Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  berkenan berangkat meninggalkan Republik Filipina setelah menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN Ke-31 dan Sidang-Sidang Kemuncak Berkaitan yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2017.

Sebelum berangkat meninggalkan hotel persemayaman baginda, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Setiausaha Kewangan selaku Wakil Presiden Republik Filipina, Tuan Yang Terutama Sonny Dominguez dan Director-General for Operations of the ASEAN 2017 National Organizing Council (NOC), Ambassador Marciano A. Paynor Jr.

Juga hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, Puan Yang Terutama Hajah Johariah binti Haji Abdul Wahab dan pegawai-pegawai dari Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Filipina.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan mengadakan perjumpaan dua hala dengan Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Narendra Modi yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Filipina, Manila.

Pada perjumpaan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik India berbincang mengenai isu-isu semasa serta bertukar-tukar pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa yang  menjadi kepentingan bersama termasuk kerjasama dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik India.

Menyertai rombongan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik India ialah Penasihat Keselamatan Kebangsaan Republik India, Tuan Yang Terutama Ajit Doval; Setiausaha Luar Negeri, Tuan Yang Terutama Dr. S. Jaishankar; Setiausaha (Timur); Kementerian Hal Ehwal Luar, Puan Yang Terutama Preeti Saran dan Duta Besar Republik India ke ASEAN, Tuan Yang Terutama Suresh K. Reddy.

Hadir sama semasa perjumpaan dua hala tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Behormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan berkenan berangkat ke Mesyuarat Pertama Majlis Kebangsaan Celik Kewangan (MKCK) yang berlangsung di Bilik Mesyuarat, Bangunan Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, selaku Penaung MKCK dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi MKCK dan Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud, selaku Timbalan Pengerusi MKCK.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya dijunjung untuk sesi bergambar ramai bersama Ahli-ahli MKCK.

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Doa Selamat oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd. Yusof, selaku Ahli MKCK.

Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluannya menyatakan, pelbagai inisiatif yang berkaitan dengan pendidikan kewangan atau celik kewangan telah dijalankan oleh agensi, institusi kewangan dan persatuan di negara ini.

Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan jelasnya, telah menandatangani perjanjian dengan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 14 Jun 2016 yang lalu bagi menyertai Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) 2018 yang akan menilai tahap prestasi para pelajar celik kewangan.

Menurut Yang Berhormat, ia merupakan satu lagi komitmen negara dalam meningkatkan celik kewangan di Negara Brunei Darussalam.

Yang Berhormat percaya penubuhan MKCK adalah perlu bagi memastikan pelan tindakan yang menyeluruh dibangunkan untuk membantu semua individu peringkat umur dengan kemahiran celik kewangan yang diperlukan dan relevan yang akan membimbing sepanjang hidup mereka.

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan mengurniakan sabda bagi merasmikan penubuhan MKCK.

MKCK ditubuhkan dengan tujuan utamanya bagi memastikan rakyat di negara ini mencapai tahap kesejahteraan kewangan yang paling tinggi melalui akses kepada produk-produk, maklumat dan khidmat nasihat yang berkualiti dan boleh dipercayai.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  


Kira-kira 13,000 warga Perkhidmatan Awam dari Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di bawahnya akan terlibat dalam inisiatif pembayaran gaji dua kali sebulan apabila ia mula diperkenalkan secara rintis mulai Januari 2018.

Perkara tersebut didedahkan  oleh Setiausaha Tetap (Dasar dan Pelaburan) di Kementerian Kewangan, Dato Paduka Awang Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman semasa taklimat mengenainya di Dewan Teater, Kompleks JPM.

Hadir pada sesi taklimat tersebut ialah Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud dan Pesuruhjaya Polis, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam; Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah, pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai di JPM dan jabatan-jabatan dibawahnya.

Menurut Dato Paduka Awang Ahmaddin, langkah tersebut dibuat mengambil kira pendekatan yang telah dibuat bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan aliran tunai pegawai dan kakitangan untuk membiayai keperluan harian di samping memudahkan perancangan perbelanjaan dan dengan itu dapat membantu kelangsungan aktiviti komersial dan perekonomian dalam negara dan seterusnya menjadikan ekonomi domestik lebih berdaya tahan.

Menurutnya juga, pembayaran gaji melebihi sekali sebulan itu lazimnya dipratikkan di kebanyakan negara maju termasuk Amerika Syarikat, Kanada, Eropah dan Jepun.

Seterusnya, beliau menambah bagi membolehkan Jabatan Perbendaharaan menilai dan meneliti maklum balas pada peringkat ini, projek yang akan dilaksana secara rintis akan melibatkan dua kementerian sahaja iaitu Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan.

Beliau menambah, memandangkan Sistem Gaji Berkomputer dan Sistem Gaji Hari adalah di bawah kawalan Jabatan Perbendaharaan maka maklum balas segera akan dapat diperolehi melalui pelaksanaan rintis di Kementerian Kewangan.

Pelaksanaan rintis tersebut akan melibatkan semua pegawai dan kakitangan di bawah JPM dan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di bawahnya yang berjawatan tetap, berkontrak, sebulan ke sebulan, 'open vote' dan bergaji hari.

Pegawai dan kakitangan dari Badan Berkanun dan Government Link Companies (GLC) serta peserta Skim i-Ready dan Pusat Pembangunan Kapasiti tidak terlibat di dalam pembayaran gaji dua kali sebulan itu.

Pembayaran gaji dua kali sebulan juga tidak melibatkan pembayaran-pembayaran Pencen Perkhidmatan, Elaun Pencen Tua, Elaun Gelaran, Bantuan Kebajikan, Elaun Kurang Upaya dan lain-lain.

Dalam taklimat tersebut turut menyentuh kaedah pembayaran gaji dua kali sebulan iaitu bagi gaji bulan akan dibayar pada pertengahan bulan dan separuh akan dibayar pada penghujung bulan, sementara itu slip gaji masih lagi dikeluarkan sekali sebulan pada bulan berkenaan.

Manakala bayaran gaji yang melibatkan gaji hari akan dibuat melalui Sistem TAFIS di mana jumlah gaji yang akan dibayar adalah mengikut pengiraan jumlah hari dan potongan bulanan pula dibahagi dua untuk dipotong daripada jumlah gaji yang dibayar.

Jabatan berkenaan juga akan memasukkan maklumat ke dalam Sistem Gaji Hari pada minggu pertama setiap bulan bagi kedatangan penuh dan mana-mana potongan termasuk ketidakhadiran bekerja pada bulan berkenaan akan dipotong melalui gaji bulan berikutnya.

Sementara itu, bagi pembayaran gaji melalui baucar pembayaran, jumlah gaji dan potongan bulanan akan dibahagi dua untuk dibayar dan dipotong pada pertengahan dan penghujung bulan. Bagi potongan yang perlu yang disalurkan ke pihak ketiga seperti caruman TAP dan SCP akan dibayar ke agensi berkenaan (pada hujung bulan).

Pelaksanaan pembayaran gaji dua kali sebulan itu juga telah mendapat sokongan dan kerjasama dari pihak institusi-institusi kewangan.

Semasa ditemui oleh Pelita Brunei, wakil dari bank tempatan, Ketua Perbankan Pelanggan BIBD, Dayang Nurul Akmar binti Jaafar menjelaskan, pihak bank melalui Persatuan Bank-Bank Brunei akan membuat dua potongan bagi segala pembiayaan pelanggan dan ini berdasar kepada pembayaran gaji daripada pihak kerajaan iaitu sebanyak 50 peratus pembiayaan akan dipotong pada pertengahan bulan dan selebihnya 50 peratus pembiayaan lagi pada penghujung bulan.

Sementara itu, salah seorang warga Perkhidmatan Awam, Awang Haji Abdul Haadi bin Haji Awang Thabit semasa ditemui setelah taklimat berkenaan berpendapat, secara rasionalnya pembayaran gaji dua kali sebulan memberikan faedah dan kebaikan dalam menjana ekonomi dalam institusi kewangan keluarga yang berpendapatan kecil dalam mengatur perancangan perbelanjaan yang berhemah dan mendukung aktiviti komersial di negara ini.

Sebagai langkah untuk memberikan penerangan lanjut berkenaan inisiatif pembayaran gaji dua kali sebulan ini beberapa siri taklimat juga akan diadakan kepada semua pegawai dan kakitangan JPM dan Kementerian Kewangan. Maklumat lanjut mengenai inisiatif rintis ini juga boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang Kementerian Kewangan di alamat 'www.mof.gov.bn' atau menghubungi talian 2383444.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Bertahlil di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong hari ini.


Majlis Bertahlil berkenaan adalah bagi ayahanda dan bonda baginda, Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit.


Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah berserta kerabat diraja yang lain.


Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja di sini dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman; Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.


Sebelum memulakan majlis, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud, menyembahkan ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa Majlis Bertahlil telah siap sedia dan menjunjung titah.


Setelah itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menitahkan agar Majlis Bertahlil dimulakan.


Sejurus selepas itu, bacaan Tahlil dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned yang juga seterusnya membacakan Doa Tahlil dan diikuti dengan Doa Khas.


Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan menjiruskan 'Ayeng Asah-Asahan' ke makam ayahanda dan bonda baginda, diikuti oleh paduka-paduka anakanda dan adinda baginda.


Turut hadir ke majlis tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pehin-Pehin Manteri dan Manteri-Manteri Hulubalang, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei serta pegawai-pegawai kanan kerajaan.


Majlis tersebut merupakan salah satu acara sampingan dalam menyemarakkan lagi sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Pasukan Brunei DPMM FC gagal memanfaatkan bermain di gelanggang sendiri apabila tumpas kepada Pasukan Balestier Khalsa FC 4 - 1 pada perlawanan Liga Singapura (Liga S) yang berlangsung malam tadi bertempat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.


Berangkat menyaksikan perlawanan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah serta kerabat diraja yang lain.


Babak pertama menyaksikan pasukan Balestier Khalsa FC menguasai permainan dengan membuat jaringan pertamanya di minit ke-21 melalui hasil tendangan pemain jersi 2, Fadli Kamis.


Pada minit ke-48 penjaga gol pasukan Brunei DPMM FC, sekali lagi gagal menyelamatkan gawangnya apabila Hazzuwan Halim dari Pasukan Balestier Khalsa FC, sekali lagi berjaya menyumbatkan jaringan kedua pasukannya.


Kedua-dua pasukan saling silih berganti mengatur serangan untuk menjaringkan gol masing-masing.


Di babak kedua perlawanan pula, pasukan Balestier Khalsa FC, terus mematahkan semangat pasukan DPMM FC apabila beliau menjaringkan gol ketiga bagi pasukannya.


Selang 16 minit kemudian, pasukan Balestier Khalsa FC terus bijak mengatur strategi dan berjaya sekali lagi menjaringkan gol melalui Tajeli Selamat, jersi 6.


Pasukan DPMM FC tidak berputus asa dan terus mengasak gawang pertahanan lawan seterusnya dan berjaya membolosi pada minit ke-90 melalui sepakan Shahrazen Said.


Sementara itu, perlawanan pada masa rehat pula menyaksikan Pasukan All Star FC berjaya menewaskan Projek Ikan Pusu 'B' dengan jaringan 1 - 0.


Pasukan All Star FC turut dibintangi oleh Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hafeez bin Pengiran Anak Khairul Khalil.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kegembiraan jelas terpancar bagi seramai 182 graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) setelah usaha penat lelah menimba ilmu akhirnya membuahkan hasil apabila menggenggam segulung ijazah dan sijil diterima pada Majlis Hafl Al-Takharruj Ke-7, berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.


Berangkat mengurniakan ijazah dan sijil berkenaan ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA).


Juga berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Canselor UNISSA.


Keberangkatan Kebawah DYMM dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi Majlis UNISSA dan Rektor UNISSA, Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal.


Sejurus keberangkatan tiba, selawat dan qasidah (dikir) 'Ahlan Bikum Sultanana' berkumandang mengiringi perarakan masuk Kebawah DYMM dan DYTM ke Dewan Plenari dan diikuti Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam.


Hafl Al-Takharruj diimarahkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran iaitu Surah Al-Maidah ayat 48 hingga 50, dibacakan oleh graduan program Sarjana Muda Usuluddin Tafsir dan Hadith, Awang Muhammad Hashim bin Haji Abdullah manakala bacaan Al-Hadith, disampaikan oleh graduan Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syariah, Awang Mohammad Marzuqi bin Sabtu.


Sementara bacaan inti sari ayat suci Al-Quran berserta Al-Hadith pula dibacakan oleh graduan Program Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syariah, Awang Sheikh Husrin Jairul Azry bin Sheikh Hassan.


Pada majlis itu, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah dan seterusnya menyempurnakan pengurniaan ijazah dan sijil kepada para graduan dalam pelbagai bidang dan peringkat pengajian.


Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan DYTM juga berkenan mengabadikan kenangan bergambar ramai bersama para graduan.


Hafl Al-Takharruj tahun ini menyaksikan seorang graduan menerima Ijazah Doktor Falsafah, 38 graduan Ijazah Sarjana, enam penerima Program Diploma Perundangan Islam dan Guaman Syari'e, 14 penerima Diploma Lepas Ijazah, 98 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda, 3 Ijazah Khas Hafaz Al-Quran 30 Juzuk, dua Ijazah Diploma Tertinggi Kebangsaan al-Dirasaat al-Islamiyyah dan 23 penerima Sijil Barnamij al-Tarqiyah (Program Peningkatan) dan Sijil Sistem Keadilan Jenayah Syariah.


Dari jumlah tersebut, seramai empat graduan telah memperoleh Kepujian Kelas Pertama iaitu Dayang Najwa Izzati binti Haji Isa dan Dayang Nur Hayati binti Haji Abas daripada Program Sarjana Muda Bahasa Arab, Dayang Afeefah binti Haji Othman / Haji Awang Othman daripada program Sarjana Muda Sains Dalam Kewangan Islam, dan Dayang Nur Rahimah binti Brahim daripada Program Sarjana Muda Syari'ah (Fiqh dan Usul).


Fakulti Syari'ah dan Undang-Undang pada tahun ini buat kali kedua telah melahirkan seramai lapan graduan berjaya mengikuti Program Dwi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syari'ah (LL.B dan BSL) yang mengambil masa pengajian selama lima tahun.


Pada tahun ini, UNISSA telah menawarkan program di bawah Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban dan Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam untuk mempelbagaikan lagi peluang kursus-kursus yang boleh diikuti untuk melahirkan generasi berpendidikan sesuai menyahut Wawasan Negara 2035.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Sebagai pendidik, guru memang dikehendaki sentiasa cemerlang untuk melahirkan anak-anak bangsa yang berjaya. Guru adalah nadi bagi kejayaan.

Berdasarkan dunia sentiasa berubah dan berkembang, maka tuntutan kapasiti sumber tenaga manusia adalah semakin mencabar. Ini, turut memberikan implikasi kepada definisi kecemerlangan seorang guru.

Menyedari hakikat itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah melahirkan rasa gembira dengan usaha Kementerian Pendidikan untuk menjadikan perkembangan kapasiti guru sebagai fokus utama dalam strategi pendidikan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat pada Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa seterusnya bertitah menegaskan ia memang wajar untuk pembaikan dan peningkatan diri.+

Oleh itu, menyentuh usaha memperkukuhkan kapasiti guru, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titahnya menyambut baik inisiatif Literacy and Numeracy Coaching Program yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan.

Baginda bertitah program tersebut bertujuan untuk melahirkan lebih ramai guru-guru tempatan yang cemerlang yang diperakui sebagai Local Coaches.

''Beta gembira mengetahui, bahawa seramai 29 orang guru setakat ini telahpun menamatkan program pembangunan kapasiti dan kini diiktiraf sebagai 'Local Coaches' dalam Literacy and Numeracy Coaching Program ini. Beta berharap jumlah ini akan meningkat lagi,'' titah baginda.

Kebawah DYMM seterusnya bertitah guru-guru yang tidak terlibat secara langsung sebagai 'Local Coaches' ataupun 'Learning Partners' adalah disarankan supaya memanfaatkan kepakaran 'International Coaches' dengan mengikuti program-program perkembangan profesional guru-guru yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan.

Dalam pada itu, baginda dalam titahnya mengingatkan supaya Kementerian Pendidikan tidak bersifat leka atau terlepas pandang dari memantau pelaksanaan Literacy and Numeracy Coaching Program tersebut.

''Pastikan ia berjalan di atas landasan yang tidak bercanggah dengan falsafah kita. Ini sangat penting, di samping perubahan signifikan yang dibawanya kepada prestasi guru,''

''Sehubungan dengan perkara ini, mungkin juga elok bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk mengambil daya usaha dengan jabatan dan agensi kerajaan yang berkenaan bagi menyediakan pakej yang menarik sebagai insentif kepada guru-guru yang berminat menjadi 'Local Coaches','' dalam titahnya.

Dalam masa yang sama baginda bertitah mengingatkan kita juga akan mengukur kompetensi pelajar dalam pengetahuan dan kemahiran berfikir. Ini dapat dilaksanakan melalui penyertaan Negara Brunei Darussalam dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

Program itu dalam titah baginda, akan disertai oleh setiap pelajar yang berumur 15 tahun pada tahun 2018, dan akan menilai kompetensi serta kedudukan pelajar-pelajar itu berbanding dengan pelajar-pelajar lain di peringkat antarabangsa.

Ia juga dalam titahnya merupakan cabaran terhadap kapasiti guru-guru kita dalam menerapkan kefahaman kepada pelajar-pelajar untuk memahami bahan kandungan dan proses berfikir yang kompleks di dalam kehidupan ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan  dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27 Tahun 2017 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.

Berangkat sama ialah putera-putera Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain dialu-alukan oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman, selaku Pengerusi Bersama Majlis serta Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27 Tahun 2017.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah khusus buat ayahanda Kebawah DYMM, Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan diikuti dengan Doa Selamat yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Majlis diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Ali ‘Imran (ayat 159 – 161) oleh Awang Ahmad Syuza’iee bin Mudim Haji Matassim, yang merupakan wakil Musabaqah Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa Kuwait Bagi Tahun 1434 Hijrah bersamaan 2013 Masihi sementara inti sari ayat disampaikan oleh Timbalan Pengarah Pusat Ilmu Teras, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Awang Haji Mohammad Shahrol Azmi bin Haji Abd Muluk.

Setelah itu, Yang Berhormat Menteri Pendidikan, selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27, Tahun 2017 menyembahkan sembah alu-aluan dan diikuti dengan titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Majlis juga diserikan dengan persembahan syair bertajuk ‘Kecemerlangan Guru Teras Kejayaan Ummah’ dan Medley Lagu-Lagu ‘Guru Oh Guru, Jasamu Guru, Pelita Hidupku dan Terima Kasih Cikgu’ gabungan daripada empat guru sekolah rendah dan sekolah menengah dan enam pegawai dan kakitangan dari Unit Pendidikan Khas termasuk para pelajar yang terdiri daripada enam pelajar berkeperluan khas, enam pelajar dari sekolah rendah, 10 pelajar dari sekolah menengah dan tujuh pelajar dari institut pengajian tinggi.

Kebawah DYMM kemudiannya berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah-Anugerah Hari Guru Ke-27, Tahun 2017 kepada 27 penerima.

Para penerima terdiri daripada seorang penerima Anugerah Pendidikan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien (SHOAS), seorang penerima Anugerah Guru Berjasa, lima orang penerima Anugerah Guru Cemerlang dan 20 orang penerima Anugerah Penghargaan Hari Guru (Special Mention).

Anugerah Pendidikan SHOAS diberikan kepada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

Manakala Dato Paduka Awang Haji Ali Hashim bin Haji Daud terpilih sebagai penerima Anugerah Guru Berjasa.

Pada akhir majlis, baginda serta kerabat diraja yang lain dijunjung berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para penerima anugerah dan Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27, Tahun 2017 dan seterusnya dijunjung berangkat menyaksikan Pameran Sempena Sambutan Hari Guru Ke-27, Tahun 2017 di ruang legar.

Pameran Sambutan Hari Guru pada tahun ini mempamerkan beberapa segmen selaras dengan tema Hari Guru, iaitu ‘Kecemerlangan Guru Teras Kejayaan Ummah’ (Teacher Excellence Underpins The Nation’s Success) dan dibahagikan kepada beberapa sektor, iaitu Sektor 1 : Petikan Titah Kebawah DYMM, Sektor 2 : Pejabat Setiausaha Tetap, Kementerian Pendidikan - Literacy Numeracy Coaching Programme (LNCP), Sektor 3 : Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Sektor 4 : Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE), Sektor 5 : Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)  dan Sektor 6 : BIBD Alaf.

Sebelum berangkat meninggalkan ICC, Kebawah DYMM juga berkenan menerima junjung ziarah daripada para penerima anugerah-anugerah Hari Guru pada tahun ini termasuk  Tahun 2011 sehingga 2016, guru-guru, pelajar-pelajar, mahasiswa dan mahasiswi daripada pelbagai peringkat pendidikan dan institusi serta peserta-peserta persembahan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Majlis Mengangkat Sumpah bagi Timbalan Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Jamain bin Haji Julaihi berlangsung di hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Surat Perintah Lantikan dibacakan oleh Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar.

Majlis kemudian diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah oleh Yang Mulia Timbalan Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di JPM.

Tarikh pelantikan tersebut berkuat kuasa mulai Khamis, 29 Zulhijjah 1438 Hijrah bersamaan 21 September 2017 Masihi. Sebelum ini Yang Mulia Timbalan Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di JPM memegang jawatan sebagai Setiausaha Tetap (Tenaga) di JPM.

Juga hadir ialah Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar; Timbalan Menteri di JPM (Keselamatan dan Media), Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar; Timbalan Menteri di JPM (Korporat, Penggerak dan Ekonomi), Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohamad Roselan bin Haji Mohamad Daud; Setiausaha Tetap (Perindustrian), Awang Haji Mohammad Azmi bin Haji Mohd. Hanifah dan Setiausaha Tetap di JPM, Awang Haji Kamaluddin bin Haji Bungsu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng semasa menghadiri Mesyuarat Tidak Rasmi Menteri-menteri ASEAN (IAMM) dan Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN bersama Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan Presiden Perhimpunan Agung PBB Ke-72 (UNGA) yang telah diadakan pada 23 September 2017 yang lalu di New York, Amerika Syarikat. - Foto : Ihsan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

Other News
  


Kurang dua minggu sahaja lagi Negara Brunei Darussalam akan melakarkan satu lagi sejarah dengan berlangsungnya Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta pada 5 Oktober ini nanti.

Istiadat yang penuh gemilang itu sememangnya sudah menjadi bualan rakyat dan penduduk di negara ini yang seakan tidak sabar menanti detik berharga itu apa lagi hendak menghadirkan diri menyaksikan secara langsung.

Ke arah memastikan upacara sambutan itu berjalan dengan lancar dan sempurna, raptai penuh telah diadakan di Istana Nurul Iman dan di ibu negara.

Berangkat menghadiri raptai penuh tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Penaung Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, selaku Ahli Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas berserta kerabat diraja yang lain.

Raptai penuh tersebut turut dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri dan Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap serta pegawai-pegawai kerajaan.

Antara atur cara yang bakal berlangsung di Istana Nurul Iman nanti ialah Istiadat Perbarisan Kawalan Kehormatan dan Majlis Istiadat Mengadap yang disusuli dengan Istiadat Perarakan Mengelilingi Bandar Seri Begawan.

Perarakan Mengelilingi Bandar Seri Begawan akan bergerak di sepanjang Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS), sepanjang Jalan Sultan Omar ‘Ali Saifuddien, melintasi Jalan Mc Arthur dan Jalan Masjid Sultan Omar ‘Ali Saifuddien serta sepanjang Jalan Stoney.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  Kita selaku orang Islam ini adalah tidak terlepas dari terikat dengan dua bentuk persaudaraan, iaitu Persaudaraan Senasab / Seketurunan dan Persaudaraan Seagama.

Persaudaraan senasab biasanya hanya berlegar di tempat yang terbatas, seperti di dalam rumah sendiri atau di dalam negeri sendiri.

Tetapi persaudaraan seagama tidak. Ia tidak terhenti setakat di dalam rumah atau di dalam negeri sahaja, malah mencakup sehingga ke seluruh rantau dunia.

''Ya! saudara kita seagama, bukan sahaja ada di Brunei, tetapi juga di mana-mana. Apapun nama etnik, selama mereka itu beragama Islam, adalah saudara kita seagama atau dalam bahasanya yang lebih tepat 'Ukhuwah Islamiah' atau 'Ukhuwah Fillah' (persaudaraan kerana Allah).'' Demikian antara intipati Khutbah Jumaat Khas yang disampaikan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong, di sini.

Berangkat bersama para jemaah di masjid tersebut ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Juga berangkat, paduka-paduka anakanda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Khutbah juga menekankan bahawa isu munkar berupa penindasan ke atas orang-orang Islam Rohingya, ini tidak syak lagi adalah munkar paling dahsyat dan kita orang-orang Islam tidak boleh diam dan pejam mata begitu sahaja kerana Allah murka jika kita diam dan pejam mata.

''Brunei Darussalam adalah tidak pejam mata dan tidak diam. Tetapi malam tadi, ketua kita, raja kita, melalui siaran radio dan televisyen ke seluruh negara telah memberitahu dunia, bahawa Brunei Darussalam adalah bersama-sama 'suara sedunia' mengesali apa yang berlaku di Myanmar dan meminta pihak berkuasa di negara tersebut supaya menyelesaikan krisis kemanusiaan ini dengan seadil-adilnya.

Ini bukan suara seteru, tetapi suara rakan, seorang pemimpin dunia yang prihatin. Inilah suara raja Brunei, satu nasihat ikhlas dari rakan kepada rakan, supaya diakhiri krisis kemanusiaan ini dengan keadilan,'' tambah Yang Berhormat.

Jelas Yang Berhormat, raja Brunei bertitah mengenai keadilan, memang layak dan memang berhak baginda bertitah mengenai keadilan, kerana keadilan di bawah tadbir baginda adalah pakaian bagi Brunei, dalam makna baginda adalah pengamal keadilan. Sebab itulah baginda cukup arif tentang keadilan, cukup arif betapa mahal dan luhurnya keadilan itu.

Di samping itu, khutbah juga menekankan pentingnya umat Islam mengambil berat terhadap saudara-saudara seketurunan / senasab, maka begitulah juga, kita tidak wajar untuk terlepas pandang terhadap susah senang atau suka duka saudara-saudara kita seagama.

''Persaudaraan seagama ini, saudara! Adalah persaudaraan yang sangat agung di sisi Allah. Kerana itulah, ia dipanggil juga dengan nama 'Ukhuwah Fillah' (persaudaraan kerana Allah),'' tegasnya.

Terdahulu, Yang Berhormat Pehin menjelaskan, sejarah telah merakam banyak contoh mengenai 'dua' bentuk persaudaraan ini. Dalam sejarah, kedapatan persaudaraan seagama itu lebih suci dan lebih indah daripada persaudaraan senasab / seketurunan.

Selain itu, khutbah juga menceritakan mengenai bandingan di antara saudara senasab dan saudara seagama iaitu Abu Lahab adalah saudara senasab, sementara Sayyidina Abu Bakar, cuma saudara seagama.

Ukhuwah Fillah (persaudaraan seagama kerana Allah) itu jelasnya, di sinilah hikmah dan harganya persaudaraan seagama. Dan, dengan kacamata inilah kita melihat saudara-saudara kita di Palestin serta dengan kacamata ini juga kita melihat saudara-saudara Islam kita Rohingya atau di mana sahaja di segenap pelusuk dunia ini.

''Kerana itu kita pun bernazilah. Kita ikut Sunnah Nabi membaca doa dalam Qunut Nazilah, untuk memohonkan kepada Allah 'keselamatan' bagi saudara-saudara kita itu. Itu sahaja. Doa, ya dasar doa semua bagus, semua doa adalah baik belaka. Doa adalah interaksi hamba dengan Allah. Jangan perkecilkan doa, dan jangan pandang serong terhadap doa.

Tahukah kita, bukan kita manusia sahaja yang berdoa, malah makhluk haiwan juga berdoa, saudara! Berdoa untuk keselamatan jika berlaku musibah,'' tegas Yang Berhormat Pehin lagi.

Sembahyang Fardu Jumaat diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah pula diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murat.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Pasukan Brunei DPMM FC terlepas peluang mengutip tiga mata setelah dikecewakan oleh Pasukan Hougang United FC dengan jaringan 4 - 1 pada perlawanan Great Eastern Hyundai S. League yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, di sini.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan berkenaan.

Berangkat sama ialah kerabat diraja yang lain.

Babak pertama menyaksikan pasukan Hougang United FC menguasai permainan dengan membuat jaringan pertamanya di minit ke-8 melalui hasil tendangan pemain jersi 10, Fumiya Kogure.

Pada minit ke-27 penjaga gol pasukan Brunei DPMM FC, Wardun Yussof, jersi 25 sekali lagi gagal menyelamatkan gawangnya apabila Fumiya Kogure dari Pasukan Hougang United FC, sekali lagi berjaya menyumbatkan jaringan gol keduanya.

Kedua-dua pasukan saling silih berganti mengatur serangan untuk menjaringkan gol masing-masing, sehinggakan pasukan Brunei DPMM FC melalui pemain jersi 19, Rafael Ramazotti cuba membuat jaringan gol ke gawang pihak lawan pada minit 42, namun dapat diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Hougang United FC, Khairulhin Khalid, jersi 18.

Di babak kedua perlawanan pula, pemain pasukan Brunei DPMM FC, Rafael Ramazotti, jersi 19 akhirnya berjaya membolosi pasukan Hougang United FC dengan satu jaringan pada minit 74.

Selang dua minit, pasukan Hougang United FC terus mengatur strategi dan berjaya sekali lagi menjaringkan gol melalui Iqbal Hussain, jersi 14.

Pasukan Hougang United FC lebih ligat beraksi sehingga pemainnya, Fumiya Kogure berjaya menjaringkan gol sekali lagi pada minit 83 dan kedudukan kekal 4 - 1 sehingga wisel penamat dibunyikan.

Sementara itu, perlawanan pada masa rehat pula menyaksikan Pasukan All Star FC berjaya menewaskan Projek Ikan Pusu 'B' dengan jaringan 2 - 0.

Pasukan All Star FC turut dibintangi oleh Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.

Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dengan jersi 2 bermain cemerlang, apabila berjaya merembat gawang lawan dengan jaringan satu gol, sementara gol kedua telah dihasilkan oleh jersi 10, Md Danish Izz Syahmi bin Md Bahrin.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menganugerahkan Biasiswa Sultan's Scholar, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kepada empat orang penuntut bagi sesi akademik 2017 - 2018 di Istana Nurul Iman.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Pada tahun ini, seramai tiga orang penuntut menerima Sultan's Scholar bagi sesi akademik 2017 - 2018, sementara seorang lagi menerima biasiswa untuk melanjutkan pengajian pada peringkat tinggi.

Para penerima tersebut ialah Awang Muhammad Azim bin Abdul Hadi, Dayang Amal Aqilah Fathiah binti Haji Abdullah, Awang Teo Zhi Perng dan Dayang Nurul Syadirah binti Awang Sayang. Mereka akan melanjutkan pengajian mereka masing-masing di universiti-universiti ternama di United Kingdom dan Mesir.

Dayang Nurul Saydirah binti Awang Sayang sebelum ini adalah penerima skim biasiswa 'Sultan's Scholar' Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 2014 dan lulus dengan memperolehi B.Sc (Hons) Second Class Upper in Mathematics, Operational Reserch, Statistics and Economics di University of Warwick, United Kingdom.

Menerusi Sultan's Scholar, beliau akan melanjutkan pengajian dalam peringkat sarjana dalam jurusan 'International Public Policy' di Universiti College London, United Kingdom.

Sementara itu, Awang Muhammad Azim bin Abdul Hadi, yang juga bekas penuntut Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, akan meneruskan pengajian dalam jurusan Lughah Arabiah di Universiti Al-Azhar, Mesir.

Dayang Amal Aqilah Fathiah binti Haji Abdullah, lepasan penuntut Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan meneruskan pengajian dalam jurusan 'Veterinary Medicine' di Universiti of Cambridge, United Kingdom.

Manakala Awang Teo Zhi Perng pula, lepasan dari Pusat Tingkatan Enam, Bukit Beruang Tutong akan melanjutkan pengajian dalam jurusan 'Materials Science and Engineering' di Imperial College London, United Kingdom.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Kebawah DYMM kemudiannya berkenan mengurniakan Sultan's Scholar bagi sesi 2017 - 2018 kepada empat orang penerima yang disusuli dengan Doa Selamat.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berkenan bergambar ramai dan beramah mesra bersama para penerima Sultan's Scholar, keluarga mereka dan jemputan khas.

Turut hadir, Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan; Ahli-Ahli Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah; Ahli-Ahli Jawatankuasa Kerja dan Ahli-Ahli Pelaksana Skim Biasiswa Sultan's Scholar.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) diseru supaya akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi keselamatan dalam negeri untuk menggunakan strategi sekuriti yang holistik.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi ABDB membuat seruan tersebut semasa bertitah semasa Sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) ABDB Ke-56 di Pangkalan Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Muara.

“Demikian juga sama pentingnya bekerjasama dengan rakan-rakan luar negara. Beta yakin semua itu boleh dicapai melalui ‘platforms’ yang sedia ada di peringkat serantau dan antarabangsa.

Beta turut berbangga dengan penglibatan kita dalam misi-misi pemantauan dan pengaman melalui Pasukan Pemantau Antarabangsa di Mindanao, Republik Filipina dan Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan. Penempatan anggota-anggota di Information Fusion Centre dan Regional Humanitarian Assistance and Disaster Relief Coordination Centre (RHCC) di Changi, Republik Singapura, turut menjadi tanda komitmen negara dalam meningkatkan keselamatan serantau,” jelas baginda.

Dalam pada itu, baginda juga berpuas hati dengan inisiatif-inisiatif di peringkat ASEAN, khususnya di bawah ASEAN Defence Ministers’ Meeting atau ADMM.

Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN titah baginda, akan melancarkan talian ‘hotline’ ASEAN Direct Communications Infrastructure pada penghujung tahun ini.

Baginda melahirkan kepercayaan bahawa ini akan memperkukuhkan lagi mekanisme tindak balas dan bantuan dalam keadaan kecemasan, khasnya yang berkaitan dengan keselamatan maritim.

Baginda seterusnya mengucapkan syabas atas pencapaian itu kerana semua pencapaian itu titah baginda, tentu saja berpunca daripada kepimpinan dan perpaduan yang berkesan di semua peringkat Kementerian Pertahanan dan ABDB.

Melalui kesempatan ini, baginda turut merakamkan penghargaan kepada semua anggota Kementerian Pertahanan dan ABDB, sama ada yang masih bertugas mahupun yang telah bersara di atas komitmen dan dedikasi mereka yang tinggi selama ini.

Baginda juga merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli keluarga anggota ABDB yang terus memberikan sokongan moral dan semangat kepada mereka.

Pada akhir titah, baginda mengucapkan syabas kepada semua warga ABDB yang berbaris tangkas pada sambutan tersebut dan yang terlibat dalam menjayakan Sambutan HUT ABDB pada tahun ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) bertitah menekankan betapa mustahaknya mematuhi etika penggunaan media sosial dan menjalankan pemantauan secara proaktif bagi memastikan keutuhan benteng dalaman.

“Benteng dalaman ini termasuk ketahanan rohani dan ugama. Kefahaman ugama yang sempurna tidak syak lagi, mampu untuk menangkis segala fahaman salah yang menjurus kepada ekstremisme. Di sinilah pentingnya nilai-nilai Melayu Islam Beraja menjiwai kehidupan kita.

Kita perlu ingat bahawa anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab sangatlah bijak mempergunakan kaedah-kaedah baharu seperti media sosial, untuk menyebarluaskan ideologi mereka dan seterusnya, mendorong masyarakat ke arah ‘radicalisation’,” titah baginda pada Sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) ABDB Ke-56 di Pangkalan Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Muara.

Dalam titah baginda juga menjelaskan, selain daripada ancaman ‘radicalisation’, ancaman siber juga semakin membimbangkan.

Dalam zaman digital ini tegas baginda, internet memainkan peranan untuk memenuhi keperluan kita dan ini termasuklah bagi Kementerian Pertahanan dan ABDB.

Oleh itu, titah baginda, risiko terhadap keselamatan siber itu adalah sangat tinggi kerana ianya dinamik dan sentiasa boleh dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Maka dalam perkara itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum akan usaha-usaha Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan pertahanan siber sebagai langkah memperkukuhkan lagi benteng pertahanan.

Mengambil kira kepelbagaian ancaman keselamatan yang semakin kompleks itu, Kebawah DYMM seterusnya bertitah, ABDB patut memberikan perhatian lebih khusus terhadap tahap kesiapsiagaan melalui kaedah-kaedah pintar, selaras dengan keadaan semasa.

Sifat proaktif dan bijak jelas baginda, mestilah ada dalam membuat pengurusan, pemeliharaan aset-aset pertahanan dan pembinaan kapasiti anggota-anggota tentera.

Baginda seterusnya melahirkan harapan agar kesiapsiagaan dalam perkara ini hendaklah sentiasa di tahap yang tinggi, agar peranan ABDB dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Maka untuk itu juga titah baginda, Kementerian Pertahanan adalah perlu untuk melaksanakan Prioritisation Exercise and Equipment Care dengan lebih komprehensif, supaya peruntukan kewangan yang sedia ada dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya.

Terdahulu sebelum itu, dalam usianya 56 tahun, ABDB titah baginda, telah memainkan peranannya dengan berkesan dalam memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

“Tanggungjawab ini sangatlah berat lagi mencabar untuk dilaksanakan, khasnya dalam suasana persekitaran dunia tanpa sempadan.

Ledakan tekonologi juga turut membuahkan ancaman-ancaman yang perlu dihadapi. Ancaman paling jelas ini ialah penularan pengaruh pihak tertentu di merata dunia yang menggunakan pelbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat supaya bersimpati dan menyokong objektif mereka. Di sini, anggota tentera juga adalah tidak terkecuali dari risiko pemesongan ideologi,” titah baginda.

Oleh itu, baginda menyeru kepada seluruh warga ABDB supaya terus mengukuhkan benteng dalaman mereka, agar selamanya menjadi perwira sejati, tidak terpengaruh oleh anasir-anasir yang tidak diingini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Canselor Universiti Teknologi Brunei (UTB) berkenan berangkat merasmikan Pesta Konvo Keempat 2017 UTB.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Kompleks Perpustakaan, Fasa 3, UTB dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi Majlis UTB dan Naib Canselor UTB, Profesor Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman.

Turut hadir, Ahli-Ahli Majlis UTB, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi, Duta-Duta, pegawai-pegawai kanan kerajaan, staf dan pelajar UTB.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Ketua Hakim Syar'ie, Yang Amat Arif / Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar.

Pada majlis tersebut, DYTM berkenan mengurniakan sabda Perasmian Pesta Konvo Keempat 2017 UTB yang disusuli dengan laungan takbir dan tayangan multimedia.

DYTM kemudiannya berkenan menyaksikan pameran Innovate (Innov8) yang mengandungi lapan komponen iaitu Innov8 Network, Innov8 Research, Innov8 Campus, Innov8 FEng, Innov8 SCI, Innov8 UTB SB, Innov8 Enterprise dan Innov8 Leader.

Tema bagi Pesta Konvo UTB tahun ini ialah 'Innov8' di mana ia dipilih untuk menggambarkan penerapan elemen-elemen inovasi di UTB.

Selepas menyaksikan pameran, DYTM berkenan bergambar ramai bersama beberapa orang wakil pelajar UTB dan juga menerima pesambah daripada Majlis Perwakilan Pelajar UTB.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM berkenan menerima junjung ziarah dan beramah mesra bersama pelajar-pelajar UTB.

Pesta Konvo diadakan setiap tahun bagi meraikan para pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka dan bakal menerima ijazah dan diploma masing-masing di Majlis Konvokesyen UTB nanti.

Beberapa acara telah disusun bersempena dengan Pesta Konvo UTB 2017 iaitu Majlis Khatam Al-Quran, Innov8 UTB SB Homegrown Entrepreneurs, UTB Sports Fiesta, Innov8 Run & Cycle, Innov8 Pop-up vendor, Innov8  Career Fair, Innov8 Charity Festival dan Innov8 Photomarathon.

Sementara Majlis Konvokesyen UTB 2017 akan berlangsung pada hari Sabtu, 30 September 2017 di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Halimah Yacob, berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Singapura yang baharu.

Dalam titah perutusan kepada Puan Yang Terutama itu, baginda menzahirkan bahawa Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura mempunyai hubungan yang unik dan istimewa dan berharap akan dapat bekerja rapat dengan Puan Yang Terutama bagi meneruskan hubungan dua hala yang mesra lagi akrab yang telah sekian lama dinikmati oleh kedua-dua buah negara.

Baginda mengakhiri perutusan ini dengan ucapan semoga Puan Yang Terutama akan beroleh kejayaan dalam menyandang jawatan yang penting itu dan berharap akan berpeluang untuk mengadakan perjumpaan dengan Puan Yang Terutama dalam tempoh yang terdekat ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Rasmi sempena Keberangkatan Negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China. Majlis berlangsung di Eastern Plaza, Great Hall of the People, Beijing.

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Eastern Plaza dialu-alukan oleh Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian disembahkenalkan kepada para Pembesar Negara dari China, kemudiannya diikuti dengan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Rakyat China untuk diperkenalkan kepada ahli-ahli delegasi Negara Brunei Darussalam.

Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung menaiki dais bagi menerima Tabik Hormat, diiringi dengan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan China serta dua puluh satu (21) das tembakan meriam.

Seterusnya Kebawah DYMM berkenan memeriksa Barisan Kehormatan yang terdiri daripada anggota tentera People’s Liberation Army.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengadakan Perjumpaan Dua Hala dengan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kongress Rakyat Kebangsaan (NPC), Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Zhang Dejiang, yang berlangsung di Reception Hall, Great Hall of the People, Beijing.

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh TYT Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kongress Rakyat Kebangsaan Republik Rakyat China.

Semasa perjumpaan tersebut, Kebawah DYMM dan TYT berbincang mengenai pertukaran-pertukaran di peringkat rakyat dan mengalu-alukan lebih banyak penglibatan anggota parlimen.

Kedua-dua pihak juga membincangkan pelbagai cara untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dua hala dan menekankan kepentingan dalam meningkatkan kesalinghubungan di antara Negara Brunei Darussalam dan China.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  berkenan berangkat ke Tugu Peringatan Monument to the People's Heroes bagi Upacara Meletakkan Kalungan Bunga.

Berangkat mengiringi Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah DYMM disembahkenalkan kepada Penolong Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Kong Xuanyou dan Timbalan Pengerusi Beijing Municipal Committee of the 12th Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), Tuan Yang Terutama Yan Zhongqiu.

Selepas itu, Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dimainkan, diikuti dengan Lagu Kebangsaan China. Baginda kemudian dijunjung bagi meletakkan Kalungan Bunga di tugu peringatan tersebut.

Tugu Peringatan Monument to the People's Heroes, yang terletak di tengah Dataran Tiananmen ini telah dibina sebagai tugu peringatan kebangsaan bagi memperingati wira-wira yang telah terkorban dalam mempertahankan negara pada abad-abad ke-19 dan ke-20.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan,berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nurul Qomar, yang akan menamatkan perkhidmatan.

Puan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 25 Februari 2014.

Majlis tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selamat berangkat tiba di Beijing, Republik Rakyat China bagi Keberangkatan Negara.

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital dijunjung oleh Penolong Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Chen Xiaodong.

Turut sama menjunjung keberangkatan tiba Kebawah DYMM ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China, Puan Yang Terutama Datin Paduka Magdalene Teo Chee Siong.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah DYMM disembahkan dengan sejambak bunga.

Kebawah DYMM seterusnya berangkat melintasi Kawalan Statik yang dianggotai oleh tentera People’s Liberation Army dan kemudiannya dijunjung menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel terkemuka di Beijing, tempat persemayaman baginda di sepanjang Keberangkatan Negara.

Hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam dan China mula terjalin sejak 30 September 1991.

Kedua-dua buah negara telah menikmati kerjasama yang semakin meluas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pertahanan, ICT, budaya, perkhidmatan udara, pelancongan, kesihatan dan pendidikan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  berkenan berangkat ke Beijing, Republik Rakyat China bagi Keberangkatan Negara.

Berangkat mengiringi Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Sebelum berangkat meninggalkan hotel persemayaman Baginda di Nanning, Doa Selamat dibacakan oleh, Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sebelum berangkat menaiki Pesawat Diraja, Kebawah DYMM disembahkan dengan persembahan kebudayaan daripada para penuntut tempatan.

Berada di Lapangan Terbang Antarabangsa Nanning Wuxu bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Vice Chairman of Guangxi Zhuang Autonomous Region People's Political Consultative Conference, Puan Yang Terutama Mo Changying; dan Naib Datuk Bandar Beihai, Tuan Yang Terutama Huang Jiang.

Turut hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Timbalan Menteri Kewangan (Pelaburan),Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan selaku wakil peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi selamat berangkat tiba di Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia untuk menghadiri Istiadat Ziarah Penghormatan Terakhir bagi Al-Marhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Al-Mu’tassimu Billahi Muhibbuddin Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Kedah Darul Aman yang diadakan di Istana Anak Bukit, Alor Setar, Negeri Kedah Darul Aman.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas dijunjung oleh Yang Dipertua Majlis Perbandaran Langkawi, Abdul Bari bin Abdullah; dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Alaihuddin bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Utama Haji Awang Mohd. Taha; serta pegawai-pegawai daripada Kementerian Luar Negeri, Malaysia; dan daripada Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Kuala Lumpur, Malaysia.

DYTM seterusnya berkenan berangkat menaiki kenderaan khas menuju ke Hotel dan Pusat Persidangan Tabung Haji, tempat persemayaman DYTM di Alor Setar, Negeri Kedah Darul Aman.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Timbalan Sultan kemudiannya berkenan berangkat ke Istiadat Ziarah Penghormatan Terakhir bagi Al-Marhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Al-Mu’tassimu Billahi Muhibbuddin Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Kedah Darul Aman yang diadakan di Istana Anak Bukit, Alor Setar, Negeri Kedah Darul Aman.

Keberangkatan tiba DYTM di Istana Anak Bukit, dijunjung oleh Yang Mulia Dato Lela Putra Dato’ Tunku Jaafar Laksamana bin Tunku Nong Jiwa, ahli Kerabat Diraja Negeri Kedah Darul Aman.

DYTM kemudiannya dijunjung berangkat untuk memberikan penghormatan terakhir ke atas jenazah Al-Marhum Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Kedah Darul Aman.

Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Kedah Darul Aman telah mangkat pada 2.30 petang, hari Isnin, 11 September 2017 di Istana Anak Bukit, Alor Setar, Kedah Darul Aman.

Al-Marhum Sultan Kedah Darul Aman yang memerintah Kedah selama 59 tahun, berusia 89 tahun, turut melakar sejarah Malaysia dengan menjadi Yang Di-Pertuan Agong sebanyak dua kali, iaitu pada 21 September 1970 hingga 12 September 1975; dan 13 Disember 2011 hingga 12 Disember 2016.

Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Badlishah diputerakan pada 28 November 1927. Pada 14 Julai 1958, baginda menaiki takhta Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman setelah kemangkatan ayahanda baginda, Sultan Badlishah ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Baginda telah dipuspakan sebagai Sultan Kedah Darul Aman pada 20 Februari 1959.

Baginda mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Titi Gajah dan kemudian melanjutkan pelajaran baginda ke Kolej Sultan Abdul Hamid di Alor Setar.

Pada tahun 1952, semasa baginda selaku Raja Muda Kedah, Sultan Abdul Halim melanjutkan pelajaran ke Kolej Wadham, Oxford, London, dalam bidang Sains Sosial dan Pentadbiran Awam.

Al-Marhum Sultan Abdul Halim telah meninggalkan Duli Yang Maha Mulia Sultanah Hajah Haminah Hamidun dan dua orang puteri, Yang Teramat Mulia Dato’ Seri Diraja Tunku Soraya dan Yang Teramat Mulia Tunku Temenggong Kedah, Brigadier Jeneral Tan Sri Dato' Seri Diraja Tunku Puteri Intan Safinaz.

Mengiringi keberangkatan DYTM ke Istiadat Ziarah Penghormatan Terakhir berkenaan ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhomat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman.

Dari Istana Anak Bukit, Alor Setar, Kedah Darul Aman, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Timbalan Sultan berserta rombongan terus berangkat ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas.

Hadir sama di lapangan terbang tersebut untuk menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Dipertua Majlis Perbandaran Langkawi, Abdul Bari bin Abdullah; dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Alaihuddin bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Utama Haji Awang Mohd. Taha; serta pegawai-pegawai daripada Kementerian Luar Negeri, Malaysia; dan daripada Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Kuala Lumpur, Malaysia.

Doa Selamat telah dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nanning bagi menghadiri Ekspo China-ASEAN (CAEXPO) dan Sidang Kemuncak Perdagangan dan Pelaburan ASEAN-China (CABIS) Ke-14 yang akan berlangsung pada 12 September 2017.

Berangkat mengiringi Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen. Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di Lapangan Terbang Antarabangsa Nanning Wuxu dijunjung oleh Naib Gabenor Pertama Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang, Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Lan Tianli dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yang Jian.

Turut sama menjunjung keberangkatan tiba Kebawah DYMM ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng; Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (Bersara) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah DYMM disembahkan dengan sejambak bunga, diikuti dengan persembahan nyanyian dan tarian budaya daripada para penuntut tempatan.

Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel terkemuka di Nanning, tempat persemayaman di sepanjang keberangkatan. Negara Brunei Darussalam adalah Negara Kehormat bagi Ekspo CAEXPO Ke-14, dan akan mengambil bahagian dalam dua buah pavilion, iaitu Pavilion Komoditi dan Pavilion City of Charm.

Negara Brunei Darussalam juga akan menjadi hos bersama bagi satu Dialog Roundtable di Sidang Kemuncak Perdagangan dan Pelaburan ASEAN-China (CABIS) Ke-14 pada 12 September 2017.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  ​Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Nanning, Republik Rakyat China bagi menghadiri Ekspo China-ASEAN (CAEXPO) dan Sidang Kemuncak Perdagangan dan Pelaburan ASEAN-China (CABIS) Ke-14 yang akan berlangsung pada 12 September 2017.

Berangkat mengiringi Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain.

Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis baginda ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria; Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara; Menteri-Menteri Kabinet; Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-Timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan wakil Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkenan berangkat bagi meninjau persiapan Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta, khususnya Majlis Perasmian Taman Eko Koridor dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran Rakyat dan Penduduk dari keempat daerah.

Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, selaku Penaung Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas, dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah.

Sejurus keberangkatan, DYTM dijunjung berangkat ke Bilik Mesyuarat, bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi mendengarkan sembah taklimat yang dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid Mohamed Bolkiah, Ahmad Syafiq bin Haji Osman.

Diikuti kemudiannya dengan sembah taklimat daripada Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Sektoral Keraian Daerah-Daerah dan Mukim; dan Yang Berhormat Menteri Pembangunan, Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah selaku Pengerusi bersama Jawatankuasa Sektoral Perasmian dan Peringatan dan Kenang-Kenangan.

Selesai mendengarkan sembah taklimat, DYTM seterusnya dijunjung berangkat ke Taman Eko Koridor, Sungai Kedayan bagi meninjau tapak Perasmian Taman Eko Koridor dan juga kawasan kem-kem bagi Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran Rakyat dan Penduduk di empat-empat daerah.

Sejurus keberangkatan tiba di tapak Perasmian Taman Eko Koridor, Sungai Kedayan, DYTM menerima sembah penerangan daripada Pemangku Penolong Pengarah Saliran dan Pembentungan, Jabatan Kerja Raya, Awang Haji Mohd. Salleh bin Haji Abd. Karim mengenai atur cara yang akan dilaksanakan pada perasmian tersebut.

Tapak Eko Koridor mempunyai keluasan sembilan (9) hektar dan merupakan salah sebuah Projek Pelan Induk Pembangunan Bandar Seri Begawan Tahun 2011 di bawah Projek Pemangkin Regenerasi Eko Koridor Tebing Sungai.

Antara objektif utama Eko Koridor ini adalah untuk mengurangkan impak banjir terutama di kawasan tadahan Sungai Kedayan, meningkatkan kesalinghubungan dan mempromosikan kebudayaan serta gaya hidup sihat untuk orang awam dan untuk menyediakan platform bagi pembangunan ekonomi di masa hadapan.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya dijunjung berangkat ke kawasan kem-kem di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berkenan bercemar duli beramah mesra bersama rakyat dan penduduk dari keempat-empat daerah.

Lawatan Kerja tersebut memperlihatkan keprihatinan DYTM dalam memastikan segala acara dan majlis Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta yang dirancang akan berjalan dengan lancar dan akan menjadi ristaan sepanjang zaman.

Turut hadir Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong; Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi; Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar; dan Pesuruhjaya Polis, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Sebanyak 119 buah syarikat Brunei akan mengambil bahagian dalam Ekspo China - ASEAN Ke-14 yang akan berlangsung di Nanning, China.

Ekspo yang akan diadakan di Pusat Persidangan dan Pameran Antarabangsa Nanning (NICEC) bermula dari 12 hingga 15 September 2017. Objektif utama penyertaan syarikat-syarikat dalam ekspo tersebut adalah bagi membolehkan pengusaha tempatan menjadikannya sebagai tanda aras produk dan perkhidmatan masing-masing dengan rakan-rakan ASEAN dan China, serta membuka peluang bagi rangkaian penyaluran dan pembekalan.

Bagi menyambut para delegasi negara, satu  Majlis Makan Malam diadakan, yang   dihoskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng. Juga hadir, Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di JPM, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Timbalan Menteri Kewangan, Yang Mulia Dato Seri Paduka  Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah; Setiausaha-Setiausaha Tetap dan pegawai-pegawai kerajaan.

Tujuh kategori industri yang ikut serta pada tahun ini, iaitu Kategori Pendidikan diwakili tujuh institusi, 48 syarikat mewakili Kategori Syarikat makanan dan minuman, 15 syarikat mewakili Kategori Fesyen & Kraf Tangan. Sementara bagi Kategori Penjagaan Kesihatan & Kosmetik diwakili 11 buah syarikat, dua buah syarikat wakil Kategori Pengeluar Produk Isi Rumah, lapan syarikat mewakili Kategori Perkilangan, dan 28 buah syarikat mewakili Kategori Penyediaan Perkhidmatan.

Beberapa acara juga akan berlangsung, iaitu pelancaran pembukaan kedua-dua komoditi yang terletak di pavilion komoditi dan Bandaraya Pavilion yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Selain itu, Mesyuarat Pemadanan Perniagaan dalam Kerjasama Pelancongan juga akan diadakan yang akan diwakili oleh Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin.

CAEXPO tahun ini juga akan disertai oleh wakil-wakil dari bahagian Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Darussalam Enterprise (DARe), Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan wakil-wakil dari JPM.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
1 - 30Next