Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews


  
Body
  
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM), selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Aidilfitri AMBD yang berlangsung di Banquet Hall, JPM, di sini.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ke Majlis Ramah Mesra tersebut dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar; Ahli -Ahli Lembaga Pengarah AMBD yang lain, Ahli-Ahli Pengurusan serta pegawai dan kakitangan AMBD.

Terdahulu, sebelum berkenan berangkat ke Banquet Hall, JPM, Duli Yang Teramat Mulia berkenan bergambar ramai bersama dengan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah AMBD dan warga AMBD.

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan mengadakan lawatan ke empat buah Pondok Hari Raya (booth) AMBD yang bertemakan wayang 'P.Ramlee'.

Pada majlis tersebut, DYTM juga berkenan mengurniakan cenderahati dan sijil penghargaan kepada lapan warga AMBD yang telah bersara dari tahun 2011 hingga 2017 dan kemudian berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang Pondok Hari Raya.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM berkenan menerima junjung ziarah daripada Ahli-Ahli Lembaga Pengarah AMBD, Ahli-Ahli Pengurusan serta para pegawai dan kakitangan AMBD.


Majlis Ramah Mesra Aidilfitri AMBD tersebut antara lain bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara warga AMBD serta menggalakkan budaya dan suasana kerja yang penuh harmoni dan sentiasa bersatu padu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, berkenan berangkat ke Majlis Santap Negara bersama tetamu-tetamu Khas Kerajaan sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-71 Tahun.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah,Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Nor'ain dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta kerabat diraja yang lain.

Turut hadir pada istiadat tersebut ialah tetamu-tetamu khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, antaranya Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Dato Laila Utama Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud; Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Dato Seri Paduka Datuk Seri Panglima Haji Musa bin Haji Aman; Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg; Menteri Sekitaran dan Sumber Air Singapura, Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad, Setiausaha Kewangan Republik Filipina, Honorable Secretary Carlos Garcia Domingues III; Menteri Tenaga Thailand, Tuan Yang Terutama Jeneral Anantaporn Kanjanarat; Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Bandar & Sumber Asli II dan Menteri Pembangunan Perindustrian & Usahawan Sarawak,  Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan; Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Yang Mulia Jeneral Tan Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor serta Ketua Polis Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian.

Bagi memberkati majlis, Doa Kesyukuran dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz Juned.

Berangkat dan hadir ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pehin-Pehin Manteri dan Manteri-Manteri Pedalaman dan para perwakilan asing ke negara ini serta pegawai-pegawai kanan kerajaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dari negara-negara sahabat yang berada di negara ini bagi menghadiri Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda Ke-71 Tahun.

Majlis Menerima Mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman, di sini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha mula-mula menerima mengadap Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Dato Laila Utama Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri, Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Raghad Kurdi Taib.

Turut menyertai rombongan mengadap ialah Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg dan isteri, dan Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II dan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan Sarawak, Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan dan isteri.

Setelah itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Dato Seri Paduka Datuk Seri Panglima Haji Musa bin Haji Aman dan isteri.

Sejurus itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Minister of Energy, Kingdom of Thailand, TYT Jeneral Anantaporn Kanjanarat dan isteri.

Juga mengadap ke hadapan majlis baginda berdua ialah Menteri Sekitaran dan Sumber Air, Republik Singapura, TYT Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad dan isteri.

Seterusnya mengadap ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Secretary of Finance, Republic of the Philippines, The Honourable Secretary Carlos Garcia Domingues III dan isteri.

Turut mengadap ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Yang Berbahagia Dato Paduka Seri Jeneral Tan Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor dan isteri.

Akhir sekali, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja isteri berkenan menerima mengadap Ketua Kepolisian Indonesia, Yang Terhormat Dato Paduka Seri Jenderal Polisi Dr. Andas Haji Muhammad Tito Karnavian dan isteri.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71 Tahun berlangsung di Masjid Ash-Shaliheen, Kompleks Bangunan JPM hari ini.

Berangkat dan hadir ialah Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar dan Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim.

Turut hadir ialah Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud, Setiausaha-Setiausaha Tetap di JPM, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan serta kakitangan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Majlis  dimulakan dengan Solat Sunat Hajat yang diimamkan oleh Imam Masjid Ash-Shahliheen, Awang Haji Aslenan bin Haji Metusin.

Diikuti dengan bacaan Surah Yaa Siin, Tahlil serta bacaaan Doa Kesyukuran dan diakhiri dengan Solat Fardu Asar Berjemaah.

Majlis bertujuan untuk melahirkan tanda kesyukuran akan kepimpinan baginda dan seterusnya memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM dilanjutkan usia, sihat walafiat dan kekal karar memerintah negara dengan berlandaskan iman dan panduan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Majlis tersebut dikelolakan bersama oleh Bahagian Undang-Undang dan Kesejahteraan di JPM, Jabatan Kehakiman Negara dan Biro Kawalan Narkotik.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, sebagai faktor pendorong, pihak Yayasan juga tidak ketinggalan menyediakan beberapa Skim Penggalak seperti Skim Anugerah Sultan's Scholar, Skim Anugerah Kesusasteraan Islam dan Skim Anugerah Penulisan Islam.

Di samping itu, Yayasan juga telah menyediakan pelbagai pemberian atau hadiah atau sumbangan melalui program-program yang dianjurkan oleh kerajaan dan swasta termasuk skim-skim bantuan untuk membantu mereka yang memerlukan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah demikian pada Majlis Sambutan Hari Raya AidilFitri Tahun 1438 Hijrah / 2017 Masihi anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Peranan itu, titah baginda, diambil oleh Yayasan sebagai pelaburan jangka pendek ataupun panjang.

"Apabila sesuatu galakan atau bantuan disalurkan kepada mana-mana pihak, maka tidak syak lagi ia adalah satu pelaburan yang dapat ditunggu hasilnya berupa kemanfaatan," jelas baginda.

Di antara manfaat besar yang mungkin diraih itu, jelas baginda, adalah lahirnya para 'achievers' yang pernah menikmati anugerah skim atau bantuan daripada Yayasan.

Baginda seterusnya bertitah menekankan mengenai dengan bidang industri minyak dan pertanian, yang mana kedua-dua bidang itu tidak diragukan lagi nadi kepada negara, tetapi apakah sepatutnya sudah dimiliki dari sudut kepakaran.

"Usia industri minyak telah pun mendekati hampir satu abad tetapi peluang warga tempatan untuk menyandang jawatan-jawatan tinggi dan tertinggi masih saja mengecewakan.

Apakah ini belum lagi cukup untuk menyedarkan kita khasnya para 'achievers' termasuk pemimpin dan juga sekalian anak bangsa pada amnya? Sehingga bilakah negara mesti menunggu untuk keadaan ini berubah?" tegas baginda.

Kebawah DYMM seterusnya bertitah, dalam bidang industri pertanian kelihatan tidak aktif atau masih kurang diaktifkan kerana keperluannya pada negara sangatlah besar.

Di manakah azam dan usaha untuk mengaktifkan bidang pertanian sehingga mencapai tahap sara diri atau mengurangkan pergantungan kepada komoditi import seperti beras?

"Di sinilah pentingnya inisiatif dan 'idea besar' untuk memajukan negara dan bangsa. Tanpa adanya inisiatif dan idea tersebut semua jentera tidak mampu bergerak untuk memastikan perkembangan dan kemajuan berjalan lancar," tambah baginda.

Sebelum mengakhiri titah, baginda menjelaskan bahawa pentingnya memiliki inisiatif dan idea selain disiplin ilmu. Inilah sebenar-benarnya kunci kemajuan dan kejayaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Tahun 1438 Hijrah / 2017 Masihi anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB).

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC) dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah YSHHB serta Ahli-Ahli Jemaah Tadbir YSHHB yang lain.|

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul `Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan serta kerabat diraja yang lain.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dari Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sementara itu, Yang Berhormat Menteri Pendidikan dalam ucapannya menyembahkan pada sambutan ini, YSHHB dengan berpandukan kepada aspirasi Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi kecemerlangan rakyat dan negara telah mengetengahkan mereka yang berjaya atau 'the achievers' yang telah mencapai kecemerlangan dan menerima anugerah di atas pencapaian dan jasa bakti mereka di dalam bidang dan lapangan tertentu sebagai peserta.

Yang Berhormat menyembahkan, mereka ini telah mencapai kejayaan dan menerima pengiktirafan dalam berbagai bidang sama ada secara individu mahupun secara berkumpulan, baik dari peringkat kebangsaan, serantau mahupun antarabangsa.

Sembah Yang Berhormat lagi, penampilan mereka ini juga telah membuktikan bahawa Negara Brunei Darussalam juga mampu melahirkan para tokoh, juara, cendekiawan, profesional dan inovator dalam berbagai-bagai bidang.

"Ini membuktikan bahawa kita mampu untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama-sama masyarakat lain di arena serantau mahupun antarabangsa," sembah Yang Berhormat.

Yang Berhormat juga menyembahkan, mereka ini seterusnya diharapkan akan menjadi contoh tauladan dan dapat memberikan sumber inspirasi kepada masyarakat sekeliling untuk sama-sama berazam meningkatkan usaha memacu kecemerlangan dan kejayaan ke arah pembangunan ugama, bangsa dan negara.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.

Majlis  diserikan lagi dengan persembahan pentas iaitu sketsa dan nyanyian daripada gabungan para pelajar Sekolah YSHHB yang terdiri daripada kanak-kanak Taman Asuhan Kanak-Kanak, murid-murid sekolah rendah dan penuntut-penuntut sekolah menengah dengan tema 'Kejayaan dan Kecemerlangan'.

Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat diraja yang lain kemudian menerima junjung ziarah dan beramah mesra bersama pelajar-pelajar YSHHB dan para jemputan.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan sebelum berkenan menyertai sesi bergambar ramai.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat diraja yang lain juga berkenan mengadakan lawatan ke pameran-pameran daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta yang mengambil tempat di ruang legar pusat berkenaan, yang mengetengahkan kejayaan dan kecemerlangan yang telah dicapai.

Dengan adanya sambutan ini akan memberi peluang kepada para peserta untuk beramah mesra dengan raja yang dikasihi di samping memberi inspirasi dan perangsang kepada para peserta agar terus  melaksanakan peranan mereka dalam mengharumkan lagi nama bangsa dan negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, selamat berangkat tiba di Republik Singapura bagi Keberangkatan Negara mulai 3 hingga 6 Julai 2017.

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan serta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Kompleks VIP, Lapangan Terbang Changi dijunjung oleh Menteri Ehwal Luar Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan; Menteri Pendidikan dan Menteri Kedua Pengangkutan Republik Singapura, TYT Dato Paduka Seri Ng Chee Meng, selaku Menteri Pengiring serta Isteri, Datin Michelle Lim Bee Leng, selaku Lady-in-Attendance; Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, TYT Lim Hong Huai dan isteri serta para pegawai kanan kerajaan Republik Singapura.

Sejurus itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima jambangan bunga daripada Datin Michelle Lim Bee Leng, Lady-in-Attendance.

Turut hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, TYT Haji Awang Saifulbahri bin Haji Awang Mansor dan isteri serta pegawai-pegawai kanan Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berkenan menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama, tempat persemayaman baginda di sepanjang Keberangkatan Negara.

Salah satu majlis bersejarah yang mencerminkan kekukuhan hubungan dua hala di antara kedua-dua buah negara, yang akan berlangsung pada Keberangkatan Negara kali ini, di mana Majlis Sambutan Ulang Tahun Ke-50 Perjanjian Kesalingbolehtukaran Mata Wang di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura akan menyaksikan Pelancaran Mata Wang Kenang-kenangan sempena Jubli Emas Perjanjian tersebut.

Di samping itu, Keberangkatan Negara tersebut juga akan merasmikan Pameran Bersama 'Brunei - Singapore Exhibition'.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, berkenan berangkat bagi Keberangkatan Negara ke Republik Singapura mulai 3 hingga 6 Julai 2017.

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik; Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan; serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain.

Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan.

Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam; serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain.

Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria; Menteri-Menteri Kabinet; Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-Timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan isteri masing-masing serta wakil Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), Jabatan Perdana Menteri (JPM) melalui Bahagian Hal Ehwal Pengguna (BHEP)  meneruskan lawatan mengejut ke beberapa premis perniagaan di Daerah Belait.

Lawatan diketuai oleh Pemangku Setiausaha Tetap (Ekonomi dan Kewangan) di JPM, Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Mohammad. Turut mengiringi ialah Pemangku Timbalan Ketua Pengarah JPKE, Awang Haji Asrul Adrain bin POKSPDSS Dr. Haji Ahmad dan seramai 10 pegawai dan kakitangan BHEP.

Menurut Siaran Akhbar JPKE, antara objektif lawatan mengejut bagi memastikan barangan terkawal di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142, khususnya minyak masak dan susu tepung berformula, untuk tidak melebihi harga maksima yang ditetapkan, manakala beras untuk tidak dijual melebihi harga subsidi yang ditetapkan.

Lawatan juga dihasratkan untuk memastikan para peniaga di negara ini mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Perintah Kawalan Harga (Paparan Tanda Harga) yang menghendaki barangan dijual untuk dipamerkan tanda harga dengan jelas.

Bagi harga barangan makanan terpilih di bawah Penetapan Harga Bermusim sempena bulan Ramadan dan Syawal 1438 Hijrah / 2017 Masihi, untuk tidak melebihi harga maksima yang ditetapkan.

Antara lain objektif penetapan harga maksima berkenaan adalah bagi membantu rakyat dan penduduk di negara ini dalam menampung perbelanjaan harian mereka sempena musim perayaan berkenaan.

Senarai barangan makanan yang ditetapkan harga maksima ialah daging ayam bulat, telur ayam, mentega, marjerin, minyak sapi, susu pekat, cair dan krim, tepung, sapuan coklat hazelnut, santan pekat, krim dan serbuk, serbuk cili udang kering dan kulit popia. 

Maklumat lanjut barangan makanan terpilih dan harga maksima yang ditetapkan bolehlah diperolehi di dalam aplikasi mudah alih ‘PenggunaBijak’ dan laman sesawang JPKE, iaitu www.depd.gov.bn/cad.

Sementara itu, lawatan juga bagi memantau peniaga-peniaga yang ikut serta dalam Jualan Aneka Brunei (JAB) mematuhi syarat-syarat jualan yang ditetapkan oleh JPKE termasuk membubuh tanda harga dengan terang dan jelas pada barangan, membubuh tanda harga asal, harga selepas potongan dan / atau peratus potongan dan mempamerkan Notis Penyertaan sepanjang tempoh JAB.

Di samping itu, lawatan juga adalah bagi memantau harga barangan tertentu yang terkandung di dalam perubahan kadar-kadar duti import kastam dan duti eksais, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan seperti minuman yang mengandungi gula berlebihan dan monosodium glutamate (MSG).

Semasa lawatan mengejut tersebut, sebanyak lima daripada 11 premis perniagaan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya seperti melebihi harga maksima yang ditetapkan, tidak mempamerkan tanda harga dan tidak mematuhi syarat jualan.

Di antara kesalahan lain juga termasuk meletakkan harga yang melebihi harga maksima bagi barangan makanan terpilih di bawah Penetapan Harga Bermusim seperti santan, tepung dan daging ayam bulat.

Peniaga-peniaga yang tidak mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya boleh dikenakan kompaun tidak melebihi BND1,000 atau dikenakan denda sebanyak BND5,000 dan penjara 2 tahun oleh mahkamah atau dikenakan denda sebanyak BND20,000 dan penjara 5 tahun bagi kesalahan berulang oleh mahkamah.

Manakala, peniaga yang didapati menjual melebihi harga maksima yang ditetapkan sempena bulan Ramadan dan Syawal 1438 Hijrah / 2017 Masihi juga boleh diambil tindakan termasuk amaran secara bertulis.

Dalam kesempatan ini, pihak JPKE menasihatkan orang ramai untuk mengamalkan konsep “Pengguna Bijak”, iaitu dengan membuat perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membuat sebarang pembelian bagi mendapatkan nilai harga yang baik.

Di dalam usaha untuk menerapkan konsep “Pengguna Bijak”, JPKE juga telah melancarkan aplikasi mudah alih PenggunaBijak/SmartConsumer yang menyediakan platform perbandingan harga bagi barangan keperluan harian dan barangan dikawal harga; memperkenalkan undang-undang berkaitan dengan kepenggunaan dan menyediakan saluran aduan bagi pengguna.

Sebarang pertanyaan atau aduan, orang ramai dinasihatkan untuk berhubung terus dengan JPKE melalui aplikasi mudah alih PenggunaBijak/SmartConsumer.

Atau melalui saluran seperti di bawah, iaitu dengan menghubungi talian telefon +673 2230223 (waktu pejabat), atau e-mel kepada ‘aduanpengguna@jpke.gov.bn’ atau ‘consumercomplaint@jpke.gov.bn’, atau melalui akaun Facebook ‘www.facebook.com/AduanPenggunaJPKE’.

Atau mengunjungi terus ke pejabat Bahagian Hal Ehwal Pengguna di Bahagian Hal Ehwal Pengguna, Bilik 3.06, Tingkat 3, West Wing, Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Blok 2A, Jalan Ong Sum Ping, BA1131 Negara Brunei Darussalam dengan memberikan dokumen dan maklumat sokongan seperti resit pebelian dan nama syarikat yang diadukan bagi melancarkan proses penyiasatan.

Sumber berita Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi
Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama The Rt. Hon. Theresa May, MP, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland baru-baru ini.

Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap untuk bekerja bersama dengan Puan Yang Terutama dalam memperkukuhkan kerjasama yang amat bernilai dan persahabatan akrab yang telah sekian lama terjalin di antara kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing.

Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Puan Yang Terutama.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Filipina, Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, kerajaan dan rakyat Republik Filipina sempena Ulang Tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina Yang Ke-119.

Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM amat menghargai persahabatan yang sekian lama wujud di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Filipina dan berasa gembira dengan kemajuan baik yang telah dicapai dalam bidang pertukaran di antara rakyat kedua-dua buah negara dan peningkatan aktiviti dua hala di dalam bidang perdagangan dan pelaburan.

Baginda seterusnya berharap akan dapat meneruskan kerja bersama Tuan Yang Terutama bagi meningkatkan hubungan dua hala dan juga sebagai rakan kongsi yang rapat dalam ASEAN dan BIMP-EAGA.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM menyampaikan salam kepada Tuan Yang Terutama dan juga bagi kemajuan serta kemakmuran rakyat dan Republik Filipina yang berterusan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), Jabatan Perdana Menteri melalui Bahagian Hal Ehwal Pengguna (BHEP) telah menjalankan lawatan mengejut ke beberapa premis perniagaan di kawasan Gadong dan Mukim Kilanas pada hari ini.

Lawatan diketuai oleh Pemangku Setiausaha Tetap (Ekonomi dan Kewangan) di Jabatan Perdana Menteri, Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Mohammad.

Objektif-objektif lawatan mengejut ialah, bagi memastikan barangan terkawal di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142, khususnya minyak masak dan susu tepung berformula, untuk tidak melebihi harga maksima yang ditetapkan; memastikan gula dan beras tidak dijual melebihi harga subsidi yang ditetapkan.

Lawatan dihasratkan untuk memastikan para peniaga di negara ini mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Perintah Kawalan Harga (Paparan Tanda Harga) yang menghendaki barangan dijual, untuk dipamerkan tanda harga dengan jelas.

Perkara lain yang turut dipantau termasuklah harga barangan makanan terpilih di bawah Penetapan Harga Bermusim sempena bulan Ramadan dan Syawal 1438 Hijrah / 2017 Masihi, untuk tidak melebihi harga maksima yang ditetapkan. Antara objektif penetapan harga maksima ini adalah bagi membantu rakyat dan penduduk di negara ini dalam menampung perbelanjaan harian mereka sempena musim perayaan berkenaan. Senarai barangan makanan yang ditetapkan harga maksima ialah daging ayam bulat; telur ayam; mentega; majerin; minyak sapi; susu pekat, cair dan krim; tepung; sapuan coklat hazelnut; santan pekat, krim dan serbuk; serbuk cili; udang kering dan kulit popia. 

Maklumat lanjut barangan makanan terpilih dan harga maksima yang ditetapkan bolehlah diperolehi di dalam aplikasi mudah alih 'PenggunaBijak' dan laman sesawang JPKE iaitu www.depd.gov.bn/cad.

Lawatan juga turut memantau para peniaga yang menyertai dalam Jualan Aneka Brunei (JAB) mematuhi syarat-syarat jualan yang ditetapkan oleh JPKE, termasuk membubuh tanda harga dengan terang dan jelas pada barangan; membubuh tanda harga asal, harga selepas potongan dan / atau peratus potongan; dan mempamerkan Notis Penyertaan sepanjang tempoh JAB.

Sementara itu, harga barangan tertentu yang terkandung di dalam perubahan kadar-kadar duti import kastam dan duti eksais, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan seperti minuman yang mengandungi gula berlebihan dan monosodium glutamate (MSG) turut menjadi perhatian lawatan mengejut berkenaan.

Peniaga-peniaga yang tidak mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya boleh dikenakan kompaun tidak melebihi BND1,000; dikenakan denda sebanyak BND5,000 dan penjara 2 tahun oleh mahkamah; atau dikenakan denda sebanyak BND20,000 dan penjara 5 tahun bagi kesalahan berulang oleh mahkamah.

Manakala, peniaga yang didapati menjual melebihi harga maksima yang ditetapkan sempena bulan Ramadan dan Syawal 1438 Hijrah / 2017 Masihi juga boleh diambil tindakan termasuk amaran secara bertulis.

Dalam kesempatan ini, pihak JPKE menasihatkan orang ramai untuk mengamalkan konsep 'Pengguna Bijak' iaitu, dengan membuat perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membuat sebarang pembelian bagi mendapatkan nilai harga yang baik. Di dalam usaha untuk menerapkan konsep 'Pengguna Bijak', JPKE juga telah melancarkan aplikasi mudah alih PenggunaBijak / SmartConsumer yang menyediakan platform perbandingan harga bagi barangan keperluan harian dan barangan dikawal harga; memperkenalkan undang-undang berkaitan dengan kepenggunaan dan menyediakan saluran aduan bagi pengguna.

Sebarang pertanyaan atau aduan, orang ramai dinasihatkan untuk berhubung terus dengan JPKE melalui aplikasi mudah alih PenggunaBijak / SmartConsumer atau melalui saluran seperti di bawah, dengan memberikan dokumen dan maklumat sokongan seperti resit pembelian dan nama syarikat yang diadukan bagi melancarkan proses penyiasatan melalui talian telefon +673 2230223 (waktu pejabat); Emel kepada aduanpengguna@jpke.gov.bn atau consumercomplaint@jpke.gov.bn; Facebook www.facebook.com/AduanPenggunaJPKE atau terus menghubungi pejabat Bahagian Hal Ehwal Pengguna di Bahagian Hal Ehwal Pengguna, Bilik 3.06, Tingkat 3, West Wing, JPKE, Blok 2A, Jalan Ong Sum Ping, BA1131 Negara Brunei Darussalam.

Turut, mengiringi lawatan mengejut itu ialah Pemangku Timbalan Ketua Pengarah JPKE, Awang Haji Asrul Adrain bin POKSPDSS Dr Haji Ahmad dan seramai 15 orang pegawai dan kakitangan BHEP.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi
Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Htin Kyaw berikutan dengan terhempasnya pesawat tentera di Myanmar baru-baru ini.

Dalam titah perutusan kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, TYT U Htin Kyaw, baginda berasa sedih mengetahui tentang kehilangan nyawa berikutan dengan kemalangan tersebut.

Baginda bagi pihak kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada TYT, kerajaan dan rakyat Republik Kesatuan Myanmar, terutamanya kepada keluarga yang terlibat dalam tragedi tersebut.

Sumber berita Radio Televisyen Brunei
His Majesty News
  


Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya hari ini memulakan Majlis Bertadarus sempena bulan Ramadan bagi Tahun 1438 Hijrah/2017 Masihi di Masjid Kampung Belimbing, di sini, lewat petang tadi.

Hadir pada majlis tersebut ialah Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Turut hadir, Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud, setiausaha-setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap di JPM, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai dan kakitangan JPM serta jabatan-jabatan di bawahnya.

Majlis terdahulu dimulakan dengan Sembahyang Fardu Asar Berjemaah diikuti dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa satu unit penapis air, sebuah penyejuk udara dan sebuah mesin penyedut hampagas.

Penyampaian sumbangan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan kepada Imam Masjid Kampung Belimbing, Pengiran Haji Mohammad Hafizuddin bin Pengiran Haji Bakar.

Acara diteruskan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, disusuli dengan bacaan Tadarus Al-Quran dari juz 1 hingga 15, dan kemudian diselajurkan dengan Majlis Bertahlil, bacaan Doa Arwah dan bacaan Doa Selamat yang diakhiri dengan acara bebuka puasa dan Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.

Majlis tersebut dikendalikan bersama oleh JPM, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Audit, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dan Institut Perkhidmatan Awam.

Majlis-majlis keagamaan pada bulan Ramadan seumpama ini adalah salah satu daripada aktiviti tahunan JPM yang bertujuan bagi mengeratkan silaturahim antara pegawai dan kakitangan serta jemaah masjid dan penduduk kampung, di samping bagi sama-sama mendapatkan ganjaranpahala dan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subnahu Wata'ala dalam bulan yang mulia ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Tanggal 31 Mei merupakan detik penting bagi penubuhan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan kini menjangkau usianya ke-56 tahun dengan suasana yang penuh berkah yang secara kebetulan jatuh dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini.

Berangkat ke Majlis Kesyukuran berlangsung di Surau Ad-Difa', Kementerian Pertahanan di sini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Jeneral ABDB.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Laksamana Pertama (Bersara) Dato Seri Pahlawan Abdul Aziz bin Haji Mohd Tamit dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Mohd Tawih bin Abdullah.

Turut hadir, Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan, Kapten (Bersara) Abd. Rahman bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, TLDB, Pemerintah-Pemerintah Angkatan Tentera, Timbalan Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Pertahanan dan ABDB.

Majlis diimarahkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh 18831 Kpl (U) Musa bin Haji Sahat yang merupakan johan qari Tilawah Al-Quran tiga tahun berturut-turut sempena Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB Ke-53, 54 dan 55.

Sementara Sembahyang Fardu Zuhur diimamkan oleh Zulfadhli bin Haji Awang, manakala bacaan Surah Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran pula dipimpin oleh Awang Shuib bin Abdullah.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima junjung ziarah daripada para jemaah yang hadir, diikuti dengan menandatangani lembaran keberangkatan serta sesi bergambar ramai.

Tema Sambutan HUT ABDB Ke-56 kali ini ialah 'Bersama Menjayakan Wawasan Negara'.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Nak-yon, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Korea.

Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap akan dapat bekerja rapat dengan TYT bagi mengukuhkan persahabatan dua hala yang sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Korea dan juga sebagai rakan dalam rantau Asia-Pasifik.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM menyampaikan salam muhibah dan semoga TYT beroleh kejayaan dalam jawatannya yang baharu itu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan di Jabatan Bandaran BSB, Awang Haji Ali bin Matyassin ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Pengerusi Lembaga Bandaran BSB di Jabatan Bandaran BSB, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara di Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Awang Misle bin Haji Abd. Karim, dinaikkan pangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai Daerah Brunei dan Muara di Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Tarikh pelantikan pegawai-pegawai berkenaan berkuatkuasa mulai 1 Mei 2017.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Televisyen Brunei
His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,  berkenan menerima mengadap qari dan qariah negara, Awangku Muhammad Adibul Amin bin Pengiran Haji Marjuki dan Dayang Hajah Siti Noor Dzuhairah binti Haji Awang Damit.

Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Kedua-dua qari dan qariah tersebut telah berjaya mendapat tempat kedua dalam Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa Kali Ke-59 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Turut hadir, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Dato Paduka Awang Haji Mohd Juanda bin Haji A.Rashid, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yusof dan jurulatih bagi peserta-peserta Negara Brunei Darussalam, Dato Paduka Awang Haji Md Yusof bin Bakar.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Puan Yang Terutama The Right Honourable Theresa May berikutan dengan serangan letupan di Manchester baru-baru ini.

Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan perasaan terkejut dan amat sedih mengetahui akan kejadian tersebut yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan.

Kebawah DYMM bagi mewakili kerajaan serta rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada Puan Yang Terutama dan rakyat Britain, terutama sekali kepada keluarga yang mengalami kehilangan berikutan dengan serangan yang tidak bertanggungjawab itu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Televisyen Brunei
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat menghadiri Arab Islamic American Summit yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa King Abdulaziz di Riyadh.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Pusat Persidangan itu dialu-alukan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Penjaga Dua Masjid Suci dan Raja Arab Saudi.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya dijunjung bagi Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh Kebawah DYMM Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud.


Selepas Majlis Santap Tengah Hari, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama Kebawah DYMM Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud; Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, serta ketua-ketua Negara dan kerajaan daripada beberapa negara Arab dan Islam yang lainnya.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM bersama-sama pemimpin lain beredar ke Dewan Persidangan bagi memulakan sesi Arab Islamic American Summit.


Persidangan berkenaan dimulakan dengan titah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, sebagai Tuan Rumah kepada persidangan berkenaan.


Ianya diikuti dengan ucapan daripada Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Donald J. Trump  dan ucapan daripada beberapa ketua negara dan kerajaan yang lain.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri Arab Islamic American Summit yang akan diadakan pada 21 Mei 2017.


Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.


Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria; Menteri-Menteri Kabinet; Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-Timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan wakil daripada Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Negara Brunei Darussalam.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Persekutuan Peniaga-peniaga Melayu Brunei (PPPMB) akan melancarkan tapak kubikel inkubator (Projek Kubikel Peniaga Belia) bagi peniaga-peniaga mikro di Kompleks Perindustrian Beribi.


Sehubungan itu, Majlis Penandatanganan Projek Kubikel Peniaga Belia antara PPPMB dengan Darussalam Enterprise (DARe) telah berlangsung di Bangunan Design and Technology, Berakas, di sini.


Menandatangani bagi pihak PPPMB ialah Presiden PPPMB, Dr. Awang Haji Abdul Latif bin Haji Chuchu, manakala bagi pihak DARe pula diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Javed Ahmad.


Majlis tersebut disaksikan oleh Menteri Tenaga dan Industri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar.


Ketua Pegawai Eksekutif DARe dalam ucapannya menerangkan, tapak inkubator (Incubation space) itu memberi peluang kepada para usahawan untuk mencuba dan mengembangkan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan mereka, di samping dapat menimba pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna dalam menjalankan perniagaan.


Sementara itu, Presiden PPPMB dalam ucapannya berkata, inisiatif tersebut memberikan usahawan tempatan yang masih di peringkat awal dalam membangunkan perniagaan mereka dan memberi peluang untuk menguji dan membangunkan produk serta perkhidmatan mereka.


Dalam pada itu, tapak inkubator itu akan ditawarkan kepada usahawan di bawah umur 40 tahun yang merupakan anggota PPPMB dengan kadar sewa BND90 sebulan.


Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Industri di JPM semasa ditemu bual Pelita Brunei menjelaskan, itu merupakan pertama kali bagi kerajaan bergabung dengan peniaga-peniaga tempatan di negara ini untuk sama-sama menyediakan kubikel bagi peniaga belia Brunei yang diterajui oleh pihak kerajaan dan juga pihak PPPMB.


Menurut Yang Berhormat, dengan termeterainya perjanjian itu, PPPMB akan mengadakan kubikel untuk para peniaga memulakan perniagaan mereka.


“Saya merasa gembira ini kerana selama ini selalu kita dengar tentang perlunya ada ‘Public Private Partnership’ yang dibuat oleh pihak swasta atau organisasi-organisasi peniaga melayu Brunei dan dengan adanya perjanjian ini menampakkan peniaga-peniaga melayu Brunei adalah sangat serius dalam membangunkan terutama sekali belia-belia di negara ini untuk berniaga dan menjadi ‘Micro Small Medium Enterprises’ (MSME) dan seterusnya MSME ini berkembang kepada perekonomian negara,” ujar Yang Berhormat.


Yang Berhormat menambah, selepas tiga bulan pengubahsuaian tempat kubikel berkenaan, yang mana perbelanjaan bukan dikeluarkan oleh kerajaan tetapi dikeluarkan oleh PPPMB dan dalam tiga bulan ini, kita akan melihat tempat tersebut beroperasi dan sesudah ia beroperasi, pihak DARe akan berkerjasama dengan PPPMB untuk memastikan permulaan ini atau belia-belia yang memulakan perniagaan ini diberi kursus dan pendedahan serta tunjuk ajar berniaga di negara ini.


Yang Berhormat menyeru kepada persatuan-persatuan yang lain supaya mencontohi apa yang telah dibuat oleh PPPMB, bukan sahaja setakat berbincang di persidangan malah menjadi pemangkin untuk kemudahan para belia.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkenan berangkat  merasmikan Pusat Perkhidmatan dan Loji 'Threading Oil Country Tubular Goods' (OCTG) SC Tubular Solutions (B) Sdn. Bhd. (SCTSB) dan VAM®BRN Sdn. Bhd. (VAM® BRN)  di Taman Perindustrian Salambigar, di sini.


Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar; Pengarah Urusan, VAM®BRN, Ohashi Tomoyuki dan Pengurus Am, SCTSB, Stuart M’Cartney.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.


Dalam sembah alu-aluan Pengarah Urusan VAM®BRN, Ohashi Tomoyuki, antara lain menyembahkan operasi itu akan membawa peluang kemajuan perniagaan tempatan baharu bukan sahaja dalam bentuk penyewaan langsung dan perbelanjaan tetapi juga dalam perkhidmatan sokongan.


Beliau menambah, ia juga menggambarkan peluang terbaik kepada pekerja tempatan untuk memajukan kemahiran teknikal dan operasi mereka daripada industri profesional terkemuka dan setentunya akan meningkatkan keupayaan yang mampan kepada industri minyak dan gas di negara ini.


Di samping itu beliau juga menyembahkan, ini adalah kali pertama kemudahan pengurusan 'threading' dan bekalan tempatan ditubuhkan di luar Jepun yang merangkumi teknologi pasaran terkemuka.


Majlis disusuli dengan tayangan video ringkas mengenai SCTSB dan VAM®BRN.


DYTM kemudian berkenan melancarkan Pusat Perkhidmatan dan Loji Threading OCTG SCTSB dan VAM®BRN dan seterusnya berkenan menerima pesambah diikuti dengan bacaan Doa Selamat.


Seterusnya, DYTM berkenan menandatangani plak dan berangkat melawat Pameran Pusat Perkhidmatan dan Loji Threading OCTG.


Pelaburan Langsung Asing (FDI) SCTB dan VAM®BRN OCTG bernilai sehingga USD52 juta dan ia telah berjaya menyediakan pekerjaan kepada 87 anak tempatan  yang membentuk kepada 78 peratus daripada jumlah tenaga kerja.


Projek FDI tersebut dijangka menyumbang kira-kira BND7 juta dalam perbelanjaan tahunan selain menyediakan peluang pelbagai aktiviti kepada PKS tempatan yang diperlukan untuk menyokong projek seperti Logistik, Pembinaan dan Kejuruteraan serta Fabrikasi Logam.


Ia juga merupakan kali pertama teknologi paip 'threading' dieksport keluar Jepun.


Sejurus selepas itu, DYTM juga berangkat melawat Loji Threading VAM®BRN dan kemudiannya berkenan bergambar ramai.


VAM®BRN merupakan syarikat usaha sama yang ditubuhkan di negara ini antara Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Sumitomo Corporation and Vallourec Tubes S.A.S daripada Perancis, manakala SCTSB adalah Syarikat Kumpulan Sumitomo Corporation.


Lebih 40 tahun, NSSMC telah membekalkan paip OCTG untuk aktiviti penggerudian kepada Syarikat Brunei Shell Petroleum (BSP).


Syarikat VAM®BRN memulakan perkhidmatan threading OCTG pada November 2016, manakala SCTSB mula beroperasi sepenuhnya pada Januari 2017 dan sejak itu kedua syarikat tersebut telah beroperasi secara aktif untuk menyokong operasi pengeluaran hidrokarbon Syarikat BSP dalam menyokong Wawasan Negara Brunei Darussalam 2035.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Lot-lot Tanah dan Anak-anak Kunci Rumah kepada seramai 954 penerima di bawah Rancangan Perumahan Negara (RPN) dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati (STKRJ) bagi Daerah Brunei dan Muara (DBM).


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, di sini, dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar dan Pemangku Pegawai DBM, Awang Misle bin Haji Abdul Karim.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Brunei Muara, Pengiran Haji Shahril Azman bin Pengiran Haji Metusin, yang kemudian diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Pemangku Pegawai DBM.


Pemangku Pegawai DBM dalam sembah alu-aluannya, antara lain mengingatkan kepada para penerima dan penghuni-penghuni RPN ini nanti untuk akan sentiasa menjaga dan memelihara keharmonian hidup bernegara, mewujudkan perpaduan dan semangat kejiranan serta kesejahteraan dan kemakmuran dalam suasana yang aman dan saling hormat-menghormati dan mematuhi pensyaratan-pensyaratan yang telah digariskan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan.


Beliau juga turut merafakkan sembah menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah DYMM di atas nikmat serta limpah kurnia anugeraha baginda yang sudah setentunya memberikan kehidupan dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima.


Selaku rakyat dan penduduk yang bernaung dan berlindung di bawah payung pemerintahan bijaksana Kebawah DYMM sembahnya lagi, akan terus-menerus mendukung kepimpinan dan kedaulatan baginda serta membaharui ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Kebawah DYMM sebagai raja yang disayangi dan disanjungi dan sentiasa tekad berdiri teguh mendukung serta berikrar menyokong sepenuhnya terhadap kepimpinan baginda.


Sebagai rakyat dan penduduk baginda juga sembahnya lagi, mereka sentiasa berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM sentiasa mendapat taufik serta kurnia limpahan rahmat dan sentiasa berada di dalam keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala dan kekal karar memerintah di atas takhta singgahsana kerajaan NBD.


Terdahulu sembah beliau, keberangkatan Kebawah DYMM itu memberikan satu anugerah serta penghormatan yang amat tinggi nilainya, dan memberi makna yang amat berharga serta menjadi kenang-kenangan kepada para penerima.


Di samping itu sembahnya, dengan kurnia penganugerahan tersebut mencerminkan sikap keprihatinan, pemedulian serta rasa kasih sayang baginda terhadap rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Brunei Darussalam yang bertuah ini.


Pada majlis tersebut, dari keseluruhan jumlah peserta seramai 222 penerima lot-lot tanah, manakala 732 orang menerima anak-anak kunci rumah.


Menurut perangkaan Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan lebih 28 ribu buah rumah telah dihasilkan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 26,240 unit rumah telah dianugerahkan kepada para penerima yang berkelayakan seluruh negara, yang mana dari jumlah itu lebih 17 ribu unit para penerima dari DBM.


Ini membuktikan komitmen kerajaan melalui Kementerian Pembangunan dalam merancang dan meneliti penyediaan perumahan di bawah Skim Perumahan Negara bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat selaras dengan strategi pembangunan Wawasan Brunei 2035.


Sejurus menyempurnakan majlis tersebut, Kebawah DYMM kemudiannya berkenan melawat ke beberapa institut pendidikan antaranya ke Sekolah Rendah Anggerek Desa, Kluster III, Mukim Berakas 'A'; Sekolah Rendah Mulaut dan di salah sebuah institusi pengajian tinggi yang menjadi perhatian Kebawah DYMM, iaitu Pusat Tingkatan Enam Sengkurong, Mukim Sengkurong.


Selesai membuat lawatan di institut-institut pendidikan berkenaan, Kebawah DYMM seterusnya berkenan berangkat ke rumah Ketua Kampung Tanjong Nangka, Mukim Sengkurong, Awang Haji Lamat bin Nawang.


Di akhir lawatan, Kebawah DYMM juga berkenan berangkat meninjau ke lima buah rumah peserta yang terpilih menerima anak-anak kunci rumah di bawah RPN Lugu, Mukim Sengkurong.


Sejak negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 di bawah pimpinan Kebawah DYMM, rakyat dan penduduk telah dan terus menikmati berbagai kemudahan, antaranya penyediaan perumahan.


Ia jelas mencerminkan keprihatinan dan pemedulian baginda kepada rakyat dan penduduk negara ini dan secara langsung membuktikan komitmen kerajaan dalam mendukung hasrat dan cita-cita baginda khususnya dalam menyediakan perumahan yang berkonsep berdaya tahan serta mampu dimiliki selaras dengan salah satu objektif Rancangan Kemajuan Negara (RKN) untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat yang tinggi.


Oleh itu, dalam usaha untuk memastikan penyediaan perumahan di bawah Skim Perumahan Negara tersebut mampu berdaya tahan, Kementerian Pembangunan telah menubuhkan satu jawatankuasa, iaitu Housing Focus Group bagi meneliti pendekatan-pendekatan baharu dengan me'review' secara menyeluruh dasar subsidi kerajaan, syarat-syarat kelayakan pemohon, jenis perumahan yang akan dibina dengan mengambil kira isu ketersediaan tanah negara.


Antara usaha yang kini dilaksanakan, di mana Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kemajuan Perumahan telah melaksanakan Kemas Kini Data Pemohon Skim Perumahan Negara (KSPN) 2017 selama dua bulan sehingga Jun ini.


Adalah diharapkan dari hasil KSPN 2017 itu membolehkan kementerian berkenaan merangka dan mengemas kini dasar yang sedia ada serta memastikan bahawa dasar Skim Perumahan Negara akan terus releven juga dapat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dan penduduk di negara ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini Jabatan Perdana Menteri (JPM) memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Setiausaha Tetap (Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran) di JPM, Dato Paduka Awang Haji Yahya bin Haji Idris, menjadi Juruaudit Agung.


Tarikh pelantikan pegawai tersebut berkuat kuasa mulai Selasa, 12 Syaaban 1438 Hijrah bersamaan 9 Mei 2107.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Suasana di ibu negara sangat meriah apabila semua lapisan masyarakat dan seisi keluarga sama-sama menyertai acara kemuncak Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan (HKK) 2017 tahun ini iaitu Riadah dan Kayuhan Keluarga Harmoni 2017.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara Riadah dan Kayuhan Keluarga Harmoni yang bermula dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien (SOAS), di ibu negara.


Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


Keberangkatan baginda dan kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi.


Terdahulu, acara kayuhan sejauh 12 kilometer dimulakan dengan pelepasan sebanyak 20 belon oleh peserta kanak-kanak.


Kayuhan turut disertai oleh Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Duta-duta serta perwakilan negara asing, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, para jemputan dan orang ramai termasuk warga asing.


Kayuhan melalui jalan-jalan utama iaitu Jalan Pretty; Jalan Elizabeth Dua; Jalan Masjid Omar 'Ali Saifuddien; Jalan Kianggeh; Jalan Sekolah; Jalan Kumbang Pasang; Jalan Lapangan Terbang Lama; Jalan Muhibbah; Jalan Landasan Lama; Jalan Menteri Besar; Jalan Perdana Menteri; Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien melimpasi beberapa buah bangunan ikonik seperti Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddien; Dermaga; Bangunan Lapau; Pusat Belia; Bangunan Jabatan Perdana Menteri; Bangunan Alat Kebesaran Diraja dan Bangunan Sekteriat.


Kebawah DYMM beserta kerabat diraja kemudiannya berkenan menyaksikan perbarisan lintas lalu daripada ahli-ahli keluarga yang terdiri daripada cucu, anak, ibu bapa dan nenek berbasikal sebelum dijunjung berangkat menandatangani papan penghargaan / terima kasih.


Selepas berbasikal, baginda berkenan berangkat bercemar duli menyaksikan lebih dekat kemeriahan Riadah Keluarga di Bandarku Ceria dengan berbagai jenis aktiviti mengikut kluster seperti kesukanan, keugamaan, keusahawanan, kemasyarakatan dan kewangan dan seterusnya berkenan menyertai perlawanan tarik kalat bersama Ahli-ahli Persatuan Tarik Kalat Brunei Darussalam.


Baginda bersama ahli-ahli kerabat diraja kemudian berkenan berangkat melawat petak-petak jualan Bandarku Ceria yang berada di sekitar Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.


Kluster Kesukanan terdiri daripada Demonstrasi Sukan Tarik Kalat, Lumba Perahu, Lumba Basikal dan Pertunjukan Seni  Mempertahankan Diri (Martial Arts).


Persatuan Tarik Kalat Brunei Darussalam turut memperlihatkan gambar-gambar penglibatan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Al-Marhum Ayahanda baginda dalam sukan Tarik Kalat pada tahun 70-an termasuk piala-piala kejohanan yang telah dijalankan oleh persatuan tersebut.


Manakala bagi Persatuan Lumba Perahu Brunei Darussalam menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sukan Lumba Perahu, pameran kelengkapan berkayuh dahulu dan sekarang, pengayuh, jaket keselamatan dan perahu lumba serta demonstrasi berkayuh dalam perahu dan kecergasan (fitness).


Persekutuan Basikal Brunei Darussalam pula memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sukan Lumba Basikal, pameran kelengkapan berbasikal yang terdiri daripada tujuh buah basikal pertandingan dan mengadakan pertandingan 'push bike'.


Sementara itu, Skim Seni Mempertahankan Diri (Martial Arts) juga membuat Pertunjukan Seni Bela Mempertahankan Diri yang terdiri daripada sukan-sukan Wushu, Pencak Silat, Karatedo, Taekwando dan Kempo.


Selain itu, acara-acara kekeluargaan yang berbentuk telematch seperti meniup belon, menarik daun nipah, peraduan boling kelapa juga diadakan yang diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung megikut zon-zon di Daerah Brunei Muara.


Pertunjukan-pertunjukan seperti Pertunjukan Burung Helang dan Kakak Tua serta Pertandingan Suara Burung juga turut memeriahkan lagi keceriaan Riadah dan Keluarga Harmoni di Bandarku Ceria.


Para peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang sudah seperti biasanya berniaga di Bandarku Ceria memang setentunya tidak melepaskan peluang berjaja pada hari tersebut begitu juga agensi-agensi swasta seperti Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) dan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) juga turut serta mempromosikan produk-produk kekeluargaan.


Riadah dan Kayuhan Keluarga Kebangsaan 2017 merupakan acara yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kesihatan dengan penglibatan semua kementerian lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam.


Kejayaannya mencerminkan bagaimana pendekatan keseluruhan negara yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak bukan kerajaan atau NGOs adalah sangat berkesan, apatah lagi jika digunapakai dalam memajujayakan program-program pembangunan negara.


Acara ini menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi di mana penglibatan aktif dan penghayatan budaya sukan oleh setiap ahli keluarga akan mewujudkan masyarakat yang sihat dan memupuk perpaduan negara.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar menerima kunjungan muhibah Menteri Tenaga, Industri dan Sumber Mineral dari Kerajaan Arab Saudi, Tuan Yang Terutama Khalid Al-Falih.


Kunjungan tersebut adalah bagi memperkukuhkan lagi hubungan erat dan persaudaraan serta kerjasama antara Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi berikutan lawatan rasmi oleh Kebawah Duli Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Arab Saudi dan Penjaga Dua Masjid Suci ke Brunei Darussalam pada awal pada bulan Mac 2017.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud telah menekankan kepentingan mengukuhkan kerjasama dua hala dalam beberapa bidang yang menjadi kepentingan bersama termasuk bidang tenaga, pelaburan dan ekonomi.


Kunjungan TYT Khalid Al-Falih ke negara ini adalah tepat pada masanya mengikut arahan kedua-dua pemimpin, di mana kedua buah negara berpeluang meneroka kerjasama dua hala dan peluang-peluang ekonomi.


Dalam perjumpaan dua hala tersebut, kedua-dua menteri tersebut membincangkan pelan kepelbagaian ekonomi kedua buah negara yang mempunyai beberapa peluang untuk diterokai dan bekerjasama dalam bidang yang berpotensi bagi kepentingan bersama termasuk bekalan minyak mentah dari Arab Saudi untuk membangunkan sektor hiliran petrokimia yang semakin meningkat di Negara Brunei Darussalam dan potensi pelaburan oleh syarikat-syarikat dari Arab Saudi dalam projek ammonia dan urea Brunei Darussalam serta projek-projek lain yang menarik.

 

Tuan Yang Terutama juga menjemput para pegawai Brunei Darussalam untuk belajar daripada pengalaman industri minyak dan gas di Arab Saudi.


Selain itu,kedua menteri juga membincangkan potensi untuk melanjutkan Deklarasi Kerjasama OPEC / Bukan OPEC yang sedia ada dan telah ditandatangani pada Disember 2016 yang turut menetapkan pelarasan pengeluaran minyak mentah dari negara-negara yang mengambil bahagian, termasuk Brunei.


Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi, selama enam bulan bermula Julai 2017 hingga Disember 2017 mempunyai objektif utama untuk menstabilkan dan pengimbangan semula harga minyak.


Yang Berhormat Pehin juga turut memaklumkan kepada TYT bahawa negara ini tidak mempunyai bantahan dan bersetuju dengan lanjutan tersebut.


Di waktu yang sama, TYT juga penuh berharap agar negara-negara lain yang menyertai akan menyusul kemudian.


Semasa berada di negara ini, TYT juga berpeluang melawat Bangunan Alat-Alat Kebesaran Diraja dan menghadiri jamuan tengah hari yang dihoskan oleh Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Perindustrian sebelum berangkat meninggalkan negara ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Ekspo dan Persidangan Inovasi Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017.


Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di Dewan Bridex, Jerudong, di sini, dijunjung oleh Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar dan Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.


DYTM seterusnya mengurniakan sabda perasmian Ekspo dan Persidangaan PMKS Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017 yang dianjurkan bersama Jabatan Tenaga dan Perindustrian di JPM, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (LKED), Darussalam Enterprise (DARe) dan Wilayah Autonomous Guangxi Republik Rakyat China.


Sejurus perasmian itu, DYTM berkenan melancarkan laman sesawang BusinessBN dan Made in Brunei yang mana portal ini menyediakan keseluruhan perkhidmatan dan maklumat terkini kerajaan yang menghubungkan perniagaan masyarakat tempatan dan antarabangsa juga bakal usahawan dalam menjalankan perniagaan di negara ini.


Inisiatif Made in Brunei yang dilaksanakan oleh DARe adalah untuk memberi kesedaran dalam dan luar negara dimana negara ini juga mampu menghasilkan produk-produk yang berkualiti tinggi.


DYTM seterusnya dijunjung dan berkenan menyaksikan Ekspo dan Persidangaan Inovasi PMKS Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017 di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex sebelum berangkat meninggalkan majlis.


Kira-kira 200 petak jualan yang terdiri dari PMKS tempatan mengambil bahagian dalam mempamerkan produk dan perkhidmatan pasaran Made in Brunei mereka seperti makanan, kedai roti dan farmaseutikal selain disertai oleh sektor ICT, kosmetik, fesyen dan pakaian serta pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh PMKS tempatan.


Ini termasuklah 31 petak jualan dari Majlis Perundingan Kampung (MPK) di keempat-empat daerah yang mempamerkan Satu Kampung Satu Produk mereka dan juga beberapa syarikat dari Sabah, Sarawak, Viet Nam, Indonesia dan juga China.


Ekspo yang julung-julung kalinya diadakan tersebut turut menyediakan platform untuk PMKS tempatan dalam mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka di samping memberi peluang mereka untuk berkembang melalui strategi pemasaran dan pembungkusan yang terbaik dalam mempamerkan produk supaya pengguna dan pembeli akan memilih untuk menyokong produk tempatan.


Pasaran Made in Brunei juga memberi peluang kepada bakal pelabur dan pengedar yang menghadiri pameran tersebut untuk bertemu rakan-rakan perniagaan yang lain dan membantu syarikat tempatan berkembang dan meningkatkan lagi potensi eksport ke luar negara.


Ekspo berkenaan dibukakan bagi kunjungan orang ramai selama tiga hari bermula 6 hingga 8 Mei 2017 bermula 10.30 pagi hingga 10.00 malam.


Sebarang keterangan lanjut mengenai Pasaran Made in Brunei bolehlah melayari laman sesawang di www.mibf.gov.bn atau instagram: @eidpmo atau menghubungi terus talian +673 2384488 sambungan 1050.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Pasukan Brunei DPMM FC gagal memanfaatkan bermain di gelanggang sendiri apabila tumpas kepada Pasukan Warriors FC 5-3 pada perlawanan Liga Singapura (Liga S) yang berlangsung malam tadi bertempat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.


Berangkat menyaksikan perlawanan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.


Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim bin Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.


Pada babak pertama menyaksikan Warriors FC menguasai permainan apabila mendahului permainan pada minit ke-24 menerusi jaringan Jordan Webb.


Namun pasukan Brunei DPMM FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit akhir babak pertama melalui jaringan Rafael Ramazotti apabila menerima hantaran daripada Hendra Azam pada minit ke-45.


Pada babak kedua perlawanan pula, kedua-dua pasukan saling silih berganti mengatur serangan untuk menambahkan gol masing-masing, namun pasukan Warriors FC melalui pemain lincah mereka, Jordan Webb sekali lagi berjaya meloloskan gawang pasukan Brunei DPMM FC dengan menghasilkan jaringan keduanya pada minit ke-55.


Walau bagaimanapun, pada minit ke-61 penyerang Brunei DPMM FC, Billy Mahmet berjaya menyamakan kedudukan apabila menerima hantaran lintang Azwan Ali Rahman sekali gus menggugat pasukan lawan dalam perlawanan yang sengit itu.


Setelah 73 minit berlangsung perlawanan, pasukan Warriors FC terus menyerang ke gawang pasukan rumah dengan berjaya menjaringkan satu lagi gol menerusi jaringan yang dibuat oleh Kento Fukuda, dan sekali lagi pasukan berkenaan berjaya menjaringkan gol keempat mereka menerusi jaringan Ridhuan Muhamad.


Selang tiga minit kemudian, pasukan Brunei DPMM FC sekali lagi berjaya menjaringkan gol ketiganya melalui tandukan yang dibuat oleh Rafael Ramazotti pada minit ke-83 yang sekali gus mencatatkan gol peribadinya yang kedua pada perlawanan menentang Warriors FC.


Namun pada lima minit terakhir perlawanan pasukan Warriors FC sekali lagi berjaya mendahului dan mengukuhkan kedudukan mereka dengan jaringan gol kelimanya yang dijaringkan oleh Joel Tshibamba dan sekali gus mengukuhkan kedudukan pasukan pelawat tersebut.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd. Yusof, di rumah kediamannya di Kampung Bengkurong.


Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah serta kerabat-kerabat diraja yang lain.


Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad telah kembali ke rahmatullah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, hari ini, jam 9.30 pagi ketika berusia 84 tahun.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga bersama-sama menunaikan Sembahyang Jenazah Berjemaah yang diimamkan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Allahyarham YAM Pengiran dilahirkan pada 25 Disember 1932, di Kampung Sultan Lama, Bandar Brunei (Bandar Seri Begawan), Negara Brunei Darussalam dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Pekan Brunei dari tahun 1939 hingga 1945 dan Sekolah Misi St. George, Bandar Brunei dari tahun 1945 hingga 1950, selain itu, Allahyarham YAM Pengiran juga pernah belajar malam di Maktab Sultan Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Brunei dari tahun 1955 hingga 1960.


Allahyarham YAM Pengiran mula berkhidmat dengan Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 1 Mac 1951.


Selain itu, Allahyarham YAM Pengiran juga pernah ditempatkan untuk bertugas di beberapa buah jabatan kerajaan seperti, Jabatan Kastam, Pejabat Tanah, Pejabat Ukur dan Jabatan Perjawatan.


Pada 1 Oktober 1967, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik sebagai Pegawai Protokol di Jabatan Adat Istiadat Negara (JAIN) sehingga dinaikkan pangkat menjadi Penolong Yang Di-Pertua AdatIstiadat Negara pada 1 Julai 1982 sehingga bersara dari perkhidmatan pada 25 Disember 1987.


Pada 1 Mac 1988, Allahyarham YAM Pengiran telah diambil semula untuk berkhidmat dalam jawatan yang sama sehingga 18 Januari 2004.


Pada 19 Januari 2004, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik menjadi Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan / Pegawai Pentadbir Kanan di Jabatan Adat Istiadat Negara, dan pada 5 Februari 2007, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik menjadi Penolong Kanan Yang Di-Pertuan Adat Istiadat Negara di JAIN.


Allahyarham YAM Pengiran merupakan Ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, selain pernah dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Dermasiswa (Jabatan Hal Ehwal Ugama).


Atas titah perkenan Kebawah DYMM, Allahyarham YAM Pengiran diangkat menjadi Cheteria 32, 'Pengiran Seri Wijaya' pada 28 April 2004.


Selain dari itu, Allahyarham YAM Pengiran telah dikurniakan dengan beberapa Bintang Kebesaran dan Pingat Kehormatan, antaranya Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama (Dato Seri Paduka - S.P.M.B.) pada tahun 1988; Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua (Dato Paduka - D.P.M.B.) pada tahun 1986; Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Ketiga (S.M.B.) pada tahun 1968; Pingat Bakti Laila Ikhlas (P.B.L.I.) pada tahun 1987; Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) pada tahun 1966; Pingat Kerja Lama (P.K.L.) pada tahun 1974; Pingat Pengisytiharan Kemerdekaan pada tahun 1987; Pingat Perjuangan pada tahun 1963; Pingat Puspa pada tahun 1968; Pingat Jubli Perak pada tahun 1992 dan Pingat Jubli Perak Hari Kebangsaan Ke-25 Tahun pada tahun 2009.


Semasa hayatnya, Allahyarham YAM Pengiran bertanggungjawab memerhatikan hal ehwal yang boleh menambahkan kejayaan dan kemakmuran negara serta mengadakan penyelidikan serta kajian mengenai masalah yang berkaitan dengannya untuk disembah maklumkan kepada sultan.


Allahyarham YAM Pengiran juga suka membuat kerja berkebajikan dan keagamaan serta berminat dalam bersukan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
1 - 30Next