Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  
hm_1004211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam serta ahli kerabat diraja dan juga kerajaan serta rakyat Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dan kepada Perdana Menteri United Kingdom, Tuan Yang Terutama The Rt. Hon. Boris Johnson MP, berikutan dengan kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philip, the Duke of Edinburgh pada Jumaat, 9 April 2021. 

Dalam titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam menzahirkan rasa simpati yang amat mendalam berikutan kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philip, the Duke of Edinburgh. 

Baginda masih ingat pertemuan terakhir dengan DYTM Putera Philip semasa Majlis Persantapan Tengah Hari Diraja Jubilee Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II di Windsor Castle pada tahun 2012, di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sangat menghargai persahabatan yang erat lagi mesra dengan DYTM Putera Philip dan baginda berdua akan sentiasa mengenang pertemuan dan perbualan dengan DYTM Putera Philip. 

DYTM Putera Philip akan sentiasa dikenang melalui kerjanya yang banyak menyentuh kehidupan, khususnya the Duke of Edinburgh's International Award yang memberi dorongan kepada banyak golongan belia di merata dunia termasuk Negara Brunei Darussalam. 

Bagi mengakhiri perutusan berkenaan, sekali lagi Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan juga ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam menzahirkan takziah yang amat mendalam kepada Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II dan seluruh ahli kerabat diraja dalam tempoh kehilangan besar dan berkabung ini. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_080421.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi, berkenan menerima mengadap Setiausaha Negara Pertama dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Hal Ehwal Komanwel dan Hal Ehwal Pembangunan United Kingdom, The Right Honourable Dominic Raab MP, yang mengadakan Lawatan Kerja ke negara ini selama dua hari. 

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan The Right Honourable Setiausaha Negara Pertama dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Hal Ehwal Komanwel dan Hal Ehwal Pembangunan United Kingdom berbincang mengenai isu-isu kerjasama dua hala juga serantau yang berkepentingan bersama di antara Negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Ini mencerminkan hubungan yang sudah lama terjalin di antara kedua-dua buah negara.

Menyertai bersama The Right Honourable semasa Majlis Mengadap tersebut, Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe; dan Ketua Jabatan Asia Timur, London, Sarah Catherine Cooke. 

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_0704211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo dan juga kepada Presiden Demokratik Republik Timor-Leste, Tuan Yang Terutama Presiden Francisco Guterres Lu-Olo; dan Perdana Menteri Demokratik Republik Timor-Leste, Tuan Yang Terutama Taur Matan Ruak, Kerajaan dan Rakyat Demokratik Republik Timor-Leste, berikutan dengan kejadian banjir kilat dan tanah runtuh akibat dari Taufan Seroja yang berlaku, baru-baru ini, yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_070421.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Sosialis Viet Nam dan juga kepada Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

dpmm_060421.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat-Syarikat Usahasama Brunei Shell (BSJV) berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Rasmi Seria Energy Lab (sebelum ini dinamakan Oil and Gas Discovery Centre) dan Majlis Perasmian Loji Tenaga Solar Syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad (BSP). 

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenaan jelas mencerminkan sokongan Duli Yang Teramat Mulia ke arah merealisasikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negara ini, sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mencapai Wawasan Brunei 2035. 

Ini merupakan pencapaian penting BSP untuk memperkukuhkan lagi sumbangannya kepada usaha Negara Brunei Darussalam (NBD) ke arah peralihan tenaga rendah karbon. 

Pelancaran Loji Tenaga Solar BSP menandakan komitmen kukuh BSP untuk mencapai kepelbagaian dan dekarbonisasi tenaga dalam menyokong sasaran negara bagi meningkatkan sumbangan tenaga yang diperbaharui kepada sekurang-kurangnya 30 peratus daripada jumlah kapasiti penjanaan tenaga menjelang tahun 2035. 

Pada masa yang sama, Seria Energy Lab, melalui Shell NXplorers yang merupakan Program Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) bersama dengan pameran-pameran baharu, berhasrat untuk menarik minat pelajar dan belia mengenai tenaga yang diperbaharui, alam sekitar dan inovasi. 

Keberangkatan tiba DYTM di helipad, Ibu Pejabat BSP dijunjung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah selaku Ahli Lembaga Pengarah BSP; Pemangku Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw; Pemangku Setiausaha Tetap, Kementerian Tenaga, Pengiran Haji Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra; Pemangku Pegawai Daerah Belait, Awang Mohammad Yassin bin Haji Ahmed; dan Timbalan Pengarah Urusan dan Pengarah Teknikal BSP, Awang Yap Kong Fah. 

Ketibaan DYTM di Seria Energy Lab dijunjung oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Fiskal), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abd. Rahman selaku Ahli Lembaga Pengarah BSP dan pihak Pengurusan BSP yang diketuai oleh Pengarah Urusan BSP, Puan Agnete Johnsgaard-Lewis. 

Majlis Pembukaan Rasmi Seria Energy Lab berlangsung di Dewan Pameran Seria Energy Lab. 

Bagi memberkati majlis, bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Hakim Syar'ie, Yang Amat Arif / Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. 

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan merasmikan pembukaan Seria Energy Lab dan seterusnya menyaksikan tayangan video rasmi Seria Energy Lab. 

DYTM juga berkenan menandatangani plak perasmian dan berkenan menerima pesambah daripada Puan Agnete Johnsgaard-Lewis.

DYTM dijunjung untuk menyaksikan pameran terbaharu mengenai Industri Minyak dan Gas bersama topik-topik yang memfokuskan peralihan tenaga dan tenaga yang diperbaharui. 

Seria Energy Lab adalah pusat sains yang direka untuk memupuk minat dan meningkatkan pengetahuan remaja pada masa kini tentang kepentingan tenaga yang diperbaharui sebagai pemimpin pada masa hadapan. 

Lima pameran baharu, termasuk pameran interaktif mengenai teknologi penggerudian pintar, Aqualab sebagai pameran utama yang mengetengahkan kehidupan di bawah pelantar minyak dan simulator helikopter yang memberikan pengalaman berdasarkan perkhidmatan pesawat milik BSP di Lapangan Helikopter Anduki. 

Pusat berkenaan dirasmikan pada tahun 2002 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang dahulunya dikenali sebagai Oil and Gas Discovery Centre (OGDC). 

Seria Energy Lab yang diperbaharui tersebut diuruskan dan dikendalikan sepenuhnya oleh anak-anak tempatan. 

Selaras dengan peredaran semasa dunia dan hasrat NBD dalam peralihan tenaga, Seria Energy Lab direka untuk mencerminkan industri tenaga masa kini daripada sektor minyak dan gas dan tenaga yang diperbaharui. 

Pusat tersebut juga bertujuan untuk membarigakan kepentingan pengajaran interaktif dalam bidang STEM dan untuk memupuk lagi minat dalam kalangan pelajar untuk menceburkan diri dalam bidang-bidang berkenaan. 

Pusat tersebut juga adalah sebahagian daripada program di bawah Pelaburan Sosial BSP yang juga merupakan salah satu komitmen BSP untuk menyumbang kepada pembangunan negara, terutama dalam bidang pendidikan.

DYTM seterusnya berkenan menyertai majlis santap dan kemudian bergambar ramai dengan Ahli-ahli Lembaga Pengarah BSP, Pengurusan BSP dan pasukan Seria Energy Lab sebelum berkenan berangkat ke Loji Tenaga Solar BSP di G11, Seria. 

Keberangkatan tiba DYTM di Loji Tenaga Solar BSP dijunjung sekali lagi oleh Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bersama Pengarah Komersial, Awang Haji Mohammad Azmi bin Haji Mohd. Hanifah; Pengurus Korporat BSP, Awang Haji Jaafar bin Haji Awang Bakar; Ketua Peralihan Tenaga BSP, Dayang Shirley Sikun; dan Ketua Pengagihan Elektrik Darat BSP, Awang Haji Madani bin Ismail. 

DYTM kemudian berkenan merasmikan pembukaan Loji Tenaga Solar BSP dan seterusnya berkenan menandatangani plak perasmian bagi mercu tanda terkini BSP, Loji Tenaga Solar Photo Voltaic BSP 3.3 Megawatt sebelum berkenan beramah mesra bersama warga kerja projek Loji Tenaga Solar. 

DYTM juga berkenan mendengar sembah taklimat mengenai Projek Loji Tenaga Solar daripada Dayang Shirley Sikun dan seterusnya dijunjung untuk menerima pesambah. 

Loji Tenaga Solar Photo Voltaic BSP 3.3 Megawatt BSP yang terletak di G11, Jalan Tengah Seria itu menggunakan teknologi panel solar yang terkini dan merupakan loji tenaga suria kedua di NBD. 

Pembinaan loji itu mengambil masa lebih kurang tujuh bulan dan hampir 7,000 panel solar dipasang di atas tanah seluas 4 hektar. 

Loji tersebut buat pertama kali menjana tenaga pada 30 Mac 2021 dan jumlah tenaga suria yang dihasilkan adalah sebanding dengan tenaga penggunaan bagi 600 isi rumah setahun dan akan mengimbangi sebahagian daripada tenaga yang digunakan oleh Ibu Pejabat BSP. 

Dalam peringkat negara, tenaga yang dihasilkan akan menyumbang kepada sasaran NBD untuk menghasilkan sejumlah 100 Megawatt tenaga yang diperbaharui menjelang tahun 2025. 

Dengan keramaian warga kerja BSP yang hampir 90 peratus terdiri daripada anak-anak tempatan, projek itu juga akan digunakan sebagai asas awal dalam mengembangkan kemahiran dan kebolehan warga kerja tempatan dalam bidang tenaga yang diperbaharui. 

Melalui projek itu, dua acara pembelajaran disampaikan di Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei bagi memberi peluang kepada para pelajar untuk menimba ilmu mengenai industri tenaga solar. 

Majlis diakhiri dengan sesi bergambar ramai bersama DYTM dengan Ahli Lembaga Pengarah BSJV, Pegawai-pegawai Kanan dari Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, pihak Pengurusan BSP dan juga daripada ahli warga kerja projek.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
hm_0504213.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bersetuju untuk mengukuhkan komitmen dalam menangani cabaran-cabaran COVID-19 yang sama ke arah membaik pulih dan memelihara kestabilan sosioekonomi kedua-dua buah negara serta rakyat masing-masing. 

Ini termasuk pengurusan vaksinasi secara timbal balik bagi rakyat kedua-dua buah negara; bersetuju secara prinsip untuk menubuhkan Laluan Hijau Timbal Balik (Reciprocal Green Lane - RGL) untuk memudah cara pergerakan bagi urusan perniagaan mustahak dan urusan rasmi antara kedua-dua buah negara; dan membawa pulang rakyat masing-masing yang terkandas di kedua-dua buah negara dan negara-negara lain. 

Perkara tersebut ditekankan oleh kedua-dua pemimpin dalam Kenyataan Bersama selepas Penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) dan ‘Letter of Acknowledgement’ di antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Malaysia sempena Lawatan Rasmi Perdana Menteri Malaysia dan Perundingan Tahunan Ketua-Ketua Kerajaan Kali Ke-23, yang berlangsung di Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, hari ini. 

Para pemimpin juga menggariskan kepentingan dalam peningkatan kesalinghubungan dengan pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien yang membukakan peluang-peluang perdagangan dan pelaburan antarabangsa yang lebih besar antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Malaysia serta Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP EAGA). 

Di samping itu, Malaysia juga mengesahkan semula sokongan penuh dan kerjasama mereka terhadap tema NBD selaku Pengerusi ASEAN ‘We Care, We Prepare, We Prosper’ yang memanfaatkan sifat pemedulian ASEAN untuk membina Komuniti ASEAN yang harmoni dan berdaya tahan dengan memberi  penumpuan kepada rakyatnya; mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan cabaran-cabaran dan ancaman-ancaman pada masa akan datang bagi memastikan ASEAN kekal relevan dan berdaya tahan; dan membukakan peluang-peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan manfaat melalui inisiatif-inisiatif yang meningkatkan kemampanan dan kemakmuran rantau ini. 

Selain itu, para pemimpin juga bertukar-tukar pandangan mengenai krisis yang sedang berlaku di Myanmar dan seterusnya melahirkan harapan bagi penyelesaian secara aman damai dan dialog yang konstruktif bagi mencapai keamanan, keselamatan dan kestabilan di rantau ini. Ke arah ini, para pemimpin menegaskan kesediaan ASEAN untuk membantu Myanmar. 

Pada penghujung Kenyataan Bersama itu, kedua-dua pemimpin juga mengucapkan Selamat Menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan menjelang tiba kepada rakyat kedua-dua negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_0504212.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Baitur Rahmah bersama Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri, Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noorainee Abdul Rahman untuk Majlis Persantapan Rasmi. 

Berangkat sama ke Majlis Mengadap tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-At- Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam; serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. 

Majlis Persantapan Rasmi dimulakan dengan bacaan Doa Selamat, yang dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia, seterusnya berkenan mengurniakan titah.

Ini diikuti dengan ucapan balas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. 

Yang Amat Berhormat dan isteri berserta rombongan berada di negara ini selama dua hari bagi Lawatan Rasmi dan Perundingan Tahunan Ketua-ketua Kerajaan Kali Ke-23 di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia. 

Ini merupakan Lawatan Rasmi pertama Yang Amat Berhormat ke negara ini sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak pelantikannya pada 1 Mac 2020.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_050421.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri, Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noorainee Abdul Rahman. 

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Cheradi Laila Kenchana, Istana Nurul Iman. 

Terdahulu sebelum Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri di Istana Nurul Iman, dan seterusnya memperkenalkan Yang Amat Berhormat dan isteri kepada ahli-ahli kerabat diraja. 

Berangkat sama ke Majlis Mengadap tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-At- Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam; serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. 

Juga hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein serta Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan Malaysia.

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Menteri Pengiring dan datin.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

dpmm_040421.jpg

Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri, Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noorainee Abdul Rahman serta rombongan tiba di Bandar Seri Begawan, petang ini bagi Lawatan Rasmi selama dua hari dan Perundingan Tahunan Ketua-Ketua Kerajaan Kali Ke-23 antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Malaysia.

Berangkat ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB) bagi mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat dan isteri ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Menteri Pengiring dan Datin.

Turut berada di lapangan terbang bagi mengalu-alukan ketibaan delegasi Malaysia ialah Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Pengiran Datin; Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II,Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Pengiran Datin; Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh; Timbalan Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw dan Datin serta Kuasa Usaha Sementara, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di NBD, Puan Nadia Azura Mohd. Nudri.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat bersama Yang Amat Berhormat ke Pentas Khas untuk menerima Tabik Hormat yang diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara.

Yang Amat Berhormat kemudiannya beredar memeriksa Perbarisan Kehormatan yang terdiri daripada anggota Tentera Darat Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).

Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia seterusnya diperkenalkan kepada Menteri-menteri Kabinet; Timbalan-timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei; Pemerintah ABDB; Ketua-ketua Perwakilan Asing di NBD dan Setiausaha-setiausaha Tetap di JPM dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

Rombongan Yang Amat Berhormat termasuk Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein serta Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan Malaysia.

Semasa Lawatan Rasmi ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri serta rombongan dijangka akan mengadap ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Istana Nurul Iman esok, di mana akan diteruskan dengan Perundingan Tahunan Ketua-Ketua Kerajaan Kali Ke-23 antara kedua-dua pemimpin tersebut.

Kali terakhir Perundingan Tahunan Ketua-Ketua Kerajaan antara NBD dan Malaysia diadakan adalah pada 5 Mac 2019 di Putrajaya, Malaysia.

Selain itu, lawatan Yang Amat Berhormat ini adalah merupakan Lawatan Rasmi pertama daripada pemimpin luar ke NBD sejak tercetusnya pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

dpmm_020421.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Renang Brunei Ke-28 bagi Kumpulan Umur (28th Brunei Age Group Swimming Championships) pada hari pertama kejohanan bagi sesi sebelah petang. 

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah di kejohanan yang berlangsung di Kolam Renang Kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah itu dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud. 

Berangkat menyertai kejohanan tersebut, paduka anakanda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah. 

Juga berangkat menyaksikan kejohanan tersebut, paduka-paduka anakanda DYTM, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim,Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Faathimah Az-Zahraa' Raihaanul Bolkiah. 

Dalam kejohanan pada sebelah pagi, YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah yang mewakili Mabohai Swimming Club berjaya meraih pingat gangsa dalam Kategori Kuak Kupu-Kupu 50 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun dengan catatan masa 47.98 saat. 

Sementara itu, dalam kejohanan pada sebelah petang, YTM berkenan menyertai Kategori Kuak Lentang 50 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun dengan catatan masa 47.81 saat dan Kategori Gaya Bebas 100 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun dengan mencatat masa 1:37.99. 

Dalam kejohanan itu, DYTM dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah juga berkenan menyempurnakan pengurniaan pingat kepada para pemenang. 

Dalam Kategori Kuak Kupu-Kupu 50 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun, juara disandang oleh Kayleigh Ang dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 34.98 saat, sementara tempat kedua disandang oleh Abbey Wong juga dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 42.55 saat. 

Juara Kategori Kuak Lentang 50 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun ialah Kayleigh Ang dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 37.07 saat, diikuti tempat kedua disandang oleh Kate D'Bouk dari Hammerhead Swimming Club dengan catatan masa 44.90 saat dan tempat ketiga ialah Eshlee Hii dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 47.26 saat. 

Sementara itu, menjuarai bagi Kategori Gaya Bebas 100 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun ialah Kayleigh Ang dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 1:09.80, tempat kedua pula disandang oleh Abbey Wong dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 1:24.70 dan tempat ketiga ialah Kate D'Bouk dari Hammerhead Swimming Club dengan catatan masa 1:25.21. 

Seramai 245 orang perenang ikut serta dalam kejohanan tersebut terdiri daripada sembilan buah pasukan renang terdiri daripada pasukan Brunei Speed Swimming Club; Dolphin Swimming Club; H2o ToleranT; Hammerheads Swimming Club; Jerudong Swimming Club; Kbpiranha Swimming Team; Life Skill Swim School; Mabohai Swimming Club; dan P.S.I Swimming Club. 

Kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Renang Amatur Brunei (BASA) akan berlangsung selama tiga hari.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
hm_310321.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Kementerian Pertahanan di Bolkiah Garison, di sini.

Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah paduka-paduka anakanda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen. 

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat. 

Baginda kemudian berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan seterusnya memeriksa Perbarisan Kawalan Kehormatan yang terdiri daripada lima pegawai dan 105 anggota lain-lain peringkat dari Kompeni D, Batalion Ketiga Tentera Darat Diraja Brunei (3Bn TDDB), Rombongan Panji-panji Batalion Ketiga TDDB dan Pancaragam ABDB yang diketuai oleh Pemerintah Kawalan Kehormatan, Mejar Harensuhandy bin Haji Abdullah dari Unit Tugas Pengawal Diraja. 

Baginda seterusnya dijunjung berangkat ke Blok Menara dan berkenan bergambar ramai bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif Pertahanan dan Pegawai-pegawai Kanan ABDB sebelum dijunjung berangkat ke Dewan Gerak Badan, Bolkiah Garison. 

Semasa di Dewan Gerak Badan, bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim bagi memberkati keberangkatan lawatan tersebut.

Baginda seterusnya berkenan mengurniakan titah yang dihadiri oleh Pegawai-pegawai ABDB. 

Lawatan keberangkatan baginda berakhir di Mes Pegawai Bolkiah Garison, di mana baginda berkenan beramah mesra bersama Pegawai-pegawai Kanan ABDB dari TDDB, TLDB, Tentera Udara Diraja Brunei, Markas Angkatan Bersama, Institut Latihan dan Akademi Pertahanan ABDB, Kementerian Pertahanan, Pegawai-pegawai Perkhidmatan Pinjaman (Loan Service Officers) British dan Doktor-doktor Perkhidmatan Pinjaman (Loan Service Doctors) dari Republik Rakyat Pakistan. 

Baginda juga berkenan menerima pesambah, seterusnya menandatangani Lembaran Kenangan, diikuti dengan Santap Ringan sebagai mengakhiri lawatan keberangkatan tersebut.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_290321.jpg

Visi Jabatan Adat Istiadat adalah untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman kepada orang ramai mengenai adat istiadat, sementara misinya pula ialah untuk melaksanakan majlis-majlis beristiadat dan membarigakan adat istiadat kepada rakyat dan penduduk sebagai warisan turun-temurun. 

Namun usaha mengembangkan itu memerlukan ketua sebagai perancang dan pencetus idea, serta penggerak jentera, dan jika ketua ketandusan idea dan lemah, maka bagaimana mungkin untuk jentera dapat bergerak ligat. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai perkara itu ketika mempengerusikan Persidangan Khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, pagi tadi. 

Dalam titah baginda, Jabatan Adat Istiadat belum mempunyai perancang yang memiliki idea-idea besar untuk memperkasa adat istiadat, bahkan setakat mengemas kini apa yang patut dikemas kini pun tidak berupaya dilakukan, seakan-akan cuma menunggu arahan sahaja tanpa proaktif membuat rancangan. 

Padahal, peranan dan tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat antara lain ialah untuk memelihara adat resam itu supaya terus bisai, kemas dan benar-benar terpakai sebagaimana semestinya. 

Baginda bertitah, juga turut menjadi tanggungjawab itu termasuklah memikir dan merancang apa-apa yang patut dirancang untuk menampung kekurangan atau menambal mana-mana yang berlubang atau 'rumpung' jika ada, sehingga adat itu jadi malar, bagus, cantik dan unik. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh mengenai peranan asasi Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat yang bukannya 'mengelinga' perkara-perkara lain di luar tugas dan tanggungjawab. 

Seperti memikirkan untuk menaikkan taraf Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan kerana sama ada patut atau tidak dinaikkan taraf, sudah ada pihak berkenaan lain yang patut memikirkannya dan bukan Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. 

Begitu juga mengenai perkara mencantikkan Bandar Seri Begawan dengan pelbagai jenis rancangan, bukanlah di bawah tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat tetapi pihak berkenaan sudah pun sedia ada untuk memikirkannya. 

"Yang penting dibuat ialah menyelesaikan kerja-kerja dan tanggungjawab sendiri sebaik yang mungkin sehingga tidak akan berlaku perkara-perkara terbengkalai atau kucar-kacir," tegas Baginda. 

Namun semua ini, titah baginda lagi, perlu dibuat mengikut panduan atau S.O.P adat istiadat, yang mana jika ada dapat ditangani secara teliti dan cepat, bukannya menangguh-nangguh. 

Seperti apabila berlaku kemangkatan tegas baginda, pengumuman pun lambat dibuat sehingga orang ramai pula yang lebih dahulu tahu, dan pengumuman juga hanya diserahkan kepada Radio dan Televisyen sahaja. 

Begitu juga tentang pakaian berkabung sehingga menyebabkan orang ramai jadi kelam-kabut mencari kain putih untuk melilit songkok dan orang-orang perempuan mencari tudung kepala berwarna putih. 

Menyentuh mengenai pengurusan jenazah pula titah Baginda, didapati tidak menentu, jenazah dibawa dengan kereta ambulans, dan adakah perkara itu mengikut panduan dari buku adat istiadat? 

"Ketika permakaman, macam-macam keadaan dapat dilihat yang sepatutnya tidak berlaku seperti menimbus makam dengan cangkul. Padahal yang sudah-sudah, kita menggunakan bakul pungkis untuk mengangkut tanah dan menuang ke atas makam, bukannya mengambil jalan ringkas dengan hanya menyangkul tanah. Di sinilah adat itu perlu dibisaikan, kalau tidak mahu bisai, tidak payahlah kita beradat," tegas Baginda lagi. 

Kebawah DYMM juga bertitah mengulas fungsi dan tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat yang antara lain ada menyebut memberikan khidmat bantuan dan nasihat kepada agensi-agensi Kerajaan, Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO, Persatuan-persatuan dan Institusi Pengajian di dalam perkara-perkara yang melibatkan adat istiadat. 

Baginda mempersoalkan jikalau Jabatan Adat Istiadat sendiri sudah tidak dapat melakukan kerja-kerja yang betul, bagaimanakah ia boleh untuk menasihati atau memandu pihak-pihak lain bagi memahami adat istiadat? Jadi berdasarkan ini titah baginda lagi, Jabatan Adat Istiadat mahu tidak mahu, perlulah muhasabah dirinya bagi membaiki pentadbirannya. 

Terdahulu Kebawah DYMM bertitah, Brunei tegak adalah dengan ugama dan adat istiadat, ugama dijulang adat disanjung, dan kedua-duanya berjalan seiring sebagai identiti bangsa. 

Kerana itu, tegas baginda, seperti ugama, adat juga perlu dipelihara kerana ia adalah pemanis dan perhiasan bangsa, dan bangsa yang beradat-istiadat biasanya adalah dihormati, maka janganlah kita mengabaikan adat. 

Adat tegas baginda lagi, adalah tonggak institusi Raja dan Bangsa, ia perlu didukung dan diperkukuh, bukan dibiarkan layu dan lemah. 

"Ia bukan milik satu-satu golongan, iaitu golongan diraja sahaja, tetapi milik bersama bangsa di mana semua kita adalah berkewajipan untuk melihatnya kekal berkembang dan unggul," titah baginda lagi. 

Berangkat sama ke Persidangan Khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Penasihat; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Pengerusi. 

Juga berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik, Timbalan Pengerusi 2; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen, Timbalan Pengerusi 3; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah, Timbalan Pengerusi 4. 

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di Bangunan Jabatan Perdana Menteri dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. 

Persidangan Khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat juga turut dihadiri oleh Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Yang Berhormat Menteri-menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis-majlis Mesyuarat; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, dan Pehin-pehin Manteri. 

Bagi memberkati majlis, bacaan Al-Fatihah dan Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Dengan keputusan 8:3, Pasukan Flying Gravity (Waznah) dinobatkan sebagai johan pada perlawanan akhir Kejohanan Brunei Darussalam CHSK_Badminton Cup 2021 yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Chung Hwa Kiudang, di sini.

Naib johan disandang oleh Pasukan Honey Carsmart dan menduduki tempat ketiga pula dimenangi oleh Pasukan RHTS.

Berkenan berangkat bagi menyaksikan perlawanan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, sekali gus mewakili Pasukan Flying Gravity (Waznah) dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Haji Umarali bin Esong; Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud; Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), KKBS, Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said; Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Dayang Mariam binti Ulat dan Presiden Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohammad.

Sejurus keberangkatan, DYTM berkenan menandatangani plak. Dalam perlawanan akhir ini, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berkenan menyertai Kategori Beregu Remaja Lelaki Bawah 14 Tahun bersama dengan Dessen Chung Min Tin mewakili Pasukan Flying Gravity (Waznah), di mana pasukan YTM berjaya menewaskan, Awang Eqman Danish bin Duming dan pasangannya Awang Muhammad Hamizan bin Maysufrizal dari Pasukan Honey Carsmart dengan keputusan 22-20 dan 20-8.

Pada perlawanan ini, YTM dan Dessen Chung Min Tin, menyandang gelaran johan selepas menamatkan perlawanan dengan keputusan akhir 'straight set' 2:0.

Sementara naib johan disandang oleh Pasukan Honey Carsmart, pasangan Awang Eqman Danish dan Awang Muhammad Hamizan, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Pasukan RHTS, Awang Mohammad Haziq bin Roze dan pasangannya, Awang Muhammad Talipuddin bin Ermadena.

Kejohanan yang julung kali diadakan itu bermula pada 14 Mac lalu dan disertai seramai 200 peserta yang mewakili lapan buah pasukan yang dibahagikan kepada dua kumpulan.

Pada perlawanan tersebut, penyampaian hadiah dan pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  


Pasukan Flying Gravity (Waznah) berjaya mara ke pusingan akhir Kejohanan Brunei Darussalam CHSK_Badminton Cup 2021 setelah berjaya mendahului Pasukan RHTS dengan 7 mata daripada 12 perlawanan yang dipertandingkan.

Berkenan berangkat bagi menyaksikan kejohanan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman pada kejohanan yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Chung Hwa Kiudang, di sini.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, sekali gus mewakili Pasukan Flying Gravity (Waznah) dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berserta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Presiden Badminton Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohammad.

Pada perlawanan peringkat separuh akhir bagi Kategori U14 Boys Double, Beregu, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Dessen Chung Min Tin tewas di tangan Beregu, Awang Mohammad Haziq bin Roze dan Awang Muhammad Talipuddin bin Ermadena dari Pasukan RHTS dengan keputusan 20-22 dan 13-21.

Dalam pada itu, perlawanan peringkat akhir kejohanan berkenaan bakal menyaksikan Pasukan Flying Gravity (Waznah) bertemu Pasukan Honey Carsmart yang akan diadakan pada Ahad, 28 Mac 2021.

Kejohanan yang julung kali diadakan ini disertai oleh seramai 200 peserta mewakili lapan pasukan yang dibahagikan kepada dua kumpulan. Antara pasukan yang turut menyertai kejohanan tersebut, Pasukan D'Sunlit, Pasukan Honey Carsmart, Pasukan RHTS, Pasukan R&T, Pasukan Flying Gravity (Waznah), Pasukan BRKP OCT, Pasukan Easyway dan Pasukan Muara Port Company.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_260321.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat Bangladesh, Tuan Yang Terutama Md. Abdul Hamid dan Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh, Puan Yang Terutama Sheikh Hasina serta kerajaan dan rakyat Republik Rakyat Bangladesh sempena dengan Jubli Emas Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_230321.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith di atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan juga kepada Tuan Yang Terutama Dr. Phankham Viphavanh di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_220321-1.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Dr. Arif Alvi, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Imran Khan dan kerajaan serta rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_220321.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan yang mengadakan lawatan ke negara ini selama satu hari. 

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. 

Selain itu, Tuan Yang Terutama juga menyampaikan sokongan penuh Republik Singapura terhadap Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dalam sama-sama mencapai matlamat 'deliverables' yang dihasratkan. 

Menyertai bersama TYT semasa Majlis Mengadap tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Heng Aik Yeow; dan Setiausaha Tetap Kedua, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Singapura, Mr. Stanley Loh. 

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof. 

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm_210321.jpg

Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan pasangannya, Dessen Chung Min Tin berjaya memenangi perlawanan pada Brunei Darussalam CHSK_Badminton Cup 2021 bagi Kategori U14 Boys Double yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Chung Hwa Kiudang, di sini. 

Bagi perlawanan ketiga ini, beregu Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Dessen Chung Min Tin berjaya menang 'straight set' 2-0 setelah menewaskan beregu Raymond Pong Zhen Hau dan Alvin Yong Zhi Hao dari Pasukan Easyway dengan keputusan 21-2 dan 21-7. 

Berangkat menyaksikan perlawanan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman. 

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan kerabat diraja yang lain. 

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dijunjung oleh Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dayang Mariam binti Ulat dan Presiden Badminton Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohammad. 

Kejohanan yang julung kali diadakan ini disertai oleh seramai 200 peserta mewakili lapan pasukan yang dibahagikan kepada dua kumpulan. 

Antara pasukan yang turut menyertai kejohanan tersebut, Pasukan D'Sunlit, Pasukan Honey Carsmart, Pasukan RHTS, Pasukan R&T, Pasukan Flying Gravity (Waznah), Pasukan BRKP OCT, Pasukan Easyway dan Pasukan Muara Port Company.

Perlawanan seterusnya akan diadakan pada 26 Mac depan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
dm_180321-1.jpg

Pada hari keempat Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-17 Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Ahli MMN, Yang Berhormat Awang Haji Mohaimin bin Haji Johari @ Jahari mengemukakan mengenai dengan 'succession planning' di bawah tajuk SA10A Jabatan Perkhidmatan Awam. 

Menjelaskan pada persoalan tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud menyatakan, 'succession planning' untuk mencapai 'high efficiency productivity' yang bertujuan dalam pengurusan program-program 'flagship' CSLP yang masa kini dan yang sudah beberapa tahun dijalankan, iaitu Program Pembangunan Eksekutif Belia YEP (Executive Development Programme - YEP); Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-pegawai Kerajaan Pengurusan Pertengahan (Executive Development Programme for Middle Officers - EDPMO); dan Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan (Executive Development Programme for Senior Government Officers - EDPSGO) untuk melahirkan pegawai-pegawai atau tenaga-tenaga kerja sebagai pengisi 'succession planning' yang dirancangkan bagi setiap kementerian. 

"Setiap kementerian memang sudah mengetahui akan tujuan dan perancangan mereka masing-masing, iaitu setiap kementerian mempunyai 'succession planning' masing-masing," ujar Yang Berhormat. 

Yang Berhormat seterusnya menjelaskan, program-program 'flagship' ini akan sentiasa diteruskan bagi mengambil pegawai-pegawai yang boleh diketengahkan bagi menjadi pegawai-pegawai pelapis. 

Sementara itu, Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah juga turut menjelaskan, di mana salah satu usaha di bawah GLC 'succession planning' ialah dengan mengurangkan kadar pengambilan warga negara asing. 

Jelas Yang Berhormat, ia merupakan satu usaha untuk kita secara perlahan 'take over' daripada orang luar dan sebelum COVID-19, kebanyakan pilot dan sebagainya di Royal Brunei (RB) yang dipegang oleh orang luar dan pada masa kini jumlah itu sudah menurun.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  
hm_170321.jpg

Setelah Oktober 2019 yang lalu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat mengadakan Keberangkatan Tidak Berjadual ke Kompleks Pasukan Gerak Khas (PGK), Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB), Kampung Sungai Akar bagi meninjau dan prasarana serta kecekapan anggota-anggota PGK bagi kali yang kedua. 

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Pesuruhjaya Polis, PPDB, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali.

Turut hadir, Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar. 

Semasa lawatan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan peralatan-peralatan dan senjata-senjata pasukan tersebut. 

Pada lawatan tersebut, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah yang antara lain menyentuh mengenai beberapa perkara yang harus diambil tindakan demi meningkatkan lagi prestasi para anggota PGK yang menjadi harapan kepada rakyat dan penduduk di negara ini. 

Semasa meninjau latihan para anggota PGK, Kebawah DYMM juga menekankan agar tidak sekali-kali meninggalkan senjata mereka kerana baginda telah menegaskan bahawa 'Weapon is You Life'. 

Pada awal penubuhannya iaitu pada tahun 1974, pasukan ini dikenali sebagai Bahagian Polis Khas sebelum diubah menjadi Pasukan Gerak Khas pada tahun 1980. 

Menyediakan tenaga manusia yang berkeupayaan tinggi dan berwibawa bagi tujuan menamatkan krisis yang mengancam keamanan dan kesejahteraan negara pada bila-bila masa diperlukan adalah misi PGK. 

Visi pasukan pula adalah untuk meningkatkan profesionalisme, mutu perkhidmatan khas, meningkatkan keyakinan rakyat dan negara dan memperkembangkan pasukan dengan menubuhkan unit-unit di bawahnya supaya berinovasi, mantap dan kukuh selaras dengan kehendak pergolakan dunia masa kini dan masa depan. 

PGK mula beroperasi di kompleks berkenaan pada penghujung bulan Disember 2019 yang mana sebelumnya, PGK beroperasi di Kompleks PGK, Gadong. 

Penubuhan PGK antara lain bermatlamat menyediakan pasukan yang dilatih khas bagi sebarang kemungkinan atau ancaman kegiatan-kegiatan keganasan jenayah dan politik bersenjata. 

Bagi meningkatkan keupayaannya dalam menghadapi acara-acara besar yang melibatkan negara selaku tuan rumah, PGK menjalankan beberapa latihan bersama Rejimen Pasukan Khas (RPK), Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).

Dalam arus kemodenan, PGK meningkatkan lagi perkhidmatannya bagi mengekalkan kewibawaannya sebagai pasukan yang dihormati. 

Dari Kompleks PGK, PPDB, Kebawah DYMM kemudian berkenan mengadakan Lawatan Kerja ke Biro Mencegah Rasuah (BMR) di Berakas. 

Keberangkatan Kebawah DYMM dijunjung oleh Pengarah Biro Mencegah Rasuah, Dayang Hajah Suhana binti Haji Sudin.

BMR ditubuhkan pada 1 Februari 1982 dan merupakan agensi anti-rasuah keempat ditubuhkan di Rantau Asia Pasifik.

Penubuhannya mencerminkan pandangan jauh ke hadapan Kebawah DYMM dalam usaha untuk meningkatkan integriti Perkhidmatan Awam serta melaksanakan langkah-langkah pengawasan bagi kelakuan perkhidmatan awam serta sektor swasta dengan tujuan untuk memastikan tadbir urus yang baik dan beretika.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_150321.jpg

Seluruh rakyat dan penduduk di negara ini mula menumpukan perhatian pada isu-isu dan persoalan kepada pelaksanaan strategi bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan ke arah mempelbagaikan ekonomi negara di dalam kepentingan pembangunan generasi belia, juga kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini dalam Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-17 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bagi Tahun 1442H / 2021M kali ini.

Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-17 MMN berlangsung dan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Di-Pertua MMN, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib. 

Berangkat sama ke Istiadat Pembukaan Rasmi ialah paduka anakanda dan adinda-adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah berserta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Kebawah DYMM ke Dewan Persidangan Dewan Majlis dengan diiringi oleh perarakan masuk Cokmar MMN. 

Baginda kemudiannya berkenan mengurniakan titah sebagai bermulanya Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-17 MMN. 

Bagi memberkati istiadat berkenaan, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Sebelum berangkat meninggalkan Bangunan Dewan Majlis, baginda dan kerabat diraja yang lain berkenan sesi bergambar ramai bersama Ahli-ahli MMN. 

Seterusnya, Persidangan MMN bersidang untuk meneliti dan mengesahkan Minit Persidangan MMN Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-16 yang bersidang selama lima hari, mulai 9 Mac hingga 14 Mac 2020 lalu. 

Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-17 MMN ini dipengerusikan oleh Yang Di-Pertua MMN, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman; dibantu oleh Jurutulis MMN, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar; dan Timbalan Jurutulis MMN, Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail. 

Persidangan MMN memasuki usia 17 tahun sejak penubuhan semula pada tahun 2004. Persidangan MMN Ke-17 akan membincangkan dan meluluskan Rang Undang-Undang (2021) Perbekalan, 2021/2022, yang akan melalui tiga peringkat sebelum dapat diluluskan sepenuhnya dan seterusnya diwartakan untuk dapat diguna pakai bermula 1 April 2021. 

MMN menjadi wadah strategik dalam membahas perkara-perkara yang menjadi kepentingan rakyat dan negara. Dengan inisiatif dan kriteria Ahli-ahli MMN, mereka memainkan peranan sebagai suara rakyat di negara ini dalam membahas dan meneliti polisi serta dasar kerajaan bagi kesejahteraan rakyat Negara Brunei Darussalam. 

MMN ditubuhkan menurut Bab 23 dari Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dan Ahli-ahlinya dilantik menurut Bab 24. MMN dibubarkan pada tahun 1984 dan bersidang semula pada 25 September 2004. 

Penubuhan persidangan ini adalah sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda Ke-58 pada 15 Julai 2004. Ahli-ahli MMN berjumlah seramai 36 orang terdiri daripada Ahli Rasmi Kerana Jawatan; Orang-orang Bergelar; Orang-orang Yang Telah Mencapai Kecemerlangan; dan Wakil-wakil Yang Dilantik Dari Daerah-daerah. 

Dalam mematuhi garis panduan keselamatan di dalam situasi pandemik COVID-19, orang ramai bolehlah melihat dan mendengar Persidangan MMN dalam jumlah kapasiti yang terhad. Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada jam 9.00 malam dan selepas siaran berita jam 10.00 malam.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm_140321.jpg

Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan pasangannya, Dessen Chung Min Tin berjaya memenangi dua perlawanan pada Brunei Darussalam CHSK_Badminton Cup 2021 bagi Kategori U14 Boys Double yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Chung Hwa Kiudang, di sini. 

Pada perlawanan pertama, Beregu Gandingan, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Dessen Chung Min Tin yang mewakili Pasukan Flying Gravity (Waznah) berjaya menang mudah ke atas Beregu Pasukan R&T yang diwakili oleh Awang Muhd. Haikal Nizamuddin bin Haji Hardi dan Sebastian Matthew Buckingham dengan keputusan berakhir 21 - 0 dan 21 - 3.

Perlawanan seterusnya pula, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Dessen Chung Min Tin sekali lagi menang selesa setelah menewaskan Beregu Gandingan Eric Sia Ming Chai dan Awang Zayyan Aaryan bin Noorhadzrin yang mewakili Pasukan BRKP OCT dengan perlawanan berkesudahan 21 - 8 dan 21 - 11. 

Berangkat menyaksikan perlawanan berkenaan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berserta kerabat diraja yang lain. 

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dijunjung oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Haji Umarali bin Esung; Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Dayang Mariam binti Ulat dan Presiden Badminton Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohammad. 

Kejohanan berkenaan mempunyai 12 kategori dan antara pasukan yang turut menyertai kejohanan tersebut ialah Pasukan D'Sunlit, Pasukan Honey Carsmart, Pasukan RHTS, Pasukan R&T, Pasukan Flying Gravity (Waznah), Pasukan BRKP OCT, Pasukan Easyway dan Pasukan Muara Port Company.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
hm_100321.jpg

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Upacara Perbarisan Tamat Latihan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) Pengambilan Ke-10 jelas menunjukkan keprihatinan baginda terhadap perkembangan belia di negara ini terutama kepada para pelatih program berkenaan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara berkenaan yang diadakan di Padang Kawad, Kem Latihan PKBN, Batu Apoi, hari ini, di sini.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Padang Kawad tersebut dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB), Dato Paduka Seri Awang Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat; Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud dan Pemangku Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara, Mejar (B) Haji Mohammad bin Dollah.

Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima Hormat Diraja dan disusuli dengan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam 'Allah Peliharakan Sultan'. Kebawah DYMM seterusnya berkenan memeriksa Barisan Hadapan Kawalan-Kawalan Perbarisan Tamat Latihan PKBN Pengambilan Ke-10 yang terdiri daripada seramai 247 pelatih iaitu 172 pelatih lelaki dan 75 pelatih perempuan.

Setelah memeriksa Barisan Hadapan, Ketua Perbarisan melapor menjunjung perkenan Kebawah DYMM bagi Perbarisan Tamat Latihan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat dan diikuti Perbarisan Tamat Latihan Mara Ke Hadapan Untuk Diperhatikan Semula.

Baginda seterusnya berkenan mengurniakan titah dan seterusnya berkenan mengurniakan anugerah kepada enam Pelatih Terbaik PKBN iaitu Pelatih Lelaki Terbaik Kawad, 12886 Awang Mohamad Hamizan bin Zulkhairi / Platun 4; Pelatih Perempuan Terbaik Kawad, 12668 Dayang Nurin Alya Widyan Naqibah binti Saifulbahrin / Platun 4; Pelatih Lelaki Terbaik Jasmani, 12699 Awang Mohammad Hakif bin Mohammad / Platun 3; Pelatih Perempuan Terbaik Jasmani, 12850 Dayang Khairunnisaa binti Shafiee / Platun 2; Pelatih Lelaki Terbaik Keseluruhan, 12883 Awang Muhammad Nur Ridhwan @ Raiezwan bin Radimas / Platun 5 dan Pelatih Perempuan Terbaik Keseluruhan, 12846 Dayangku Ardini Haziqah binti Pengiran Haji Mohd Ali / Platun 6.

Setelah itu, upacara diteruskan dengan laungan tiga kali Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Upacara berakhir dengan bacaan Doa Selamat yang dibacakan oleh Pegawai Ugama PKBN, Awang Mohd Khairul Hazmi bin Awang Haji Munir bagi memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala untuk menandakan kesyukuran bahawa Upacara Perbarisan Tamat Latihan selesai dijalankan dengan sempurnanya.

Dari padang kawad, baginda kemudiannya berangkat menuju ke Ruang Legar, Blok 1, Kem Latihan PKBN bagi menyaksikan pameran daripada Sukarelawan Belia dan Alumni PKBN yang memaparkan penglibatan Sukarelawan Belia dan Alumni PKBN dalam sama-sama membantu kerajaan menangani COVID-19 sebelum baginda dijunjung berangkat ke Bilik Tetamu 1, Blok 1, Kem Latihan PKBN bagi Santap Ringan.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan menandatangani Buku Lembaran Kenangan sempena keberangkatan baginda di Ruang Legar, Blok 1, Kem Latihan PKBN. Sebelum meninggalkan majlis, baginda berkenan berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para pelatih dan seterusnya disembahkan dengan sebuah pesambah oleh Pemangku Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara sebagai menjunjung kasih di atas keberangkatan baginda ke Kem Latihan PKBN di Dewan Kuliah, Blok 4, Kem Latihan PKBN.

Mengiringi keberangkatan baginda, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud dan Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman.

Dengan keberangkatan baginda ke upacara ini, diharap akan dapat menyuntik semangat pelatih-pelatih untuk terus bergiat aktif dalam memainkan peranan sebagai belia yang berdikari, berdisiplin, berwawasan, berhemah, bertakwa dan syumul serta terus menerus aktif mengaplikasikan apa yang dipelajari sepanjang program setelah tamat menjalani PKBN agar dapat menabur bakti dan meningkatkan rasa cinta serta pengorbanan terhadap negara, bangsa dan agama sesuai dengan hasrat penubuhan program berkenaan.

Sejak PKBN ini ditubuhkan, ia telah mengeluarkan seramai 3,177 Alumni PKBN dan ini adalah termasuk jumlah Alumni PKBN bagi Pengambilan PKBN Ke-10 yang bermula 29 November 2020 dan berakhir pada 10 Mac 2021.

Mereka ini dilatih oleh seramai 100 pegawai, jurulatih dan tenaga kerja yang telah dipinjamkan daripada ABDB, PPDB, Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBP), Outward Bound Brunei Darussalam (OBBD), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dan sukarelawan profesional yang dibantu oleh Alumni PKBN bagi sama-sama menjayakan PKBN ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_100321_1.jpg

Dari Upacara Perbarisan Tamat Latihan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) Pengambilan Ke-10, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat beberapa buah tempat di Pekan Bangar, Daerah Temburong, hari ini.

Terdahulu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan lawatan ke Sekolah Menengah Sultan Hassan (SMSH), Bangar. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Pemangku Pengetua Sekolah tersebut, Awang Helmy bin Haji Abdul Rahman.

Semasa lawatan tersebut, baginda berkenan meninjau dengan lebih dekat kemudahan yang terdapat di sekolah tersebut dan beramah mesra dengan para pelajar sekolah. SMSH mempunyai 81 tenaga pengajar dengan keramaian pelajar 675 orang iaitu 374 pelajar lelaki dan 301 pelajar perempuan yang menuntut dari Tahun 7 hingga Tahun 11.

Dari SMSH, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam meneruskan lawatan ke Bangunan Kompleks Utama Bumiputra Daerah Temburong di mana bangunan tersebut telah dirasmikan pada 28 Mac 2008.

Antara kemudahan yang terdapat di kompleks itu ialah Dewan Utama Bumiputra, gerai-gerai makan dan kedai-kedai perniagaan yang diusahakan oleh pengusaha tempatan serta Cawangan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) yang baharu.

Seterusnya, baginda berkenan melawat ke deretan kedai-kedai yang telah lama wujud di Pekan Bangar bagi memudahkan penduduk tempatan di daerah ini mendapatkan keperluan harian mereka yang kini telah berubah penampilan mengikut peredaran masa.

Baginda kemudian mengadakan lawatan ke Kompleks Radio Televisyen Brunei, Cawangan Daerah Temburong sebelum berkenan berangkat meneruskan lawatan ke Tamu Aneka Temburong. Dalam lawatan tersebut, baginda berkenan beramah mesra bersama pengusaha-pengusaha tamu berkenaan.

Para pengusaha tamu itu antara lain menjual beberapa makanan tradisi dan minuman; produk-produk tempatan serta kraf tangan di petak jualan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan bagi membantu para pengusaha tempatan meningkatkan aktiviti perekonomian. Sebelum mengakhiri lawatan, Kebawah DYMM berkenan melawat Terminal Perahu dan Penumpang Bangar.

Terminal tersebut menempatkan jeti untuk penurunan dan penaikan penumpang yang menggunakan bot sebagai pengangkutan utama bagi perjalanan antara Daerah Brunei dan Muara ke daerah ini sebelum Jambatan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien dibuka untuk kegunaan orang ramai.

Daerah yang digelar sebagai 'Permata Hijau' ini, tidak ketinggalan menerima arus pembangunan yang disediakan oleh pihak kerajaan, di samping usaha dalam pembangunan projek-projek tambahan infrastruktur yang baharu dan menarik bagi meningkatkan lagi kualiti kehidupan penduduk daerah ini.

Mengiringi keberangkatan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud dan Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman dan Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Pengiran Muhammad Ameer Mubaarak bin Pengiran Haji Hashim.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm_100321.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Awang Alaihuddin bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Utama Haji Awang Mohd Taha dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Mohd Ja'afar.

Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik tersebut telah menerima Surat-surat Watikah Pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 8 Mac 2021.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam secara berasingan.

DYTM mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona dan seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Heng Aik Yeow.

Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam tersebut telah menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 8 Mac 2021.

Majlis-majlis Mengadap tersebut telah berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan kepada Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Awang Alaihuddin bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Utama Haji Awang Mohd Taha dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Mohd Ja'afar.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona dan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Heng Aik Yeow.

Selepas Majlis Mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan dan Majlis Menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan, Kebawah DYMM berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Baginda juga menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan.

Kebawah DYMM mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona. Turut hadir ialah Setiausaha Pertama (Buruh), Suruhanjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh di Negara Brunei Darussalam, Mr. Jelal Hossain.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Heng Aik Yeow. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Mr. Raymond Chow dan Penasihat Pertahanan Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Kolonel Yeo Joon Hua Desmond.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha dan Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar.

Majlis-majlis tersebut telah berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Seramai 24 orang peserta Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan (EDPSGO) Ke-28 dan 25 orang peserta Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan (EDPMMO) Ke-29 serta 25 orang peserta EDPMMO Ke-30 menerima sijil masing-masing pada Majlis Penyampaian Sijil yang berlangsung di Dewan Bankuet, Jabatan Perdana Menteri (JPM), hari ini, di sini.

Hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya menyempurnakan penyampaian sijil-sijil berkenaan ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Dr. Awang Norfarizal bin Othman, disusuli dengan ucapan Yang Berhormat Menteri di JPM yang antara lain menyentuh mengenai kualiti kepimpinan berpandukan Al-Quran dan sunah.

Pada majlis tersebut, turut ditayangkan klip video mengenai aktiviti-aktiviti Program Pembangunan eksekutif berkenaan.

Program-program Pembangunan Eksekutif berkenaan adalah anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan merupakan program flagship 'Civil Service Leadership Pipeline' (CSLP) di bawah Rangka Kerja Perkhidmatan Awam yang diwujudkan bagi mendukung hasrat Wawasan Brunei 2035 melalui Strategi Pembangunan Institusi (Institutional Development Strategy).

EDPSGO Ke-28 dan EDPMMO Ke-29 tersebut dikendalikan oleh Universiti Teknologi Brunei (UTB) dan EDPMMO Ke-30 pula dikendalikan oleh Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan, Universiti Brunei Darussalam (UBD).

Kandungan program-program tersebut antara lainnya mengenai pengajian isu dan dasar semasa serta amalan terbaik dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam yang dipraktikkan secara global.

Selain itu, para peserta juga diberikan pendedahan secara praktikal melalui penempatan kerja, projek kemasyarakatan, lawatan sambil belajar serta sesi dialog bersama tokoh-tokoh pemimpin di Negara Brunei Darussalam.

Sementara itu, tujuan CSLP adalah untuk menyediakan 'Leadership Pool' dari golongan Pegawai-pegawai Bahagian II ke atas bagi membantu Perancangan Strategik Sumber Manusia khususnya dalam Perkhidmatan Awam.

Antara yang hadir pada majlis tersebut ialah wakil Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB); wakil Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB); Setiausaha-setiausaha Tetap dan Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA); Naib Canselor UBD dan UTB serta ketua-ketua jabatan bagi peserta-peserta program.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  
hm_040321.jpg

Kementerian Kesihatan menjadi tumpuan Keberangkatan Tidak Berjadual Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kementerian Kesihatan di Commonwealth Drive dijunjung oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar.

Sejurus keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di kementerian berkenaan, baginda mula-mula berkenan melawat ke Pusat Operasi Kecemasan.

Pusat ini antara lain berperanan penting bagi mengenal pasti keperluan-keperluan tambahan dan menyelaras sokongan dari hospital dan agensi lain serta menangani kejadian yang tidak dijangka semasa berlaku kecemasan atau bencana.

Dengan membawakan visi 'Bersama Ke Arah Warga Sihat', Kementerian Kesihatan terus komited melaksanakan misinya dalam meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan rakyat serta penduduk melalui sistem penjagaan dan penyediaan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, efektif, efisien, responsif, saksama dan mudah diperoleh selaras dengan konsep liputan penjagaan kesihatan secara menyeluruh.

Tumpuan juga turut diberikan bagi meningkatkan kesedaran awam dalam menanai penjagaan kesihatan, kebersihan dan amalan kepada konsep pencegahan lebih baik daripada perawatan.

Inisiatif-inisiatif dan pelan-pelan tindakan yang digariskan dalam Pelan Strategik Kementerian Kesihatan 2019 / 2023 antara lain menekankan peranan penting setiap jabatan dan perkhidmatan di bawah kementerian tersebut dalam mendukung lima matlamat strategik.

Penyediaan Pelan Strategik tersebut adalah juga sebagai tanda dukungan Kementerian Kesihatan kepada mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035 khususnya dalam meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk di negara ini.

Ukuran dan petunjuk sasaran kesihatan itu juga adalah selaras dengan komitmen dan dukungan negara bagi mencapai sasaran matlamat pembangunan mapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2030.

Dalam langkah Kementerian Kesihatan merealisasikan Pelan Strategiknya, satu cabaran besar dihadapi oleh pihak kementerian apabila dunia dikejutkan dengan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, dengan inisiatif-inisiatif, proaktif dan tindakan pantas dalam pelbagai aspek, negara dapat mengawal dan mengekang wabak tersebut dengan berkesan.

Semasa keberangkatan tersebut, baginda juga berkenan meninjau ke beberapa bahagian dan unit di Kementerian kesihatan iaitu antaranya Bahagian Perkhidmatan Sumber Tenaga Manusia, Pengurusan Estet dan Perkembangan Projek dan Bahagian Kejururawatan Kesihatan Masyarakat sebelum berkenan mengurniakan titah di Dewan Al-'Afiah, Kementerian Kesihatan.

Baginda juga kemudian berkenan meninjau ke Aras 1 bangunan Kementerian Kesihatan yang merangkumi beberapa bahagian dan juga unit, termasuk Penguasa Perubatan, Perkhidmatan Kejururawatan, Perkhidmatan Kesihatan Komuniti dan Bahagian Pentadbiran, Kewangan dan Unit Operasi.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Aras 3 di mana aras ini menempatkan pejabat-pejabat Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap serta selanjutnya berkenan melawat ke Pejabat Menteri.

Baginda kemudiannya berkenan meneruskan Keberangkatan Tidak Berjadual baginda ke Jabatan Perkhidmatan Saintifik yang berperanan menyediakan perkhidmatan saintifik yang komprehensif melalui penganalisa makmal kepada pihak kesihatan awam dan agensi penguatkuasaan undang-undang di negara ini.

Jabatan ini mempunyai makmal-makmal yang mampu memberikan perkhidmatan analitikal saintifik dalam bidang sains forensik dan sains kesihatan awam yang diperlukan sejajar dengan perkembangan semasa.

Bahagian Sains Kesihatan dan Bahagian Forensik Sains antara yang mendapat perhatian baginda. Bahagian Sains Kesihatan mempunyai lima buah makmal antaranya Makmal Keselamatan Makanan dan Mikrobiologi. Bahagian Forensik Sains pula mempunyai lima buah makmal antaranya Makmal Narkotik dan Makmal Toksikologi. Kebawah DYMM mengakhiri lawatan tersebut dengan berkenan menandatangani Lembaran Kenangan.

Kerajaan Kebawah DYMM melalui Kementerian Kesihatan akan terus berusaha memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik untuk memastikan kesihatan rakyat dan penduduk di negara ini pada tahap maksima. Kesemua inisiatif dan perkhidmatan kesihatan yang diberikan adalah untuk menuju visi Kementerian Kesihatan iaitu 'Bersama Ke Arah Warga Sihat'.

Juga hadir pada Keberangkatan Tidak Berjadual tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah. Turut hadir, Setiausaha-setiausaha Tetap dan Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap di JPM dan Kementerian Kesihatan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_040321-1.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar di kediamannya, di Kampung Mabohai. 

Allahyarham Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri telah kembali ke rahmatullah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha hari ini, jam 7.00 pagi, ketika berusia 99 tahun. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama-sama menunaikan Sembahyang Jenazah yang diimamkan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Allahyarham Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri dilahirkan pada 8 Syaaban 1339 Hijrah bersamaan 28 April 1921 Masihi, jam 12.00 tengah hari, di Kampung Sungai Kedayan. 

Allahyarham mendirikan rumah tangga dengan Datin Hajah Dayang Siti Hara binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha, di mana hasil perkahwinan tersebut, Allahyarham dikurniakan seramai lima orang anak, iaitu Haji Awang Hassanaol Ashari; Haji Awang Ghazali; Hajah Dayang Naemah; Hajah Dayang Fatmah; dan Hajah Dayang Normah Surya Hayati, dan seorang anak angkat bernama Dayang Rahimah Megawati.

Semasa hayatnya, Allahyarham mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Pekan Brunei pada tahun 1928 hingga 1935, dan kemudiannya meneruskan pengajian di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak pada tahun 1939 hingga 1941. Selepas itu, Allahyarham mengikuti pengajian di Pusat Latihan Kanri Yosezyo, Kuching pada tahun 1944 hingga 1945 dan kembali menamatkan pengajian di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak pada tahun 1947 hingga 1948. Allahyarham juga belajar di Maktab Pertanian Serdang, Selangor pada tahun 1950 hingga 1951, sebelum meneruskan pembelajaran di City of Worcester Training College, United Kingdom pada tahun 1956 hingga 1957. 

Allahyarham mula berkhidmat dengan Kerajaan Brunei Darussalam sebagai Guru Pelatih pada 1 Januari 1939 hingga 31 Disember 1946 dan kemudian dinaikkan pangkat menjadi Penolong Guru Besar pada 1 Januari 1948 hingga 31 Disember 1950. Allahyarham seterusnya menjawat pelbagai jawatan seperti Pengurus Perkebunan Sekolah pada 1 Mei 1951 hingga tahun 1955; Ketua Nazir Rancangan Pemakanan dan Penasihat Kaedah Mengajar pada tahun 1957 hingga 1960; Pengarah Lembaga Bahasa pada 15 September 1961 hingga 31 Disember 1964; dan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 1 Januari 1965 hingga 10 Disember 1976.

Setelah bersara daripada perkhidmatan, Allahyarham dilantik semula dalam perkhidmatan kerajaan sebagai Penasihat kepada Pengarah DBP pada tahun 1977 hingga 1981, dan Pengerusi Majlis Pelajaran pada tahun 1983. Allahyarham kemudiannya menerajui Pusat Sejarah Brunei dari mula penubuhannya pada tahun 1982 sehingga kini. 

Bukan itu sahaja, Allahyarham juga merupakan ahli kepada majlis-majlis, seperti Ahli Majlis Mesyuarat Diraja; Ahli Majlis Mesyuarat Mengangkat Raja; Ahli Majlis Mesyuarat Ugama Islam; dan Ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. 

Selain itu, Allahyarham juga pernah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa (AJK), seperti Ahli Jawatankuasa Badan Penerangan Islam pada tahun 1958; Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan pada tahun 1959; Ahli Lembaga Penasihat Brunei pada tahun 1959 hingga 1962; Ahli Majlis Mesyuarat Diraja pada tahun 1959 sehingga kini; Ahli Jemaah Rancangan Kemajuan Negeri Brunei pada tahun 1959 hingga 1960; Pengerusi Lembaga Bahasa Taraf Kerakyatan pada tahun 1961; AJK Hal Ehwal Mengenai Minyak dan Ekonomi Minyak; AJK Lembaga Bandaran Brunei dan AJK Mengkaji Undang-Undang Tanah Negeri Brunei pada tahun 1962; AJK Tawaran pada tahun 1970; AJK Melesen Lembaga Bandaran pada tahun 1971; AJK Adat Istiadat pada tahun 1973; Pengerusi Majlis Pelajaran pada tahun 1973 hingga 1983; AJK Mengawal dan Mengatur Perkhidmatan Televisyen Brunei pada tahun 1974; AJK Kemajuan Negara dan AJK Pengurniaan Tambang Percuma Fardu Haji Kepada Pegawai-pegawai Kerajaan pada tahun 1975; AJK Sambutan Jubli Perak Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun 1992; dan Ahli Majlis Ugama Islam Brunei, Ahli Majlis Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Ahli Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja pada tahun 2010 sehingga kini. 

Atas titah perkenan Kebawah DYMM, Allahyarham telah disampiri dengan gelaran Manteri 32, 'Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan' pada 14 Mac 1968 dan kemudian dinaikkan pangkat gelaran kepada Manteri 4, 'Yang Dimuliakan Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja' pada 25 Ogos 1992. Setelah bersara dengan kerajaan, Allahyarham dilantik menjadi Pengarah Urusan Bank Islam Brunei. 

Selain itu, Allahyarham juga telah dikurniakan dengan Bintang-Bintang Kebesaran dan Pingat-Pingat Kehormatan, antaranya Darjah Kerabat Seri Utama Yang Amat Dihormati (Dato Seri Utama) - DK; Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua (Dato Seri Laila Jasa) - D.S.L.J; Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua (Dato Paduka) - D.P.M.B; Pingat Omar Ali Saifuddin (P.O.A.S); Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (P.H.B.S); Pingat Bakti Laila Ikhlas (P.B.L.I); Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K); Pingat Kerja Lama (P.K.L); Pingat Jubli Puspa; dan Pingat Jubli Perak. 

Seterusnya, Allahyarham juga dianugerahkan Ijazah Kehormat Kedoktoran Kesusasteraan (Litt. D) dari The Americaan Institute of Science Indiana, U.S.A. (1967); Ijazah Kehormat Doktor Persuratan dari Universiti Brunei Darussalam (1993); Ijazah Doktor Kehormatan Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (1998); Anugerah Hang Tuah Dunia Melayu Islam (DDM) pada tahun 2008; Jasawan Ugama / Bakti Hijrah (1430 / 2008); Pingat Guru Berjasa (1998); 2nd ASEAN Culture Award dalam Bidang Persuratan dari ASEAN COCI (1990); Tokoh Guru Berbakti (1992); Penulis Berjasa (1993); dan Pemikir Budaya (1997). 

Pada 12 Oktober 2019, Allahyarham telah dianugerahkan Anugerah Keilmuan Negara dengan gelaran Profesor Kehormat yang dikurniakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Majlis Ilmu 2019. 

Semasa hayatnya, Allahyarham turut bertanggungjawab memerhati keberangkatan atau ketibaan Pembesar Negara, termasuk susunan kedudukan mereka di dalam majlis beristiadat; bertanggungjawab untuk mengawasi, mengatur, menentukan persiapan-persiapan dan susunan persediaan bagi sesuatu majlis beristiadat; memperhatikan kesempurnaan susunan, peraturan dan alat-alat yang diperlukan dalam majlis beristiadat supaya maksudnya berjalan dengan sempurna; menyembahkan sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat ke hadapan majlis keluarga diraja; dan memerhatikan hal ehwal kemajuan di pedalaman dan mengadakan penyelidikan serta pengkajian mengenai dengan masalah yang berkaitan dengannya untuk disembah maklumkan kepada Sultan. 

Jenazah Allahyarham disemadikan di Tanah Perkuburan Rangas, di ibu negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
1 - 30Next