Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

HM.jpg

Keamanan adalah penting, kerana tanpa keamanan, pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan. Oleh itu, rukun keamanan, mustahaklah dipelihara dan diamalkan iaitu memegang kuat ajaran ugama, mematuhi undang-undang serta hidup dalam keadaan harmoni dan bersatu padu. Inilah rahsia keamanan itu.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah namun perlu diingat anasir-anasir anti keamanan dan ketenteraman tidak pernah lupa untuk mengeruhkan keadaan.

"Mereka tidak pernah sealiran tujuan dengan kita. Kerana itu kita perlu berhati-hati terhadap mereka itu. Ini adalah tanggungjawab besar semua pihak, terutama, siapa yang secara khusus ada berkaitan dengan keselamatan," titah baginda.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian Sempena Menyambut Awal Tahun Baharu Masihi 2017 di Istana Nurul Iman.

Baginda menekankan, usaha-usaha juga perlu diambil untuk menghadapi ancaman yang datangnya daripada dunia siber dan media sosial, termasuk juga untuk memperkukuh lagi perkongsian strategik dengan institusi-institusi keselamatan siber antarabangsa.

Dari sudut ekonomi titah baginda, dunia kita masih saja mengalami keadaan ekonomi yang tidak menentu. Namun kita bersyukur dengan langkah-langkah pembaharuan yang diambil serta pendekatan 'whole-of-nation', maka dapatlah kita menyaksikan peningkatan kedudukan negara dalam 'ease of doing business', sebagaimana laporan oleh Bank Dunia.

"Pencapaian ini terhasil daripada komitmen dan kerjasama erat di antara agensi-agensi kerajaan dan lain-lain pihak yang berkepentingan. Namun kita tidak wajar untuk cepat berpuas hati, tetapi sebaliknya perlu lebih aktif dan lebih tinggi semangat pada meningkatkan lagi pencapaian tersebut," titah baginda.

Seperti yang berlaku di mana-mana jelas baginda, kita juga adalah mempelawa pelabur-pelabur langsung asing untuk melabur di negara ini.

"Pada setakat ini alhamdulillah, beberapa Pelaburan Langsung Asing (FDI) telah pun mula bertapak di negara ini, manakala pelbagai program dan inisiatif juga ada dirancang dan dilaksanakan bagi membantu golongan peniaga dan pengusaha tempatan, terutama Pengusaha Kecil dan Sederhana atau MSME. Ini adalah satu harapan, bahawa ekonomi negara sedang dipacu, untuk menjadikannya berdaya tahan," titah baginda.

Bertitah mengenai Perkhidmatan Awam di negara ini, baginda ingin melihat ianya terus meningkat dan produktif.

"Beta percaya masih banyak lagi yang boleh diperbaiki, terutama mengenai penerapan nilai-nilai utama dalam Perkhidmatan Awam. Beta mahu supaya jentera kerajaan kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita meraih berkat dalam perkhidmatan," titah baginda.

Mengenai bidang pendidikan titah baginda, usaha adalah sedang dibuat untuk memperluaskan saliran pendidikan, di samping mempertingkatkan kualiti bagi mencapai Wawasan Brunei 2035.

Keutamaan ialah memperkasa kualiti guru, tegas baginda, untuk menjadikan mereka itu individu-individu pendidik yang berprestasi tinggi.

Di arena antarabangsa menurut baginda, kita akan sentiasa memainkan peranan positif ke arah kesejahteraan dan keamanan serantau mahupun global.

Secara jujur titah baginda, kita mengharapkan supaya ASEAN akan terus kekal menjadi pertubuhan serantau yang sentiasa dihormati kerana prinsip-prinsipnya yang jelas untuk kebajikan.

Titah baginda, pada tahun 2017 ini, kita akan merayakan ulang tahun ASEAN ke-50, adalah diharapkan supaya kerjasama yang baik akan terus berlangsung di antara negara-negara ahli ASEAN, demi untuk kepentingan Wawasan Komuniti ASEAN 2025.

Terdahulu baginda bertitah, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala, kerana dengan izin-Nya jua, kita kini sedang melangkah ke ambang Tahun Baharu Masihi 2017.

Titah baginda, kita akan meninggalkan Tahun 2016 dengan seribu kenangan, di antaranya ialah kenangan manis dapat menikmati keamanan dan kemakmuran di negara yang bertuah ini.

Maka untuk itu titah baginda, marilah kita sama-sama merafa'kan syukur serta doa, semoga keadaan yang seperti ini akan dapat pula dinikmati dalam tahun 2017.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah bahawa Negara Brunei Darussalam akan terus bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berdaya saing.


Perkara ini penting titah baginda, memandangkan kepada cabaran yang amat hebat yang berbangkit dari keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu,  dan melihat daripada  prestasi ekonomi  negara kita sendiri ketika ini, di mana beberapa tahun kebelakangan, kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) adalah agak perlahan, yang memerlukan negara menggandakan usaha untuk meningkatkan keluaran dalam negara, terutama yang di luar sektor minyak dan gas.


Di antara  bidang-bidang yang di luar sektor minyak dan gas itu titah baginda, ialah seperti sektor pertanian atau perikanan, sektor pembuatan, sektor perkhidmatan, termasuk perkhidmatan kewangan, pengangkutan, logistik, telekomunikasi, perdagangan, pelancongan dan lain-lain.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia  bertitah demikian Sempena Menyambut Awal Tahun Baharu Masihi 2016 yang berlangsung di Istana Nurul Iman di sini.


Baginda menekankan bahawa  peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut boleh dicapai dengan memberi keutamaan kepada peningkatan produktiviti, melalui penyelidikan dan penggunaan teknologi terkini.


Di samping itu, pasaran dalam negara kecil, tegas baginda, bukanlah alasan untuk menghalangi pertumbuhan keluaran, malah setiap syarikat, sama ada ia milik persendirian atau milik kerajaan, adalah mampu untuk mensasarkan penjualan produk dan perkhidmatan mereka ke luar negara sebagai eksport.


Baginda bertitah memberikan keyakinan bahawa negara kita  mampu untuk membantu mengurangkan unit kos pengeluaran, di samping juga boleh menembusi pasaran antarabangsa dengan menawarkan produk dan perkhidmatan yang  ada.


“Dengan berlakunya ini, bererti, keluaran dan eksport kita adalah tumbuh, yang dengan sendirinya, akan meletakkan ekonomi kita juga berada di tahap berkembang dan tumbuh,” titah baginda.


Sehubungan itu,  Kebawah DYMM telah memperkenankan beberapa reformasi penting, termasuk reformasi ekonomi (economic reforms), yang diharapkan dapat mempelbagaikan ekonomi negara.


Selain itu, baginda juga telah memperkenankan Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 yang telah digubal oleh Majlis Tertinggi Wawasan Brunei 2035, untuk merealisasikan ketiga-tiga matlamat Wawasan Brunei tersebut.


Secara khusus,  baginda juga telah memperkenankan Jawatankuasa Pelaburan Langsung Asing (FDI) dan Industri Hiliran (Downstream Industry) yang bertanggungjawab untuk melaksana reformasi bagi menjadikan negara ini lebih kompetitif dalam menarik para pelabur asing ke negara ini.


Sementara untuk keperluan perusahaan tempatan yang berskala kecil dan sederhana pula, Kebawah DYMM telah memperkenankan penubuhan Pusat Perusahaan Kecil dan Sederhana, yang akan mengambil alih pelbagai peranan, yang dulunya dilaksanakan oleh beberapa agensi kerajaan.


Bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih mantap, langkah bagi memperluas peluang-peluang ekonomi juga terus dipergiat dan diusahakan, termasuk di peringkat antarabangsa, titah baginda.


Selain itu, fokus  juga  diutamakan untuk perkembangan dalam negara, seperti Projek Pembinaan Jambatan Temburong, satu projek terpenting setakat ini, yang dilihat sebagai langkah pemodenan Brunei secara besar-besaran.


Titah baginda, dengan kepanjangan kira-kira 30 kilometer merentasi perairan Brunei, dari Daerah Brunei dan Muara ke Daerah Temburong, jambatan ini apabila siap kelak, akan memberikan banyak kemudahan dan sekali gus berpotensi untuk pelancongan.


“Satu lagi projek infrastruktur ialah Projek Talian Penghantaran Elektrik Voltan Tinggi di antara Lumut - Kuala Belait dan Projek Penambahan Kapasiti Janakuasa Elektrik Lumut yang dijangkakan siap pada pertengahan tahun 2016. Projek ini menelan belanja sebanyak 300 juta ringgit. Apabila ia siap kelak, dijangkakan bagi jangka masa panjang akan menjamin bekalan elektrik kita mencukupi, di samping mampu untuk menjimatkan penggunaan sumber gas asli negara,” titah baginda.


Baginda  bertitah memberikan keyakinan bahawa Insya-Allah, akan banyak lagi projek yang menyusul untuk masa depan negara, tetapi apa yang penting, tegas  baginda, semua pihak perlu menguatkan azam dan usaha untuk terus tabah dan lebih progresif dalam menghadapi cabaran-cabaran zaman dan keadaan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, dalam bidang ekonomi, Jabatan Perdana Menteri sedang menyediakan Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang perlu dicapai oleh semua sektor ekonomi berdasarkan trajektori yang realistik bagi mencapai tonggak ekonomi dalam Wawasan 2035.


Matlamatnya, titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dengan dua fokus utama.


"Fokus pertama masih saja tertumpu kepada usaha mempelbagaikan ekonomi daripada banyak bergantung kepada Sektor Minyak dan Gas. Fokus kedua pula ialah untuk meningkatkan produktiviti," demikian titah baginda Sempena Menyambut Tahun Baru Masihi 2015, di Kensington Palace Garden, London, United Kingdom, di sini.


Menyentuh mengenai isu produktiviti ini, negara masih saja mempunyai ruang yang sangat besar untuk memperbaikinya, sama ada di peringkat sektor swasta mahupun di sektor awam.


Selain berkait rapat dengan penjanaan kapasiti atau 'capacity building' dan penggunaan teknologi, titah baginda, ia juga banyak bergantung kepada aspek tabiat dan disiplin semua peringkat dalam usaha menyumbang kepada peningkatan produktiviti organisasi masing-masing.


Mengenai usaha mempelbagaikan ekonomi pula, sebagai usaha berterusan untuk memperkasa Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS), kerajaan, melalui Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, titah baginda, sedang giat merancang satu badan khas bagi membantu usahawan-usahawan tempatan.


Badan ini, titah baginda, akan berperanan membina kapasiti PMKS supaya usahawan-usahawan tempatan boleh berkembang dan bersaing dalam pasaran, di dalam mahupun luar negara.


"Beta berharap, kita akan sama-sama menikmati dan meraih peluang-peluang yang ada apabila kita merealisasikan Komuniti ASEAN pada penghujung tahun 2015 nanti," titah baginda lagi.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyeru semua pihak sama ada di sektor awam dan swasta perlu meningkatkan lagi tahap produktiviti masing-masing dalam usaha untuk menjana pertumbuhan ekonomi Negara Brunei Darussalam selaras dengan tema Rancangan Kemajuan Negara Ke-10, ‘Pengetahuan dan Inovasi, Meningkatkan Produktiviti, Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi’.

Sehubungan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap supaya isu produktiviti di sektor awam mahupun sektor swasta diberikan perhatian sewajarnya..

“Dasar dan strategi perlulah digubal segera untuk mencapai matlamat-matlamat yang dihasratkan,” titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Menyambut Tahun Baru Masihi 2014.

Di sepanjang tahun 2013, titah baginda, negara juga telah melaksanakan pelbagai usaha bagi meningkatkan lagi kegiatan- kegiatan sosioekonomi, menarik pelaburan asing, melaksanakan projek-projek usahasama dalam beberapa sektor, termasuk sektor huluan dan hiliran minyak dan gas, perubatan dan perkhidmatan.

Baginda bertitah, di bawah pembaikan infrastruktur, projek-projek untuk keperluan air juga akan diteruskan termasuk meningkatkan kapasiti penyimpanan air dan penjagaan loji rawatan air serta projek-projek memperdalam sungai dan membina terusan bagi mengatasi banjir.

Dalam pada itu, titah baginda, peningkatan keselamatan jalan raya juga rancak berjalan di bawah beberapa projek, antaranya pembesaran dan penaik taraf permukaan jalan, penggunaan sistem demerit serta kempen-kempen keselamatan jalan raya secara berterusan.

Bagi jangka panjang, titah baginda, kerajaan juga dalam proses menyediakan pelan induk pengangkutan yang memfokus antara lain kepada rangkaian perkhidmatan pengangkutan bersepadu yang efisien, selamat dan bersih dengan memberikan pilihan pergerakan yang luas dan lancar kepada semua.

“Ini termasuklah pembinaan jalan dan jambatan-jambatan untuk menghubungkan Daerah Brunei-Muara dengan Daerah Temburong dan pembinaan jambatan penghubung menyeberangi Sungai Brunei dari Kampong Sungai Kebun ke Jalan Residency, Daerah Brunei-Muara,” titah baginda.

Di samping itu, kerajaan juga giat untuk mempertingkatkan Sistem Pengangkutan Awam di Negara Brunei Darussalam bagi memenuhi keperluan orang ramai.

Menyentuh mengenai bilangan rumah-rumah perpindahan yang disiapkan pada tahun 2013, baginda bertitah, ia adalah sangat menggalakkan serta telah dapat menurunkan tempoh menunggu permohonan dan pemberian rumah sehingga mencapai kira-kira 48 peratus dari bilangan permohonan.

Baginda bertitah, lebih 6,000 buah rumah lagi dijangka siap menjelang tahun 2014 yang membawa jumlah perumahan yang siap melebihi 26,000 buah.

Kerajaan, titah baginda juga sudah mula menyediakan rumah-rumah bertingkat tinggi yang sesuai untuk negara dalam usaha untuk lebih mempesatkan lagi penyediaan perumahan yang mencukupi.

Sementara itu di dalam bidang kesihatan pula, kerajaan akan mempesatkan lagi penyediaan infrastruktur fizikal dan perkhidmatan serta langkah-langkah untuk mengukuhkan sumber tenaga manusia yang berkepakaran.

Kerajaan juga tidak lalai dari memelihara persekitaran atau ‘environment’, kerana hanya dengan persekitaran yang sihat sahaja pembangunan akan dapat berjalan terus, yang mana ke arah itu, ujar baginda, satu perundangan mengenai alam sekitar sedang diusahakan yang antara lain bertujuan untuk memelihara persekitaran dan mengelakkan pencemaran.

Di dalam tahun baru ini, titah baginda, Negara Brunei Darussalam akan mula melaksanakan fasa awal Perintah Kanun Jenayah Syariah.

“Pada kesempatan ini, beta ingin menekankan supaya semua lapisan masyarakat akan dapat membulatkan azam dan komitmen bagi sama-sama mendukung perlaksanaannya,” tegas baginda.

Di arena serantau dan antarabangsa pula, baginda melahirkan rasa sangat gembira kerana masyarakat di Negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan turut mengambil perhatian terhadap pihak-pihak luar yang ditimpa musibah dan memerlukan bantuan.

Baginda melahirkan rasa bangga dengan inisiatif dan sambutan orang ramai dalam menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa-mangsa Taufan Haiyan di Republik Filipina baru-baru ini.

Mengakhiri titah, baginda turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peringkat dalam Perkhidmatan Awam serta pasukan-pasukan keselamatan termasuk mereka yang bertugas di perantauan dan mereka yang berkhidmat di sektor swasta, di atas usaha-usaha ikhlas mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kesejahteraan negara.

Baginda beserta keluarga juga tidak lupa merakamkan ucapan Selamat Tahun Baru Masihi 2014 kepada seluruh rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam.

“Beta berdoa semoga Allah Subhanahu Wata’ala terus melimpahkan rahmat serta perlindungan-Nya kepada kita dan negara,” titah baginda.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menerima mengadap ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan pada majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman, di sini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Fikret Oguz Ates.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 9 Disember 2013.​

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto​
His Majesty News
  

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli 920 Kapten Pengiran Muda 'Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dinaikkan pangkat Pemangku Kapten yang telah berkuatkuasa sejak 9 Mei 2016 lalu.

Sehubungan itu, pengurniaan lencana pangkat baru Pemangku Kapten tersebut disempurnakan oleh ayahanda Yang Teramat Mulia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garison di sini.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di sini dijunjung oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Yang Mulia Laksamana Pertama (B) Dato Seri Pahlawan Abdul Aziz bin Haji Mohd. Tamit dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Mohd. Tawih bin Abdullah.
Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Leftenan Komander Awang Haji Ainol Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei.

Terdahulu, Kebawah DYMM berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan memeriksa perbarisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada 111 anggota Batalion Pertama Tentera Darat Diraja Brunei di bawah kawalan Pegawai Pemerintah Perbarisan, Mejar Moza Syaffiarizal bin Haji Mohammad.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan YTM berkenan menandatangani Lembaran Kenangan.

Turut hadir di majlis tersebut ialah Ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif Pertahanan, Pemerintah-pemerintah Angkatan Tentera, Pengarah-pengarah, Komandan-komandan, pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan dan ABDB.

YTM sebelum ini pernah menjalani latihan ketenteraan di Akademi Tentera Diraja Sandhurst (RMAS), Surrey, United Kingdom bagi pengambilan ke-102 selama 44 minggu yang bermula dari 9 Mei 2010.

Sejurus menamatkan latihan berkenaan dan atas menjunjung titah perkenan Kebawah DYMM, YTM dinaikkan pangkat sebagai Leftenan Muda pada 15 April 2011 dan seterusnya dikurniakan pangkat sebagai Leftenan di Mes Pegawai Berakas Garison pada 14 September 2012 lalu.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Al-Sultan Almu'tasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah, Yang Di-Pertuan Agong Malaysia yang ke XIV dan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato Laila Utama Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak serta kerajaan dan rakyat Malaysia, sempena dengan Ulang Tahun Hati Kemerdekaan Malaysia Ke-57.


Di dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Al-Sultan Almu'tasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah, Yang Di-Pertuan Agong Malaysia yang ke XIV, baginda bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala bahawa jalinan persahabatan dan hubungan kerjasama dua hala di antara kedua-dua buah negara mencapai perkembangan yang menggalakkan dari tahun ke setahun, yang mana baginda yakin kesefahaman yang sangat baik dan mesra akan dipertingkatkan lagi di masa-masa akan datang demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat kedua-dua buah negara.


Pada mengakhiri titah perutusan baginda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong Malaysia ke XIV, baginda berserta Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berdoa semoga Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Malaysia yang ke XIV dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah serta keluarga diraja sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala jua dan semoga kerajaan serta rakyat Malaysia akan sentiasa menikmati keamanan dan kemakmuran yang berpanjangan.


Sementara itu dalam perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato Laila Utama Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak, baginda bersyukur dan gembira bahawa sebagai negara jiran yang terdekat, Negara Brunei Darussalam dan Malaysia terus menikmati tali persahabatan dan jalinan silaturahim yang semakin akrab dan mesra dan baginda percaya hubungan yang sekian lama terjalin ini akan terus berkekalan dan dipergiatkan lagi di masa-masa akan datang.


Baginda seterusnya mengalu-alukan pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Dato Laila Utama Dato' Sri Mohd. Najib pada perundingan tahunan kali ke-18 yang akan datang dan yakin bahawa ianya akan menjadi wadah kepada pelbagai rangka kerjasama yang akan mendatangkan manfaat kepada rakyat kedua-dua buah negara.


Pada mengakhiri titah perutusan Kebawah DYMM kepada YAB Dato Laila Utama Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak, baginda berserta Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berdoa semoga YAB Dato Laila Utama Dato' Sri, Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor serta kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala jua.


Sementara itu, dalam sabda perutusan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kepada rakan sejawat Duli Yang Teramat Mulia, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Anifah Haji Aman sempena Hari Kemerdekaan Malaysia Ke-57, menyampaikan rasa amat gembira kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang Di-Pertuan Agong Malaysia dan mengucapkan tahniah kepada kerajaan dan rakyat Malaysia.


DYTM seterusnya melahirkan rasa gembira atas kehadiran Yang Berhormat Dato Seri Paduka Anifah Haji Aman dan isteri, Datin Seri ke negara ini, baru-baru ini sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-68 Tahun.


Seterusnya DYTM bersabda menghargai kerja-kerja yang telah dilakukan bersama Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia selama ini sebagai rakan rapat dan jiran dalam mengukuhkan hubungan dua hala yang telah wujud sekian lama antara kedua-dua negara.


Di samping itu, DYTM juga berharap untuk meneruskan kerjasama semasa Malaysia mempengerusikan ASEAN pada 2015 dan berharap agar semua persiapan berjalan lancar.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Rakyat, penduduk tetap dan warga asing di negara ini tidak melepaskan peluang untuk berkunjung ke Majlis Terbuka Istana Nurul Iman bagi junjung ziarah yang diadakan di Istana Nurul Iman yang dinanti-nantikan setiap tahun dan menjadi tumpuan bukan saja bagi rakyat Brunei Darussalam tetapi kepada warga dari negara jiran Sabah dan Sarawak.


Majlis mengadap atau majlis junjung ziarah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berlangsung disebelah pagi  di Istana Nurul Iman, di sini.


Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.


Sementara itu, di  ruang lain  Istana Nurul Iman berangkat sama ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri  Pengiran Anak Sarah, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah  serta anggota kerabat diraja lain.


Pada sebelah pagi itu,  Istana Nurul Iman telah  menerima kunjungan kira-kira 19,218 tetamu terdiri daripada warga Kementeri Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya serta Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung seluruh negara yang diketuai oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.


Selain itu, anggota-anggota pasukan Polis Diraja Brunei pula diketuai oleh Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Dato Seri Pahlawan Awang Bahrin bin Md. Noor.


Sebelum menunggu giliran menjunjung ziarah, para tetamu terlebih dahulu menikmati beraneka jamuan yang telah disediakan, setelah selesai menjunjung ziarah, para pengunjung telah diberi cenderamata kenangan sempena kunjungan mereka. Majlis terbuka Istana Nurul Iman bermula seawal jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari manakala sesi sebelah petang bermula jam 2.00 petang hingga 4.00 petang.

Kunjungan tersebut, merupakan peluang keemasan untuk orang ramai mengadap dan junjung ziarah   dengan lebih dekat lagi kehadapan majlis  Kebawah DYMM, Kebawah DYMM Baginda Raja Isteri dan kerabat diraja yang lain.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Sejumlah 35,920 pengunjung menjunjung ziarah ke Istana Nurul Iman sempena Hari Raya Aidilfitri Tahun 1435 Hijriah bersamaan 2014  Masihi di hari kedua istana  dibukakan bagi kunjungan orang ramai.


Daripada jumlah 35,920 pengunjung tersebut seramai 16,640 menjunjung ziarah pada sebelah petang manakala 19,280 berkunjung pada sebelah pagi.


Petang tadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerima junjung ziarah daripada pengunjung lelaki, manakala di ruang lain istana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima junjung ziarah pengunjung wanita.


Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji ‘Abdul 'Azim, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel serta kerabat diraja yang lain.


Sementara itu, berangkat sama menerima junjung ziarah pengunjung wanita ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Yang Teramat  Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran  Anak Hajah Zariah, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam dan cucunda-cucunda Kebawah Duli Yang Maha Mulia.


Para pengunjung terdiri daripada segenap lapisan rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam termasuk dari negara jiran, para pelancong dan warganegara asing yang bekerja di negara ini.


Tradisi junjung ziarah yang unik ini juga mendapat sanjungan bukan sahaja daripada masyarakat tempatan malah menerima pujian daripada masyarakat luar negara.


Keriangan jelas terpancar pada setiap wajah pengunjung kerana dapat bersemuka dan bersalaman dengan raja yang pemedulian dan berjiwa rakyat.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Ke-55 Tahun melakar sejarah apabila berlangsung buat julung kalinya di Akademi Pertahanan (AP) yang menjadi mercu tanda ABDB dengan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi ABDB dijunjung oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Yang Mulia Laksamana Pertama (B) Dato Seri Pahlawan Awang Abdul Aziz bin Haji Mohd. Tamit dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Mohd. Tawih bin Abdullah.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Jeneral ABDB dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Sejurus keberangkatan tiba di Padang Kawad AP, ABDB di sini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan berangkat memeriksa Pasukan-pasukan Perbarisan Raksasa serta Jentera / Aset ABDB seramai 1,055 anggota ABDB terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB), Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB), Institut Latihan (IL) ABDB, Rejimen Pasukan Khas (RPK) ABDB dan Pasukan Askar Wanita di bawah perintah Ketua Perbarisan, Leftenan Kolonel Haji Mohammad Shahnonnizam bin Sulaiman.

Selepas Kebawah Duli Yang Maha Mulia memeriksa perbarisan, acara disusuli dengan perbarisan lalu dalam masa perlahan dan cepat oleh pasukan-pasukan perbarisan yang membawa Panji-Panji Kebawah DYMM dan Panji-Panji Pasukan ABDB diikuti perbarisan beratur semula.

Sejurus pengurniaan titah, acara diteruskan dengan laungan 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' tiga kali yang disembahkan ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Bacaan Doa Selamat dibacakan oleh Penolong Ketua Jabatan Agama (JA'MAAT), ABDB, Mejar Ariffin bin Amit @ Hamid.

Baginda kemudiannya sekali lagi disembahkan dengan Tabik Hormat Diraja yang diikuti dengan terbang lalu pesawat-pesawat TUDB.

Acara dimeriahkan dengan enam persembahan arena yang dipersembahkan oleh seramai 495 anggota ABDB dari TUDB, Pasukan Simpanan Gurkha, Platun Gerak Khas, Kompeni D Batalion Pertama, Anggota Lanjutan Ifantri TDDB, Pasukan Kawad Senyap dan Tepat Gabungan ABDB, Pasukan Serunai dan Tambur TDDB, Pancaragam-pancaragam ABDB, Pasukan Kelab Menunggang Kuda ABDB dan Unit K9 Pasukan Simpanan Gurkha.

Kebawah DYMM dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota serta kerabat diraja kemudiannya dijunjung berangkat ke Bilik Khas, Markas Sekolah Pegawai Kadet, Akademi Pertahanan bagi Majlis Santap Ringan sebelum berangkat melawat ke Pameran Statik.

Di kawasan Pameran Statik tersebut, baginda berkenan menyaksikan pelbagai kelengkapan dan keupayaan ketenteraan daripada unit-unit ABDB dan meninjau fasiliti-fasiliti yang dipamerkan oleh Kementerian Pertahanan, TDDB, TUDB, TLDB, IL dan Perkhidmatan Teknikal Diraja Brunei (RBTS).

Pada lawatan Pameran-pameran Statik, baginda dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota juga berkenan menandatangani lembaran kenangan dan bergambar ramai.

Kebawah DYMM dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota serta kerabat diraja kemudian dijunjung berangkat ke 'Fun Fair' dan bazar-bazar jualan di Sekolah Pegawai Kadet.

Kebawah DYMM dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota serta kerabat diraja kemudian dijunjung berangkat ke Auditorium, AP dan berkenan bergambar ramai sebelum Majlis Ramah Mesra bersama Pegawai-Pegawai Tidak Bertauliah Kanan dan Rendah ABDB.

Baginda dan DYTM juga kemudiannya berkenan menerima pesambah berupa 'Brass Armillary Nautical Sphere Globes, World Sundail Compass' dari Pegawai Tidak Bertauliah Kanan dan Helmet Polo dari Pegawai Tidak Bertauliah Rendah.

Sejurus selepas itu, baginda dan DYTM serta kerabat diraja berkenan menerima junjung ziarah dan ramah mesra daripada 412 Pegawai-Pegawai Tidak Bertauliah Kanan dan Rendah ABDB dan seterusnya menandatangani lembaran kenangan.

Kebawah DYMM dan DYTM serta kerabat diraja yang lain kemudian dijunjung berangkat ke Maktab Turus AP ABDB bagi Majlis Beramah Mesra bersama peserta-peserta Kursus Maktab Turus serta keluarga.

Seterusnya, Kebawah DYMM dan DYTM serta kerabat diraja dijunjung ke Ceremonial Hall AP bagi Majlis Ramah Mesra bersama pegawai-pegawai ABDB dan mantan-mantan pegawai ABDB.

Sejurus tiba di Dewan Santap, baginda dijunjung bagi Upacara Memotong Kek HUT ABDB Ke-55.

Reka bentuk kek adalah berbentuk pentagon dan lima penjuru serta lima tingkat melambangkan umur ABDB Ke-55 di mana warna-warna setiap lapisan iaitu kuning, putih, merah dan hitam adalah memperlihatkan warna Bendera Brunei yang mendaulatkan sistem beraja.

Logo-logo ABDB yang terletak di penjuru melambangkan ABDB dengan unit-unit tentera tetap berada bertahan kukuh di sepanjang 55 tahun usianya.

Mohor atau logo 55 tahun yang terletak di atas permukaan reka bentuk kek ini melambangkan jangka usia ABDB dan konsep Air Muleh di sepanjang tepi kek melambangkan ciri-ciri kemelayuan dan ukiran tradisi masyarakat Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya, baginda dan DYTM berkenan menerima pesambah berupa senjata pistol.

Sebelum Majlis Santap Tengah Hari dimulakan, Doa Kesyukuran dibacakan oleh Penolong Ketua JA'MAAT, Mejar Ariffin bin Amit @ Hamid.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan DYTM serta kerabat diraja dijunjung untuk menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai ABDB dan mantan-mantan pegawai ABDB diikuti dengan menandatangani lembaran kenangan serta bergambar kenangan bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif Pertahanan, pemerintah-pemerintah angkatan tentera, mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan, mantan-mantan Pemerintah ABDB, pengarah-pengarah awam dan tentera serta komandan-komandan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
Tirai persembahan Sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Ke-55 Tahun memaparkan operasi menyelamat tawanan daripada rejimen pasukan dibantu oleh Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB, Pasukan Simpanan Gurkha dan Platun Gerak Khas.

Senario serangan bermula dengan hasil maklumat daripada Pegawai Perisik Musuh yang melaporkan tebusan berada dalam tahanan lima orang musuh.

Misi menyelamat melalui Rejimen Pasukan Khas ke lokasi pihak musuh dengan menggunakan helikopter jenis Blackhawk untuk menyelamatkan tebusan.

Semasa dalam serangan, salah seorang yang disyaki sempat melarikan diri daripada serangan tersebut, maka ketua serangan meminta bantuan daripada Platun Gerak Khas iaitu Kumpulan Cut Off dan Unit K9 Pasukan Simpanan Gurkha untuk mengesan musuh yang masih lagi bersembunyi di sekitar kawasan serangan.

Dengan adanya semangat yang kental dan berjuang di bumi bertuah daripada dicemari maka hasil daripada serangan tersebut, tebusan dapat diselamatkan dan musuh telah pun ditumpaskan dengan jayanya.

Segmen kedua mempersembahkan pertunjukan seni mempertahankan diri daripada Kompeni D Batalion Pertama dan Anggota Lanjutan Ifantri Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB).

Pertunjukan Demonstrasi Bela Diri Tempur dan Asas Pengendalian Senjata Perseorangan itu untuk memperlengkapkan dan mempersiapkan anggota-anggota tentera dalam operasi dan Daily Fitness Routine Angkatan Tentera.

Persembahan Asas Pengendalian Senjata Perseorangan daripada Anggota Lanjutan Ifantri TDDB, mereka ini menjalankan latihan menggunakan senjata serta latihan fizikal.

Seterusnya, persembahan melibatkan 55 anggota Pasukan Kawad Senyap dan Tepat (Silent Precision Drills) gabungan ABDB diiringi oleh Pasukan Serunai dan Tambur TDDB.

Pergerakan pembentukan Kawad Senyap dan Tepat yang melambangkan arah hala tentera yang sentiasa mara ke hadapan sesuai dengan tema sambutan pada tahun ini 'Generasi ABDB Berwawasan'.

Persembahan Kawad Senyap dan Tepat yang melibatkan latihan menggunakan senjata jenis Mark Four secara penyelarasan masa dan corak. Persembahan ini juga mempersembahkan pengendalian senjata dengan putaran dan lambungan serta mempamerkan disiplin individu tentera di dalam jiwa dan raga setiap anggota sebagai satu pasukan.

Sementara itu, sambutan juga terus dimeriahkan dengan persembahan Pasukan Kelab Menunggang Kuda ABDB dan Unit K9 Pasukan Simpanan Gurkha.

Kemuncak persembahan melibatkan seluruh anggota yang terlibat diiringi oleh gabungan Pancaragam-pancaragam ABDB dengan membawakan lagu 'Pahlawan Bangsaku'.

Gabungan persembahan itu membuat pergerakan pembentukan logo-logo ABDB termasuk TDDB, TLDB dan TUDB.

Sementara Pasukan Pancaragam ABDB membentuk angka 55 dan kumpulan utap membentuk huruf ABDB menjadikan mercu tanda genapnya usia penubuhan ABDB Ke-55 Tahun.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) hari ini berkenan berangkat ke Sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) ABDB Ke-54 Tahun.


Sambutan HUT ABDB Ke-54 Tahun yang bertema 'Generasi ABDB Berwawasan' menggambarkan generasi anggota-anggota ABDB yang berilmu, berpengalaman, berupaya, mempunyai daya fikiran yang terbuka dan visi yang meluas.


Pada sambutan pagi tadi, Kebawah DYMM berkenan memeriksa Pasukan-pasukan Perbarisan Raksasa, menyaksikan persembahan arena, pameran statik, 'fun fair' dan bazar yang disembahkan oleh unit-unit ABDB.


Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di Padang Kawad, Institut Latihan ABDB, Penanjong Garrison dijunjung oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Mohd. Tawih bin Abdullah.


Berangkat sama ialah paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Jeneral ABDB.


Sejurus berangkat tiba, Kebawah DYMM berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan memeriksa Pasukan-Pasukan Perbarisan Raksasa oleh seramai 1,154 orang anggota ABDB terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB), Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB), Institut Latihan (IL) ABDB, Rejimen Pasukan Khas (RPK) ABDB dan Pasukan Askar Wanita di bawah Pemerintah Ketua Perbarisan, Leftenan Kolonel (L) Pengiran Mohamad bin Pengiran Haji Damit.


Acara disusuli dengan perbarisan lalu dalam rentak perlahan dan cepat oleh pasukan-pasukan perbarisan yang membawa Panji-Panji Kebawah DYMM dan Panji-Panji Pasukan ABDB.


Laungan 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' bergema menyemarakkan sambutan sekali gus gagasan semangat seluruh warga ABDB.


Sebagai tunggak pertahanan selaras dengan penubuhannya selama 54 tahun, ABDB telah melalui beberapa perubahan dan perkembangan dalam melaksanakan peranannya, iaitu dengan kepentingan memiliki prestasi kepimpinan yang berkesan dalam menerajui sebuah pasukan pertahanan mantap dan berkesan sebagai persiapan menghadapi apa jua ancaman.


Doa Selamat dibacakan oleh Penolong Ketua Jabatan Agama ABDB (JA'MAAT), Kapten Ariffin bin Amit @ Hamid bagi memberkati upacara tersebut.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM menerima Tabik Hormat Diraja yang diikuti dengan terbang lalu pesawat-pesawat TUDB.


Setelah itu, Kebawah DYMM dan DYTM dijunjung berangkat bagi majlis santap di Bilik Khas, Markas IL ABDB.


Baginda dan DYTM kemudian berkenan berangkat menyaksikan Persembahan Arena di Padang Kawad, IL ABDB.


Kebawah DYMM dan DYTM juga berangkat ke kawasan Mini Stadium, Kolam Renang, Dewan Gerak Badan dan Padang Bola 'A' dan 'B' untuk menyaksikan Pameran Statik yang terdiri daripada pelbagai kelengkapan dan keupayaan ketenteraan dari unit-unit ABDB dan meninjau fasiliti-fasiliti yang dipamerkan oleh Kementerian Pertahanan dan juga Persatuan Bekas Perajurit.


Kebawah DYMM dan DYTM kemudian berangkat ke Mes Pegawai Waran / Staf Sarjan dan Sarjan Penanjong Garrison bagi Majlis Ramah Mesra bersama Pegawai-Pegawai Tidak Bertauliah (PTB) Kanan ABDB.


Jasa PTB Kanan turut tidak dilupakan. Nikmat keamanan negara dicapai pada hari ini bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dan diperolehi.


Ia merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan tanah air yang sanggup menggadaikan jiwa raga demi melihat keamanan di bumi tercinta ini.


Kebawah DYMM berkenan bergambar ramai bersama PTB Kanan ABDB dan seterusnya menerima pesambah berupa Cop Mohor Diraja yang disembahkan oleh PTB Kanan ABDB.


Sebelum berangkat, Kebawah DYMM berkenan menerima junjung ziarah dari PTB Kanan ABDB dan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan.


Kebawah DYMM dan DYTM juga berkenan berangkat ke Dewan Makan, IL ABDB bagi Majlis Ramah Mesra bersama PTB Rendah ABDB.


Sambutan HUT ABDB kali ini diungkayahkan oleh IL ABDB yang amat bertepatan dengan fungsinya selaku sebuah institusi yang bertanggungjawab melahirkan generasi baru khasnya.


Di majlis itu, Kebawah DYMM berkenan bergambar ramai bersama PTB Rendah ABDB dan kemudian berkenan menerima pesambah berupa 'Boastwain Pipe' yang disembahkan oleh PTB Rendah ABDB.


Sebelum berangkat, Kebawah DYMM dan DYTM berkenan menerima junjung ziarah dari PTB Rendah ABDB dan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan.


Di akhir lawatan, Kebawah DYMM dan DYTM juga berkenan berangkat ke Mes Pegawai Penanjong Garrison bagi Majlis Santap dan Ramah Mesra bersama para pegawai ABDB.


Pada majlis ini juga, baginda berkenan memotong kek Sambutan HUT ABDB Ke-54.


Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah berupa 'Digital Binocular' yang disembahkan oleh para pegawai ABDB.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan DYTM dijunjung untuk menerima junjung ziarah dari pegawai-pegawai ABDB diikuti dengan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan dan bergambar ramai.


Menjangkau usia penubuhannya, banyak perkembangan dan kemajuan yang dicapai termasuklah pertambahan unit-unit besar dalam ABDB seperti Angkatan Tentera Darat, Angkatan Tentera Laut, Angkatan Tentera Udara, Pusat Latihan, Jabatan Agama ABDB dan Akademi Tentera.


ABDB merupakan tunggak pertahanan utama dalam mendukung penuh hasrat negara ke arah membentuk generasi berwawasan demi keutuhan masa depan pertahanan negara.


Tema 'Generasi ABDB Berwawasan' tahun ini merupakan landasan ABDB dalam usaha pembentukan generasi ABDB yang berwawasan dengan menyemaikan nilai-nilai asas seiring dengan perkembangan kemahiran, keupayaan dan pembangunan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) berkenan berangkat menyaksikan Pameran Statik dari Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB), Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) dan Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB) di tiga tempat berasingan.


Juga berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Jeneral ABDB.


ABDB mula ditubuhkan pada 31 Mei 1961 yang sebelumnya dinamakan sebagai 'Askar Melayu Brunei', namun setelah diberi penghormatan dengan diberikan gelaran 'Diraja' pada 31 Mei 1965, maka sejak itu ia dikenali sebagai 'Askar Melayu Diraja Brunei (AMBD)'.


Namun semenjak Hari Kemerdekaan Negara pada 1 Januari 1984, AMBD diubah namanya menjadi ABDB dan hari ini menyaksikan 54 tahun penubuhannya yang berperanan untuk mencegah sebarang ancaman dari luar atau mana-mana kuasa luar yang berhasrat untuk melemahkan secara langsung atau tidak langsung dan integriti wilayah negara.


Tahun ini, Penanjong Garrison menjadi tumpuan bagi Sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) ABDB Ke-54 bertemakan 'Generasi ABDB Berwawasan' yang mana kali ini adalah bagi mendukung penuh hasrat negara 'Wawasan Brunei 2035'.


Kebawah DYMM dan DYTM dijunjung berangkat ke Mini Stadium, Kolam Renang, Dewan Gerak Badan dan Padang Bola 'A' dan 'B' untuk menyaksikan pameran statik yang terdiri daripada pelbagai kelengkapan dan keupayaan ketenteraan daripada unit-unit ABDB dan meninjau beberapa fasiliti yang dipamerkan oleh Kementerian Pertahanan dan juga Persatuan Perajurit.


Seluruh anggota ABDB merupakan generasi penerus yang berwawasan yang lengkap dengan disiplin dalam menghadapi pelbagai cabaran.


Menarik perhatian baginda di pameran TUDB, satu demonstrasi mengenai latihan 'survival' yang menunjukkan juruterbang pesawat menghadapi saat-saat kecemasan ketika berada di dalam hutan. Pameran ini dikendalikan oleh anggota 'Survival Equipment Section'.


Pada pameran TUDB juga antara lain mempamerkan sejarah dan perkembangan TUDB, pameran pesawat terbaru TUDB, iaitu pesawat Blackhawk S70i yang didatangkan pada akhir tahun 2013 selain pameran alat kelengkapan yang ada di Unit Payung Terjun dan Penghantaran Taktikal Udara (UPTPTU), iaitu alat kelengkapan Payung-Payung Terjun dan Payung Terjun Airborne dan alat kelengkapan Pasukan Penyelamat Hutan atau Jungle Rescue Team.


Juga dipamerkan ialah keadaan situasi di Pos Kawalan Pertahanan Udara dan pameran pesawat-pesawat kawalan jauh bagi latihan penembakan pertahanan udara.


Seterusnya, Kebawah DYMM menyaksikan pameran kerjaya pengambilan ABDB, Jabatanarah Keanggotaan di Dewan Gerak Badan. Pameran kerjaya itu bertujuan supaya menarik minat generasi muda untuk berkhidmat di dalam ABDB dan Kementerian Pertahanan.


Menyentuh semasa Upacara Sovereign's Parade Pengambilan Ke-12 Sekolah Pegawai Kadet, Akademi Pertahanan, ABDB, yang mana baginda bertitah menekankan, prospek masa depan negara bergantung kepada tenaga dan kewibawaan generasi muda.


Justeru baginda menegaskan, jika generasi muda memiliki kekuatan fizikal dan rohani, maka kekuatan itu akan tumpah pula kepada bangsa dan negara.


Baginda juga berkenan menyaksikan pameran Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan juga berkenan menyaksikan klip video 'Virtual Learning Environment'.


Kebawah DYMM kemudiannya ke Pameran TLDB di Kolam Renang TLDB, Penanjong Garrison. Ia merupakan sebuah cabang tentera laut dari ABDB yang mana bertanggungjawab mengawal, menjaga dan meronda perairan Brunei Darussalam.


Mula ditubuhkan pada 14 Jun 1965 yang juga merupakan unit kedua yang ditubuhkan selepas ABDB. TLDB berpangkalan di Muara yang terletak kira-kira empat kilometer dari Pekan Muara.


Sejak tahun 1977, TLDB telah dilengkapi dengan kapal-kapal berpeluru berpandu dan peronda pantai selain ia berkembang maju dengan tertubuhnya sebuah sekolah latihan tentera laut yang bakal dibina di Pangkalan Tentara Laut, Muara.


Matlamat penubuhannya adalah bagi menyediakan latihan yang bermutu tinggi selain menjadi pusat pembelajaran yang menyediakan kemudahan bersesuaian untuk pembelajaran teori dan praktikal bagi kakitangan TLDB.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM juga berkenan menyaksikan Pameran Statik dan Bazar TDDB di Padang Bola 'A' dan 'B', Penanjong Garrison.


Di pameran ini, Baginda berkenan menyaksikan dan mendengarkan penerangan ringkas tentang kombat memberikan bantuan dan perperangan.


Peranan ABDB selain dari berkhidmat dalam negara, ia juga terlibat dalam misi-misi pengamanan luar negara yang mengalakkan kerjasama ketenteraan dan mengukuhkan hubungan pertahanan.


Markas Khidmat Bantuan Kombat meliputi Khidmat Perubatan Kesihatan, Kejuruteraan Darat, Khidmat Pergigian, Khidmat Bomba dan Keselamatan, Squadron Semboyan, Depoh Logistik dan Kenderaan Pasukan.


Pada bulan April tahun ini, seorang pegawai perubatan, empat anggota ABDB dan tiga orang pegawai dari Unit Simpanan Gurka mengikuti misi bantuan kemanusiaan di Nepal yang mengalami gempa bumi baru-baru ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) kini mencecah usianya yang ke-53 tahun yang setentunya memberi satu kematangan dalam penubuhannya dan sejajar kedewasaannya itu, ABDB kini mampu berkembang dengan lebih maju dan berwawasan.

Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB yang lebih separuh abad itu menjadi satu detik sejarah manis dan bertambah meriah dengan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi ABDB pada sambutannya ke-53 tahun.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Pengkalan Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB), di sini dijunjung oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Seri Pahlawan Mohd. Tawih bin Abdullah.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Jeneral ABDB, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Sejurus keberangkatan tiba di Hanger ‘B’, Pengkalan TUDB, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan berangkat memeriksa Pasukan-pasukan Perbarisan oleh seramai 1,153 anggota ABDB terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB), Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), TUDB, Institut Latihan (IL) ABDB, Rejimen Pasukan Khas (RPK) ABDB dan Pasukan Askar Wanita di bawah perintah Ketua Perbarisan, Leftenan Kolonel Muhd. Azmi bin Haji Muhd. Husain.

Selepas Kebawah DYMM memeriksa perbarisan, acara disusuli dengan perbarisan lalu dalam masa perlahan dan cepat oleh pasukan-pasukan perbarisan yang membawa Panji-Panji Kebawah DYMM dan Panji-Panji Pasukan ABDB diikuti perbarisan beratur semula.

Pada sambutan itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.

Ini diikuti dengan laungan suara tiga kali ‘Daulat Kebawah Duli Tuan Patik’ disembahkan ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Selepas itu, bacaan Doa Selamat dibacakan oleh Penolong Ketua Jabatan Agama (JA’MAAT), ABDB, Kapten Ariffin bin Amit @ Hamid bagi memberkati upacara tersebut.

Kemudiannya, baginda sekali lagi disembahkan dengan Tabik Hormat Diraja yang diikuti dengan terbang lalu pesawat-pesawat TUDB.

Kebawah DYMM dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota serta kerabat diraja kemudiannya dijunjung berangkat ke Ruang Khas di Bangunan Hanger ’B’ bagi Majlis Santap Ringan sebelum berangkat melawat ke Pameran Statik.

Di kawasan pameran statik ini, baginda berkenan menyaksikan pelbagai kelengkapan dan keupayaan ketenteraan daripada unit-unit ABDB dan meninjau fasiliti-fasiliti yang dipamerkan oleh Kementerian Pertahanan dan juga Persatuan Bekas Perajurit.

Kebawah DYMM dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota serta kerabat diraja kemudian dijunjung berangkat ke Kompleks Sukan TUDB dan berkenan menerima Majlis Ramah Mesra bersama Pegawai-pegawai Tidak Bertauliah Rendah ABDB.

Baginda juga kemudiannya berkenan menerima pesambah berupa ‘Replika Polo Stick’, manakala DYTM pula menerima pesambah berupa ‘Replika Snooker Cue’.

Latar belakang kek berwarna kuning melambangkan kedaulatan kesultanan Brunei dengan hiasan Air Muleh, Logo ABDB dan Logo Unit-Unit Angkatan Tentera tersusun rapi melambangkan identiti kebruneian yang menerapkan budaya bekerjasama dan bersatu padu di antara satu dengan yang lain di dalam menanai serta mempertahankan kedaulatan agama, raja, bangsa dan negara.

Semasa di Dewan Santap, baginda berkenan menerima pesambah berupa Jaket Penerbangan berwarna hitam, sementara pesambah berupa Jaket Penerbangan bewarna coklat terang disembahkan ke hadapan DYTM.

Sebelum meninggalkan Kompleks Sukan TUDB, Kebawah DYMM seterusnya menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan.

Selepas itu, Kebawah DYMM dan DYTM berserta kerabat diraja lainnya dijunjung berangkat ke Dewan Layang-Layang TUDB bagi Majlis Ramah Mesra bersama Pegawai-pegawai Tidak Bertauliah Kanan ABDB.

Di Dewan Layang-Layang TUDB ini, baginda dan DYTM serta kerabat diraja telah berkenan untuk bergambar ramai bersama Pegawai-pegawai Tidak Bertauliah Kanan ABDB.

Seterusnya, baginda dan DYTM juga telah berkenan menerima pesambah dari Pegawai-Pegawai Tidak Bertauliah Kanan ABDB berupa Replika Pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Kemudian, baginda dan DYTM serta kerabat diraja berkenan untuk menerima junjung ziarah dari Pegawai-Pegawai Tidak Bertauliah Kanan ABDB dan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan.

Sebelum berangkat ke upacara Majlis Santap, Kebawah DYMM dan DYTM dan kerabat diraja dijunjung berangkat menyaksikan pameran dan demonstrasi TDDB.

Sejurus tiba di Bangunan Pusat Pergerakan Udara bagi Majlis Santap, baginda dijunjung bagi Upacara Memotong Kek Hari Ulang Tahun ABDB Ke-53 berteraskan tema sambutan iaitu ‘Generasi ABDB Berwawasan’.

Warna Regimental ABDB yang direka bentuk bulat dan bertingkat yang menuju ke atas melambangkan anggota-anggota ABDB secara keseluruhannya mempunyai wawasan yang menuju ke arah peningkatan, kemajuan dan pemodenan sesebuah institusi.

Sebelum Majlis Santap Tengah Hari dimulakan, Doa Selamat dibacakan oleh Penolong Ketua JA’MAAT, Kapten Ariffin bin Amit @ Hamid.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan DYTM serta kerabat diraja dijunjung untuk menerima junjung ziarah dari pegawai-pegawai ABDB diikuti dengan menandatangani Lembaran Kenangan sebelum bergambar kenangan beserta kerabat diraja yang lain.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri  berkenan menerima mengadap secara berasingan Setiausaha Parti Komunis China (CPC) bagi Komiti Guangxi dan Pengerusi Komiti Tetap Kongres Rakyat Guangxi dan Pengarah Serantau bagi Pasifik Barat Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah mula-mula berkenan menerima mengadap Setiausaha CPC bagi Komiti Guangxi dan Pengerusi Komiti Tetap Kongres Rakyat Guangxi, Tuan Yang Terutama Peng Qinghua.

Antara lain tujuan Tuan Yang Terutama Peng Qinghua adalah untuk mengukuhkan dan mengeratkan lagi kerjasama teknikal, perdagangan dan pelaburan di antara kedua-dua belah pihak, khususnya dalam memajukan industri halal dan industri bio melalui Koridor Ekonomi Brunei - Guangxi.

Mengiringi TYT ialah Timbalan Ketua Setiausaha Jabatan Am di CPC bagi Komiti Guangxi, Tuan Liu Youming; Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Guangxi, Tuan Wang Naixue; Ketua Pengarah Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri Guangxi, Tuan Li Wenjie; Ketua Pengarah bagi Sekretariat Ekspo China-ASEAN, Tuan Wang Lei dan pegawai-pegawai kanan daripada Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri Guangxi.

Turut hadir dalam Majlis Menghadap tersebut ialah Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar.

Kemudian, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima mengadap Pengarah Serantau bagi Pasifik Barat WHO, TYT Dr. Shin Young-Soo.

TYT dan delegasi berada di Negara Brunei Darussalam dalam rangka lawatan selama tiga hari.

Turut hadir dalam Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Awang Haji Mohd. Yusof.

Bersama mengiringi TYT semasa Majlis Mengadap tersebut ialah Pengarah Eksekutif di Pejabat Pengarah Serantau bagi Pasifik Barat, WHO, Dr. Corrine Capuano dan Wakil WHO ke Negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Republik Singapura, Dr. Graham Harrison.

Majlis Mengadap berlangsung di Qashr Al-Meezan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Inspektor Jeneral Polis berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB) dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Lawatan tersebut jelas menunjukkan keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, selaku Inspektor Jeneral Polis, PDB, sekali gus menjadi pemangkin semangat juang pasukan yang berimpak tinggi.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Ibu Pejabat PDB, Gadong dijunjung oleh Pemangku Pesuruhjaya Polis, Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam serta anggota-anggota pangkat tinggi PDB.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM berkenan menerima tabik hormat dan seterusnya memeriksa kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota PDB dan Pasukan Panji-Panji dengan diiringi oleh Pancaragam PDB.

Baginda kemudian dijunjung berangkat ke Dewan Bankuet Ibu Pejabat PDB dan berkenan mengurniakan titah.

Pemangku Pesuruhjaya Polis, Awang Haji Mohd. Jammy dalam sembah alu-aluannya menyembahkan bahawa keberangkatan Kebawah DYMM ke PDB amatlah dihargai dan dinanti-nantikan oleh semua warga pasukan yang setentunya menjadi ristaan dan kenangan abadi khususnya kepada pasukan tersebut.

PDB, jelas Awang Haji Mohd. Jammy adalah sebuah pasukan keselamatan yang tertua di mana perkembangannya telah bergulir mengikut perkembangan semasa dari segi peningkatan ke pendudukan serta perkembangan negara.

Dalam pada itu, PDB, jelasnya, juga telah menghadapi pelbagai cabaran bukan sahaja dari kes-kes jenayah, malahan terdapat infokomunikasi teknologi yang menuntut semua warga pasukan untuk dilengkapi dengan beberapa tahap pengkhususan dan pembelajaran sebagai persiapan-persiapan bagi membina kemampuan sumber tenaga manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisan di era globalisasi.

Selaras dengan perkembangan dan tuntutan semasa, jelas Awang Haji Mohd. Jammy, beberapa perundangan juga telah dibuat atau diwartakan dan ini juga memerlukan warga pasukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mempelajari dan menghayati pengertian pelaksanaan undang-undang tersebut.

Terbaharu, tambahnya, ialah dengan perlaksanaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syar’iah 2013 di mana PDB telah mempersiapkan diri dalam sama-sama menanai dan melaksanakan undang-undang ini dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Menurutnya, PDB tidak pernah terlepas daripada beberapa kelemahan, kesalahan mahupun kepincangan yang sama ada dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sedar atau tidak sedar, yang mana semua ini sedikit sebanyak menconteng nama baik PDB.
Ke arah itu, PDB, jelasnya, akan sentiasa menggubal langkah-langkah pembaikan secara dalaman, bermuhasabah diri dan membuka ruang kepada kritikan-kritikan yang membina kepada kelangsungan PDB di masa akan datang.

Dari Dewan Bankuet, baginda kemudiannya dijunjung berangkat ke Bilik Persidangan Kerma Setia, Mes Pegawai, Ibu Pejabat Polis Gadong bagi sesi taklimat tertutup.

Baginda seterusnya berkenan berangkat bagi melawat jabatan-jabatan di bawah PDB yang mana baginda mula-mula berkenan berangkat ke Pusat Latihan Polis dan seterusnya ke Bangunan Perisikan Jenayah.

Jabatan Perisikan Jenayah (JPJ) ditubuhkan pada Januari 2006 dan merupakan satu bahagian di bawah Jabatan Siasatan Jenayah (CID) yang dikenali sebagai Cawangan Perisikan dan Penyelidikan Jenayah (CIR) sehingga 2005.

Antara misinya ialah memberi kesedaran secara berterusan akan kepimpinan setiap anggota PDB untuk mempraktikkan strategi 'Intelligence-Led policing (ILP)' dalam perlaksanaan tugas harian, selain memantapkan penyebaran maklumat dan meneruskan pertukaran maklumat antara JPJ dan semua pihak dalam dan luar PDB.

Turut menarik perhatian baginda ialah Pusat Kawalan Negara, Jabatan Gerakan PDB, yang bertanggungjawab ke atas semua aspek operasi dalam bidang keselamatan dan kawalan, selain memainkan peranan sebagai menguatkuasakan undang-undang negara.

Baginda kemudiannya berkenan berangkat ke Bangunan Baru Ibu Pejabat Polis Gadong. Bangunan ini dibina di atas tapak seluas 7.5 hektar dan antara lain menyediakan Bilik Persidangan, Dewan Kuliah, Bilik Perpustakaan dan Bilik Mesyuarat yang mana pembinaannya adalah di bawah Projek Rancangan Kemajuan Negara Ke-9 (2007-2012).

CID, di Jalan Ong Sum Ping juga menjadi perhatian lawatan baginda yang mana jabatan ini berperanan untuk menguatkuasakan undang-undang dan perintah negara serta menjalankan siasatan dan tindakan terhadap kes-kes yang berkaitan dengan kesalahan melanggar undang-undang.

Lawatan terakhir baginda ialah ke Jabatan Siasatan Kawalan Lalu Lintas, yang mana ianya mengambil peranan yang amat besar dalam mengawal ketenteraman, keselamatan dan ketertiban di jalan raya Negara Brunei Darussalam.

Jabatan ini juga berperanan untuk menentukan aliran lalu lintas perjalanan lancar dan selamat memberikan perkhidmatan kepada masyarakat.

Baginda kemudiannya dijunjung berangkat ke Dewan Bankuet, Ibu Pejabat Polis Gadong bagi Majlis Santap Tengah Hari.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai PDB.

PDB adalah sebuah agensi kerajaan yang tertua di negara ini dan tertubuhnya PDB adalah berikutan Enakmen PDB yang telah diluluskan pada tahun 1921, namun tarikh sejarah Pasukan Polis adalah seawal tahun 1906.

Sejak ditubuhkan pada tahun 1921, PDB telah melalui pelbagai zaman, perubahan, cabaran-cabaran, kejayaan dan kecemerlangan dalam menjaga kestabilan negara serta dapat meningkatkan mutu perkhidmatan yang lebih berkualiti sejajar dengan perkembangan dan peredaran masa.

Pasukan berkenaan juga telah melalui banyak peristiwa penting dan signifikan pada peringkat nasional, serantau dan juga antarabangsa.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Sejarah menjadi bukti bahawa Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam adalah Raja yang membawa Negara Brunei Darussalam ke arus modenisasinya serta menerajukan bahtera Brunei moden dengan mengajak sama seluruh rakyat jelata ke dalamnya.

Sejarah juga menjadi saksi bahawa Al-Marhum telah berusaha gigih menjadikan rakyat berpendidikan sambil menikmati kesejahteraan dan mempimpin rakyat menuju matlamat hidup yang mulia dengan berpegang teguh kepada ajaran ugama Islam.

"Dengan pegangan teguh kepada ajaran ugama Islam, Al-Marhum mengadakan pembaharuan adat istiadat negara dengan mengikut landasan adat berasaskan hukum, dan hukum bersendikan syara," titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Istiadat Pemasyhuran Tokoh Adat Istiadat Sepanjang Zaman Bersempena Hari Adat Istiadat 2014, di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah dengan berkat kepimpinan Al-Marhum yang bijaksana lagi berwibawa dalam mengadakan pembaharuan adat kita sekarang mewarisi adat istiadat Brunei yang cantik lagi dinamik.

"Dan menjadikan adat istiadat itu dinamik dan serasi dalam zaman moden, Al-Mahrum telah membina Brunei moden, yang kerananya, Al-Marhum dijulang sebagai arkiteknya. Al-Marhum tidak sahaja melakarkan peta jalan menuju masa hadapan yang panjang bahkan Al-Marhum dengan azam yang kuat, teliti lagi berhemah tinggi telah membawa rakyat bernegara dan berpemerintahan beraja yang berasaskan amanah bahawa raja tidak akan zalim dan rakyat pula tidak akan derhaka," tegas titah baginda.

Baginda seterusnya bertitah menekankan dengan hubungan erat raja dan rakyat, Brunei telah dapat mengekalkan adatnya beraja yang mana untuk mengukuhkan lagi adat itu, Al-Marhum terkenal dengan pegangannya yang kuat bahawa adat boleh diperbaharui dengan tidak menghilangkan keasliannya.

Baginda bertitah, adat yang diperbaharui itulah yang melahirkan bentuk dan susunan pemerintahan beraja pada masa ini, di mana raja kekal berdaulat memimpin negara dan memegang tampuk kerajaan.

"Raja mempunyai majlis-majlis atau lembaga-lembaga penasihat menurut skop dan fungsinya dengan ahli-ahlinya yang berkelayakan," titah baginda.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, kerajaan yang dipimpin oleh raja adalah dengan menteri-menterinya yang dilantik untuk membantu serta bertanggungjawab kepada raja, cukup dengan kementerian-kementeriannya dan pegawai-pegawai serta kakitangannya.

Baginda bertitah, raja memerintah bersepadu dengan semua rangkaian pemerintahan bagi membawa rakyat menikmati keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dan keselamatan.

Menurut baginda, pemerintahan yang berasaskan amanah yang menjalinkan hubungan raja , itulah yang dimaktubkan oleh Al-Marhum ke dalam perlembagaan bertulis yang pertama dalam sejarah yang menjadi asas pemerintahan moden Brunei yang sehingga kini terus kita kembangkan.

"Dalam mengembangkan Brunei yang moden itu kita setentunya bukan sahaja mengikut jejak langkah Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien bahkan mengambil iktibar daripada episod-episod pengalaman Al-Mahrum yang penuh dengan liku-liku serta cabaran yang menjadikan Brunei kekal berdaulat," titah baginda lagi.

Majlis Istiadat Pemasyhuran Tokoh Adat Istiadat Sepanjang Zaman sempena Sambutan Hari Adat Istiadat ini adalah cetusan pemikiran Majlis Mesyuarat Adat Istiadat yang telah menimbangkan dengan penuh teliti mengenai signifikannya memasyhurkan seorang tokoh adat istiadat, apa lagi bagi mengenang jasa individu yang sudah tiada bersama kita.

Baginda menyambut dan menghargai sokongan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat memilih tokoh adat istiadat bagi dijadikan asas dan puncak mercu tanda adat istiadat negara dan memahami dan dengan penuh yakin mengakui bahawa mercu tanda gemilang adat istiadat kita adalah Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien.

"Makanya jasa Al-Marhum itu sentiasa dikenang dan ketokohan baginda sedia dijulang. Bukan baru sekarang," titah baginda.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  


Dalam konteks Negara Brunei Darussalam, kedudukan adat istiadat adalah unik juga terbukti menjadi teras yang kukuh mendukung kehidupan dan sistem pemerintahan beraja.

Sehingga ke hari ini, ianya menjamin keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan penduduknya, yang akan terus di nikmati pada masa hadapan.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda demikian pada Majlis Istiadat Pemasyhuran Tokoh Adat Istiadat Sepanjang Zaman Bersempena Hari Adat Istiadat 2014, di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini .

Duli Yang Teramat Mulia bersabda sebagai sebuah negara yang wujud dan mendukung konsep Melayu Islam Beraja (MIB) sejak lebih 600 tahun, pengukuhan serta pengamalan adat istiadat adalah mustahak pada memastikan kelangsungan dan kewujudan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah Negara MIB.

Menurut DYTM, hanya melalui kefahaman yang mendalam sahaja yang akan berupaya meningkatkan lagi penghayatan serta kesedaran tentang pentingnya mempertahankan warisan khazanah yang amat berharga.

"Pengiktirafan ini merupakan langkah bijaksana bagi memperkasakan jati diri bangsa Brunei dalam mengharungi liku-liku dan cabaran arus kehidupan global masa kini yang banyak memberikan impak kepada kekukuhan budaya serta pengamalan kehidupan beradat istiadat," sabda DYTM.

DYTM juga bersabda menegaskan, peranannya adalah selaras dengan usaha bagi memastikan tradisi kehidupan aman dan rukun damai bersandarkan konsep MIB.

Justeru, sabda DYTM, kita selaku rakyat dan penduduk negara ini menjunjung kasih setinggi-tingginya kepimpinan bijaksana Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam yang telah berjaya mempertahankan pengamalan tradisi adat istiadat Negara Brunei Darussalam, di samping membuat penyesuaian dan perubahan menurut kehendak syariat Islam dan kemajuan zaman.

Pada mengambil sukut pencapaian ini, sabdanya, maka adalah signifikan dan lebih bermakna lagi Sambutan Hari Adat Istiadat pada hari ini dengan pemasyhuran 'Tokoh Adat Istiadat Sepanjang Zaman'.

Bertepatan dengan pemasyhuran tersebut, sabda DYTM, satu pameran khas dianjurkan bagi membarigakan serta meningkatkan kefahaman generasi muda mengenai keaslian adat istiadat Negara Brunei Darussalam dan peranannya dalam kelangsungan amalan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

DYTM melahirkan rasa syukur atas usaha yang dipelopori Al-Marhum, yang juga terkenal sebagai Akitek Brunei Moden, telah diteruskan Paduka Ayahanda sehingga ke hari ini.

"Komitmen dan keyakinan Paduka Ayahanda dalam perkara ini menjadi inspirasi kepada generasi pada masa kini. Malahan ianya merupakan satu simbol kepada perpaduan bangsa dan negara yang amat kita cintai ini," sabda DYTM.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Brunei Times

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang sedang berada di Negara Brunei Darussalam dalam rangka lawatan rasmi.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia telah berbincang mengenai isu-isu dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia.

Menyertai bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia pada Majlis Mengadap itu ialah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Datuk Ghulam Jelani bin Khanizaman.

Turut hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng; Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar dan Timbalan Menteri (Keselamatan dan Media) di JPM, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar.

Majlis tersebut telah berlangsung di Istana Nurul Iman.


Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan mengadakan Majlis Santap Malam bagi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta rombongan.

Sebelum Majlis Santap Malam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenan menerima mengadap Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia.

Turut hadir pada Majlis Santap Malam tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Datuk Ghulam Jelani bin Khanizaman.

Majlis Santap Malam tersebut turut dihadiri oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng; Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar dan Timbalan Menteri (Keselamatan dan Media) di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar.

Majlis-majlis tersebut telah berlangsung di Qashr Al-Meezaan.


Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Sebanyak 16 buah pasukan 11 tahun ke bawah berentap dalam kejohanan persahabatan 'Football Fanfare DPMM FC - S.League 2016', lima sepasukan bagi memeriahkan lagi acar​a tahun ini, bertempat di Stadium Mini Jerudong, pagi ini.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pengerusi Kelab Bola Sepak Brunei DPMM FC berkenan berangkat bagi menyaksikan kejohanan tersebut.

Acara tersebut merupakan salah satu aktiviti tahunan Kelab Brunei DPMM FC dan S. League sebelum memulakan kempen Liga S 2016 menentang Albirex Nigata pada 13 Februari nanti di Stadium Jalan Besar, Singapura.

Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah bersama Yang Amat Mulia Pengiran Anak 'Abdul Haseeb bin Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim merupakan antara peserta yang mengikuti pertandingan bola sepak persahabatan berkenaan.

Turut hadir pada perlawanan tersebut ialah Timbalan Pengerusi Kelab Bola Sepak Brunei DPMM FC, Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Kemaludin Al-Haj; Ketua Pegawai Eksekutif S. League, Lim Chin dan para pemain bola sepak Brunei DPMM FC.

Pasukan-pasukan dibahagikan kepada empat buah kumpulan yang mengandungi empat pasukan sekumpulan dan akan bermain dalam liga satu pusingan (round robin).

Hanya dua pasukan teratas dalam setiap kumpulan akan layak masuk ke suku akhir, bersaing merebut tempat separuh akhir dan dan seterusnya ke peringkat akhir.

Antara pasukan yang menyertai kejohanan persahabatan tersebut ISB Baycats; BSSSA-A; Setia Bakti; Academy Kilanas-A; AAG Jr.; PERDA FC Jr.; ISB-Sharks; BSSSA-B; Academy Kilanas-B; Savilla Jr.; ISB-Thunder; BSSSA-D; BSSSA-C; Super Jr. Zaidana; ISB-Quoka's dan SMS Jangsak.

Muncul Juara pada kejohanan tersebut ialah pasukan Academy Kilanas-B setelah mengalahkan pasukan Savilla Jr. dengan keputusan 1 - 0, sekali gus menjadikan pasukan Savilla Jr. sebagai naib juara, tempat ketiga dikongsi sama oleh AAG Jr. dan ISB-Baycats.

Manakala pemain dari Academy Kilanas-B, Awang Assddy bin Abdullah dipilih menjadi pemain terbaik pada perlawanan akhir.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenan mengurniakan hadiah dan piala kepada para pemenang pada kejohanan berkenaan.

Naib juara dan tempat ketiga diberikan pingat dan pasukan juara pula dihadiahkan pingat serta piala iringan.

Tujuan utama pertandingan tersebut antara lain untuk memberi peluang kepada para pemain yang menyertai untuk beraksi dalam suasana perlawanan walaupun aktiviti hanya merupakan perlawanan persahabatan.

Ketika ditemu bual oleh Pelita Brunei, Ketua Pegawai Eksekutif S. League, Lim Chin melahirkan rasa terima kasih kepada Kelab Bola Sepak Brunei DPMM FC kerana komitmen berterusan yang diberikannya pada kejohanan Liga Singapura.

Beliau menambah bahawa dengan penyertaan Brunei DPMM FC ke Liga S, standard Liga S semakin meningkat dengan adanya pasukan berstandard tinggi dari luar negara menyertai liga tersebut, justeru menjadikan Liga S lebih menarik.

Katanya lagi, pasukan dari Singapura sangat berbesar hati untuk datang ke Negara Brunei Darussalam untuk bermain bola sepak, jelasnya, perkara tersebut mampu memberi pengalaman dan meningkatkan profesionalisme pemain-pemain Liga S yang lain.

Jurulatih Brunei DPMM FC, Steve Kean ketika ditemu bual Pelita Brunei berkata, setelah dinobatkan sebagai juara Liga S, Brunei DPMM FC kini menggalas tugas yang sangat besar kerana Brunei DPMM FC sudah menjadi pasukan yang harus dikalahkan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) berkenan berangkat menyempurnakan Upacara Penutupan Rasmi Kejohanan Kemahiran Menembak Antarabangsa Brunei (BISAM) Ke-11, 2015  di Kompleks Padang Tembak Binturan, Penanjong Garison, di sini.


Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Jeneral ABDB.


Terdahulu, keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Mohd. Tawih bin Abdullah.


Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama para ketua kontinjen pasukan, Pesuruhjaya-pesuruhjaya Tinggi dan Duta-duta Besar Negara yang menyertai kejohanan kali ini bersama Ahli-ahli Jawatankuasa BISAM Ke-11, 2015.


Kebawah DYMM dan DYTM selepas itu dijunjung berangkat ke bilik taklimat bagi mendengarkan sembah alu-aluan daripada Pemerintah ABDB dan sembah taklimat daripada Pengerusi kejohanan.


Majlis taklimat didahului dengan bacaan Surah Al Faatihah yang dipimpin oleh Penolong Ketua Agama ABDB, Kapten Ariffin bin Amit.


Pemerintah ABDB dalam sembah taklimatnya menyatakan kejohanan kali ini telah menunjukkan peningkatan dari bilangan penyertaan BISAM yang lepas.


Ini jelasnya, menunjukkan penghormatan, kepercayaan dan sokongan negara-negara sahabat kepada Negara Brunei Darussalam, selaku tuan rumah dan penganjur serta perasaan persahabatan dan setia kawan dalam kalangan negara-negara berkenaan.


Dalam taklimat tersebut Pemerintah ABDB juga menyembahkan bahawa kejohanan kali ini disertai oleh 16 buah negara termasuk negara China dan Amerika Syarikat yang merupakan penyertaan mereka yang pertama.


Sementara dalam sembah taklimat Pengerusi Kejohanan, Leftenan Kolonel Hasmee bin Haji Abdul Wahab berkata, setiap kontinjen telah menjalankan latihan terkawal bagi tujuan memberikan pendedahan terkawal kepada semua peserta penembak bagi semua jenis perlawanan yang dijalankan bermula 16 hingga 19 Januari 2015.


Baginda dan DYTM seterusnya dijunjung berangkat melawat ke Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif, Pusat Perubatan dan Pusat Statistik Padang Tembak Binturan.


Selepas itu, baginda dan DYTM dijunjung berangkat ke Lapangan Padang Tembak Galeri 1,350 Meter bagi menyaksikan perlawanan akhir acara menjatuhkan piring besi ‘rifle’ di antara pasukan Negara Brunei Darussalam yang diwakili oleh Pasukan ABDB ‘A' dan Tentera Nasional Indonesia (TNI).


Baginda dan DYTM kemudiannya berkenan berangkat menyertai Perlawanan Khas Menembak dalam Kategori VVIP Novelty.


Semasa berada di padang tembak tersebut, baginda dan DYTM berkenan menyaksikan demonstrasi senjata yang disembahkan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei, Pasukan Tentera Kesultanan Oman, Angkatan Tentera Malaysia dan TNI.


Dari Padang Tembak, baginda dan DYTM dijunjung berangkat ke Khemah Diraja dan seterusnya berkenan menerima tabik hormat diraja.


Baginda kemudiannya berkenan mengurniakan hadiah-hadiah kepada para pemenang.


Bagi Kategori Khas VVIP Novelti dimenangi oleh Pasukan ‘H' yang diketuai oleh Pemerintah Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB), Brigedier Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Wardi.


Sementara tempat kedua dimenangi oleh Pasukan ‘A' yang diketuai oleh Kebawah DYMM dan Pasukan ‘B' yang diketuai oleh DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berada di tempat ketiga.


Muncul juara keseluruhan BISAM Ke-11, 2015 disandang oleh juara bertahan, iaitu TNI dengan memperolehi 338 mata sekali gus menerima Piala Sultan.


Sementara berada di tempat kedua dan ketiga dimenangi oleh Pasukan Negara Brunei Darussalam menerusi ABDB ‘A' dengan memperolehi 302 mata dan ABDB ‘B' 280 mata.


Sejurus selepas itu, baginda berkenan menyempurnakan Upacara Penutupan Rasmi BISAM Ke-11, 2015 dan seterusnya diikuti upacara menurunkan bendera-bendera negara peserta.


Bagi memberkati upacara tersebut, doa selamat dibacakan oleh Penolong Ketua Agama ABDB.


Sebelum berangkat meninggalkan khemah diraja ke Mess Pegawai bagi Majlis Santap Tengah Hari, baginda dan DYTM berkenan menerima hormat diraja.


Doa selamat sekali lagi dibacakan oleh Penolong Ketua Agama ABDB.


Sebelum berangkat balik, Kebawah DYMM dan DYTM berkenan menerima pesambah daripada ahli jawatankuasa pertandingan dan seterusnya menandatangani lembaran keberangkatan.


BISAM 2015 yang bermula 20 Januari lalu dihasratkan untuk memberi peluang kepada para penembak antarabangsa dan profesional untuk mempamerkan kemahiran, kemampuan dan keupayaan masing-masing.


Malah pertandingan itu juga merupakan sebuah pertemuan bagi para penembak meraih kemenangan dalam suasana kompetisi yang sihat, selain sebagai salah satu 'platform' bagi setiap kontinjen mengukuhkan tali persahabatan dan persefahaman yang sedia terjalin.


Negara-negara peserta terdiri dari Republik Rakyat China, Republik Filipina, Thailand, Amerika Syarikat, Australia, Negara Brunei Darussalam, Kemboja, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura, United Kingdom, Republik Demokratik Rakyat Lao, New Zealand, Kesultanan Oman, Republik Sosialis Viet Nam dan Republik Islam Pakistan.


Mengulas kejayaan juara bertahan Pasukan TNI, Kolonel Budi Suwanto, selaku ketua kontinjen berkata, punca kemenangan mereka adalah dari niat dan keinginan yang kuat daripada tentera sendiri.


Katanya, selain keinginan yang kuat kejayaan mereka itu juga dicapai melalui gigihnya melakukan latihan dan rajinnya berlatih sehingga dapat mengekalkan kejuaraan.


Sementara itu menurut rakannya pula, Leftenan Kolonel Sandy berkata, sememangnya semangat yang tinggi membuatkan mereka juara, namun beliau tidak menolak bahawa para peserta negara-negara lain juga mempunyai penembak yang baik malah negara-negara yang menyertai kejohanan ini adalah negara-negara yang kuat dalam bidang menembak ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Joko Widodo berikutan dengan insiden nahas kapal terbang Air Asia QZ 8501.


Di dalam perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia itu, baginda amat bersedih dan terharu mendengar berita mengenai insiden nahas kapal terbang itu dan menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang mendalam kepada Tuan Yang Terutama, kerajaan dan rakyat Republik Indonesia, terutama sekali kepada keluarga-keluarga mangsa-mangsa yang terlibat.


Baginda berharap semoga keluarga-keluarga mangsa-mangsa nahas tersebut akan terus tabah dan bersabar dalam menghadapi musibah ini dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wata’ala akan melimpahkan rahmatNya ke atas roh-roh mangsa.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  


Isu akidah yang melanda dunia Islam pada hari ini tidak akan diambil ringan  oleh pihak-pihak yang berkenaan di negara ini. Kerana ia boleh menyesatkan dan malah turut melibatkan keselamatan negara dan keharmonian beragama yang di nikmati selama ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah di sinilah kepentingan pengukuhan akidah itu.

Titah baginda, dengan pengukuhannya akan memperkuat lagi aliran Ahli Sunnah Waljama’ah yang telah sebati dengan kita.

“Beta merasa optimis, bahawa Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah KUPU SB yang telah ditubuhkan dua tahun sudah akan lebih bererti lagi jika ia terus konsisten dengan pelbagai aktiviti ilmiahnya untuk membantu agensi-agensi kerajaan yang berkenaan pada mendalami lagi ajaran Ahli Sunnah Waljama’ah. Pusat ini beta yakin boleh bergerak lebih ke hadapan lagi,” titah baginda.

Kebawah DYMM bertitah  menegaskan demikian pada Majlis Konvokesyen Ketiga Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) Negara Brunei Darussalam 1435 Hijriah/2013 Masihi di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Namun titah baginda, setakat usaha pemantapan dan pengembangan sahaja belumlah cukup tanpa penguatkuasaan sepenuhnya undang-undang yang sedia ada.

Oleh itu, baginda bertitah, komitmen dan kerjasama semua pihak dalam menangani sebarang isu penyelewengan atau kemasukan fahaman-fahaman yang tidak ‘sebulu’ dengan kita adalah sangat-sangat diperlukan.

Kebawah DYMM juga merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua para graduan yang menerima ijazah dan diploma mereka di konvo ketiga KUPU SB.

“Beta berharap para graduan akan dapat menyumbangkan ilmu mereka kepada pembangunan pendidikan ugama di negara ini dan juga pembangunan umat secara amnya,” titah baginda.

Demikian juga baginda ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan di KUPU SB, khususnya kepada Pengerusi dan Ahli-ahli Majlis Kolej Universiti, Ra’es, pegawai-pegawai utama, staf akademik pegawai tadbir dan seluruh kakitangan kolej universiti di atas segala sumbangan dan khidmat bakti mereka.

Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata’ala juga akan melimpahkan rahmat, pentunjuk dan perlindungan-Nya kepada KUPU SB, titah baginda.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli menyertai Riadah Berbasikal Sempena Sambutan Memperingati Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan Ke-6 dan Sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-11 Tahun 1438H/2016M.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja yang lain di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien dijunjung oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan juga Pemangku Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi.

Acara dimulakan dengan perlepasan 46 biji belon melambangkan Sempena Sambutan Memperingati Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan Ke-46 tahun, manakala 11 biji belon dilepaskan bagi menandakan Sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-11 Tahun bagi tahun 2016.

Belon-belon tersebut dipegang dan dilepaskan oleh 57 belia-belia yang bersusun di sepanjang arca perlepasan bagi memberi sokongan padu dan juga lambang perpaduan para belia kepada Raja dan Negara.

Sepanjang 46 tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan telah banyak mengalami perubahan yang pesat dari segi pembangunan dan infrastruktur bagi kemudahan orang ramai bukan saja bagi rakyat dan penduduk di negara ini tetapi juga untuk tarikan pelancong dalam dan luar negara.

Begitu juga dengan pembangunan belia masa kini, di mana selama 11 tahun tertubuhnya Hari Belia Kebangsaan, negara menyaksikan penglibatan aktif dari belia-belia bagi meneruskan pembelajaran yang berterusan seperti dalam program-program pembangunan kapasiti serta penggunaan kemudahan-kemudahan prasarana, infrastruktur dan bantuan fisikal yang disediakan oleh kerajaan.

Sejurus perlepasan belon-belon tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mendahului riadah berbasikal sejauh 11.3km mengelilingi pusat Bandar Seri Begawan dengan melintasi beberapa bangunan-bangunan ikonik dan bersejarah seperti Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bangunan Lapau, Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Alat-Alat Kebesaran Diraja dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.

Baginda seterusnya menyaksikan secara lebih dekat lagi kemeriahan Bandarku Ceria lebih-lebih lagi dengan penglibatan belia-belia dari pelbagai peringkat umur dengan mengadakan pelbagai aktiviti seperti senam-robik, jualan-jualan dan bermacam-macam lagi semasa program Bandarku Ceria yang telah masuk minggu ke lima sejak ianya bermula pada 2 Oktober yang lalu.
 
Pada kesempatan ini orang ramai mengambil peluang bagi beramah mesra bersama baginda dan mengenali lebih dekat lagi Raja yang dikasihi dengan mengambil gambar kenangan bersama baginda sewaktu mengelilingi pusat bandar.

Kebawah DYMM juga berkenan berangkat menyaksikan jualan-jualan 'Satu Kampung Satu Produk' (1K1P) yang disertai oleh Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dari keempat-empat daerah yang mengetengahkan pelbagai jenis produk seperti produk-produk makanan dan juga kraftangan.

Riadah berbasikal yang mendapat sambutan menggalakkan ini juga disertai oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan, orang ramai yang terdiri dari persatuan-persatuan, belia-belia, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi di negara ini dalam sama-sama memeriahkan lagi riadah berbasikal.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Renang Masters dan Terbuka Brunei Kali Ke-5 bagi Tahun 2016.

Turut menyertai kejohanan tersebut ialah anakanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim.

Juga berangkat menyaksikan kejohanan tersebut ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke kejohanan yang berlangsung di Kolam Renang Kebangsaan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, di sini, dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.

Pada kejohanan ini, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim mewakili Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB) dengan menyertai dua kategori lelaki, iaitu 100 Meter (M) Gaya Bebas dengan catatan masa 1:33.05 dan 50M Kuak Lentang dengan catatan masa 51.12.

Kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Renang Amatur Brunei diadakan selama tiga hari bermula 28 Oktober itu disertai lebih 150 perenang dari sembilan kelab renang mewakili kelab-kelab renang dari dalam dan luar negara, iaitu tujuh kelab renang tempatan dan dua lagi dari negara luar.

Antara kelab-kelab renang dari dalam negara, iaitu ISB, Panaga Stingrays, Jerudong Swimming Club, Brunei Speed Swimming Club, Dolphin Swimming Club, Royal Brunei Recreation Club (RBRC), Skim Renang Temburong, manakala kelab dari luar negara, iaitu Miri Association Swimming Amateur dan Kelab Rekreasi Petroleum.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  
Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan terpilih sebagai penerima Anugerah Khas Jabatan Aktif bagi Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC) pada Majlis Penutup Rasmi Konvokesyen KKC Peringkat Kebangsaan Kali Ke-18, Tahun 2015 bertempat di Dewan Utama, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Anugerah Fasilitator Terbaik disandang oleh Awang Muhammad Ali bin Hassan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Manakala Anugerah Persembahan Terbaik diberikan kepada Kumpulan ATP HSSE daripada Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis dan seterusnya menyampaikan anugerah-anugerah khas ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Juned.

Terdahulu, Juruukur Kanan, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan, Awang Abd. Aziz bin Dato Paduka Haji Abdullah yang juga selaku Ketua Penilai dalam ulasan penilaiannya antara lain menjelaskan pada tahun ini pihak Institut Perkhidmatan (IPA) telah mengenalkan ciri-ciri penilaian kepada kumpulan-kumpulan yang bertanding berdasarkan kepada 10 rangka kerja yang merangkumi 26 kriteria yang menyumbangkan kepada 200 mata penuh.

Beliau menambah, kriteria tambahan yang baru diperkenalkan pada tahun ini adalah tinjauan yang mana tinjauan ini dibuat oleh panel-panel penilai ke tempat kerja yang bertujuan untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana projek dilaksanakan.

Menurutnya, pihak IPA juga memperkenalkan dua kategori penilaian, iaitu Penilaian Projek melalui kertas kerja dan sesi soal jawab dan Persembahan (secara 'slide presentation', klip video & lakonan).

Secara keseluruhan prestasi KKC yang bertanding pada tahun ini adalah meningkat daripada tahun lepas walaupun jumlah yang menyertai adalah ternyata menurun.

Sebanyak 10 kumpulan dari enam jabatan yang mewakili lima buah Kementerian Kerajaan telah membentangkan projek masing-masing pada konvensyen tersebut pada tahun ini yang berlangsung selama sehari.

Pembentangan projek-projek ini adalah menjurus dalam kategori seperti Pembaikan Proses, Perkhidmatan Pelanggan, Penjimatan Kos dan Masa, Perubahan Budaya Kerja dan Organisasi dan Produktiviti dan Kualiti.

Sebanyak tujuh kumpulan telah membuat persembahan projek KKC pada sesi pagi manakala tiga kumpulan pada sesi petang.

Format pembentangan pada tahun ini berbeza daripada format pada tahun-tahun yang sebelumnya, iaitu dari segi pemberian markah ke atas persembahan projek.

Perubahan ini adalah bagi menjana kreativiti kumpulan-kumpulan yang bertanding melalui gaya persembahan yang bersinergi serta menarik seperti sketsa, nyanyian dan suntingan video penceritaan projek masing-masing.

Keputusan Konvensyen KKC Peringkat Kebangsaan Kali Ke-18 akan diumumkan semasa Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam Ke-22 yang akan diselajurkan dengan Majlis Penyampaian Hadiah bagi kumpulan-kumpulan yang menyertai Konvensyen KKC Peringkat Kebangsaan pada tahun ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Canselor Institut Teknologi Brunei (ITB) pagi tadi berkenan berangkat merasmikan Pesta Konvo Pertama ITB sempena Majlis Konvokesyen ITB 2014.


Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah di Bangunan Fasa 2 ITB dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Pengerusi Majlis ITB; Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (Bersara) Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar selaku Timbalan Pengerusi Majlis ITB, serta Pemangku Naib Canselor ITB, Profesor Madya Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman.


Majlis Perasmian didahului dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.


Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya berkenan mengurniakan sabda perasmian Pesta Konvo Pertama ITB dan seterusnya berkenan menyaksikan Persembahan Sketsa Perasmian daripada ahli-ahli yang mewakili lapan Exco Majlis Perwakilan Pelajar ITB.


Seramai lebih 100 pelajar menyertai persembahan sketsa yang menonjolkan tema-tema relavan kepada Exco masing-masing iaitu Exco Keugamaan dan Kerohanian, Exco Kepimpinan, Perkembangan dan Mentor, Exco Sukan, Exco Kebudayaan, Exco Publisiti dan Info-Teknologi Komunikasi, Exco Khidmat Masyarakat dan Projek, Exco Ekonomi dan Keusahawanan dan Exco Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar.


Seterusnya DYTM dijunjung berangkat merasmikan Pusat Staf dan Pelajar ITB baru dan disembahkan taklimat mengenai fungsi pusat tersebut sebagai Pusat Satu Hentian (one-stop centre) bagi memberikan kemudahan kepada staf dan pelajar ITB berurusan dengan Pejabat Pendaftaran ITB seperti perkhidmatan berkaitan pentadbiran, keanggotaan dan akademik serta berfungsi untuk melayani pertanyaan daripada pihak awam.


DYTM seterusnya berkenan menerima sembah penerangan daripada pelajar-pelajar ITB yang terpilih untuk menimba pengalaman industri menerusi penempatan bekerja dan belajar di luar negara.


Pelajar-pelajar tersebut telah menjalani program penempatan masing-masing di Piper Aircraft Inc., Amerika Syarikat; beberapa syarikat Teknologi Info-Komunikasi di Republik Singapura melalui program Inspire kelolaan Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-Komunikasi (AITI) Negara Brunei Darussalam; dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dimana program-program penempatan itu dilaksanakan melalui Memorandum persefahaman yang dijalin di antara ITB dengan hos-organisasi di luar negara dan juga agensi tempatan.


Sejurus selepas itu, DYTM dijunjung berangkat ke Bangunan ‘The Pearl’ bagi merasmikan Galeri ITB dengan menggunakan aplikasi Laman Web Telefon Bimbit yang direka sendiri oleh sekumpulan pelajar ITB.


Galeri ITB yang bertemakan Past, Present & Future antara lain mempamerkan maklumat-maklumat berkaitan dengan sejarah, perkembangan dan rancangan masa hadapan ITB di samping galeri itu juga merupakan wadah bagi mendokumentasi dan memberigakan perjalanan ITB sebagai sebuah universiti yang mempunyai sejarah yang tersendiri dan rancangan masa hadapan yang berwawasan.


Salah satu pameran yang menarik perhatian ialah video Galeri Konvo ITB yang menayangkan keunikan rekaan dan ciri-ciri yang terdapat pada Jubah-Jubah Akademik ITB dan Perabot-Perabot Khas bagi Canselor, Pro-Canselor dan Mushaf yang mula digunakan semasa Majlis Konvokesyan ITB 2013.


Video tersebut juga menayangkan rakaman Istiadat Pengisytiharan Pro-Canselor yang berlangsung pada tahun 2013 yang mana Majlis Konvokesyen ITB tahun lepas merupakan julung-julung kalinya ITB melahirkan graduan sarjana muda semenjak ITB dinaik taraf menjadi sebuah universiti pada tahun 2008.


Manakala di luar Galeri ITB, DYTM juga berkenan menyaksikan pameran projek-projek inovatif dimana beberapa projek yang dipamerkan juga pernah memenangi pertandingan dalam dan luar negara seperti Anugerah Teknologi Info-Komunikasi Brunei (BICTA) 2013 & 2014, Anugerah Asia Pacific Information and Communication Technology Alliance (APICTA) 2013, dan BEDB Brunei Water Hackathon 2014.


Di antara projek-projek yang dipamerkan ialah ‘Autisay’ yang pernah memenangi BICTA 2013 dan hadiah Merit di APICTA 2013, ‘Smart Shower’ yang memenangi kategori Institusi Pengajian Tinggi di BEDB Brunei Water Hackathon, dan ‘Land of Zikir’ yang menerima hadiah Special Mention di BICTA 2014.


DYTM juga berkenan melancarkan secara rasmi Autisay yang merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu interaksi dan komunikasi dengan kanak-kanak autistik.


Sebelum berangkat meninggalkan Galeri ITB, DYTM juga berkenan menerima pesambah daripada Majlis Perwakilan Pelajar ITB yang berupa Samsung Galaxy Tab dengan aplikasi ‘Land of Zikir’ yang sudah dimuat turun.


DYTM kemudiannya dijunjung berangkat menaiki kenderaan khas menuju ke bangunan Perpustakaan ITB baru diiringi perbarisan pelajar-pelajar ITB sepanjang perjalanan menjunjung keberangkatan DYTM dengan kibaran bendera-bendera kecil bagi menzahirkan kegembiraan ke atas keberangkatan yang bermakna itu.


Di Perpustakaan ITB, DYTM dijunjung berangkat melawat dan disembahkan taklimat mengenai dengan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sana sebelum dijunjung bergambar ramai dengan Majlis Perwakilan Pelajar ITB.


Sebelum berangkat meninggalkan kampus ITB, DYTM juga berkenan menerima junjung ziarah daripada pelajar-pelajar ITB.


Pesta Konvo Pertama ITB diberi tema 360 darjah (360o atau 360 degrees) yang menggambarkan hasrat ITB untuk mengeluarkan graduan-graduan yang serba boleh ataupun well-rounded.


Graduan 360 darjah akan dipandang dari sudut dimensi berbeza di mana graduan-graduan keluaran ITB bukan sahaja mempunyai pengetahuan akademik atau skillsets tetapi perlu memperhebatkan diri mereka dengan kemahiran lain agar mereka itu berbeza atau distinctive berbanding graduan-graduan yang lain.


Semua ini dapat melengkapkan graduan-graduan ITB dengan nilai tambah agar lebih marketable dan employable di dalam pasaran pekerjaan tempatan mahupun antarabangsa disamping mencermikan ITB sebagai pusat pengembangan ilmu, pusat penyelidikan dan juga pembentukan graduan-graduan yang berkualiti serta mempunyai nilai-nilai MIB yang teguh dan sifat bertanggungjawab kepada masyarakat.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_jjziarahspt13.jpg

Yesterday afternoon, His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, the Sultan dan Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam and Her Majesty Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, consented to receive in separate audiences and 'junjung ziarah' another 80 of Brunei's intending pilgrims.  The ceremony was held at Istana Nurul Iman.

The care given by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam towards the intending Haj Pilgrims is greatly appreciated and welcomed with joy.  Apart from being served with special delicacies, the intending pilgrims also watched a video about performing the haj.

Prior to the audience, the intending pilgrims performed the Mass Zohor prayer at the Surau of Istana Nurul Iman.  Forty-one intending pilgrims left the country for the Holy-Land yesterday evening while 39-others will leave tomorrow.

During the audience, His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam consented to receive in audience and jungjung ziarah from the male pilgrims.  The monarch's care towards the haj pilgrims was evident through His Majesty's personal haj passage, government air-fare as well as haj passage for new converts.

Out of 80 pilgrims, 71 are joining Darussalam Holdings Package and the other 9 with the Straits Central Agency which are appointed by His Majesty's government to run the Haj packages.

In another room of the Istana Nurul Iman, Her Majesty the Raja Isteri consented to receive junjung ziarah the female haj pilgrims.  With Her Majesty was Her Royal Highness Princess Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah BINTI His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

At this year's haj season, the government of Saudi Arabia has received applications from Brunei Darussalam of not to impose the 20%reduction to the country's official quotas.  In this regard, Brunei Darussalam is entitled to its official quota for 400 pilgrims.

News courtesy of Radio Television Brunei
Photo courtesy of InfoFoto

His Majesty News
  

Dewan Persantapan Istana Nurul Iman hari ini bergema dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh 1,768 peserta Majlis Khatam Al-Qur'an 68 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Seluruh Negara.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke majlis penuh berkat yang diadakan bersempena sambutan perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-68 Tahun.


Keberangkatan baginda berdua dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, selaku Penasihat Bersama, Pengerusi Bersama dan Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Khatam Al-Qur'an 68 Kali Khatam serta isteri-isteri Ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Khatam Al-Qur'an 68 Kali Khatam berserta isteri masing-masing.


Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah, YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.


Juga berangkat ialah YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Ameerah Wardatul Bolkiah dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna.


Majlis petang itu dimulakan dengan bacaan Surah Al Faatihah beramai-ramai dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned dan diteruskan dengan bacaan khatam Al-Qur'an beramai-ramai oleh para peserta lelaki dan wanita.


Majlis diikuti dengan bacaan takhtim dan tahlil oleh pegawai-pegawai dan guru-guru agama Jabatan Pengajian Islam (JPI) dan Jabatan Hal Ehwal Masjid (JHEM). Manakala bacaan doa khatam Al-Qur'an dibacakan oleh peserta khatam, Awang Mohd. Nurbazli bin Mohd. Mustafah, peserta belia dari Daerah Brunei dan Muara.


Dikir Marhaban dipersembahkan oleh 68 orang pegawai masjid dari JHEM dan 68 orang pegawai dan guru agama perempuan dari JPI.


Bagi memohon keberkatan, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berkenan menerima junjung ziarah daripada peserta-peserta khatam Al-Qur'an lelaki, sementara Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri menerima junjung ziarah daripada peserta-peserta khatam Al-Qur'an perempuan.


Secara keseluruhannya, para peserta terdiri daripada enam kategori iaitu masing-masing mewakili bagi setiap daerah seramai 68 orang lelaki dan perempuan dewasa, belia dan beliawanis dan 680 orang peserta kanak-kanak.


Bagi peserta kanak-kanak lelaki dan perempuan, mereka terdiri daripada pelajar-pelajar yang menyertai Skim Tilawah Al-Qur'an Remaja, Skim Galakan Khatam Al-Qur'an di bawah umur 10 tahun, pelajar-pelajar Sekolah Persediaan Arab, sekolah-sekolah agama, Sekolah Al-Falaah dan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.


Majlis kali keempat yang diadakan daripada peringkat akar umbi dan orang ramai itu merupakan antara acara yang bersignifikankan kenegaraan dan keagamaan. Acara yang mengumpulkan lebih 4,000 jemputan itu merupakan kemuncak sempurnanya pembacaan 30 juzu' ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh setiap peserta.


Pembacaan 30 juzu' ayat-ayat suci Al-Qur'an sebanyak lebih seribu kali itu secara khusus diniatkan menjadi sumbangan doa rakyat memohon kepada Allah Subhanahu Wata'ala bagi melanjutkan usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia iaitu raja dan Wali Al-Amri dalam bernegara dan berpemerintahan, semoga baginda sentiasa dalam naungan hidayat dan perlindungan Allah, sihat sejahtera, adil berdaulat serta kekal qarar memerintah Negara Brunei Darussalam.


Majlis membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an hingga khatam 30 juzu' Al-Qur'an bagi setiap peserta ini telah bermula dengan majlis pelancarannya di keempat-empat daerah pada 10 Mac 2014 bertempat di masjid-masjid utama setiap daerah.


Majlis ini sudah setentunya dapat menyemai dan menyuburkan budaya membaca, mempelajari dan menghayati Al-Qur'an serta mengamalkan ajaran-ajarannya sebagai amalan harian untuk memohon keredaan Allah Subhanahu Wata'ala dan dapat dijadikan utap dan bekal di akhirat nanti.


Acara perayaan ini juga merupakan manifestasi penghayatan rakyat dan penduduk di negara ini terhadap konsep negara Melayu Islam Beraja sebagai sistem yang mengatur cara hidup di negara ini ke arah perpaduan masyarakat yang kukuh serta kesejahteraan, keharmonian, keamanan dan ketenteraman bermasyarakat dan bernegara yang diredai Allah Subhanahu Wata'ala.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
1 - 30Next