Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo, kerajaan dan rakyat Republik Indonesia berikutan dengan kejadian gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda awam.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_140121.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap State Councilor dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Wang Yi, yang mengadakan lawatan ke negara ini selama tiga hari.

Pada Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama State Councilor dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama di antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Republik Rakyat China.

Menyertai bersama TYT di Majlis Mengadap tersebut ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke NBD, Puan Yang Terutama Yu Hong; Vice Minister of Commerce, Mr. Qian Keming; Assistant Minister of Foreign Affairs, Mr. Wu Jianghao; dan Vice Chairman, China International Development Cooperation Agency, Mr. Deng Boqing.

Juga hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Lawatan TYT ke negara ini mencerminkan hubungan dua hala di antara kedua buah negara yang akrab dan kukuh, serta sokongan penuh Republik Rakyat China terhadap NBD sebagai Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021.

Tahun ini juga menandakan Ulang Tahun Ke-30 bagi hubungan dua hala di antara NBD dan Republik Rakyat China dan hubungan dialog ASEAN-China.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_1301211.jpg

Kementerian Pendidikan kali ini menarik perhatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk Keberangkatan Tidak Berjadual ke kementerian tersebut, pagi tadi.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman.

Pada lawatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat meninjau ke beberapa Bahagian dan Unit di Kementerian Pendidikan, di mana baginda memulakan lawatan ke Jabatan Perkembangan Kurikulum, yang menempatkan Unit Sains; Unit Penerbitan; Unit Teknologi Maklumat; Unit Seni Kreatif dan Teknologi; dan Unit Vokasional dan Teknikal.

Dengan visinya, 'Pendidikan Bermutu Negara Dinamik', Kementerian Pendidikan komited menyediakan kualiti pendidikan yang saksama bagi generasi akan datang yang dipandu dengan nilai-nilai Melayu Islam Beraja (MIB) dan melengkapkan para pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran Abad Ke-21.

Sebagai organisasi profesional dan dinamik, Kementerian Pendidikan menyediakan program-program pendidikan yang holistik dengan kurikulum yang relevan dan bermanfaat serta responsif terhadap keperibadian pelajar.

Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 menggariskan tiga objektif strategik bagi mencapai visi dan misinya, iaitu mentransformasikan sumber tenaga manusia yang ada ke arah budaya yang berasaskan prestasi; menyediakan akses yang saksama kepada pendidikan berkualiti; dan melibatkan pihak yang berkepentingan bagi perkongsian akauntabiliti dalam kemajuan pembelajaran pelajar.

Dalam usaha mencapai Wawasan Brunei 2035, strategi pendidikan program-program menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meluaskan akses kepada pendidikan tinggi dan pendidikan berkualiti melalui kepelbagaian laluan dan memenuhi pelbagai keperluan pembelajaran untuk para pelajar.

Selain itu, negara juga sudah mencapai sasaran matlamat pembangunan milenium dalam kadar literasi, sepanjang lebih dari 100 tahun pendidikan formal dilaksanakan di negara ini, Sistem Pendidikan Negara (SPN) amat menitikberatkan pendidikan sepanjang hayat selaras dengan Perintah Pendidikan Wajib yang diperkenalkan pada tahun 2007.

Kebawah DYMM mengakhiri lawatan tersebut dengan berkenan menandatangani lembaran kenangan.

Antara yang hadir sepanjang Lawatan Tidak Berjadual baginda ke kementerian berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh.

Turut hadir, Setiausaha-setiausaha Tetap dan Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap di JPM dan Kementerian Pendidikan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_130121.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Setiausaha Agung ASEAN, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Lim Jock Hoi.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Setiausaha Agung ASEAN antara lainnya membincangkan mengenai persediaan Sidang Kemuncak ASEAN dan Mesyuarat-Mesyuarat Berkaitan yang akan dipengerusikan oleh Negara Brunei Darussalam secara maya pada tahun ini.

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_110121.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo, kerajaan dan rakyat Republik Indonesia berikutan dengan tragedi nahas kapal terbang Sriwijaya Air SJ182 yang terhempas di Laut Jawa dan mengorbankan seramai 62 orang penumpang termasuk anak buah kapalnya pada 9 Januari 2021.


Sumber berita Pelita Brunei

His Majesty News
  

hm_040121.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Win Myint, dan Konsular Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Kesatuan Myanmar, Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, kerajaan dan rakyat Republik Kesatuan Myanmar bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Myanmar Yang Ke-73 Tahun.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_311220.jpg


Isu keruntuhan dan kelemahan etika dan moral dalam melaksanakan amanah boleh menjadi penyebab kepada keburukan amalan rasuah, pecah amanah atau salah guna kuasa untuk kepentingan peribadi.

"Beta yakin, manakala sifat seumpama ini dihapuskan, insyaaAllah, negara akan selamat dan sentiasa diberkati untuk menuju kejayaan".

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara itu dalam Titah Perutusan sempena Menyambut Tahun Baharu Masihi 2021, hari ini, di Istana Nurul Iman.

Terdahulu, dalam titah, apa yang baginda harapkan, mereka yang berkhidmat dalam sektor awam atau swasta akan mengamalkan budaya kerja yang berintegriti tinggi, bertanggungjawab dan patuh kepada peraturan dan undang-undang.

Menyentuh mengenai tenaga kerja, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menjelaskan, alhamdulillah, pada tahun 2020, sejumlah 9,317 warga Brunei telah mendapat pekerjaan di sektor swasta, berbanding sejumlah 9,056 pada tahun 2019.

"Kerajaan melalui Manpower Planning and Employment Council (MPEC) akan meningkatkan usaha menerusi JobCentre Brunei (JCB) di antara sektor awam dan swasta dalam meluaskan lagi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan," titah baginda.

Seterusnya dalam titah, Kebawah DYMM juga menjelaskan bahawa pada tahun 2021 ini, Negara Brunei Darussalam akan menjadi Pengerusi kepada mesyuarat di peringkat ASEAN yang membawa tema 'We Care, We Prepare, We Prosper'. Tema ini bertujuan memberi fokus kepada hal ehwal kesejahteraan rakyat ASEAN.

"Maka dalam hubungan ini, keutamaan akan terus diberikan kepada melaksanakan inisiatif-inisiatif yang membolehkan negara-negara ASEAN akan lebih bersedia bertindak balas untuk memelihara kesejahteraan rakyat masing-masing, khasnya ketika menghadapi sebarang krisis atau bencana di masa-masa mendatang," titah baginda.

Dalam titah, baginda juga menegaskan bahawa dalam masa yang sama juga, rakyat ASEAN perlu diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan, supaya lebih bersedia menghadapi cabaran serta ligat merebut peluang dari perkembangan teknologi dan arus perubahan global yang pantas.

"Oleh itu, Negara Brunei Darussalam sendiri mesti seiring dengan rakan-rakan membuat perubahan, dengan sistem negara, ekonomi, pendidikan dan keselamatan diperkukuhkan, sebagaimana merujuk kepada Blueprint-Blueprint, Pelan-Pelan Induk dan Pelan-Pelan Strategik yang dikeluarkan, sama ada di peringkat kementerian mahupun nasional," titah baginda lagi.

Kebawah DYMM seterusnya bertitah mengenai ehwal keselamatan ini, pada bulan Ogos 2020 yang lalu, baginda telah pun memperkenankan penubuhan Cyber Security Brunei sebagai agensi yang menjaga keselamatan siber kebangsaan dari sebarang insiden dan ancaman siber.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_281220.jpg


Dalam memastikan tahap produktiviti dan pemberian perkhidmatan yang berkualiti kepada orang ramai, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengadakan Keberangkatan Tidak Berjadual ke Kementerian Kewangan dan Ekonomi (MOFE), hari ini.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di MOFE, di sini, dijunjung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Antara yang dilawati baginda semasa Keberangkatan Tidak Berjadual tersebut termasuk ke Jabatan Perbendaharaan, Perbadanan Perlindungan Deposit Brunei Darussalam, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (BEDB), Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), Darussalam Assets Sdn. Bhd. (Darussalam Assets) dan Agensi Pelaburan Brunei (BIA).

Di Tingkat 1, baginda antaranya berkenan melawat Legal Unit, Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan, Sekretariat Ease Of Doing Business dan Bahagian Hasil.

Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan adalah bertanggungjawab dalam mentadbir Akta Nama-Nama Perniagaan (Penggal 92) dan Akta Syarikat-Syarikat (Penggal 39), mengadakan daftar dokumen-dokumen dan maklumat serta memberikan akses kepada orang awam ke atas dokumen atau maklumat berkenaan, membarigakan kepada orang awam mengenai dengan perkara-perkara yang di bawah kawal seliaan bahagian di samping mewakili pihak kerajaan di arena antarabangsa mengenai dengan perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendaftaran entiti perniagaan dan peraturan-peraturan mengenainya.

Dari sana, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan meninjau Jabatan Perbendaharaan terletak di Tingkat 2, Island Block dan Tower Block yang antara lain berperanan dalam memproses pembayaran bagi perkhidmatan, pembekalan barangan, gaji, pencen dan baksis serta memproses perkhidmatan kewangan seperti Elaun Cuti dan Tambang, Elaun Pelajaran, Pinjaman Rumah, Pinjaman Kenderaan dan Fixed Conveyance Allowance serta sekatan kecekapan (EB).

Turut dilawati baginda ialah BEDB, iaitu Lembaga Berkanun yang ditubuhkan pada bulan November 2001 untuk mengembangkan dan mempelbagaikan ekonomi ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.

Antara fungsi dan peranan BEDB termasuk mempromosi dan menarik Pelaburan Langsung Asing ke Negara Brunei Darussalam (NBD) terutama di dalam sektor-sektor yang berpotensi menyumbang terhadap pembangunan ekonomi negara yang mampan di samping melaksanakan Strategic Review Papers yang lebih fokus dan menyeluruh terhadap kluster-kluster yang dikenal pasti seperti industri hiliran minyak dan gas, pemakanan, pelancongan, perkhidmatan perniagaan dan ICT termasuk memudah cara aktiviti eksport melalui penubuhan Export Development Unit (EDU) yang merangkumi penelitian kepada Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement - FTA) dan landskap logistik di NBD.

Turut menjadi perhatian baginda ialah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), iaitu ditubuhkan sebagai badan berkanun pada 1 Januari 2013 dan berperanan sebagai bank pusat NBD serta mempunyai fungsi utamanya iaitu mengurus dan mengeluarkan mata wang, mengendali dasar monetari serta pengawalseliaan dan penyeliaan institusi kewangan.

Darussalam Assets yang terletak di Tingkat 8 turut dilawat oleh baginda. Antara yang dikunjungi baginda ialah Bahagian Pelaburan, Bahagian Kewangan dan Perakaunan, Bahagian Pentadbiran dan Hartanah serta Bahagian Perkhidmatan Teknologi Maklumat.

Dengan visi untuk menerapkan dan merealisasikan kecemerlangan dalam prestasi korporat, fungsi utama Darussalam Assets adalah untuk meningkatkan nilai dan prestasi portfolio syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (Government-Linked Companies - GLCs) secara keseluruhan dengan memastikan pengurusan syarikat-syarikat tersebut adalah profesional dan mengikut amalan terbaik taraf antarabangsa dari segi tadbir urus korporat.

Darussalam Assets juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kepada orang ramai melalui beberapa inisiatif pengkorporatan jabatan-jabatan kerajaan.

Dalam usaha ke arah pengkomersialan dan pengkorporatan ini, Darussalam Assets berhasrat untuk melaksanakan projek-projek dengan rakan kongsi asing (foreign partners) yang berkelayakan bagi mendorong budaya inovasi dan persaingan. Ini adalah selaras dengan misi Darussalam Assets untuk membina struktur asas yang kukuh dalam memajukan ekonomi selaras dengan objektif pembangunan negara.

Baginda juga berkenan beramah mesra bersama Pasukan Pengurus Interim Autoriti Kemajuan Daerah Temburong (AKDT) di mana AKDT ditubuhkan untuk merancang, memantau dan memberi panduan terhadap projek-projek pembangunan Daerah Temburong dan menghasilkan peluang-peluang 'spin-off' daripada projek-projek pembangunan tersebut.

Kebawah DYMM turut berkenan meninjau BIA yang terletak di Tingkat 11 dan 12. BIA mempunyai misi untuk melindungi kedaulatan NBD melalui pengurusan rizab yang dinamik.

Fungsi dan peranannya adalah untuk menyediakan pengurusan perkhidmatan kewangan dengan kerajaan NBD termasuk pengurusan General Reserve Fund dan pengurusan semua aset-aset yang berada di luar negeri.

Pada Keberangkatan Tidak Berjadual tersebut, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah, menandatangani Lembaran Keberangkatan dan berkenan bergambar ramai bersama Ketua-ketua Bahagian dan Jabatan di MOFE.

Kementerian Kewangan ditubuhkan pada 1 Januari 1984 dan ia dinamakan semula menjadi MOFE pada 20 September 2018 yang lalu.

Pada 18 November 2019, Hal Ehwal Perindustrian telah diserapkan ke MOFE iaitu Darussalam Enterprise (DARe), Industri dan Ekosistem Perniagaan, Sekretariat Ease of Doing Business dan Pusat Standard Kebangsaan.

Dengan misi untuk menghasilkan kedayatahanan ekonomi dan kewangan, MOFE mempunyai tiga jabatan iaitu Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik.

Di bawah kementerian ini juga terdapat 13 buah bahagian antaranya Pejabat Belanjawan dan Rancangan Kemajuan Negara, Bahagian Hasil, Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa, Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan, Lembaga Tawaran Negara dan Pusat Standard Kebangsaan.

Lima Badan Berkanun di bawah MOFE ialah BIA, Tabung Amanah Pekerja (TAP), BEDB, Perbadanan Perlindungan Deposit Brunei Darussalam dan DARe.

Sementara itu, empat unit di bawah kementerian ini ialah Unit Audit Dalaman, Pejabat Pengurusan Strategik, Legal Unit dan Sukuk Financing Unit.

Kementerian ini bertanggungjawab memastikan kestabilan kewangan kerajaan dan negara, memperuntukkan perbelanjaan tahunan bagi pelaksanaan projek infrastruktur kerajaan, memastikan keselamatan makanan negara dan keselamatan sosial melalui Skim TAP dan Skim Caruman Pekerja (SCP) dan menyediakan dasar dan garis panduan untuk rangsangan pembangunan pertumbuhan ekonomi negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_211220.jpg


Kemudahan dan prasarana bagi kepentingan semua pihak yang beroperasi di bawah Syarikat Penerbangan Diraja Brunei (RB) menjadi fokus utama dalam siri Keberangkatan Tidak Berjadual Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan baginda ke Kampus RB di Jalan Kustin, di sini, dijunjung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah selaku Pengerusi Lembaga Pengarah RB.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke Bangunan Simpur yang meliputi beberapa bahagian, antaranya Bahagian Operasi, yang bertanggungjawab dalam menjaga beberapa operasi dari Jabatan Kejuruteraan, Operasi Penerbangan, Bahagian Anak Kapal (Cabin Crew) dan Operasi Daratan (Ground Operations) serta Pusat Kawalan Operasi.

Selain Bahagian Kewangan, Bahagian Komersial juga menjadi perhatian dalam siri lawatan keberangkatan Kebawah DYMM, yang berfungsi berkaitan dengan jualan dan pemasaran RB menerusi Penerbangan Diraja Brunei.

Sementara Bahagian Prestasi dan Manusia (People and Performance Division) berperanan dalam perkara yang berkaitan dengan sumber manusia serta kebajikan warga RB.

Manakala Bahagian Risiko Korporat berkaitan dengan kesihatan, pasukan bertindak kecemasan dan sebagainya.

Baginda juga tidak ketinggalan untuk berkenan meninjau secara lebih dekat dan ingin mengetahui mengenai operasi yang dijalankan di Hangar 1 dan 3 di kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB) yang berkaitan dengan kerja-kerja kejuruteraan dan penyelenggaraan, termasuk pemeriksaan di armada (fleet) teknologi baharu Boeing 787 dan pesawat Airbus A320 neo serta menyediakan ruang pejabat dan infrastruktur dalam memperluaskan lagi operasi kumpulan RB mengikut prosedur pentadbiran yang tinggi. Pusat kecemerlangan bagi latihan dan model jalan juga dibina di Hangar 1.

Sejurus selepas itu, baginda juga berkenan menyaksikan secara lebih dekat operasi penyelenggaraan talian mengawasi pengendalian teknikal semua pesawat RB yang melintasi LTAB, menyediakan pemantauan dalam memastikan waktu / masa dan selamat pada waktu ketibaan dan penerbangan.

Penyelenggaraan pangkalan menempatkan kemudahan untuk menyokong semua pemeriksaan ringan dan berat dan penyelenggaraan fasa seperti yang diarahkan oleh CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) untuk memastikan pesawat diselenggarakan dalam setiap program penyelenggaraan.

Manakala Bahagian Operasi menjaga operasi RB dari Jabatan Kejuruteraan, Operasi Penerbangan, Bahagian Anak Kapal (Cabin Crew), Operasi Darat dan Pusat Kawalan Operasi.

Juga hadir, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Fiskal), Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abd. Rahman selaku Timbalan Pengerusi RB.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Other News
  

hm_181220.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir Qatar; Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar, His Excellency Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani dan kerajaan serta rakyat Qatar sempena Hari Kebangsaan Qatar. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_151220.jpg

Kesihatan tidak syak lagi adalah perkara penting, kerana kesihatan merupakan anugerah Allah yang amat berharga.

Sejajar dengan tuntutan ugama, maka inilah masanya untuk semua pihak komited dengan perkara kesihatan kerana itu juga dianggap satu cara untuk mengelakkan jangkitan wabak.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara tersebut pada Titah Perutusan Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang disiarkan secara 'virtual' pada Majlis Ilmu 2020 sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-74, Tahun 2020 yang berlangsung di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di sini.

Terdahulu, Kebawah DYMM menekankan agar kita tidaklah wajar untuk lupa bersyukur di atas limpah kurnia Allah menyelamatkan kita dan negara dari wabak yang sedang menular itu, dan ini bersesuaian dengan tema Majlis Ilmu pada tahun ini, iaitu 'Mensyukuri Ni'mat Kesihatan Sebagai Anugerah Allah'.

Menurut baginda, tema ini cukup relevan untuk dibincangkan oleh para ilmuan yang terdiri daripada para ulama, pakar perubatan dan kesihatan, serta juga ahli akademik.

Dalam titah baginda, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan izin-Nya jua, Majlis Ilmu tahun ini masih saja dapat diungkayahkan, walaupun negara masih berwaspada terhadap penularan wabak koronavirus.

Sehubungan itu, baginda berpendapat, kita masih saja tidak boleh Ieka dengan keadaan sekarang.

Usaha dan langkah berjaga-jaga tegas baginda, masih saja perlu diteruskan, dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa terus diamalkan.

"Pada hemat beta, sesuai dengan suasana Majlis Ilmu, tidak syak lagi, perkara wabak koronavirus mustahak untuk dibuat kajian dan huraian, termasuk mencari jawapan mengapa wabak ini alhamdulillah, dapat dikawal dengan berkesan di negara kita, adakah pada pendapat para ilmuan, bahawa di antara sebabnya ialah, kerana kita terus mematuhi piawaian standard antarabangsa, di samping secara konsisten menggunakan 'vaksin ketuhanan' berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa?" titah baginda.

Baginda juga menegaskan, perkara tersebut penting, kiranya dengan kajian dan huraian itu akan dapat menyingkap sedikit hikmah di sebalik kejadian, kerana sesungguhnya hikmah itu mampu untuk memberi impak kepada jiwa sebagai pengajaran.

"Kita semua yakin, setiap kejadian yang didatangkan oleh Allah adalah tidak sunyi dari mengandungi hikmah. Kerana itu ia perlu difahami dan dipelajari untuk mengetahui hikmah itu. Jika hikmah dapat diketahui walaupun sedikit, maka kesannya adalah mampu untuk menumbuhkan keinsafan atau kesedaran di hati kita. Inilah harganya hikmah itu," titah baginda lagi.

Baginda dari dahulu lagi mengharapkan, supaya Majlis Ilmu berupaya, untuk memacu kesedaran berugama dan bermasyarakat.

Baginda melihat, ia mampu untuk memainkan peranan khusus dalam bidang keilmuan dan dakwah, iaitu apabila di antara acara-acaranya ialah berupa forum atau seminar dan ceramah.

Ini semua, titah baginda, tidak diragukan lagi adalah wadah ke arah penyebaran ilmu dan dakwah itu.

Baginda juga optimis Majlis Ilmu memang mampu untuk mencipta visi dan misi yang berkebajikan bagi negara.

Kerana itu, baginda mengharapkan agar ia terus diadakan dari tahun ke tahun untuk meraih manfaat daripadanya.

Sebelum mengakhiri Titah Perutusan Khas, baginda mendoakan semoga semua pihak yang berkenaan bagi menjayakan Majlis Ilmu itu, akan sentiasa dikurniakan dengan kesihatan, supaya mereka dapat terus berbakti melaksanakan khidmat masing-masing kepada negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_141220.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini berkenan menerima mengadap Pengerusi Zhejiang Hengyi Group dan Hengyi Industries Sdn. Bhd., Tuan Qiu Jianlin.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Pengerusi Zhejiang Hengyi Group dan Hengyi Industries Sdn. Bhd. antara lainnya menyentuh mengenai perkembangan Loji Penapis Minyak dan Petrokimia Pulau Muara Besar serta sumbangannya kepada ekonomi negara dan penjanaan peluang-peluang perniagaan serta pekerjaan tempatan daripadanya.

Turut hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; Menteri Tenaga, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussein; Timbalan Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw dan Ketua Pegawai Eksekutif Hengyi Industries Sdn. Bhd., Chen Lian Cai.

Syarikat Hengyi Industries Sdn. Bhd. merupakan syarikat usaha sama di antara Strategic Development Capital Fund bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Zhejiang Hengyi Group dari Republik Rakyat China. Dengan pelaburan sebanyak USD3.445 bilion ini, projek ini merupakan pelaburan langsung asing terbesar di Negara Brunei Darussalam (NBD).

Hengyi Industries Sdn. Bhd. mula membina loji penapisan minyak pada tahun 2017 dan seterusnya memulakan penghasilannya pada November 2019.

Melalui penghasilan petrokimia berskala mega ini, Hengyi Industries Sdn. Bhd. berperanan untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial jangka panjang NBD, sekali gus menyediakan asas kukuh ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.

Setakat ini, Hengyi Industries Sdn. Bhd. telah menyediakan peluang pekerjaan kepada 666 warganegara Brunei dan peluang perniagaan kepada 59 Perusahaan Kecil dan Sederhana (SMEs) dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, penyediaan makanan, pengangkutan dan logistik.

Selain itu, Hengyi Industries Sdn. Bhd. juga menawarkan 203 biasiswa kepada warganegara Brunei untuk melanjutkan pelajaran di luar negara sejak 2014, di mana sebanyak 68 graduan yang telah menamatkan pengajian kini bekerja di Hengyi Industries Sdn. Bhd.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
dpmm_141220.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat-Syarikat Usahasama Brunei Shell (Brunei Shell Joint Venture Companies), pagi tadi, berkenan menerima mengadap Pengerusi Zhejiang Hengyi Group dan Hengyi Industries Sdn. Bhd., Tuan Qiu Jianlin.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Semasa Majlis Mengadap berkenaan, Duli Yang Teramat Mulia bersama Pengerusi Zhejiang Hengyi Group dan Hengyi Industries Sdn. Bhd. bertukar-tukar fikiran mengenai aktiviti-aktiviti perniagaan utama di sektor tenaga hiliran (downstream) dan perkembangan keupayaan pekerja tempatan.

Turut hadir semasa Majlis Mengadap tersebut, Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; Menteri Tenaga, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussien; Timbalan Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw; dan Ketua Pegawai Eksekutif, Hengyi Industries Sdn. Bhd., Chen Lian Cai.

Syarikat Hengyi Industries Sdn. Bhd. merupakan syarikat usaha sama di antara Strategic Development Capital Fund bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Zhejiang Hengyi Group dari Republik Rakyat China.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

hm_091220.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Marcal Avelino Ximenes yang akan menamatkan perkhidmatan.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017.

Turut hadir ialah Timbalan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke Negara Brunei Darussalam, Mrs. Cristiana Gloria.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_051220.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Raja Thailand, kesemua ahli kerabat diraja, Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama Jeneral Prayut Chan-o-cha (Bersara) serta kerajaan dan rakyat Thailand bersempena dengan Hari Kebangsaan negara tersebut.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm_081220.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi, berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Marcal Avelino Ximenes yang akan menamatkan perkhidmatan.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017.

Turut hadir ialah Timbalan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke Negara Brunei Darussalam, Mrs. Cristiana Gloria.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  
hm_0212202.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini, berangkat ke Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, yang berlangsung di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong, di sini.

Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; dan Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah dan Sembahyang Sunat Hajat diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, yang kemudiannya memimpin bacaan Surah Yaa Siin dan Tahlil.

Doa Tahlil dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Majlis diakhiri dengan Sembahyang Fardu Isyak Berjemaah, diimamkan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin.

Selain tumpuan utama di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil 40 Hari tersebut turut diadakan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara, dengan tumpuan di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan; Masjid Hassanal Bolkiah, Kampung Mentiri; Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampung Jerudong; Masjid Mohamed Bolkiah, Kampung Serusop; Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong; Masjid Al-Muhtadee Billah, Kampung Sungai Kebun; Masjid Setia Ali, Pekan Muara; dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan bagi Daerah Brunei dan Muara.

Manakala di Daerah Belait, majlis juga diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait; Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan; dan Masjid Pekan Seria.

Di Daerah Tutong majlis diadakan bertempat di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong; dan di Daerah Temburong pula, di Masjid Utama Muhammad Salleh, Pekan Bangar.

Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim diputerakan pada Khamis, 8 Syawal 1402 Hijrah bersamaan 29 Julai 1982 Masihi, pada jam 1.30 pagi dan mangkat pada Sabtu, 7 Rabiulawal 1442H bersamaan 24 Oktober 2020M, pada jam 10.08 pagi, dalam usia 38 tahun.

Semasa hayat, Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim dikurniakan Bintang Kebesaran Darjah Kerabat Mahkota Brunei (D.K.M.B.); Pingat Kehormatan, iaitu Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (P.H.B.S.); dan Pingat Jubli Emas (Emas).

Pendidikan awal Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim bermula di International School Brunei dan melanjutkan pelajarannya ke Raffles Institution, Republik Singapura, seterusnya ke Oxford Brooke University, United Kingdom.

Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim juga dikenali sebagai seorang putera yang berbudi pekerti dan bergiat aktif dalam pelbagai amal kebajikan, seperti kesenian, kebeliaan dan kesejahteraan, khususnya dalam sama-sama membantu golongan kelainan upaya dan autisme.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_0212201.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiriyah Arab Bersatu (UAE) dan Pemerintah Abu Dhabi, UAE dan His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan, UAE dan kepada kerabat diraja, kerajaan serta rakyat UAE bersempena Hari Kebangsaan UAE. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_021220.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Bounnhang Vorachith dan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith serta kerajaan dan rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaan negara tersebut yang Ke-45.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_301120.jpg

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) kali ini menjadi tumpuan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam siri Keberangkatan Tidak Berjadual baginda, pagi tadi.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Bangunan KKBS dijunjung oleh Setiausaha Tetap KKBS, Pengiran Haji Mohd. Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan dan Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, KKBS, Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus.

Turut hadir, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Sejurus keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di kementerian berkenaan, baginda mula-mula berkenan meninjau secara lebih dekat ke Bahagian Pencen-pencen di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) di Aras 1.

Bahagian ini menguruskan pelbagai pencen, antaranya Pencen Umur Tua, Pencen Hilang Upaya, Pencen Orang Buta, Elaun Bercelaru Mental, Elaun Pesakit Hansen (Kusta) dan juga Elaun Kurang Upaya.

Bahagian tersebut turut menguruskan para penerima yang didapati membuat kenyataan-kenyataan palsu atau menyembunyikan keterangan-keterangan mustahak kerana tujuan-tujuan untuk melanjutkan pembayaran kerana ia adalah salah dari segi Akta Pencen Umur Tua dan Hilang Upaya di bawah Bab 17 dan jika disabit kesalahannya, boleh dipenjara selama enam bulan atau denda BND5,000 atau kedua-duanya sekali.

Kebawah DYMM kemudian berkenan menuju ke Aras 2 yang merangkumi beberapa bahagian dan unit, termasuk Bahagian Bantuan Kebajikan Am; Bahagian Pentadbiran dan Kewangan (JAPEM); Unit Perhubungan Awam dan Aduan; Unit Sumber Tenaga Manusia; Unit Pemeliharaan Aset dan Sistem Kebajikan Negara (SKN).

Bantuan Kebajikan Bulanan (BKB) adalah bantuan kewangan yang dihulurkan bagi membantu meringankan beban individu atau keluarga yang berkehidupan susah dan BKB dihulurkan dalam tempoh yang ditetapkan oleh Ahli Jawatankuasa Permohonan BKB dan hanya bersifat sementara.

Sementara SKN merupakan satu sistem baharu yang dibangunkan bersama oleh KKBS dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Pendidikan; Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB); Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU); dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) yang dihasrat akan dapat menjadi platform bagi memudahkan masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan membuat permohonan bagi skim-skim bantuan kebajikan yang sedia ada menerusi dalam talian (online).

Selain itu, sistem tersebut antara lain bertujuan untuk menyejajarkan proses pemberian bantuan-bantuan yang dikendalikan oleh agensi-agensi tertentu. Di samping memudahkan tatacara permohonan, sistem ini juga dihasrat untuk meningkatkan lagi kerjasama dan perkongsian maklumat di antara agensi-agensi yang terlibat melalui sebuah Pusat Pengkalan Data (centralized database) bagi memastikan tidak berlakunya ketirisan dan keciciran dalam kalangan rakyat dan penduduk yang layak untuk dibantu.

Baginda selepas itu berkenan berangkat ke Aras 3 yang meliputi Pejabat Pengarah dan Timbalan Pengarah (JAPEM), Bahagian Keluarga, Kanak-Kanak dan Wanita (JAPEM), Bahagian Belia (Jabatan Belia dan Sukan - JBS) dan juga Bilik Mesyuarat Attaqwa.

JAPEM juga berperanan sebagai pendaftar pusat penjagaan kanak-kanak di seluruh negara dan terkandung dalam Penguatkuasaan Akta Pusat Penjagaan Kanak-Kanak (Penggal 218). Sementara Pusat Penjagaan Kanak-Kanak berperanan sebagai alternatif kepada para ibu bapa untuk menjaga anak-anak damit mereka, terutama semasa waktu bekerja.

Sementara di Aras 4 pula, baginda kemudiannya berkenan melihat secara lebih dekat mengenai fungsi beberapa bahagian, termasuk Pejabat Pengarah dan Timbalan Pengarah JBS.

Berperanan untuk membentuk belia agar bertanggungjawab kepada agama, raja, bangsa dan negara melalui program-program kebeliaan dan kesukanan, di samping menyediakan dan melaksanakan program latihan kepimpinan belia dan kemajuan sukan yang berasaskan matlamat dasar-dasar belia dan sukan negara.

Baginda seterusnya berkenan berangkat ke Aras 5 yang meliputi Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan (KKBS), Bahagian Kebudayaan dan Kesenian (KKBS), Bahagian Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa (KKBS) dan Bahagian Perkhidmatan Sosial (KKBS) serta Unit Teknologi Maklumat, termasuk Bilik-bilik Mesyuarat As-Syura dan Al-Ikhlas.

Bahagian Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa bertanggungjawab dalam menyelaras kedudukan negara bagi hubungan kerjasama dan komitmen sektor-sektor di bawah KKBS dalam mendukung matlamat Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dengan negara-negara luar dan pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa.

Sementara fungsi dan bidang tugas utama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian adalah bertanggungjawab untuk memperkembang dan meninggikan nilai kebudayaan Brunei secara keseluruhannya. Ia dihasrat untuk bertindak sebagai jentera penggali segenap akar umbi dan sumber kebudayaan Brunei dan juga selaku media atau agensi pengembang kebudayaan tersebut, di samping menjamin pelaksanaan prinsip asasnya, iaitu konsep Melayu Islam Beraja.

Baginda juga berkenan berangkat ke Aras 7, iaitu Pejabat-pejabat Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap dan selanjutnya baginda berkenan melawat ke Pejabat-pejabat Menteri dan Timbalan Menteri di Aras 8.

Sebelum baginda berkenan mengurniakan titah di Dewan Digadong, baginda juga sempat meninjau ke Aras Bawah 1, iaitu termasuk Unit Pengurusan Estet (UPE), Perpustakaan, Unit Perhubungan Awam, Dewan Citra Budaya dan lainnya.

Baginda kemudiannya berkenan meneruskan Keberangkatan Tidak Berjadual baginda ke Pusat Bahagia Kampung Pulaie yang menyediakan program bimbingan dan asas latihan kemahiran bagi lima kategori OKU (OKU Intelek, Penglihatan, Pendengaran, Anggota dan Berganda).

Sejurus keberangkatan baginda itu, baginda juga berkenan meninjau ke Pusat Pekerjaan Orang Kelainan Upaya bagi 18 tahun ke atas.

Baginda juga berkenan berkesempatan merasa biskut yang dihasilkan oleh para pelajar, di samping menyaksikan kemahiran para pelajar pusat berkenaan.

Selepas itu, baginda berkenan berangkat ke Kelas Bimbingan Asas bagi mereka yang berumur di antara 7 hingga 17 tahun, termasuk Kelas Komunikasi, Kelas Kreatif dan Lukisan serta bilik Pentadbiran pusat berkenaan.

Sebelum mengakhiri Keberangkatan Tidak Berjadual Ke KKBS, baginda juga berkenan meninjau program inkubasi Pusat Pembangunan Belia (PPB) di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, iaitu Barberku, Koperasi Pusat Pembangunan Belia (KOPPB) Berhad, Kedai Jahit serta Gentleman Stitch.

Program Inkubasi PPB merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui KKBS yang berterusan dalam memberikan peluang kepada para belia menggunakan kemahiran yang mereka pelajari.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_231120.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) berkenan berangkat mengurniakan ijazah dan diploma kepada para graduan pada Majlis Konvokesyen Ke-10 KUPU SB.

Majlis berlangsung di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Ketua Hakim Syar'ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar; dan Ra'es KUPU SB, Dr. Haji Adanan bin Haji Basar.

Perarakan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia didahului dengan pengusungan mushaf Al-Quran yang dibawa masuk oleh penulis mushaf KUPU SB, Awang Mohd. Adi Yusnira bin Haji Johari ke dalam dewan.

Majlis diteruskan dengan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, 'Allah Peliharakan Sultan' dan bacaan Surah Al-Fatihah, dipimpin oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Manakala, bacaan Surah Al-Muddatstsir, ayat 1 hingga 16, dibacakan oleh para graduan dan inti sari ayat dibacakan oleh mahasiswa Program Sarjana Muda Perguruan Ugama, Abdul Hadi Nasrullah bin Ashraf.

Inti sari ayat menjelaskan, bahawa Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan semua orang Islam untuk segera bangun memberikan peringatan kepada manusia untuk menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu Wata'ala kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala yang mengurniakan harta kekayaan juga anak pinak yang banyak kepada hamba-Nya dan memudahkan mereka mendapatkan kekayaan juga kekuasaan itu, namun kebanyakan manusia selalu bersifat tamak, degil dan ingkar.

Majlis disusuli dengan sembah alu-aluan oleh Ra'es KUPU SB, Dr. Haji Adanan.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah, seterusnya menyempurnakan Ijazah dan Diploma kepada 251 graduan.

Daripada jumlah tersebut, seorang graduan dianugerahkan Ijazah Sarjana Perguruan Ugama dalam Kajian Ahli Sunnah Waljama'ah; 16 graduan dianugerahkan Ijazah Sarjana Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam; dua graduan menerima Ijazah Sarjana Perguruan Ugama (Usuluddin); 31 graduan menerima Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah; dan enam graduan menerima Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua).

Sementara itu, dua graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Dakwah dan Kepimpinan; 10 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Falsafah dan Pemikiran Islam; 13 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Fiqh Usrah; 10 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Inovasi dan Teknologi Pendidikan Islam; tujuh graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor Keusahawanan dalam Pendidikan Islam; 15 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Kewangan Islam; 15 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor Pendidikan Awal Kanak-kanak; 15 graduan menerima Ijazah Program Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling; 15 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Khas (Masalah pembelajaran); 14 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Melayu Islam Beraja; tujuh graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Sains Kesihatan; dua graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Seni Islam; dan 11 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah.

Manakala, 57 graduan menerima Diploma Tertinggi Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam; dan dua graduan menerima Diploma Pengajian Kitab Turath.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Perguruan Ugama di Negara Brunei Darussalam, KUPU SB bertanggungjawab melahirkan pendidik dan pemimpin bertakwa, berwibawa, berakhlak mulia, berdaya saing, berpengetahuan, berfikiran terbuka, berkemahiran tinggi juga komited.

Oleh itu, setiap pelajar yang akan menjadi pendidik dipastikan untuk mendapatkan seluruh ilmu, adab dan kemahiran yang diwajibkan bagi memenuhi keperluan abad ini dan sentiasa bersedia dengan segala perubahan dengan sentiasa memegang kukuh ajaran agama Islam, iaitu berpandukan Ahli Sunnah Waljamaah dan menjaga Falsafah Negara, Melayu Islam Beraja.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_211120.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bahawa pandemik COVID-19 menguji kerelevanan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) sebagai platform kerjasama ekonomi yang selama ini memberi manfaat kepada rakyat APEC.

Sehubungan itu, Negara Brunei Darussalam, titah baginda, mengalu-alukan Visi Putrajaya APEC 2040 yang memberikan dorongan ke arah mencapai misi baharu pasca COVID-19.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara tersebut dalam titah semasa berkenan menyertai para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) bagi Leaders' Retreat Mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC (AELM) Ke-27 yang bertemakan 'Optimising Human Potential Towards a Resilient Future of Shared Prosperity : Pivot, Prioritise, Progress' secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, malam tadi.

Baginda dengan itu mengetengahkan pandangan-pandangan baginda mengenainya.

Pertama, APEC perlu mengembalikan keyakinan pasaran ke arah memajukan pemulihan awal dan mengukuhkan semula perdagangan dan pelaburan. APEC perlu menggalakkan iklim 'pro-business' melalui reformasi struktur, mengukuhkan pemudahcaraan perdagangan dan integrasi ekonomi serta memajukan usaha Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP).

Kedua, pemerkasaan rakyat APEC khususnya golongan belia dan wanita serta perniagaan terutama Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (MSMEs), hendaklah diutamakan bagi memastikan tidak ada yang tertinggal. Ini termasuk meningkatkan akses yang saksama kepada peluang-peluang ekonomi dan sumber-sumber bagi membolehkan mereka memanfaatkan teknologi baharu dan prospek kemajuan.

Akhir sekali, baginda juga turut mengetengahkan bahawa Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan usaha-usaha ke arah memperkukuhkan agenda kerjasama ekonomi dan teknikal APEC yang mendorong kepada pembangunan kapasiti, perkongsian amalan terbaik terutama di bidang digitalisasi dan pembangunan sumber tenaga manusia.

Selanjutnya, baginda menyeru agar APEC memanfaatkan kerjasama dengan organisasi antarabangsa yang lain. Negara Brunei Darussalam, sebagai ekonomi ahli APEC dan Pengerusi ASEAN tahun 2021, berharap untuk dapat bekerja rapat bersama semua ekonomi dalam meneruskan agenda pemulihan semula ekonomi serantau.

Baginda juga melahirkan kepercayaan kepada kepimpinan Perdana Menteri New Zealand, The Right Honourable Jacinda Ardern selaku Pengerusi APEC tahun 2021 dan seterusnya bertitah bahawa APEC mampu bersatu menghadapi cabaran dan merebut peluang ke arah mencapai visi masyarakat Asia Pasifik yang terbuka, dinamik, berdaya tahan dan aman damai menjelang 2040.

Terdahulu sebelum itu, Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin selaku Pengerusi APEC 2020 semasa menyampaikan Ucapan Pembukaan, antara lainnya, mengambil maklum bahawa APEC telah menyediakan rangka kerja bagi ekonomi-ekonomi ahli untuk melaksanakan idea-idea ekonomi berdasarkan kesepakatan bersama bagi meningkatkan kemakmuran penduduk di rantau ini.

Dalam kerjasama ekonomi-ekonomi ahli APEC untuk mengurangkan impak-impak COVID-19, kerelevanan APEC semakin penting di mana APEC mendorong penyelesaian isu serantau demi memastikan pengedaran vaksin dalam harga berpatutan, mudah diperoleh dan secara saksama.

Dalam mesyuarat ini, para pemimpin mendengarkan laporan mengenai Global Economic Outlook daripada Pengarah Urusan Dana Monetari Antarabangsa (IMF), Puan Kristalina Georgieva yang menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi global telah menurun sebanyak 4.4 peratus berbanding tahun lepas dan seterusnya menggesa ekonomi-ekonomi ahli ke arah pemulihan ekonomi yang mantap melalui pelaburan dalam penduduk, kesihatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

IMF juga mencadangkan pembangunan dan penyelarasan infrastruktur yang kukuh serta menggerakkan dan memodenkan perdagangan bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahap pra-COVID-19.

Para pemimpin menyentuh mengenai pasca COVID-19, Visi APEC Putrajaya 2040 dan Deklarasi Kuala Lumpur 2020.

Visi APEC Putrajaya 2040 memupuk penyertaan rakyat dan ke arah sistem pasaran yang lebih kukuh dan multilateral perdagangan bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terbuka dan saksama.

Sementara itu, Deklarasi Kuala Lumpur 2020 akan memajukan pertumbuhan mampan dan inklusif bagi membina rantau yang lebih berdaya tahan dan bermanfaat kepada rakyat.

Para pemimpin juga mengetengahkan kepentingan pertumbuhan berasaskan inovasi dan peningkatan kesalinghubungan untuk memudahkan aliran barangan serta manusia.

Pemulihan serantau bergantung kepada akses vaksin COVID-19 yang saksama dan selamat serta reformasi struktur dalam membina ekosistem perdagangan tempatan.

APEC juga perlu mengutamakan agenda perubahan iklim serta pencapaian keseimbangan antara ekonomi-ekonomi digital dan hijau.

Sebelum Mesyuarat APEC ini berakhir, Visi APEC Putrajaya 2040 dan Deklarasi Kuala Lumpur 2020 diluluskan. Perdana Menteri Malaysia seterusnya menyerahkan kepengerusian APEC kepada Perdana Menteri New Zealand, The Right Honourable Jacinda Ardern. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Setiausaha Agung Parti Komunis Viet Nam, Presiden Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Phu Trong; dan Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc dan juga kerajaan serta rakyat Republik Sosialis Viet Nam, berikutan dengan kejadian hujan lebat dan Taufan Vamco yang melanda Republik Sosialis Viet Nam sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda awam.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
dpmm_181120.jpg

Seramai 39 Graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB) menerima Syahadah (Sijil) Diploma 'Aliyah Qiraat mereka pada Haflut Takharruj Kali Ke-8 ITQSHHB, yang berlangsung di Dewan Utama, Pusat Persidangan Antarabangsa, di sini.

Berangkat menyempurnakan Penganugerahan Syahadah Diploma 'Aliyah Qiraat tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Haflut Takharruj (Majlis Konvokesyen) Kali Ke-8; Ahli-ahli Lembaga ITQSHHB; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Ketua Hakim Syar'ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar; dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar selaku Pengerusi Lembaga ITQSHHB; Ahli-ahli Lembaga dan Jawatankuasa Akademik dan Peperiksaan ITQSHHB.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Majlis dimulakan dengan Persembahan Hafazan Ayat-ayat Suci Al-Quran, Surah Ibrahim, ayat 35 hingga 37 oleh Awang Abdul Haziq Syarafuddin bin Abdul Habib, sementara inti sari ayat dibacakan oleh Awang Mohamad Sabiq bin Haji Sulaiman.

Dalam sembah alu-aluannya, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama, antara lain menyembahkan bahawa graduan yang berjaya hari ini perlu tahu bahawa kejayaan yang dicapai setakat Diploma 'Aliyah Qiraat masih perlu digimbari dengan kemahiran dan kelayakan ilmu-ilmu lain.

Dengan cara itu, sembah Yang Berhormat, negara akan mempunyai rakyat yang berpelajaran dan berkemahiran di bidang profesional yang juga adalah hafiz Al-Quran.

Sesungguhnya ini boleh dicapai kerana aliran pelajaran di institut ini adalah merangkumi juga mata pelajaran umum dan boleh lagi dikembangkan.

"Bagaimanapun setakat kejayaan cemerlang ini tidaklah menjadikan pimpinan institut setakat berpuas hati. Sebaliknya ia hendaklah dijadikan perangsang untuk mendorong ke arah membuka peluang-peluang yang lebih luas bagi kerjaya graduannya dalam jangka pendek dan jangka panjang," tegas Yang Berhormat.

Hal itu, sembah Yang Berhormat, termasuklah untuk meneliti semula kandungan kursus untuk pelajarnya mengikuti kemahiran lain, di samping hafaz Al-Quran dan ilmu Al-Quran atau berpengetahuan dalam bidang agama semata-mata walaupun ia sangat mencabar, namun ia sangat perlu dan tepat untuk diusahakan.

Pada majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengurniakan sabda.

Seterusnya DYTM berkenan menyempurnakan Pengurniaan Penganugerahan Syahadah (Sijil) Diploma 'Aliyah Qiraat kepada 39 Graduan ITQSHHB.

Pengurniaan Syahadah Diploma 'Aliyah Qiraat kepada graduan kali ini, terdiri daripada 20 siswa dan 19 siswi.

Seramai 22 penerima pangkat Mumtaz (Cemerlang); 13 penerima pangkat Jayyid Jiddan (Sangat Baik); dan empat penerima pangkat Jayyid (Baik).

Penganugerahan Syahadah Diploma 'Aliyah Qiraat Al-Quran kepada para Graduan ITQSHHB adalah sebagai pengiktirafan atas kejayaan para siswa, khusus dalam bidang Hafazan Al-Quran dan ilmu Qiraat.

Bagi memohon keberkatan, bacaan Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Hakim Syar'ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_181120.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tarik, Sultan Oman dan kerajaan juga rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Kesultanan Oman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_161120.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor Universiti Teknologi Brunei (UTB) berkenan berangkat ke Majlis Konvokesyen UTB Ke-8, yang berlangsung di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Cancelor UTB.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman selaku Pengerusi Majlis UTB; Naib Canselor UTB, Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman; dan Pendaftar dan Setiausaha UTB, Awang Lim Chui Hua.

Sejurus selepas itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan upacara memulakan penulisan Mushaf UTB pada lembaran Ummul Kitab, disusuli dengan laungan kalimah 'Allahu Akbar' sebanyak tiga kali, yang diadakan di Royal Lounge.

Mushaf tersebut juga akan dijadikan sebagai kepala perarakan dalam setiap Majlis Konvokesyen UTB.

Selepas acara pelancaran penulisan Mushaf, Kebawah DYMM berkenan menyaksikan lebih dekat lagi pameran mengenai reka bentuk Mushaf UTB yang berpegang kepada konsep Kebruneian, Melayu Islam Beraja dan Kejuruteraan.

Majlis Konvokesyen UTB Ke-8 dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Ini, disusuli dengan keberangkatan Perarakan Canselor memasuki Dewan Plenary, dengan didahului Bentara menjunjung Mushaf Al-Quran di hadapan perarakan tersebut, diikuti dengan nyanyian lagu kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' setelah selesai Perarakan Canselor.

Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, iaitu Surah At-Thagabun, ayat 11 hingga 13 oleh graduan dari Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Mekanikal, Awang Haji Muhammad Adam bin Haji Rosli, manakala inti sari ayat dibacakan oleh graduan dari Program Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dalam Kewangan dan Pengurusan Risiko, Awang Muhammad Khaliq Syafie bin Muhammad Don.

Dalam inti sari ayat itu antara lain menjelaskan bahawa musibah yang menimpa manusia dan alam ini adalah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wata'ala.

Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan bahawa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala urusan hamba-hamba-Nya dan hendaklah kepada-Nya manusia bertawakal.

Majlis diteruskan dengan sembah alu-aluan oleh Naib Canselor UTB, Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM selaku Canselor UTB berkenan mengurniakan titah.

Majlis disusuli dengan Istiadat Menyembahkan Majlis Pengurniaan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda ke hadapan majlis Kebawah DYMM.

Kebawah DYMM kemudian berkenan melafazkan Titah Kuasa Canselor UTB bagi mengurniakan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan di dalam Buku Konvokesyen, yang diikuti dengan laungan kalimah 'Allahu Akbar, Wa Lillah il Ham' oleh para graduan dan mereka yang hadir sebagai tanda syukur.

Kebawah DYMM kemudiannya berkenan mengurniakan Ijazah Doktor Falsafah kepada dua graduan, Ijazah Sarjana kepada 89 graduan dan Ijazah Sarjana Muda kepada 216 graduan.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Tahun ini merupakan konvokesyen pertama UTB, di mana melahirkan graduan jurusan Ijazah Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, dan Ijazah Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan Awam daripada Fakulti Kejuruteraan; Ijazah Sarjana (Secara Penyelidikan) dalam Pengkomputeran Kreatif dari Sekolah Pengkomputeran & Informatik, dan Ijazah Sarjana (Secara Penyelidikan) dalam Sains dan Teknologi Makanan dari Sekolah Sains Gunaan & Matematik.

UTB pada masa ini menawarkan 24 program Ijazah Sarjana Muda dan 22 program Ijazah Sarjana secara Penyelidikan dan Kursus, dan Ijazah Doktor Falsafah.

Setakat ini, UTB telah melahirkan seramai 5,141 graduan Diploma Tertinggi Kebangsaan BDTVEC; 295 graduan Diploma Tertinggi Kebangsaan Tahap Lima; 1,926 graduan Ijazah Sarjana Muda; 287 graduan Ijazah Sarjana; dan dua graduan Ijazah Doktor Falsafah dari bidang-bidang Kejuruteraan, Perdagangan, Pengkomputeran & Informatik dan Sains Gunaan & Matematik.

UTB membuat penampilan pertama dalam Quacquarelli Symonds World University Ranking (QSWUR) di kedudukan 442 pada tahun 2018, setelah dinilai bersama institusi-institusi pengajian tinggi dari seluruh dunia. Semenjak itu, kedudukan UTB telah meningkat 92 tempat dan kini berada di kedudukan 350. Ini juga menempatkan UTB di tempat ke-40 bagi Young Global University, iaitu bagi universiti-universiti yang tertubuh kurang daripada 50 tahun, di mana ia menjadi satu lagi pencapaian hebat bagi UTB sebagai universiti yang muda.

Di rantau Asia, UTB berada di kedudukan 15 bagi universiti di bawah 50 tahun dan di kedudukan lima teratas di rantau Asia Tenggara.

Dengan pencapaian ini, UTB kini berada di tempat ke-3 dalam kalangan universiti-universiti kejuruteraan dan teknologi terbaik di rantau Asia Tenggara.

Dalam edisi QS Asia University Rankings 2020 pula, UTB berjaya naik 44 tempat dan kini berada di kedudukan 137, iaitu 25 peratus teratas di antara lebih 500 institusi di seluruh rantau Asia.

UTB merupakan satu-satunya universiti tempatan yang menerima penarafan lima bintang melalui QS Stars, dan juga universiti pertama yang berjaya memperoleh Persijilan Sistem Pengurusan Berkualiti ISO 9001:2015 pada Julai 2019.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_14112010.jpg

Sebagai Pengerusi pada tahun 2021, Negara Brunei Darussalam akan mengetengahkan tiga keutamaan yang diilhamkan oleh sejarah pembangunan ASEAN.

Pertama, keprihatinan terhadap penduduk dan kesejahteraan masing-masing. Kedua, bersedia untuk peluang dan cabaran masa hadapan. Ketiga, bersama menuju kemakmuran sebagai sebuah rantau yang bersatu.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara tersebut dalam titah semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN lainnya bagi Majlis Penutup Sidang Kemuncak ASEAN Ke-37 dan Sidang-sidang Kemuncak Berkaitan dan Penyerahan Pengerusi ASEAN kepada Negara Brunei Darussalam, secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, petang tadi.

Dalam semangat ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, tema Pengerusi ASEAN Negara Brunei Darussalam pada tahun hadapan ialah 'We Care, We Prepare, We Prosper'.

Tekan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, tiga bidang utama inilah yang akan memperkukuhkan perpaduan dan ASEAN Centrality.

Tambahan lagi, menurut Kebawah DYMM, ia akan mempercepatkan usaha-usaha pemulihan daripada kesan pandemik dan seterusnya mencapai hasrat Komuniti ASEAN yang inklusif.

Untuk mencapai tujuan ini, baginda menekankan sokongan dan sumbangan daripada rakan-rakan dialog adalah penting dalam membantu pembentukan prospek serantau dan visi ASEAN pasca-2025.

Baginda juga bertitah menjelaskan ASEAN perlu membina Komuniti serantau yang lebih bersedia, dinamik dan mampan supaya generasi masa hadapan lebih berkeyakinan dan bersemangat menghadapi era yang akan datang.

Jelas baginda lagi, Negara Brunei Darussalam berbesar hati menerima Pengerusi ASEAN dari Viet Nam dan akan bekerjasama dengan semua Negara-negara Anggota ASEAN untuk merealisasikan masa hadapan ASEAN yang lebih baik dan cerah.

Terdahulu dalam titah, baginda mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Nguyen Xuân Phúc serta kerajaan dan rakyat Vietnam, di atas kejayaan mempengerusikan ASEAN dalam tahun yang sangat mencabar.

Walaupun dalam waktu yang sukar, titah baginda, Viet Nam telah berjaya menerajui ASEAN untuk memenuhi hasrat 'Bersatu dan Responsif'.

Negara Brunei Darussalam, titah baginda, akan terus memajukan usaha-usaha pemulihan serantau dan pembangunan masyarakat.

Baginda bertitah, ASEAN ditubuhkan lebih lima puluh tahun lalu dengan visi untuk masa hadapan yang lebih baik dan damai berdasarkan pemahaman bersama bahawa ASEAN adalah lebih besar dalam kesatuan.

Tegas baginda, integrasi, kesatuan dan perpaduan, telah dan harus terus menjadi asas hubungan ASEAN dalam mencapai kemajuan bersama.

Titah baginda, dalam keadaan dunia yang bergolak pada masa kini, ASEAN perlu melangkah bersama.

Baginda turut menyatakan berpuas hati dengan kejayaan ASEAN yang dicapai selama ini.

Tekan baginda, walaupun ASEAN merupakan rantau yang makmur dengan serta mempunyai ekonomi yang kian berkembang dan serta kesalinghubungan yang baik, rantau ini juga menghadapi krisis kewangan, kekurangan tenaga, bencana alam dan perubahan iklim.

Menurut baginda, cabaran-cabaran berat terhadap aktiviti global akibat virus telah menunjukkan bahawa ASEAN perlu terus mengukuhkan perpaduan dan Centrality untuk mengatasinya.

Sebagai satu rantau, ASEAN perlu terus meneruskan kerjasama dan berinovasi dalam situasi yang mencabar, titah baginda.

Baginda yakin bahawa kekuatan ASEAN adalah melalui keinginan yang sama untuk mengecapi keamanan, pembangunan dan kemakmuran sepertimana yang termaktub dalam Deklarasi Bangkok 1967 dan Piagam ASEAN.

Di atas semua ini, baginda menekankan penduduk hendaklah selalu didahulukan dalam bergerak ke hadapan sebagai satu Komuniti ASEAN yang dipimpin oleh nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi yang dinyatakan berdekad lamanya.

Majlis Penutup tersebut dimulakan dengan ucapan daripada Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc, yang antara lainnya, menekankan komitmen kukuh ASEAN terhadap multilateralisme, dialog, ASEAN Centrality, dan membentuk pembangunan serantau yang inklusif dan berdasarkan peraturan.

Identiti ASEAN, jelasnya, menyumbang kepada pembangunan mampan di rantau ini.

Tegasnya lagi, penyelesaian dan penandatanganan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) akan meningkatkan lagi liberalisasi ekonomi dan kesalinghubungan.

TYT Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam turut menyatakan keyakinan Viet Nam terhadap Negara Brunei Darussalam sebagai Pengerusi ASEAN pada tahun 2021.

Perdana Menteri Nguyen Xuân Phúc seterusnya menyerahkan kedudukannya sebagai Pengerusi ASEAN kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam akan menjadi Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021. Ini diikuti dengan titah daripada baginda.

Di akhir majlis tersebut, para Pemimpin ASEAN juga menyaksikan satu tayangan video daripada Negara Brunei Darussalam, yang mengandungi tema dan hasrat Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN 2021, iaitu 'We Care, We Prepare, We Prosper'.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_1411209.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengucapkan tahniah kepada negara-negara peserta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atas kesepaduan dan kerjasama dalam menyelaraskan perbincangan RCEP, ke arah mendukung perdagangan bebas, walaupun menghadapi cabaran ekonomi.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN dan Rakan-Rakan Dialog ASEAN lainnya bagi Sidang Kemuncak RCEP Ke-4, secara maya melalui persidangan-persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, pagi tadi.

Pada Sidang Kemuncak ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah baginda menggariskan, bahawa Perjanjian RCEP juga akan memainkan peranan penting dalam usaha-usaha pemulihan ekonomi serantau pasca pandemik.

Titah baginda, sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas yang terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk seramai 2.2 bilion dan hampir 30 peratus keluaran dalam negara kasar global, Perjanjian RCEP dijangka akan membuka peluang baharu dan meningkatkan lagi pertalian ekonomi di antara negara-negara peserta.

Oleh itu, dalam titah baginda, juga turut menaruh kepercayaan bahawa RCEP akan menjadi pemacu pertumbuhan yang akan membentuk landskap ekonomi serantau pada masa akan datang.

Pada sidang tersebut, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc selaku Pengerusi ASEAN bagi Tahun 2020 merasmikan pembukaan Sidang Kemuncak RCEP.

Pada penghujung Sidang Kemuncak RCEP Ke-4, Kebawah DYMM juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian RCEP oleh Menteri-Menteri RCEP.

Menandatangani bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Sidang Kemuncak RCEP Ke-4 disertai oleh para pemimpin ASEAN dan rakan kongsi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Australia, Republik Rakyat China, Jepun, New Zealand dan Republik Korea.

Perundingan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah mengambil masa selama lapan tahun yang mana perundingan pertama bermula pada tahun 2013 di Negara Brunei Darussalam.

Ia merupakan perjanjian perdagangan bebas antarabangsa yang terbesar di dunia, merangkumi 2.2 bilion penduduk dengan gabungan Keluaran Dalam Negara Kasar global sebanyak 30 peratus.

Perjanjian ini antara lainnya bertujuan untuk menjadi sebuah perjanjian perkongsian ekonomi yang moden, komprehensif, berkualiti tinggi dan mempunyai manfaat kepada Negara-negara Anggota ASEAN dan rakan-rakan kongsi ASEAN, yang meliputi pelbagai bidang termasuk pelaburan; kerjasama ekonomi dan teknikal; harta intelek; e-Dagang; perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) dan perdagangan barangan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa bertitah pada Sidang Kemuncak RCEP Ke-3 di Bangkok, Thailand pada 4 November 2019, turut menyatakan bahawa Negara Brunei Darussalam menaruh harapan besar bagi menjayakan penyelesaian perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan apa yang lebih penting, ia dapat membawa manfaat yang nyata kepada perdagangan dan masyarakat ASEAN dan rakan-rakan kongsi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA).

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam lagi, ASEAN dan rakan-rakan kongsi telah membuat kemajuan dalam rundingan RCEP dan menyeru bagi pihak-pihak berkenaan untuk mempercepatkan proses penandatanganan perjanjian tersebut pada tahun 2020.

Dengan adanya Perjanjian RCEP ini, menurut Kebawah Duli Yang Maha Mulia, setentunya akan dapat memberikan manfaat serta berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan mengeratkan integrasi ekonomi serantau, khususnya bagi Negara-negara Anggota ASEAN dan rakan-rakan kongsi FTA ASEAN pada perjanjian ini.

Melangkah maju ke hari ini, akhirnya hasrat Kebawah DYMM untuk menyaksikan penyelesaian Perjanjian RCEP itu tercapai apabila Negara Brunei Darussalam mencatatkan satu lagi sejarah dengan menjadi negara yang pertama secara rasminya memeterai Perjanjian RCEP semasa Sidang Kemuncak RCEP Ke-4 secara maya pada 15 November 2020.

Baginda semasa bertitah pada Sidang Kemuncak RCEP Ke-4, menaruh harapan bahawa Perjanjian RCEP ini memainkan peranan penting dalam usaha-usaha pemulihan ekonomi serantau pasca pandemik.

Jelas baginda, sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas yang terbesar di dunia, perjanjian ini dijangka akan membuka peluang-peluang baharu dalam mengukuhkan hubungan ekonomi di antara negara-negara RCEP.

"Beta percaya bahawa RCEP akan menjadi pemacu pertumbuhan yang akan membentuk landskap ekonomi pada masa akan datang," titah baginda.

Baginda juga menekankan dalam titah, semenjak perundingan RCEP dilancarkan pada tahun 2012, negara-negara terlibat telah menghadapi banyak cabaran dan kerumitan termasuk kegawatan ekonomi global dan rantaian bekalan rentas sempadan yang terjejas oleh pandemik.

Walau bagaimanapun, titah baginda, rundingan RCEP akhirnya dapat diselesaikan melalui hasil perpaduan dan kerjasama semua.

Menandatangani bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Memeterai Perjanjian RCEP yang berlangsung hari ini ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Selain itu, sebanyak 14 perwakilan negara lain juga menandatangani Perjanjian ini yang meliputi Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Viet Nam, Australia, China, Jepun, Republik Korea dan New Zealand, iaitu Minister of Commerce, Kemboja, Tuan Yang Terutama Pan Sorasak; Minister of Trade, Indonesia, Tuan Yang Terutama Agus Suparmanto; Minister of Industry and Commerce, Laos, Puan Yang Terutama KhemmaniPholsena; Senior Minister and Minister of International Trade and Industry, Malaysia, Tuan Yang Terutama Dato' Seri Mohamed Azmin Ali; Union Minister for Investment and Foreign Economic Relations, Myanmar, Tuan Yang Terutama Thaung Tun; Secretary of Trade and Industry, Filipina, Tuan Yang Terutama Ramon M. Lopez; Minister for Trade and Industry, Singapura, Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing; Deputy Prime Minister and Minister of Commerce, Thailand, Tuan Yang Terutama JurinLaksanawisit; Minister of Industry and Trade, Viet Nam, Tuan Yang Terutama Tran Tuan Anh; Minister for Trade, Tourism and Investment, Australia, Senator the Honourable Simon Birmingham; Minister of Commerce, China, Tuan Yang Terutama Zhong Shan; Minister of Economy, Trade and Industry, Jepun, Tuan Yang Terutama Kajiyama Hiroshi; Minister for Trade, Ministry of Trade, Industry and Energy, Republik Korea, Puan Yang Terutama Myung-hee Yoo; dan Minister of State for Trade and Export Growth, New Zealand, The Honourable Damien O'Connor.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_1411207.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengucapkan tahniah kepada Setiausaha Agung, António Guterres sempena Ulang Tahun Ke-75 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), dan memuji kejayaan PBB juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dalam menerajui respons global dalam menangani pandemik COVID-19, di samping memberikan sokongan kepada PBB dalam hal ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN dan Rakan-Rakan Dialog ASEAN lainnya bagi Sidang Kemuncak ASEAN PBB Ke-11 dan Sidang Kemuncak Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ke-4, pagi ini, secara maya melalui persidangan-persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah, mengambil maklum bahawa usaha-usaha telah dilaksanakan ke arah melengkapi Agenda 2030 bagi Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals) dan Visi Komuniti ASEAN 2025 juga menggalakkan usaha-usaha lanjut dalam mengenal pasti langkah-langkah untuk menjaga dan menyediakan rakyat untuk menghadapi cabaran masa depan.

Kemajuan berterusan, titah baginda, di antara ASEAN dan PBB akan bergantung kepada rantau yang aman dan stabil, oleh itu, ia adalah penting untuk sama-sama menangani cabaran-cabaran keselamatan, seperti jenayah rentas sempadan, keganasan juga terorisme.

Pada mengakhiri titah, baginda menggalakkan bagi ASEAN dan PBB untuk bekerjasama melalui U.N. Alliance of Civilisations ke arah menegakkan budaya keamanan dan dialog juga meningkatkan kepercayaan dan kesefahaman, sebagai tindak balas kepada sikap tidak bertoleransi terhadap bangsa juga ugama yang semakin meningkat.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
1 - 30Next