Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

136bnews.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha (SUAMPRIPAHS), Katok.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di SUAMPRIPAHS tersebut dijunjung oleh Pengetua Sekolah, Dayang Hajah Rusidah binti Haji Talip.


Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM dijunjung ke Bilik Persidangan bagi mengadakan sesi perbincangan bersama pengetua sekolah serta tenaga-tenaga pengajar sekolah tersebut.


Selesai perbincangan, baginda berkenan dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama guru besar dan tenaga-tenaga pengajar di sekolah berkenaan.


Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung ke bilik VIP Lounge dan berkenan menerima pesambah serta menandatangani buku lembaran keberangkatan.


Sebelum berangkat meninggalkan SUAMPRIPAHS, Kebawah DYMM berkenan menerima junjung ziarah daripada para tenaga pengajar, pegawai dan kakitangan serta pelajar sekolah berkenaan.


Juga hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap Undang-Undang dan Kesejahteraan, Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim dan Setiausaha Tetap Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof.


SUAMPRIPAHS adalah salah satu projek Kementerian Hal Ehwal Ugama yang terkandung di bawah Rancangan Kemajuan Negara Ke-10 (RKN10). Pembinaan SUAMPRIPAHS dapat menampung keramaian seramai 1,800 pelajar.


Sebelumnya sekolah tersebut dinamakan sebagai Sekolah Menengah Arab Katok, di mana sekolah berkenaan telah diperkenankan penukaran namanya oleh Kebawah DYMM menjadi nama SUAMPRIPAHS, berkuat kuasa mulai 2 Jamadilawal 1437 Hijrah bersamaan 30 Januari 2017 Masihi.


Reka bentuk bangunan itu mengambil kira hasrat baginda agar sekolah tersebut menjadi Sekolah Ugama Arab yang unik dengan sistem pendidikan Islam, mahir berbahasa Arab, diterap dan diasuh bagi mendidik anak bangsa ke arah melahirkan serta membentuk sahsiah bangsa agar mampu berpegang teguh dengan ajaran Islam.


Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berkenan menandatangani plak peletakan batu asas sekolah berkenaan.


Sementara itu, sesi pembelajaran SUAMPRIPAHS bagi menengah bawah bermula jam 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, manakala bagi menengah atas bermula jam 7.30 pagi hingga 1.00 petang.


SUAMPRIPAHS kini mempunyai seramai 1,365 pelajar dari Tahun 7 hingga Tahun 11 serta 133 tenaga pengajar yang terdiri daripada 33 guru lelaki dan 100 guru perempuan juga 22 orang kakitangan sekolah.


Sekolah tersebut menyediakan prasarana yang mempunyai teknologi terkini dengan jumlah bilik darjah yang digunakan pada tahun ini sebanyak 54 buah dengan memuatkan 30 pelajar dalam sebuah kelas, selain menyediakan kemudahan lain seperti bangunan pentadbiran, kantin, dewan serbaguna, gelanggang badminton, surau untuk pelajar perempuan sahaja, dewan makan, asrama serta kemudahan sukan lainnya.


Selain itu, sekolah tersebut menggunakan tiga bahasa penghantar, iaitu bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.


Dengan misinya, 'Melahirkan generasi yang bertakwa dan cemerlang di dunia dan di akhirat' dan visinya 'Mendidik pelajar-pelajar supaya berilmu, beriman dan berakhlak mulia dengan pendidikan yang bersepadu', manakala matlamat penubuhan sekolah tersebut adalah untuk melaksanakan pendidikan Al-Quran, Fardu Ain dan Fardu Kifayah kepada para pelajar supaya menjadi Mukminah yang sejati.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

136anews.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  berkenan  berangkat menghadiri Istiadat Ziarah Penghormatan Terakhir bagi  Al-Marhumah Yang Amat Mulia Enche' Besar  Hajah Khalsum bin Abdullah  di Istana Besar Johor Bahru.

Keberangkatan tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, Johor dialu-alukan oleh Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffri ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor. Doa  Selamat dibacakan oleh Imam Daerah Muar, Haji Mohd. Nazri bin Haji Ali. Turut berangkat mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Dari Lapangan Terbang Antarabangsa Senai Johor, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama dengan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen berangkat menghadiri Istiadat Ziarah Penghormatan Terakhir bagi Al-Marhumah Yang Amat Mulia Enche' Besar Hajah Khalsum binti Abdullah.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM  di Istana Besar Johor dialu-alukan oleh Ahli Jemaah Diraja Johor Darul Takzim. Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung berangkat ke Dewan Singgahsana di mana baginda dialu-alukan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Al-Marhum Sultan Iskandar,  Sultan Yang Dipertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Takzim dan kerabat diraja yang lain.

Kebawah DYMM bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Takzim seterusnya  dijunjung untuk memberikan  penghormatan terakhir kepada Al-Marhumah Yang Amat Mulia Enche' Besar Hajah Khalsum  binti Abdullah, sebelum berangkat menunaikan Solat  Jenazah bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni  Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Takzim berserta kerabat diraja lain dengan diimamkan oleh Penasihat Ugama Negeri Johor Darul Takzim, Yang Berbahagia Dato' Haji Noh bin Gadut.

Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung berangkat bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Takzim berserta kerabat diraja lain bagi menyertai perarakan mengiringi jenazah ke Makam Diraja Bukit Mahmoodiah dan Istiadat Permakaman. Jenazah Al-Marhumah selamat dimakamkan di Makam Diraja bukit Mahmoodiah sebelum Solat Fardu Zohor.

Al-Marhumah Yang Amat Mulia Enche' Besar Hajah Khalsum binti Abdullah telah mangkat pada Jumaat, 1 Jun 2018 di Hospital King Edward VII, London pada usia 83 tahun.

Sebelum berangkat meninggalkan Makam Diraja Bukit Mahmmoodiah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia  diucapkan selamat jalan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Takzim. Sementara itu, berangkat hadir bagi menyembahkan Selamat Berangkat kehadapan Majlis Kebawah DYMM di Lapangan Terbang Antarabangsa Senai Johor ialah Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahmah Hassanal Jeffri Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor.

Sumber berita Pelita Brunei

Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hmnuzul18.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara Tahun 1439 Hijrah di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1439 Hijrah dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Awang Haji Othman, yang antaranya menyembahkan mengenai tema Nuzul Al-Quran tahun ini, iaitu 'Al-Quran Sumber Kepimpinan Adil'.

Jelas Yang Berhormat,  Kitab Allah ini datangnya daripada berbagai sumber, di antaranya ialah sumber petunjuk yang lurus, iaitu Aqwam firman Allah Ta'ala dari Surah Al-Israa ayat 9 dan sumber pengajaran yang memperingatkan serta menyedarkan sekalian manusia tentang nilai baik - buruk sesuatu, iaitu firman Allah Ta'ala dari Surah Yunus ayat 57 serta sumber penenang hati daripada bimbang ragu dan gundah gulana - firman Allah Ta'ala dalam Surah Ar-Ra'du.

Yang Berhormat berkata, ternyata semua sumber yang disebutkan ini adalah unsur-unsur yang berpengaruh di dalam menegakkan keadilan.

''Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran pada tahun ini diungkayahkan bersama dengan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan, Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn. Bhd., (BSP) dan anak-anak syarikatnya, iaitu Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn. Bhd., (BSM), Syarikat Brunei LNG Sdn. Bhd., dan Brunei Gas Carriers Sdn. Bhd., (BGC). Usahasama ini akan berterusan secara bergilir-gilir bagi membawai sektor awam dan swasta yang berkecimpung di dalam berbagai jurusan, untuk sama-sama berganding bahu memperkasa syi'ar Islam di negara ini, serta menanai amanah ugama yang menganjurkan kehidupan yang saling bersatu demi mengukuhkan lagi perpaduan, yang seterusnya membawa kepada keamanan negara dan kesejahteraan rakyat serta penduduk,'' jelas Yang Berhormat.

Yang Berhormat menambah, sambutan Nuzul Al-Quran turut diserikan dengan persembahan dari lima orang peserta terbaik di Musabaqah Menghafaz Ayat-Ayat Suci Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan. Musabaqah berkenaan adalah projek tahunan yang menjadi perisian sebahagian Sambutan Nuzul Al-Quran.

Pada tahun ini ujar Yang Berhormat, seramai 309 peserta telah mengikuti Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya di Peringkat Kebangsaan, berbanding dengan tahun lepas sebanyak 209 penyertaan.

Yang Berhormat menjelaskan, peningkatan itu amat menggalakkan. Mudah-mudahan penyertaan ini berterusan mencapai hasrat bahawa bidang hafazan Al-Quran sentiasa dekat di hati muda belia dan mendorongkan mereka untuk terus menghafaznya dan menjaga hafazan mereka, iaitu sebahagian daripada maksud Celik Al-Quran. ''Celik Al-Quran itu tidak setakat pandai membaca selengkapnya, iaitu bacaan bertajwid dan bertarannum atau menghafalkan ayat-ayatnya. Celik Al-Quran selengkapnya ialah dengan mengetahui makna yang dibaca dan tafsiran ayat yang dibaca, lalu memahami pengajaran-pengajarannya. Kerana itulah, kita terus menerus berusaha memperbaiki mutu pembelajaran Al-Quran, yang mana kajian-kajian lanjut akan dibuat supaya kitab suci Al-Quran akan sentiasa menjadi nur cahaya kehidupan kita,'' ujar Yang Berhormat.

Majlis diteruskan dengan pengurniaan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diikuti dengan Pemakluman Keputusan Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi yang disampaikan oleh Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid, selaku Pengerusi Jemaah Hakim, Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali.

Ceramah Khas bertajuk 'Al-Quran Sumber Kepimpinan Adil'  yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Jabatan Perdana Menteri, Yang Arif Pengiran Dato Seri Setia Haji Tashim bin Pengiran Haji Hassan turut menyerikan majlis .

Majlis diteruskan dengan persembahan Peserta Terbaik Setiap Kategori Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1439 Hijrah.

Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah juga berkenan mengurniakan hadiah-hadiah kepada para pemenang Musabaqah Menghafaz Al-Quran berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1439H / 2018M.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Majlis Tadarus Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya sempena bulan Ramadan 1439 Hijrah / 2018 Masihi berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di sini.


Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.


Juga hadir, Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif / Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar; Setiausaha-Setiausaha Tetap; Timbalan Setiausaha Tetap; ketua-ketua jabatan; pegawai-pegawai serta kakitangan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Menteri di JPM dan diikuti dengan bacaan surah-surah lazim beramai-ramai.


Selepas itu, diteruskan dengan bacaan Takhtim dan Doa Bacaan Al-Quran dan disudahi dengan acara berbuka puasa serta Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.


Majlis tersebut dikelolakan bersama oleh JPM, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Peguam Negara, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Jabatan Penerangan.


Majlis keagamaan pada bulan Ramadan merupakan salah satu daripada aktiviti tahunan JPM bagi mengeratkan silaturahim di antara para pegawai dan kakitangan serta jemaah masjid dan penduduk kampung, di samping bagi meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wata'ala.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi Majlis Bertadarus bagi Tahun 1439 Hijrah bersamaan dengan 2018 Masihi, bertempat di Masjid Kampung Serdang, di sini.


Majlis Tadarus tersebut dikelolakan bersama oleh Bahagian Keselamatan dan Penguatkuasaan di Jabatan Perdana Menteri; Bahagian Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri; Biro Kawalan Natkotik; Biro Mencegah Rasuah; Jabatan Keselamatan Dalam Negeri; Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat; Jabatan Radio Televisyen Brunei; Jabatan Penerangan; Pasukan Polis Diraja Brunei; Jabatan Percetakan Kerajaan; Pusat Kebangsaan E-Kerajaan dan Jabatan Penyelidikan Brunei dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Serdang.

Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Majlis dimulakan dengan penyampaian beberapa sumbangan wakaf, yang antaranya termasuk alat-alat penghawa dingin, alat penyedut hampagas dan mesin fotokopi, yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM kepada Imam Masjid Kampung Serdang, Awang Haji Sanip bin Haji Nasar.

Majlis diteruskan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan disusuli dengan Bertadarus Al-Quran dari juz 21, disusuli dengan Tahlil, Doa Arwah dan Doa Selamat dan kemudiannya diikuti dengan Berbuka Puasa serta Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.

Turut hadir ialah Juruaudit Agung; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Ketua-ketua Jabatan serta pegawai-pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri juga jabatan-jabatan di bawahnya.

Acara tersebut akan diteruskan dengan Majlis Khatam Al-Quran bagi JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya yang akan diadakan pada Isnin, 12 Ramadan 1439 bersamaan 28 Mei 2018 bertempat di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein, Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut.

Dalam titah perutusan tahniah tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap akan terus bekerja rapat dengan Kebawah DYMM Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein, Raja Jordan dalam mengukuhkan persahabatan yang sangat bernilai yang telah sekian lama dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing serta memperluaskan lagi kerjasama di tahun-tahun mendatang.

Kebawah DYMM seterusnya merakamkan kegembiraan dapat berjumpa dengan Kebawah DYMM Raja Abdullah II pada Sidang Kemuncak Luar Biasa Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) di Istanbul pada bulan Disember, 2017 dan berharap akan dapat berjumpa dengan baginda lagi di Jordan pada tahun ini.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM Raja Abdullah II dan kerabat diraja sentiasa berada di dalam keadaan sihat wal'afiat dan kegembiraan dan rakyat Jordan terus menikmati kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran yang berpanjangan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


​Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pelantikan dan pertukaran bagi beberapa orang pegawai kanan kerajaan:


Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Kementerian Kewangan, Dayang Hajah Nor Aidah binti Haji Abdullah dinaikkan pangkat dan ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Pengarah Belanjawan di Bahagian Perbelanjaan, Kementerian Kewangan.

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan selaku Ketua Fiscal Forecasting Unit (FFU) di Kementerian Kewangan, Dayang Hajah Nurliati binti Haji Md. Idris ditukar dan dilantik sebagai Pengarah Unit Pemantauan dan Penyampaian di Kementerian Kewangan.

Pengarah Penyelidikan dan Antarabangsa di Bahagian Penyelidikan dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan, Awang Mohammad Nizam bin Haji Ismi, ditukar dan dilantik sebagai Pengarah Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan di Kementerian Kewangan.

Pengarah Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan, Kementerian Kewangan, Dayang Hajah Rena Azlina binti Dato Paduka Haji Abdul Aziz ditukar dan dilantik sebagai Pengarah Penyelidikan dan Antarabangsa di Bahagian Penyelidikan dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan.

Tarikh pelantikan dan pertukaran berkenaan mula berkuat kuasa pada 12 Mei 2018. 


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM), selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 Tahun bersabda menekankan akan pentingnya dalam menjaga kebersihan persekitaran dari sampah sarap sama ada sebelum, semasa mahupun selepas selesai apa pun acara yang dilangsungkan.


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah bersabda demikian semasa Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 Tahun bertempat di Bangunan JPM, di sini.

Ia, sabda DYTM, adalah selaras dengan titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Istiadat Pembukaan Rasmi Majlis Mesyuarat Negara pada 5 Mac 2018 yang memberikan perhatian serius mengenai isu kebersihan khususnya pembersihan Brunei daripada sampah dan kotoran serta akta mengenainya.

''Kita tidak mahu orang mempersendakan akta kerana kelemahan kita. Ada akta sahaja belum memadai tanpa ia didaulatkan melalui pelaksanaan,'' sabda DYTM.

DYTM percaya pengalaman-pengalaman dari sambutan-sambutan lalu setentunya boleh saja dijadikan sandaran pada penambahbaikan mahupun pembaharuan dalam melakar persiapan-persiapan acara, termasuklah usaha-usaha menangani masalah-masalah yang bersampingan dengannya khususnya isu kebersihan.

Terdahulu itu, DYTM bersabda tarikh 15 haribulan Julai sudah secara tradisinya terpahat dalam hati dan minda setiap lapisan rakyat serta penduduk di negara ini sebagai peluang keemasan bagi menzahirkan kesyukuran dan ketaatsetiaan yang tidak berbelah bahagi terhadap pemerintahaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Ia juga sabda DYTM, merupakan simbol kekukuhan perpaduan rakyat yang sekian lama telah menjamin kemajuan, keamanan dan kemakmuran berterusan di bawah kepimpinan seorang raja yang bijaksana lagi berjiwa rakyat.

''Justeru, kesempatan dalam menzahirkan kesyukuran ini seharusnya terserlah melalui atur cara-atur cara yang diungkayahkan bersempenakan sambutan yang penuh bermakna ini,'' sabda DYTM lagi.

DYTM menambah, di sinilah setiap yang bertanggungjawap dalam sambutan ini perlu bijak dalam merencana dan menyusun atur majlis-majlis serta acara-acara yang sebolehnya berupaya membuka peluang luas serta menarik penglibatan yang aktif lagi bermakna di kalangan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGOs) termasuk penuntut-penuntut sekolah dan belia serta rakyat dan penduduk negara ini amnya.

Apa yang ingin dilihat sabda DYTM, ialah kelangsungan perpaduan rakyat dan penduduk di negara ini dalam suasana kegemilangan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang terhasil dari kesepakatan dan kemuafakatan yang kukuh.

''Jelasnya kepentingan perpaduan tidak boleh dipandang ringan kerana bukan mudah untuk membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa apatah lagi dalam usaha kita ke arah merealisasikan matlamat Wawasan Brunei 2035,'' sabda DYTM lagi.

Tidak kurang pentingnya ialah peranan para belia yang mana pada hemat DYTM, kesempatan seumpama ini perlulah diambil manfaat sepenuhnya oleh kalangan belia dalam memupuk semangat sukarelawan dengan sentiasa bersedia untuk memberikan khidmat bakti baik dari segi tenaga mahupun fikiran semata-mata untuk kepentingan raja, ugama, bangsa dan negara.

DYTM berharap acara-acara sambutan yang diungkayahkan itu akan terus dijadikan landasan pada memantapkan lagi keharmonian bernegara, keakraban di antara raja dan rakyat jelata, menyuntik semangat jati diri serta terus taat setia dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta negara yang tercinta ini.

DYTM penuh yakin usaha-usaha persiapan dan persediaan tertentu bagi tahun ini sudah mula direncana dengan rapi oleh setiap yang terlibat dalam memastikan kesempurnaan dan kejayaan acara-acara berkenaan nanti.

Namun tekan DYTM, dalam melakar setiap perancangan tersebut, ia haruslah terpandu oleh titah-titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam khususnya dalam perkara-perkara melibatkan kemaslahatan rakyat dan penduduk di negara ini.

''Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan buah fikiran, tenaga, usaha dan masa Jawatankuasa Kebangsaan, Jawatankuasa Tadbir Tertinggi Daerah, Jawatankuasa Kerja dan semua pihak yang terlibat dalam mengendalikan Acara-acara Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan paduka ayahanda pada tahun lepas,'' sabda DYTM lagi.

Semoga kejayaan yang dikecapi tambah DYTM, akan menjadi pemangkin untuk kita terus berusaha dengan gigih demi untuk mengejar kecemerlangan yang dihasratkan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Renang Brunei Ke-26 bagi Kumpulan Umur di Kompleks Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.
 
Berangkat sama, anakanda-anakanda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman.
 
Hadir sama, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.
 
Pada hari terakhir kejohanan, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim, perenang Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB) Hammerheads menyertai Kategori Lelaki 50 Meter Kuak Lentang dan berjaya mendapat tempat ketiga sekaligus memperbaharui rekod peribadi YTM dengan catatan masa 48.55 saat.
 
Sementara itu, YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah, perenang ISB Hammerheads juga sekali lagi berjaya mencipta rekod dalam Kategori Perempuan 50 Meter Kuak Lentang dengan catatan masa terpantas YTM, 59.63 saat dan telah dinobatkan sebagai Terbaik Perempuan Bagi Kumpulan Umur 7 Tahun.
 
Pada acara kejohanan tersebut juga, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenan menyempurnakan penyampaian pingat kepada YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah.
 
Sementara itu, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat menyaksikan kejohanan tersebut yang berlangsung pada sebelah pagi.
 
Antara yang menyertai kejohanan tersebut ialah paduka anakanda DYTM, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim.
 
Berangkat sama menyaksikan kejohanan berkenaan, YTM Pengiran Muda Muhammad Aiman.
 
Pada kejohanan di sebelah pagi, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim yang mewakili ISB Hammerheads menyertai Kategori Lelaki 100 Meter Kuak Dada dan berjaya menjuarai kategori berkenaan sekaligus berjaya memecahkan rekod peribadi YTM dengan catatan masa 2 minit 00.23 saat.
 
Kejohanan disertai oleh 235 perenang terdiri daripada 102 perenang perempuan dan 133 perenang lelaki dari beberapa buah kelab renang tempatan dan luar, termasuk Brunei Speed Swimming Club; Dolphin Swimming Club; ISB Hammerheads; Jerudong Swimming Club; Panaga Stingrays; Royal Brunei Recreational Club; Aqua Flippers Philippines; Gymkhana Club Miri; Miri Amateur Swimming Association; Kelab Rekreasi Petroliam, Miri; Power Aquatic Swimming Club, Kuching; The British School in Colombo, Sri Lanka dan Victoria Swimming Club, Labuan.
 
Sebanyak 1,339 penyertaan individu dan 33 penyertaan pasukan 'relay' diterima untuk bersaing dalam 17 acara renang dan tiga acara 'relay'.
 
Kejohanan anjuran Persatuan Renang Amatur Brunei (BASA) dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan (JBS) merupakan platform kelayakan bagi BASA untuk memilih perenang-perenang untuk Kejohanan Asia Tenggara Kumpulan Umur (SEAAG) Ke-43 yang akan diadakan di Filipina pada 6 hingga 8 Julai dan Sukan Sekolah ASEAN Ke-10 di Malaysia bermula 19 hingga 27 Julai.
 
Melalui Kejohanan Renang Brunei Ke-26 bagi Kumpulan Umur itu, BASA mengharapkan untuk melihat rekod-rekod kebangsaan baharu dari kumpulan-kumpulan dan peringkat umur baharu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Tujuh negara akan memulakan misi merebut Piala Hassanal Bolkiah Kejohanan Bola Sepak Bagi Belia ASEAN 2018 (HBT 2018) bermula malam tadi sejurus Upacara Pembukaan Rasmi HBT 2018 di Stadium Negara Hassanal Bolkiah yang penuh meriah dengan kehadiran ribuan rakyat dan penduduk yang sama-sama memberikan sokongan.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merasmikan kejohanan menyerikan lagi majlis, yang pastinya akan menjadi ristaan manis HBT tahun ini.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Juga berangkat ialah anakanda DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah.

Keberangkatan Kebawah DYMM berserta kerabat diraja dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Presiden Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam (NFABD), selaku Penasihat Jawatankuasa Tertinggi HBT 2018; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Haji Abu Bakar.

Turut menjunjung keberangkatan ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Timbalan Menteri Pendidikan, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Sejurus keberangkatan tiba, Lagu Kebangsaan dimainkan dan Kebawah DYMM seterusnya berkenan merasmikan HBT 2018.

Baginda kemudiannya disembahkenalkan kepada pengurus-pengurus pasukan, jurulatih dan ketua-ketua pasukan dan seterusnya menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada pengurus-pengurus pasukan.

Kebawah DYMM juga berkenan menerima pesambah daripada Ahli Jawatankuasa HBT 2018 yang disembahkan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Majlis Perasmian HBT 2018 turut diserikan dengan persembahan Human LED oleh seramai 2,500 peserta gabungan penuntut-penuntut dari sebelas buah sekolah menengah serta pegawai dan kakitangan kerajaan.

Pembukaan tirai perlawanan menyaksikan pertemuan Pasukan Negara Brunei Darussalam dengan Pasukan Timor-Leste.

HBT 2018 merupakan anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama NFABD, dan pada tahun ini ianya disertai oleh tujuh buah negara iaitu Kemboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah.

Kejohanan yang bermula malam ini dijangka berakhir pada 5 Mei depan dengan menyandarkan dua buah 'venue' perlawanan, iaitu Stadium Negara Hassanal Bolkiah dan Padang dan Balapan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah.

Negara Brunei Darussalam telah berjaya menganjurkan kejohanan yang berprestij ini sejak tahun 2002, diikuti pada tahun 2005, 2007, 2012, dan 2014 di mana Negara Brunei Darussalam pernah menjuarai kejohanan ini pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 telah dijuarai oleh Myanmar.

Kejohanan bertujuan untuk mendokong titah Kebawah DYMM untuk melibatkan pasukan terbaik di rantau ASEAN, untuk bersaing dalam liga bola sepak ASEAN atau Asia Tenggara di samping memberikan pendedahan dan kebolehan dalam kesukanan ASEAN kepada dunia.

Selain itu, dengan memberi peluang bagi pemain muda untuk bersaing di luar negara, rangkaian atau 'networking' di kalangan peserta-peserta ini akan dapat dibentuk dan seterusnya mewujudkan pemahaman budaya yang berbeza dalam masyarakat ASEAN.

Dengan pengendalian kejohanan ini, akan memberikan peluang kepada peminat bola sepak tanah air menyaksikan perlawanan-perlawanan yang berkualiti melalui aksi pemain-pemain muda yang berpotensi besar dalam sukan bola sepak.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berangkat meninggalkan United Kingdom setelah selesai menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) yang telah berlangsung selama tiga hari mulai 18 hingga 20 April 2018.

Sebelum berangkat meninggalkan tempat persemayaman baginda, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  
Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hari ini menerima tiga kunjungan muhibbah secara berasingan daripada Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akgun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam; Puan Yang Terutama Yang Jian, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam; dan Tuan Yang Terutama Cho Won-myung, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam.

Semasa kunjungan muhibbah pertama, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akgun telah berbincang mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu termasuk dalam bidang keselamatan, teknologi dan perekonomian.

Sementara itu dalam dua kunjungan muhibbah yang lain, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah berbincang secara berasingan bersama Puan Yang Terutama Yang Jian; dan Tuan Yang Terutama Cho Won-myung mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu termasuk dalam bidang keselamatan, teknologi, pembangunan dan perekonomian.

Negara Brunei Darussalam telah menjalinkan hubungan dua hala dengan Republik Turki dan Republik Korea masing-masing pada tahun 1984, manakala hubungan dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah dijalin pada tahun 1991.

Perjumpaan-perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.
Other News
  
Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hari ini menerima kunjungan muhibbah daripada Encik David Holliday, Ketua Pegawai Eksekutif, Telekom Brunei Berhad (TelBru).

Perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Other News
  Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, petang ini menerima dua kunjungan muhibbah secara berasingan daripada Tuan Yang Terutama Motohiko Kato, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam; dan Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. 

Semasa kunjungan muhibbah pertama, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam telah berbincang mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu semasa termasuk dalam bidang keselamatan, perekonomian, pendidikan, perhubungan dan sukan. 

Sementara itu pada kunjungan muhibbah berasingan, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam juga telah berbincang mengenai kerjasama dua hala dalam bidang perekonomian, pelaburan, isu berkaitan perkhidmatan awam dan juga peluang-peluang latihan bagi pegawai-pegawai perkhidmatan awam. 

Hadir sama semasa kunjungan muhibbah daripada Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam tersebut ialah ang Mulia Datin Dayang Hajah Elinda binti Haji C.A. Mohammad, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Negara Brunei Darussalam telah menubuhkan hubungan dua hala dengan Jepun dan Republik Singapura masing-masing pada tahun 1984. Kedua-dua perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.
Other News
  

Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, petang ini menerima kunjungan muhibbah daripada Puan Yang Terutama Caterina Ventura, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam.

Semasa kunjungan muhibbah tersebut, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Puan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam berbincang mengenai kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk keselamatan, teknologi, perekonomian dan pendidikan. Negara Brunei Darussalam dan Canada telah menubuhkan hubungan dua hala sejak tahun 1984.

Hadir sama semasa kunjungan muhibbah tersebut ialah Leftenan Kolonel (Bersara) Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yakob, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri.

Perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Other News
  

Setiap manusia itu semestinya mempunyai matlamat kehidupan di dalam mencapai kesempurnaan hidup di bumi Allah ini dan matlamat itu tidak akan tercapai tanpa adanya keazaman untuk berjaya.

Keazaman ini adalah makna daripada pengertian niat yang mempengaruhi segala tindakan-tindakan yang dilakukan, sama ada untuk mencapai kesenangan di dunia mahupun di akhirat maka niat itu memainkan peranan penting untuk menghasilkan sistem pelaksanaan yang teratur.

Perkara tersebut merupakan antara perincian yang dikongsikan pada Tazkirah Subuh bertajuk 'Kekuatan Nawaitu' yang disampaikan oleh Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Awang Haji Sammali bin Haji Adam di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di sini.

Tambah Awang Haji Sammali lagi, hala tuju ke arah kesempurnaan matlamat kehidupan itu tidak akan berjaya, tanpa adanya restu daripada Allah melalui niat yang ikhlas dan keberhasilan sesuatu bidang atau tugasan yang dilakukan dengan keikhlasan akan menzahirkan rasa keterbukaan, tidak terkongkong, malah akan terus menambahbaikkan dalam segala tindak-tanduk yang diusahakan.

Jelas beliau, inilah bukti bahawa nawaitu kita perlu kuat untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Juga hadir bersama para jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof serta Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap KHEU, Awang Roslan bin Haji Taja'ah dan Awang Haji Mohd. Serudin bin Haji Timbang.

Turut sama menyerikan program ini ialah Pejabat Timbalan Menteri, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan, Bahagian Perhubungan Awam, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Bahagian Pendakwaan Syar'ie dan Bahagian Penguatkuasa Ugama, KHEU.

Kehadiran jemaah memakmurkan rumah Allah diharapkan akan dapat menghidupkan amalan sunnah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat menimbulkan rasa persamaan di antara umat Islam dalam melaksanakan sembahyang berjemaah dan amal ibadat bersama-sama.

Program Masjidku Makmur, Negara Berkat merupakan sebuah program dalam sama-sama mengalu-alukan jemaah bagi memakmurkan masjid dan seterusnya secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah pada awal waktu di masjid.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Kemenangan pada perlawanan awal pasukan Brunei DPMM FC dalam Liga Perdana Singapura 2018 pertama kali beraksi pada edisi kali ini, diharap menjadi suatu petanda baik demi untuk mengulangi kejuaraan yang diciptanya pada tahun 2015 lalu.

Beraksi di gelanggang sendiri, Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas menjadi saksi pasukan Brunei DPMM FC menumpaskan pendahulu liga setakat ini, Home United FC dengan jaringan 4 - 2.

Berangkat memberikan sokongan padu ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Juga berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Kekecewaan kekalahan semasa menentang Sabah FA baru-baru ini, pasukan Brunei DPMM FC mula bangkit apabila berjaya membolos gawang lawan menerusi pemain import dari Ukraine, Volodymyr Pryiomov pada minit ke-13.

Gol pertama tersebut seterusnya menjadi suntikan semangat kepada pemain pasukan Brunei DPMM FC, selang dua minit kemudian, sumbatan satu gol lagi berjaya dihasilkan apabila Abdul Aziz Tamit memanfaatkan peluang yang diberi hasil daripada lontaran sepakan sudut dan jaringan itu kekal sehingga tamat separuh masa pertama.

Babak kedua perlawanan dimulakan begitu baik apabila tendangan percuma dari Volodymyr sekali lagi mencapai sasaran gol pada minit 54, berikutan pemain import dari Iran, Mojtaba Mollasaraei sengaja dijatuhkan oleh pemain pasukan pelawat itu.

Brunei DPMM FC terus menyumbatkan gol keempatnya melalui sepakan Mojtaba Mollasaraei pada minit ke-71, namun demikian Home United FC akhirnya berjaya menyumbat satu gol tunggal mereka tiga minit selepas itu.

Pada saat masa genting akhir perlawanan, Shahril Ishak berjaya menyumbat gol kedua bagi Home United FC.

Perlawanan Brunei DPMM FC seterusnya akan menentang Albirex Niigata (S) di laman lawan pada Sabtu, 14 April.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  


Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hari ini telah menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Richard Stephen Lindsay, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. 

Pada kunjungan hormat tersebut, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam telah berbincang mengenai kerjasama dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan United Kingdom termasuk dalam bidang keselamatan. 

Hadir semasa perjumpaan tersebut ialah Leftenan Kolonel (Bersara) Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yakob, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. 

Perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.
Other News
  

Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Pengetua Ahli Kimia Ubat, Kementerian Kesihatan, Dayang Hajah Rosni binti Haji Jair dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Perkhidmatan Farmasi di Kementerian Kesihatan mulai 13 Mac 2018.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
His Majesty News
  
Seramai 382 pegawai dan  kakitangan yang bersara pada Oktober 2015 hingga Disember 2017 termasuk para pegawai dan kakitangan Jabatan Tenaga dan Perindustrian diraikan pada Majlis Penyampaian Sijil Persaraan Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jabatan-Jabatan di bawahnya di Dewan Bankuet, Bangunan JPM, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat dan menyempurnakan penyampaian sijil dan cenderahati kepada para pesara ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud.

Turut hadir ialah Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Pengiran Haji Mohd. Hafizzuddin bin Pengiran Haji Bakar.

Setiausaha Tetap di JPM, Awang Mohamed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammed Yunos dalam ucapannya selaku pengerusi majlis antara lain menyatakan bahawa majlis itu adalah salah satu tanda penghargaan  kepada para pesara yang telah lama mencurahkan jasa bakti dan tenaga ke arah pemberian perkhidmatan kerajaan  yang efisien termasuklah mendukung inisiatif mencapai hasrat Wawasan Brunei 2035.

Tambahnya, kerajaan amatlah memerlukan sokongan padu daripada rakyat dan penduduk dalam memperkukuhkan lagi kestabilan sosio-ekonomi negara ini.

Ini katanya selaras dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-14 Majlis Mesyuarat Negara pada tahun ini yang mana baginda menekankan kepentingan untuk menggembleng tenaga bagi  pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

Majlis tersebut adalah sebagai tanda penghargaan kepada pegawai-pegawai dan kakitangan yang telah menyumbangkan masa dan tenaga selama menjalankan tugas dalam perkhidmatan awam, khususnya di JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya selaras dengan tema majlis itu 'Jasa Bakti Biskita Dikenang'.

Acara itu diakhiri dengan Doa Selamat yang dibacakan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Pengiran Haji Mohd. Hafizzuddin.

Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, ketua-ketua jabatan, serta pegawai-pegawai dan kakitangan di JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Abdel Fattah Al-Sisi berikutan pelantikannya semula sebagai Presiden Republik Arab Mesir.

Dalam titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Arab Mesir, TYT Abdel Fattah Al-Sisi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap TYT akan terus mendapat banyak kejayaan dalam penggalnya yang baharu dan seterusnya akan dapat terus bekerja bersama dengan TYT bagi mengukuhkan hubungan dua-hala dan kerjasama di dalam Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan Gerakan Negara-negara Berkecuali (NAM).

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM berdoa Kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga TYT akan sentiasa berada di dalam kesihatan dan kegembiraan yang berpanjangan, serta rakyat Republik Arab Mesir akan sentiasa menikmati keamanan dan kemakmuran berterusan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal olkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan takziah kepada Presiden Persekutuan Rusia, Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, kerajaan dan rakyat Persekutuan Rusia berikutan dengan tragedi kebakaran di sebuah pasaraya yang berlaku di Bandaraya Kemerovo, Rusia.

Dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berasa sedih mengetahui tentang kehilangan nyawa dan kecederaan berikutan dengan tragedi berkenaan.

Baginda dan Kerajaan serta rakyat Negara Brunei Darussalam seterusnya menyampaikan ucapan takziah yang mendalam kepada Kerajaan dan rakyat Persekutuan Rusia, terutama sekali kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam tragedi itu.

Pada mengakhiri perutusan tersebut, baginda menzahirkan perasaan simpati yang amat mendalam.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
His Majesty News
  

Menunaikan Sembahyang Fardu Subuh Berjemaah adalah seumpama mereka yang bangun beribadah sepanjang malam.

Dalam sembahyang fardu lima kali sehari semalam hanya dalam Sembahyang Fardu Subuh terdapat di dalamnya bacaan doa yang dinamakan Doa Qunut. Isi kandungan Doa Qunut tersebut merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang amat komprehensif merangkumi keperluan manusia sepanjang hari.

Perkara tersebut merupakan antara perincian yang dikongsikan pada Tazkirah Subuh bertajuk 'Berkat di awal pagi' yang disampaikan oleh Da'ie Bertauliah, Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), Pengiran Abdul Basit bin Pengiran Haji Zaini di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di sini.

Ustaz Pengiran Abdul Basit seterusnya menambah, hidayah Allah akan diberikan kepada mereka yang dikehendaki-Nya dan beruntunglah mereka yang diberikan peluang dapat bersujud pada awal pagi serta menadahkan tangan melakukan Doa Qunut dalam Sembahyang Subuhnya.

Beliau seterusnya mengongsikan antara keistimewaan Doa Qunut tersebut iaitu memohon kepada Allah pada awal pagi bagi keberkatan dalam kehidupan iaitu berkat dalam umur kehidupan, keberkatan rezeki, keturunan iaitu anak-anak yang soleh.

Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap KHEU, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof dan Timbalan Setiausaha Tetap KHEU, Awang Roslan bin Haji Taja'ah.

Turut sama menyerikan program ini ialah Pejabat Menteri, Jabatan Pentadbiran, MUIB, Pusat Da'wah Islamiah, Jabatan Urusan Haji dan Bahagian Antarabangsa dan MABIMS, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Kehadiran jemaah memakmurkan rumah Allah diharapkan akan dapat menghidupkan amalan sunnah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat menimbulkan rasa persamaan di antara umat Islam dalam melaksanakan sembahyang berjemaah dan amal ibadat bersama-sama.

Program Masjidku Makmur, Negara Berkat merupakan sebuah program bagi sama-sama mengalu-alukan jemaah bagi memakmurkan masjid dan seterusnya secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh Berjemaah pada awal waktu di masjid.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei berkenan berangkat ke Majlis Tamat Latihan paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Kapten Pengiran Muda 'Abdul Mateen yang berlangsung di RAF Shawbury, United Kingdom.

Turut berangkat mengiringi Kebawah DYMM ialah paduka-paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul Azim; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah.

Keberangkatan tiba baginda di RAF Shawbury dijunjung oleh Sir Algernon Heber Percy, Lord Liuetenant of Shropshire; Air Marshal Sean Reynolds, Deputy Commander Capability and Air Member for Personnel & Capability; Air Vice-Marshal Warren James, Air Officer Commanding 22 Group; Air Commodore David Bentley, Director of Flying Training; dan Group Captain R S Norris, Station Commander RAF Shawbury.

Sejurus keberangkatan tiba, baginda dijunjung ke lobi Mes Pegawai RAF Shawbury untuk menandatangani buku pelawat dan seterusnya baginda dijunjung berangkat ke Library Room bagi Majlis Santap Ringan yang disusuli dengan sembah taklimat mengenai aturcara Majlis Tamat Latihan oleh Captain R S Norris, Station Commander RAF Shawbury.

Baginda seterusnya berkenan beredar ke Hangar 2 bagi Majlis Pengurniaan Sijil dan Lencana RAF Wing.

Majlis tersebut dimulakan dengan baginda menerima Tabik Hormat daripada Perbarisan Kawalan Kehormatan dan Rombongan Panji-Panji.

Baginda kemudiannya dijunjung untuk memeriksa perbarisan Kawalan Kehormatan dan Rombongan Panji-Panji dan seterusnya diikuti oleh sembah alu-aluan yang disampaikan oleh Group Captain R S Norris, Station Commander RAF Shawbury.

Majlis diteruskan dengan bacaan Doa terhadap lencana RAF Wing yang akan dianugerahkan.

Baginda seterusnya berkenan mengurniakan Lencana dan Sijil RAF Wing kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Kapten Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Baginda juga berkenan mengurniakan Sijil dan Lencana RAF Wing kepada para peserta kursus yang terdiri daripada enam orang di dalam kategori Single Engine Rotary Wing yang termasuk Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Kapten Pengiran Muda 'Abdul Mateen; 2 orang bagi Joint Aircrewman; 8 orang bagi Multi Engine Rotary Wing Siri 167; dan 11 orang bagi Multi Engine Rotary Wing Siri 169.

Majlis diteruskan dengan Sembah Ucapan daripada Air Vice-Marshal Warren James, Air Officer Commanding 22 Group.

Baginda seterusnya dijunjung menyaksikan pameran pesawat model helikopter terkini yang akan digunakan bagi siri kursus berikutnya dan menyaksikan acara terbang lalu.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis,baginda berkenan bergambar ramai bersama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Kapten Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan para peserta kursus.

Pada sebelah tengah hari, baginda kemudiannya dijunjung berangkat ke Dining Hall Mes Pegawai RAF Shawbury bagi menghadiri Majlis Santap Tengah Hari.

Sebelum itu, para peserta kursus serta keluarga berpeluang untuk beramah mesra Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Ante Room, Mes Pegawai RAF Shawbury.

Majlis dimulakan dengan sembah alu-aluan daripada Wing Commander Holly Steel, Pegawai Pemerintah Defence Helicopter Flying School.

Di Majlis berkenaan, para pegawai dan hadirin telah menyembahkan ucapan selamat Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; dan Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diikuti dengan Lagu Kebangsaan United Kingdom dan Negara Brunei Darussalam.

Sejurus itu, baginda berkenan mengurniakan anugerah kepada peserta-peserta kursus terbaik.

Baginda selaku Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, juga berkenan mengurniakan plak Kementerian Pertahanan kepada Group Captain R S Norris, Station Commander RAF Shawbury.

Majlis diakhiri dengan Sembah Ucapan daripada Air Marshal Sean Reynolds, Deputy Commander Capability and Air Member for Personnel & Capability.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Kali Kedua Kejohanan Bola Sepak  Piala Hassanal Bolkiah bagi Belia ASEAN 2018 (HBT 2018) di Bilik Persidangan, Stadium Negara Hassanal Bolkiah (SNHB).

Berangkat ke mesyuarat berkenaan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Presiden Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam (NFABD) selaku Penasihat Jawatankuasa Tertinggi HBT 2018.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Hadir sama, Pemangku Menteri Pendidikan selaku Timbalan Pengerusi Bersama, Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Datin Dayang Hajah Elinda binti C.A Mohamed serta ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi.

Di dalam sembah alu-aluan, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyembahkan bahawa kejohanan HBT 2018 akan diadakan dalam 26 hari lagi di mana pihak-pihak yang terlibat telah berusaha dengan sesungguhnya dan status persiapan secara keseluruhannya adalah berjalan dengan lancar.

Yang Berhormat menyembahkan, sejak Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi yang pertama, antara langkah persiapan yang telah pun diambil termasuk usaha menaik taraf 'scoreboard' dan 'floodlight' yang sedang giat dijalankan.

"Walaupun tempoh masa ke arah kejohanan ini semakin singkat, insyaaAllah abis Hamba Duli Tuanku akan meningkatkan lagi usaha dalam menjalankan tugas-tugas persiapan dengan lebih sempurna. Dengan berpandukan Sabda Nasihat Duli Tuanku, adalah penting bagi abis Hamba Duli Tuanku untuk sama-sama memberikan  sokongan padu dan komitmen dalam pengendalian dan perlaksanaan kejohanan HBT 2018 yang berpestij tinggi ini, selaras dengan hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam," sembah Yang Berhormat.

Mesyuarat turut membincangkan laporan mengenai perkembangan terkini daripada Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerja HBT 2018.

HBT 2018 anjuran KKBS dengan kerjasama NFABD itu akan bermula pada 23 April nanti.

Tujuh buah negara akan menyertai kejohanan tersebut, iaitu Kemboja, Laos PDR, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Negara Brunei Darussalam.

Indonesia, Malaysia, Filipina dan Viet Nam tidak dapat menyertai kejohanan pada tahun ini disebabkan oleh komitmen seperti penyertaan di dalam liga kebangsaan.

Majlis Pembukaan Rasmi HBT 2018 akan diadakan pada 23 April nanti di SNHB di mana perlawanan pertama adalah antara pasukan Negara Brunei Darussalam dan Timor Leste.

Perlawanan akhir dan Majlis Pengurniaan Hadiah HBT 2018 pula akan diadakan pada 5 Mei juga di SNHB.

Orang ramai adalah dialu-alukan hadir dan memberi sokongan bagi sama-sama memeriahkan kejohanan berkenaan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama U Win Myint, berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Kesatuan Myanmar.

Dalam titah perutusan kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Win Myint, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan bahawa Negara Brunei Darussalam dan Republik Kesatuan Myanmar menikmati hubungan persahabatan yang akrab dan berasa amat gembira bahawa kedua-dua negara akan menyambut ulang tahun ke-25 penubuhan diplomatik pada bulan September tahun ini. Baginda seterusnya berharap memperbaharui peluang pada mengukuhkan persahabatan peribadi dan hubungan yang telah sekian lama terjalin yang dinikmati selama ini oleh rakyat kedua-dua buah negara.

Pada mengakhiri titah perutsuan tersebut, baginda berharap TYT beroleh kejayaan dalam menyandang jawatannya yang baharu dan akan dapat berjumpa dengan TYT di masa akan datang.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Mamnoon Hussain dan Perdana Menteri Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Shahid Khaqan Abbasi serta kerajaan dan rakyat Republik Islam Pakistan sempena menyambut Pakistan Day.

Dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Presiden Republik Islam Pakistan, TYT Mamnoon Hussain, baginda merakamkan penghargaan di atas hubungan sekian lama wujud yang bernilai di antara kedua-dua buah negara dan berharap akan terus berpeluang memperkukuhkan hubungan persahabatan dan kerjasama ini di tahun-tahun mendatang.

Sementara dalam titah perutusan yang sama kepada Perdana Menteri Republik Islam Pakistan, TYT Shahid Khaqan Abbasi, baginda sangat menghargai hubungan persahabatan yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan berharap akan terus bekerjasama dengan TYT bagi memperkukuhkan hubungan dua hala dan sebagai rakan kongsi dalam Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan Gerakan Negara-Negara Berkecuali (Non-Aligned Movement).

Pada mengakhiri kedua-dua titah perutusan baginda itu, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Presiden Republik Islam Pakistan, TYT Mamnoon Hussain dan Perdana Menteri Republik Islam Pakistan, TYT Shahid Khaqan Abbasi.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri (KHELN) Kesultanan Oman, Tuan Yang Terutama Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi yang mengadakan lawatan ke negara ini selama dua hari.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan TYT Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi telah berbincang mengenai isu-isu dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman, serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi semasa Majlis Mengadap tersebut ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmed bin Hashil Al Maskari.

Juga hadir, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehin Datu Perdana Manteri Dato Laila Utama Haji Awang Ibrahim menekankan bahawa peranan yang dimainkan oleh Ahli-Ahli Yang Berhormat dalam Majlis Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-14 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) adalah sesuai dengan harapan yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, supaya Majlis akan dapat bersidang dengan ahli-ahli semua dapat mengemukakan buah fikiran serta seterusnya mencadangkan perkara-perkara yang dapat membawa perubahan-perubahan besar kepada negara.

Kenyataan tersebut diucapkan oleh Yang Berhormat Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Pada Majlis Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-14 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) di Bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis di sini, ketika mengusulkan Majlis Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-14 MMN ditangguhkan.

Yang Berhormat dalam pada itu melahirkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada Yang Berhormat Yang Di-Pertua, atas kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin dan memandu permesyuaratan dengan kemas dalam suasana yang harmoni, transparent dan muhibah.

"Ucapan terima kasih juga kaola tujukan kepada Yang Dimuliakan Jurutulis dan Yang Mulia Timbalan Jurutulis, yang cekap setiap hari menyusun perkara-perkara yang dimesyuaratkan dan juga kepada seluruh pegawai dan kakitangan yang bekerja keras bagi menjayakan dan buat semua Ahli Yang Berhormat kerana telah menyokong dan meluluskan pembentangan Belanjawan Bagi Tahun Kewangan 2018/2019 yang membawa tema, "Perbelanjaan Produktif dan Berinovasi Bagi Memelihara Kemakmuran Negara", kata Yang Berhormat.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa menghargai peranan seramai 13 orang Ahli Yang Berhormat yang telah mengemukakan sekitar 40 isu berkaitan dengan Jabatan Perdana Menteri yang telah menyumbangkan buah fikiran yang ikhlas daripada Ahli-Ahli Yang Berhormat yang sememangnya sangat-sangat diperlukan bagi membantu kerajaan amnya dan Jabatan Perdana Menteri khususnya, untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan.

Saranan dan maklum balas Ahli-Ahli Yang Berhormat, menurut Yang Berhormat Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan dijadikan sebagai nilai tambah dan input dengan sebarang penelitian dasar dan strategi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan khususnya di Jabatan Perdana Menteri berasaskan keutamaan dan keperluan. Begitu juga buat Ahli-Ahli Yang Berhormat yang telah mengemukakan soalan-soalan dan membuat kenyataan-kenyataan yang penuh dengan kebijaksanaan dan relevan mengenai perkara-perkara yang berfaedah kepada rakyat dan negara.

Yang Berhormat Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menyuarakan rasa kagum dengan performance Ahli-Ahli Yang Berhormat Yang Dilantik termasuk Yang Berhormat Ahli-Ahli Wanita dalam melontarkan soalan-soalan dan kenyataan-kenyataan mereka itu yang mana menurut Yang Berhormat nyatalah menunjukkan usaha mereka yang gigih pada mengemukakan maklumat-maklumat, fakta-fakta dan statistik yang telah mereka research dengan teliti.

Cara Ahli-Ahli Yang Berhormat menyarankan soalan-soalan itu kata Yang Berhormat sesuai dengan titah nasihat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, supaya semua Ahli akan terlibat memberikan pendapat atau pandangan tanpa takut takut atau ragu-ragu demi kebaikan bersama dan negara.

"Kaola juga tidak lupa mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan kaola yakni Ahli-Ahli Yang Berhormat yang telah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan serta memberikan kenyataan yang begitu terperinci dan jelas mengenai jabatan-jabatan dan agensi-agensi di bawah kementerian masing-masing.

Kaola dan rakan sejawatan kaola di Jabatan Perdana Menteri khususnya akan sentiasa bersedia untuk mendengar lebih banyak cadangan dan saranan bernilai tambah yang menjurus kepada cara-cara meningkatkan produktiviti kerajaan dan menjana pertumbuhan ekonomi termasuk inisiatif-inisiatif bagi memakmurkan lagi hasil-mahsul negara," ujar Yang Berhormat.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa berharap Ahli-Ahli Yang Berhormat akan dapat meneruskan permuzakarahan di luar Dewan bagi membincangkan dan mencadangkan perkara yang dapat membawa perubahan besar seperti yang dihasratkan dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Semua pihak tekan Yang Berhormat hendaklah dengan sewajarnya sentiasa mengambil ingatan dan memahami situasi yang sedang dihadapi oleh negara.

"Hendaklah secara terus menerus bersatu padu dan bekerjasama dalam mendukung kepimpinan raja yang kita kasihi, raja yang sangat mengambil berat dan mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini dengan pendekatan whole of nation yang boleh diterjemahkan sebagai Negara Brunei Darussalam dan segala isi di dalamnya.

Selaku rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam sama ada sebagai individu, anggota masyarakat, kakitangan perkhidmatan awam, pekerja swasta dan lain-lainya hendaklah menyahut seruan kerajaan untuk membangun negara sesuai dengan peranan dan kemampuan kita masing-masing, jelas Yang Berhormat.

Yang Berhormat juga berharap agar segala perancangan kerajaan akan sentiasa mendapat sokongan dan dukungan dari semua peringkat dan segala usaha akan membuahkan hasil seperti mana juga yang sama-sama dihasratkan.

Yang Berhormat seterusnya menyatakan bahawa Jabatan Perdana Menteri akan sentiasa mengalu-alukan Ahli-Ahli Yang Berhormat untuk datang berbincang pada menyuarakan dan mengemukakan pandangan serta cadangan bagi kebaikan kerajaan dan negara yang dicintai.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto 
Other News
  

Kebawah  Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Presiden Persekutuan Rusia, Tuan Yang Terutama Vladimir Putin berkaitan dengan kemenangannya dalam pilihan raya presiden baru-baru ini.

Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin diatas kemenangannya itu dan berharap semoga TYT akan terus mencapai kejayaan dalam penggal barunya dan seterusnya memperkukuhkan lagi hubungan yang amat bernilai serta perhubungan dalam pelbagai bidang yang menpunyai kepentingan bersama baik di peringkat dua hala mahupun antarabangsa.

Bagi mengakhiri ucapan tahniah tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah kepada TYT Vladimir Putin.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
1 - 30Next