dengan menawarkan perkhidmatan menjahit pakaian untuk baju cara Melayu, baju kemeja, baju kurung, di samping mengetengahkan hasil produk dari Pusat Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei, seperti kain tenunan, kain batik, perak dan seni ukir.

Berkonsepkan tradisional kontemporari, butik tersebut mengetengahkan produk-produk, seperti seni kraf tangan dan diolah menjadi moden 'wearable' masa kini.

Butik Designer Graduan beroperasi dari jam 8.00 pagi hingga 8.00 malam, setiap hari, kecuali Jumaat, ditutup, pada jam 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang.

Turut menjadi perhatian Kebawah DYMM ialah Pustaka Graduan, iaitu sebuah kedai yang menjual alat tulis, seperti fail, kertas, pen, buku-buku dan menyediakan perkhidmatan fotokopi, 'laminating', 'binding' dengan tenaga kerjanya, terdiri daripada para graduan dalam pelbagai bidang, iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Teknologi Brunei (UTB) dan Kolej Perdagangan Laksamana (LCB).

Manakala, Tutor Graduan merupakan sebuah pusat tuisyen, yang diungkayahkan oleh seramai 11 graduan dalam pelbagai jurusan daripada universiti-universiti dalam dan luar negara.

Semua tenaga pengajar di pusat ini dihantar ke sekolah-sekolah rendah dan menengah untuk mendedahkan pengajar pada '21st Century Learning', yang dipraktikkan oleh guru-guru di sekolah kerajaan.

Tenaga Pengajar Tutor Graduan juga dilatih secara komprehensif oleh pensyarah-pensyarah dari Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, UBD, yang diperkenalkan kepada teori pembelajaran yang sesuai dan selaras dengan piawaian standard guru-guru Brunei.

Matlamat Graduan Bersepadu adalah untuk membekalkan para graduan dengan nilai kemahiran dan pengetahuan yang sebanding dengan kelulusan mereka juga mempersiapkan mereka untuk meneroka bidang keusahawanan di luar keselesaan bidang mereka.

Ini adalah bertepatan dengan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju, selaras dengan Wawasan Brunei 2035 dengan rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya; rakyat yang mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi; dan ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm22_160920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga, atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri (PM) Jepun, berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya bagi pemilihan Presiden Liberal Democratic Party (LDP), baru-baru ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan; Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura yang baru dilantik; dan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu secara berasingan.


Majlis berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai.

Tuan Yang Terutama menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 23 Mac 2016.

DYTM, seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Sidek bin Ali.

Tuan Yang Terutama menerima Surat Watikah Pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 September 2020.

DYTM kemudiannya berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu secara berasingan.

DYTM mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Gerda Winkler.

Turut hadir, Timbalan Duta Besar Republik Persekutuan Jerman di Negara Brunei Darussalam, Mr. Thomas Heilmaier.

DYTM, seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Natalie Gowers-Barnes.

DYTM, kemudiannya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Tiffany Anne McDonald.

Turut hadir, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Chintana Vongpaseuth.

Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam tersebut menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM pada 10 September 2020.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
01.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam yang baharu dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Sidek bin Ali.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Gerda Winkler; Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe; dan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Tiffany Anne McDonald.

Selepas Majlis Mengurniakan Surat Watikah Pelantikan dan Majlis Menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Baginda juga menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Gerda Winkler. Turut hadir ialah Timbalan Duta Besar Republik Persekutuan Jerman di Negara Brunei Darussalam, Mr. Thomas Heilmaier.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Natalie Gowers-Barnes.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Tiffany Anne McDonald. Turut hadir ialah Assistant Defence Adviser,Suruhanjaya Tinggi Australia di Negara Brunei Darussalam, Leftenan Kolonel Daniel Hauser.

Turut hadir pada Majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Allahyarham Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha; Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar; dan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Nor bin Haji Jeludin.

Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_090920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ahli Majlis Negara dan Menteri Pertahanan Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Jeneral Wei Fenghe.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Jeneral Wei Fenghe ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China di Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong; Deputy Commander of the Southern Theater Command, Leftenan Jeneral (Air Force) Jia Zhigang; Deputy Chief of the Office for International Military Cooperation of Central Military Commission (OIMC), Mejar Jeneral Song Yanchao; Director General of Research Bureau of General Office of Central Military Commission, Mejar Jeneral Liu Yantong dan Staff of Asian Affairs Bureau, OIMC, Kolonel Jiang Bin.

Turut hadir ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof ; Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat.

Kerjasama pertahanan dan ketenteraan di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah dimeteraikan melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman Mengenai Pertukaran Ketenteraan (Military Exchanges) pada 12 September 2003 dan diperkukuhkan lagi melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman Mengenai Memperkukuh Kerjasama Pertahanan pada 13 September 2017 sewaktu Keberangkatan Negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China.

Kedua-dua belah pihak juga mempunyai hubungan pertahanan yang mesra, di mana Negara Brunei Darussalam baru-baru ini telah menerima dana sumbangan berbentuk peralatan perubatan dari Republik Rakyat China dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19 pada bulan Mei 2020.

Hubungan pertahanan dua hala ini juga merangkumi pelbagai interaksi termasuk pertukaran lawatan, lawatan muhibah kapal tentera, latihan dan kursus serta saling bekerjasama di peringkat pelbagai hala di bawah rangka kerja ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus).

Majlis Mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_titah-aipa0809.jpg

Keyakinan terhadap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) akan dapat membantu ASEAN bagi sama-sama mengharungi tempoh yang mencabar ini dan muncul sebagai komuniti yang lebih berdaya tahan.

Wabak COVID-19 telah mengubah kaedah kerajaan dan parlimen nasional dalam menangani norma baharu dan cabaran yang belum pernah terjadi sebelum ini. Hasil daripada sifatnya yang tidak menentu ini setentunya memerlukan tindakan segera dalam usaha untuk melindungi kepentingan rakyat sambil menekankan akan kepentingan kesatupaduan dalam Komuniti ASEAN.

Perkara tersebut merupakan antara yang terkandung dalam Titah Perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Perhimpunan Agung AIPA Ke-41 secara dalam talian yang bermula hari ini hingga 10 September 2020, di mana Negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib berserta 19 Ahli MMN.

Seterusnya, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengambil maklum bahawa agenda bagi Perhimpunan Agung AIPA Ke-41 tahun ini mengetengahkan usaha-usaha pemulihan akibat wabak COVID-19 yang berkaitan dengan ekonomi, keselamatan sosial serta keamanan dan kestabilan di rantau ini.

Titah baginda lagi, AIPA bersama dengan rakan kongsi strategik pada masa ini, juga berperanan penting dalam merangka dan melaksanakan strategi yang berkesan untuk memupuk Komuniti ASEAN yang berpandangan jauh yang mampu bertindak balas secara kolektif dan konstruktif terhadap masalah yang menjadi perhatian ramai.

"Bersama-sama, kita mampu untuk mewujudkan ASEAN yang lebih mampan dan berdaya tahan dengan keupayaan tinggi dalam menerima sebarang perubahan positif. Negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha AIPA ke arah pencapaian yang dihasratkan," titah baginda.

Terdahulu, dalam perutusan tersebut, Kebawah DYMM bertitah tentang tema Perhimpunan Agung AIPA Ke-41 tahun ini adalah seiring dengan visi ASEAN yang menjurus ke arah ASEAN yang kohesif dan responsif.

Perkara ini telah memberi perhatian terhadap keperluan dalam pengukuhan solidariti pada peringkat serantau bagi menangani cabaran dengan lebih berkesan seperti yang telah ditetapkan di dalam Piagam ASEAN dan juga Wawasan Komuniti ASEAN 2025.

Di samping itu, titah baginda, diplomasi parlimen mampu meningkatkan peranan AIPA dalam menyokong ASEAN melalui peningkatan persefahaman di antara negara dan melalui perwakilan rakyat yang lebih baik.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm_santap0709.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, hari ini berkenan mengadakan Majlis Santap Malam di Qashr Al-Meezaan bagi pihak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meraikan Rombongan Perutusan Khas Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta’zim, yang diketuai oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor.

Antara Kerabat Diraja yang berangkat ke Majlis Santap Malam tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Temenggong Johor; Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Juga turut berangkat dan hadir di Majlis Santap Malam berkenaan dari kedua belah pihak ialah Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara; Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan; Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan; Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain; Yang Berhormat Dato’ Haji Abdul Rahim bin Ramli, Yang Dipertua Jumaah Majlis DiRaja Johor; Yang Berhormat Dato’ Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor, Yang Berhormat Dato’ Haji Abdul Latiff bin Yusof, Setiausaha Jumaah Majlis DiRaja Johor; dan Sohibus Samahah Yang Berhormat Dato’ Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti Johor.

Sumber foto Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri


Senior Minister News
  

hm_rcvdtmj0709.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini berkenan menerima mengadap Perutusan Khas Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta'zim, yang diketuai oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor. Rombongan tersebut juga disertai oleh Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Temenggong Johor dan Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor.


Antara Kerabat Diraja yang berangkat sama dalam Majlis Mengadap tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Di Majlis Mengadap tersebut, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor telah menyembahkan Warkah Perutusan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta'zim kepada kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dalam Majlis yang sama, Tunku Mahkota Johor juga menyembahkan Warkah Perutusan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta'zim kepada kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota.

Juga turut berangkat dan hadir di Majlis Mengadap berkenaan dari kedua belah pihak ialah Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara; Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan; Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan; Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain; Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Rahim bin Ramli, Yang Dipertua Jumaah Majlis DiRaja Johor; Yang Berhormat Dato' Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor, Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Latiff bin Yusof, Setiausaha Jumaah Majlis DiRaja Johor; dan Sohibus Samahah Yang Berhormat Dato' Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti Johor.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber foto Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Air Vice Marshal (Bersara) Mahmud Hussain, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan.
 
Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017.
 
Majlis Mengadap tersebut telah berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber foto Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri


His Majesty News
  


BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 22 Jun. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang akan menamatkan perkhidmatan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Lindsay. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM pada 10 Ogos 2017.

Turut hadir ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Natalie Gowers-Barnes dan Penasihat Pertahanan United Kingdom ke Negara Brunei Darussalam, Group Captain Graeme Davis.

Baginda seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Peter Hermann Wolff. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM juga pada 10 Ogos 2017.

Baginda kemudiannya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum. Puan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM pada 25 Oktober 2016.

Menyertai bersama PYT ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Chintana Vongsapeuth.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, selaku orang Islam, kita juga mempunyai kelebihan tersendiri, iaitu digalakkan untuk menghadapi apa saja bencana, dengan doa.

Baginda menyeru kepada semua agar kita sama-sama melakukannya, lebih-lebih lagi, kebetulan pula dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini, di mana doa orang-orang berpuasa adalah sangat ampuh dan mustajab.

''Menyebut tentang kelebihan doa ini, beta teringat kepada doa dalam Qunut Nazilah yang dibaca pada hari Jumaat dalam Sembahyang Jumaat. Hingga sekarang, sudah beberapa Jumaat kita tidak dapat menunaikan Fardu Jumaat, dalam makna, dengan sendirinya Qunut Nazilah tidak dapat dibaca,'' titah baginda.

Tegas baginda, Qunut Nazilah masih saja perlu diteruskan, terutama dalam situasi kita menghadapi wabak COVID-19.

Baginda menjelaskan, Qunut Nazilah tidak semestinya hanya dilakukan di masjid secara berjemaah pada Hari Jumaat, malah ia juga boleh dibuat di rumah, sama ada secara berjemaah dengan keluarga atau bersendirian di dalam sembahyang-sembahyang fardu lima waktu.

Titah baginda, tetapi masih juga boleh dipilih mana waktu yang kita mampu atau sesuai melakukannya, seperti dalam Sembahyang Subuh atau Maghrib, tanpa memestikan ia dibuat dalam kesemua lima-lima waktu.

Yang penting, jelas baginda, Qunut ini terus dibaca, sementara menunggu masjid, surau dan balai ibadat beroperasi semula.

''Bagi kemudahan orang ramai melakukan semua ini, maka kenalah pihak yang berkenaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, mengambil inisiatif menyediakan panduan dan Doa Qunut yang bersesuaian. Seeloknya ringkas dan mudah, tetapi padat menepati tujuan,'' titah baginda.

Dalam titah, baginda berpendapat, bukan sahaja kita di Brunei, malah umat Islam di seluruh dunia adalah sangat wajar untuk sama-sama mengambil kesempatan di bulan yang bersukut istimewa ini untuk merafakkan doa banyak-banyak supaya dunia kita cepat bebas daripada bahaya wabak COVID-19.

Bagi mengakhiri Titah Perutusan sempena Menyambut Bulan Ramadan Tahun 1441 Hijrah / 2020 Masihi, baginda dan keluarga baginda, dengan hati suci, mengucapkan selamat berpuasa. Semoga kita sama-sama dikurniakan oleh Allah kesihatan dan kesabaran di sepanjang menjalani ibadat puasa. Ramadan Karim.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan menyertai Persidangan-persidangan Video bagi Sidang Kemuncak Khas ASEAN; dan Sidang Kemuncak Khas ASEAN Plus Three mengenai wabak COVID-19 bersama dengan para pemimpin ASEAN dan Negara-negara Rakan Dialog Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea.

Kedua-dua Persidangan Video Khas ini berlangsung di Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Sidang Kemuncak Khas ASEAN yang berlangsung pada sebelah pagi dimulakan dengan ucapan pembukaan daripada Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020.

Pada Sidang Kemuncak Khas ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa perpaduan ASEAN kini lebih diperlukan dalam menghadapi cabaran baharu yang dibawa oleh COVID-19 dan saling melengkapi usaha masing-masing, serta berkongsi maklumat, pengalaman dan langkah yang diambil adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kerjasama ASEAN dalam mengawal penularan pandemik di rantau ini.

Juga tidak kurang pentingnya, titah baginda, ialah pengurusan maklumat awam untuk mengelakkan panik dan mengatasi berita palsu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
Other News
  


Other News
  Kapal Selam Australian Collins Class iaitu HMAS Dechaineux menjadi tumpuan Lawatan Kerja Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

HMAS Dechaineux merupakan kapal selam pertama yang berlabuh di Negara Brunei Darussalam bermula pada 7 hingga 9 Mac ini.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Dermaga Komersial Muara dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud; Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan, Brigedier Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma’awiah; Pemerintah-pemerintah Angkatan Tentera dan Pemerintah Angkatan Bersama; serta Pemerintah Laut Royal Australian Navy, Laksamana Madya Michael Noonan.

Lawatan DYTM ke kapal selam tersebut dimulakan dengan sembah taklimat keselamatan yang disampaikan oleh Komander Brad Francis.

DYTM kemudiannya berkenan menaiki kapal selam dan melawat Senior Sailors Mess; Control Room; Weapon Storage Compartment; Junior Sailors Mess; Motor Generator Room; dan Machinery Control Room.
Di akhir lawatan, DYTM berkenan dijunjung bagi sesi bergambar ramai dan menerima plak juga pesambah daripada Pemerintah Laut Royal Australian Navy dan Pegawai Pemerintah HMAS Dechaineux.

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan menganugerahkan plak kepada kedua-dua pegawai kanan berkenaan.

HMAS Dechaineux yang berpusat di Fleet Base West di Australia Barat merupakan kapal selam Collins Class Keempat yang ditauliahkan untuk perkhidmatan dalam Royal Australian Navy pada 23 Februari 2001.

Kapal selam tersebut berupaya untuk menampung sebanyak 38 pelayar dan 10 pegawai dan merupakan antara salah satu kapal selam yang pertama yang direka dengan komputer.

HMAS Dechaineux juga mempunyai beberapa ciri-ciri dan kebolehan termasuk ‘high-performance hull form’, ‘highly automated controls’, ‘high shock resistance’ dan ‘efficient weapons handling’ serta ‘discharge system’.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
1 - 30Next