Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

​Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan ke atas pertukaran nama Kementerian Perhubungan menjadi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Dalam pada itu juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah bagi pelantikan pegawai-pegawai kanan berikut untuk menjadi Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap:

1)Pengarah Penerbangan Awam, Yang Mulia Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusuf, menjadi Setiausaha Tetap, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi;

2)Pengarah Pengangkutan Darat, Yang Mulia Pengiran Mohd. Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud menjadi Timbalan Setiausaha Tetap (Pengangkutan, Penyelidikan dan Perkembangan), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi;

3)Ketua Pos Agung, Yang Mulia Awang Haji Hairul Mohd. Daud bin Haji Abdul karim menjadi Timbalan Setiausaha Tetap (Infokomunikasi, Cybersecurity, Strategi dan Korporat), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi; dan

4) Yang Mulia Pengiran Haji Mohd. Zain bin Pengiran Haji Abdul Razak menjadi Ketua Pegawai Eksekutif AITI bertaraf Timbalan Setiausaha Tetap.

Tarikh pertukaran nama kementerian dan pelantikan pegawai-pegawai berkenaan berkuatkuasa mulai Sabtu, 7 Rabiulakhir 1440 bersamaan 15 Disember 2018.

Sumber berita Pelita Brunei

His Majesty News
  


hm121218.jpg

Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD) buat julung kalinya melakar sejarah dengan diberi penghormatan dan kepercayaan menjadi tuan rumah dan pelaksana bagi Perhimpunan Pengakap Kelana ASEAN Kali Pertama 2018 (1st ASEAN Rover Moot 2018 – 1st ARM) yang bermula hari ini sehingga 17 Disember nanti.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Penaung PPNBD dan Penaung Kehormat Pengakap Sedunia (Honorary Patron of World Scouting) berkenan berangkat merasmikan Perhimpunan Pengakap Kelana ASEAN Kali Pertama 2018 yang berlangsung di Pusat Belia di ibu negara hari ini.

Berangkat sama paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Ketua Pengakap PPNBD; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

Menjunjung keberangkatan Kebawah DYMM berserta paduka-paduka anakanda dan adinda baginda ialah Pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar; Yang Di-Pertua PPNBD, Awang Haji Matusin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba dan Ketua Pesuruhjaya PPNBD, Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali.

Perhimpunan Pengakap Kelana ASEAN Kali Pertama 2018 yang diadakan ini bertepatan dengan Sambutan 85 tahun Pergerakan Pengakap di Negara Brunei Darussalam (NBD) yang juga merupakan sambutan 100 Tahun Penubuhan Pergerakan Pengakap Kelana Sedunia (1918 - 2018), yang menghimpunkan kira-kira lebih dari 300 pengakap kelana dari negara ASEAN dan juga beberapa negara dari rantau Asia Pasifik yang berusia antara 18 hingga 26 tahun.

Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Pemangku Pesuruhjaya Bahagian Keugamaan Ibu Pejabat PPNBD, Awang Muhamad Najib bin Abdul Hamid.

Seterusnya diikuti dengan sembah alu-aluan oleh Yang Di-Pertua PPNBD, Awang Haji Metusin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba.

Pada majlis perasmian tersebut, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah Pengisytiharan Pembukaan Rasmi Pengakap Kelana ASEAN Kali Pertama 2018.

Seterusnya baginda berkenan menyempurnakan Penganugerahan Bintang-Bintang Tertinggi Pengakap NBD kepada Pemimpin-Pemimpin Pengakap dari dalam dan luar negara dan Anugerah Persahabatan Antarabangsa PPNBD (Brunei International Friendship Award) yang diberikan khusus kepada Pemimpin-pemimpin Pengakap dari luar negara.

Pada majlis penganugerahan itu, seramai dua orang penerima yang telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan terlibat secara langsung dalam pergerakan pengakap di negara ini dianugerahkan Bintang Rakis yang merupakan bintang kedua tertinggi dalam PPNBD yang dianugerahkan kepada Mantan Pesuruhjaya Latihan, Awang Haji Yahya bin Haji Yusof dan Naib Yang Dipertua II, PPNBD, Haji Awang Damit bin Haji Awang Chuchu.

Sementara Anugerah Bintang Jasa Cemerlang Kelas I – Emas (1st Class Meritorius Award – Gold) dianugerahkan kepada Ketua Pesuruhjaya Pengakap, Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali.

Manakala, Anugerah Bintang Jasa Cemerlang Kelas II – Perak (2nd Class Meritorius Award – Silver) dianugerahkan kepada tiga orang ahli PPNBD yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang dan pergerakan pengakap di negara ini dan di peringkat antarabangsa terdiri dari Pengurus Projek Penanaman Pokok, PPNBD, Awang Haji Othman bin Durani; Ketua Pegawai Eksekutif, Awang Haji Mohd. Zali bin Haji Arsad dan Mantan Setiausaha Agung, Awang Haji Zainuddin bin Haji Jaafar.

Baginda juga berkenan menganugerahkan Brunei International Friendship Award kepada tiga penerima dari Rantau Asia Pasifik terdiri dari Chairman of Asia-Pacific Regional Scout Committee, World Scout Bureau Asia-Pacific Support Centre, Encik Ahmad Rusdi; Director, World Scout Bureau Asia-Pacific Support Centre, Mr. Thian Hiong Boon dan Director, Publication, World Scout Bureau Asia-Pacific Support Centre, Ms. Luz Taray.

Brunei International Friendship Award juga turut dianugerahkan kepada perwakilan-perwakilan dari Persekutuan Pengakap Malaysia, dan Gerakan Pramuka Indonesia diikuti dengan penyampaian cenderamata kepada Ketua-ketua Kontinjen yang menyertai Perhimpunan Pengakap Kelana ASEAN Kali Pertama 2018.

Sejurus itu, baginda kemudian berkenan menerima pesambah dan sebelum berangkat meninggalkan majlis, baginda berserta kerabat diraja yang lain dijunjung untuk sesi bergambar ramai bersama para peserta Perhimpunan Pengakap Kelana ASEAN Kali Pertama 2018.

Perhimpunan kali ini menghimpunkan ahli-ahli Pengakap Kelana (Rover Scout) dari tujuh buah negara ASEAN terdiri dari NBD, Malaysia, Republik Indonesia, Republik Singapura, Republik Filipina, Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam.

Antara objektif yang akan dicapai selepas perhimpunan ini selesai dijalankan ialah membentuk keperibadian sahsiah diri dan jati diri generasi belia di dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan, di samping dapat mengeratkan dan mengukuhkan lagi jalinan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli Pengakap Kelana NBD dengan ahli Pengakap Kelana di Rantau ASEAN dan juga Rantau Asia Pasifik.

Melalui perhimpunan ini juga turut mengongsikan pengetahuan dan pengalaman, di samping dapat berinteraksi secara langsung di kalangan ahli-ahli Pengakap Kelana, selain dapat memperkenalkan sosio budaya antara kalangan negara sekali gus dapat memperkenalkan NBD sebagai satu destinasi pelancongan, di samping menambah ekonomi negara.

NBD khususnya PPNBD melalui penganjuran Perhimpunan Pengakap Kelana ASEAN Kali Pertama 2018 ini bersama-sama dengan 50 juta ahli-ahli pengakap di seluruh dunia bersama-sama menjalankan program-program yang menjurus kepada Matlamat Pembangunan Mapan / Sustainable Development Goals (SDGs).

Terdapat empat komponen program semasa Perhimpunan Pengakap Kelana ASEAN Kali Pertama 2018 ini dijalankan antaranya kegiatan atau aktiviti Eksplorasi; Kerja-kerja Kemasyarakatan (Community Service); Budaya (Culture) dan Alam Sekitar (Environment).

Para peserta akan dibahagikan di keempat-empat daerah, di mana setiap daerah akan meyediakan program yang menarik mengikut komponen yang telah disusun oleh PPNBD sesuai dengan tema perhimpunan iaitu Satu ASEAN Satu Masyarakat Dalam Berpengakap (One ASEAN One Community In Scouting).

Di antara program yang akan dilaksanakan ialah Projek Alam Sekitar di Kampung Sungai Mau, Daerah Belait iaitu penanaman pokok-pokok di kawasan yang ditetapkan; Eksplorasi BSB dan Nature Hike, kayak, 'flying fox', 'abseiling'; program-program dan kerja-kerja kemasyarakatan di antara penduduk-penduduk kampung di mana para peserta tersebut berkampung; pertukaran budaya / perkongsian budaya puak-puak di NBD kepada peserta luar negara; dan perkongsian idea dan pendapat mengenai  program atau kegiatan pengakap yang menjurus kepada Matlamat Pembangunan Mapan /Sustainable Development Goals (SDGs).


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi menyempurnakan Majlis Perasmian Penanaman Varieti Padi Hibrid Berhasil Tinggi (High Yielding Hibrid Variety Paddy) di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Wasan, Mukim Pengkalan Batu sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Wasan, Mukim Pengkalan Batu dijunjung oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong; Setiausaha Tetap dan Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP).

Berangkat sama Kebawah DYMM ialah paduka-paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM dijunjung untuk mendengar sembah taklimat daripada Juruekopertanian, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Dayang Khairunnisa binti Haji Omar Ali; Pengerusi Koperasi Setia Kawan (KOSEKA), Lt. Kol. (B) Awang Haji Mohd. Shahlan bin Hidup dan Ketua Ladang Projek Penanaman Padi, Majlis Perundingan Mukim (MPM) Pengkalan Batu, Awang Haji Yakub bin Haji Othman.

Bagi memberkati majlis, acara didahului dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan mengurniakan Titah Perasmian bagi menyempurnakan Perasmian Penanaman Varieti Padi Hibrid Berhasil Tinggi (High Yielding Hibrid Variety Paddy) dan kemudiannya dijunjung berangkat untuk menanam Padi Hibrid Berhasil Tinggi di Ladang KOSEKA dengan menggunakan mesin jentera penanaman padi (paddy transplanter).

Mengiringi Kebawah DYMM semasa penanaman Padi Hibrid Berhasil Tinggi tersebut adalah laungan Selawat Ibrahimiyah beramai-ramai ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh penuntut-penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB).

Kebawah DYMM kemudian berkenan bergambar ramai dan beramah mesra bersama pengusaha-pengusaha padi sebelum berangkat ke Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) - Kampus Agroteknologi di Kampung Wasan bagi Majlis Santap Tengah Hari.

Terdahulu, Kebawah DYMM berkenan berangkat ke beberapa kawasan ladang-ladang tanaman dan ternakan untuk menyaksikan kepelbagaian kaedah serta teknologi pertanian yang digunakan oleh para pengusaha tempatan di tiga ladang atas kawasan yang sama, iaitu di Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei, Kampung Kilanas.

Ladang pertama ialah ladang yang diusahakan di bawah Program Pengupayaan Asnaf Zakat (PROPAZ) yang dikelolakan oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB).

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di Ladang PROPAZ dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Yang Di-Pertua MUIB dan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong.

Seterusnya Kebawah DYMM berkenan berangkat ke Ladang RZ Prisma Enterprise yang merupakan salah satu Projek Rintis di bawah kelolaan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di ladang tersebut dijunjung oleh Pengurusnya, Pengiran Dato Paduka Awang Haji Abdul Rahman bin Pengiran Seri Indera Pengiran Haji Ismail.

Ladang ketiga lawatan baginda ialah ke Ameenfarm Agrotech and Trading yang juga merupakan salah satu Projek Rintis di bawah kelolaan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM dijunjung oleh Pengurusnya, Awang Haji Irwandy bin Haji Lois.

Baginda meneruskan lawatan ke Ladang Perusahaan Riza Fudhlana Farming di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Tanah Tuah Kulapis.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di sana dijunjung oleh Pengurusnya, Pengiran Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman. 

Ladang Syarikat Tunas Harapan dan Hua Ho Agricultural Farm Sendirian Berhad di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Sibongkok, Kampung Masin juga menjadi tumpuan lawatan baginda.

Keberangkatan tiba baginda di ladang tersebut dijunjung oleh Pengurusnya, Lau How Teck.

Turut hadir pada majlis perasmian, Yang Berhormat Menteri-menteri Kabinet, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ketua Kampung Limau Manis, Mukim Pengkalan Batu, Timbalan-timbalan Menteri, para perwakilan asing ke negara ini serta peladang-peladang padi di KKP Wasan.

Majlis Perasmian Penanaman Varieti Padi Hibrid Berhasil Tinggi bertujuan untuk menandakan satu lagi perkembangan baharu dalam usaha KSSUP bagi meningkatkan pengeluaran padi dan bagi meningkatkan tahap sara diri bekalan beras negara.

Pada hari ini, varieti padi yang diperkenalkan adalah dikenali sebagai Padi Sembada188, yang merupakan varieti padi yang dikenal pasti melalui kerjasama penyelidikan di antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dengan Syarikat PT. Biogene Plantation dari Republik Indonesia yang telah dijalankan selama tiga musim bermula dari Mei 2016 dan berakhir pada Mac 2018.

Melalui kajian tersebut, Padi Sembada188 mempunyai purata hasil sebanyak 5.0 - 6.0 tan metrik sehektar semusim.

Benih Padi Sembada188 telah diimport daripada Republik Indonesia melalui Yaz & Wyn Enterprise, yang mana merupakan syarikat perusahaan bumiputera yang telah dilantik menjadi pengedar tunggal bagi Negara Brunei Darussalam.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Turki, Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, kerajaan serta rakyat Republik Turki bersempena dengan Hari Republik negara tersebut.

Dalam titah perutusan kepada TYT Recep Tayyip Erdogan, Kebawah DYMM sangat menghargai persahabatan yang rapat lagi mesra yang telah dinikmati oleh kedua-dua buah negara, melalui kerjasama yang aktif di antara rakyat masing-masing dalam pelbagai bidang dan berharap terus berpeluang memperluaskan perhubungan yang penting ini.

Baginda mengakhiri titah perutusan tahniah tersebut dengan menyampaikan salam muhibah kepada TYT Recep Tayyip Erdogan dan semoga TYT berada dalam kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman  berangkat menghadiri Majlis Santap Malam Rasmi yang dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Koordinasi Bagi Keselamatan Nasional Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean dan isteri, Puan Teo Poh Yoh Yim.

Majlis Santap Malam tersebut diadakan di Pan Pacific Hotel.

Mengiringi DYTM dan YTM ialah Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hal Ehwal Luar, Dr. Mohamad Maliki Osman selaku Menteri Pengiring dan isteri, Puan Sadiah Sahal.

Keberangkatan tiba DYTM dan YTM di Pan Pacific Hotel dijunjung oleh TYT Teo Chee Hean dan isteri.

DYTM dan YTM kemudian berkenan mengadakan perjumpaan bersama TYT Teo Chee Hean dan isteri sebelum dijunjung beredar ke Philippine Room bagi Majlis Santap Malam Rasmi.

Sebelum mengakhiri Majlis Santap Malam Rasmi tersebut, DYTM dan YTM berkenan bergambar ramai bersama-sama TYT Teo Chee Hean dan isteri.

Hadir di Majlis Santap Malam itu ialah Menteri Kewangan, Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat; Menteri Pendidikan, Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung; Menteri Negara Kanan bagi Kementerian Komunikasi dan Penerangan, Puan Sim Ann; Menteri Negara Kanan bagi Kementerian Perdagangan dan Industri dan Kementerian Pendidikan, Tuan Chee Hong Tat dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Lim Hong Huay serta pegawai-pegawai kanan Republik Singapura.

Turut hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Haji Awang Saifulbahri bin Haji Awang Mansor dan isteri.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Masjid adalah ibarat rumah Allah, dan sesungguhnya menghadirkan diri beribadah ke masjid serta mendirikan sembahyang secara berjemaah itu mempunyai kelebihan darjat berbanding sembahyang secara perseorangan.

Perkara tersebut dinyatakan oleh Da'ie Pusat Dakwah Islamiah, Dr. Ustaz Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah semasa menyampaikan Tazkirah Subuh bertajuk 'Memakmurkan Masjid Mendatangkan Reda Illahi'.

"Dengan sembahyang berjemaah juga, kita akan sentiasa mendapat reda Allah Subhanahu Wata'ala dan dijauhkan daripada segala bala atau malapetaka," tambahnya.

Dr. Ustaz Haji Ismuhadi turut menyeru para jemaah untuk sentiasa melakukan sembahyang fardu lima waktu secara berjemaah, kerana ia adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar.

Sesi tazkirah tersebut merupakan sebahagian daripada intipati Program Masjidku Makmur, Negara Berkat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien minggu ini yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan sokongan Jabatan Perdana Menteri.

Ia merupakan program mingguan yang mengalu-alukan jemaah meningkatkan kehadiran bagi memakmurkan masjid dan seterusnya bersama-sama secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah di awal waktu di masjid.

Selain itu, program ini turut memberikan peluang kepada para pengunjung Bandarku Ceria untuk memulakan langkah dan keceriaan hari mereka dengan meraih keberkatan melalui penyertaan menunaikan tuntutan sembahyang fardu secara berjemaah dan merebut ganjaran pahala melalui bacaan wirid-wirid selepas sembahyang.

Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof; Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri, Awang Haji Roslan bin Haji Taja'ah dan Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan) Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Haji Mohd. Serudin bin Haji Timbang.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri  Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Badminton Terbuka Brunei 2018 yang berlangsung di Dewan Serbaguna, The Centrepoint, Gadong.

Turut menyertai kejohanan tersebut ialah anakanda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim. 

Juga berangkat menyaksikan kejohanan tersebut ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah.

Pada kejohanan bagi hari keenam ini, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berjaya menewaskan Hung Wei Li bagi Kategori Perseorangan Lelaki Di Bawah Umur 14 Tahun dengan Straight Set.

Pada set pertama, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim menguasai perlawanan dengan mata 21 - 14 manakala pada set kedua, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berjaya mendahului lawannya dengan mata 21 - 17.

Sementara itu, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim semalam berjaya menumpaskan Mohd. Daffa Dany bin Ali Hussin dengan mata 21 - 9, 21 - 18 pada peringkat awal kejohanan untuk mara ke peringkat suku akhir hari ini.

Kejohanan pada malam ini turut menyaksikan perlawanan bagi Kategori Beregu Lelaki B, Kategori Perseorangan Lelaki Di Bawah 18, Kategori Beregu Campuran, Perseorangan Lelaki Di Bawah Umur 14 Tahun, Kategori Beregu Lelaki A, Kategori Beregu Perempuan dan Kategori Beregu Veteran.

Seramai 366 pemain tempatan dan luar negara ikut serta bagi merebut juara Kejohanan Badminton Terbuka Brunei 2018.

Kejohanan yang berlangsung selama lapan hari bermula 18 sehingga 25 Ogos itu merupakan anjuran West Lake Tyres.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  


Pelaksanaan ibadah korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan sebagai tanda kesyukuran di atas segala nikmat kurniaan-Nya selain dapat melatih umat Islam dalam mengeluarkan harta bagi membantu golongan memerlukan seperti golongan fakir dan miskin 

Seperti tahun-tahun yang sudah, bagi mengimarahkan lagi Sambutan Hari Raya Aidiladha, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam serta kerabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga turut melaksanakan ibadah korban dengan mengagih-agihkan daging-daging kepada asnaf fakir miskin di negara ini.

Pada tahun ini, seramai 7,567 orang asnaf fakir dan miskin di seluruh negara menerima agihan daging-daging korban sunat tersebut.

Sehubungan itu, Majlis Ibadah Korban Sunat Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta Kerabat Baginda dan Sambutan Hari Raya Aidiladha Bagi Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi diraikan hari ini di Istana Nurul Iman.

Keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta  kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Pengerusi Bersama dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Kerja Majlis Ibadah Korban Sunat Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta Kerabat Baginda dan Majlis Sambutan Hari Raya Aidiladha di Istana Nurul Iman Bagi Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi. 

Berangkat sama paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda  Mahkota  Pengiran  Muda  Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran  Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah. 

Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Noor Ehsani serta kerabat diraja yang lain.

Sebelum majlis dimulakan, takbir Hari Raya dilaungkan oleh seramai 100 orang yang terdiri daripada wakil-wakil Jabatan-jabatan kerajaan, guru-guru ugama, mahasiswa-mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi, pasukan beruniform, kumpulan-kumpulan belia dan persatuan-persatuan.

Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipersembahkan oleh Awang Mohd. Marzuqi bin Haji Anuar, Siswa Diploma 'Aliyah Qira'at Tahun 1, yang pernah mewakili negara ke Anugerah Antarabangsa Membaca Al-Quran Mohammed VI Kali Ke-11 di Casablanca, Magribi Tahun 2015, manakala Intisari ayat dibacakan oleh Tenaga Pengajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Awang Mohd. Najib bin Haji Aliakbar.

Di antara intisari dan pengajaran daripada ayat-ayat yang dibacakan itu ialah orang yang berniat ihram untuk mengerjakan ibadah haji tidak boleh mencampuri isterinya, tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh bertengkar.

Selain itu, orang yang ingin mengerjakan haji dituntut menyediakan bekal secukupnya untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk dirinya semasa di tanah suci dan setelah kembali ke tanah air serta ditegah daripada meminta-minta.

Di antara amalan yang perlu diperbanyakkan dan diperkasa oleh umat Islam semasa menyambut Hari Raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik ialah sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wata'ala dengan lafaz talbiah, tahmid, berdoa, bertahlil, bertasbih dalam beribadat beristighfar memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang sifatnya Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan berdoa kepadaNya.

Seterusnya Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri  berkenan mengurniakan daging ibadah korban kepada 100 orang penerima khas (50 orang lelaki dan 50 orang perempuan) yang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin dari keempat-empat daerah.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Pada tahun ini, sebanyak 158 ekor lembu, dan 14 ekor kambing dikorbankan, dan sebahagian daging ibadah korban sunat tersebut diagihkan kepada  asnaf fakir dan miskin di seluruh negara, yang terdiri daripada ketua keluarga serta tanggungannya iaitu 4,437 orang di Daerah Brunei dan Muara, 1,613 orang di Daerah Belait, 1,258 orang di Daerah Tutong, dan 259 orang di Daerah Temburong.

Kira-kira 6000  jemputan hadir bagi sama-sama memeriahkan Sambutan Hari Raya Aidiladha di Istana Nurul Iman terdiri daripada Kementerian-Kementerian, Jabatan-jabatan kerajaan, pasukan beruniform, Institusi Pengajian Tinggi dan pelajar-pelajar sekolah ugama, kumpulan-kumpulan belia dan persatuan-persatuan. 

Majlis Ibadah Korban Sunat dan Sambutan Hari Raya Aidiladha di Istana Nurul Iman adalah satu lagi wawasan Kebawah DYMM mencontohkan kepentingan meningkatkan syiar Islam dan penghayatan beragama menurut cara dan calak KeBruneian kita.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Majlis Ibadah Korban Sunat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti  Al-Marhum  Pengiran  Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam serta Kerabat Baginda diadakan sejurus selepas Sembahyang Sunat Hari Raya Aidiladha 1439H di perkarangan Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia  ke kawasan tempat majlis penyembelihan dijunjung oleh Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Pada majlis tersebut, sebanyak tujuh ekor kambing disempurnakan penyembelihannya dan Kebawah DYMM berkenan menyembelih seekor kambing diikuti paduka-paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik.

Juga berangkat menyaksikan penyembelihan berkenaan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Penyembelihan binatang-binatang korban Kebawah DYMM dan kerabat baginda yang selebihnya disempurnakan di Pusat Penyembelihan Mulaut Abattoir Sdn. Bhd.

Pada tahun ini, sebanyak 158 ekor lembu, dan 14 ekor kambing dikorbankan, dan sebahagian daging ibadah korban sunat tersebut diagihkan kepada seramai 7,567 orang asnaf fakir dan miskin di seluruh negara, yang terdiri daripada ketua keluarga serta tanggungannya iaitu 4,437 orang di Daerah Brunei dan Muara, 1,613 orang di Daerah Belait, 1,258 orang di Daerah Tutong, dan 259 orang di Daerah Temburong.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Negara mestilah berwaspada terhadap ancaman siber baharu yang sentiasa muncul, termasuklah peningkatan fraud dan pembersihan wang haram yang dilakukan melalui teknologi dalam talian, penggunaan internet dan media sosial oleh pengganas dan pelampau untuk menyebarkan propaganda mereka dan mempermudah pengambilan dan penyebaran maklumat yang salah dan kekeliruan melalui berita palsu yang akan membahayakan kepaduan sosial dan menjejaskan keselamatan negara.


Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud, selaku tetamu kehormat pada Majlis Perasmian Persidangan Ketua-Ketua Pendakwa China-ASEAN ke-11 (CAPGC Ke-11) anjuran Pejabat Peguam Negara yang berlangsung di Hotel Antarabangsa Rizqun,Gadong.


Dalam ucapannya pada majlis perasmian persidangan bertemakan "Meningkatkan Keupayaan dan Kerjasama dalam Menangani Jenayah Siber" itu, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti menyatakan, jenayah di ruang siber terus menarik kerana sifatnya yang cepat, tanpa nama dan tanpa sempadan.


Yang Berhormat berkata, berita palsu adalah berupa ancaman yang bukan sahaja kepada kerajaan tetapi juga kepercayaan masyarakat antara satu sama lain.


Cabaran terbesar jelas Yang Berhormat adalah untuk menjamin kredibiliti dan kebolehpercayaan sumber maklumat dan kreativiti manusia telah dieksploitasi untuk memesongkan kebenaran dan mencipta cerita-cerita palsu dengan matlamat untuk sengaja menyesatkan masyarakat demi pelbagai kepentingan dan tujuan.


Dalam usaha untuk menentang perkara itu, Yang Berhormat Menteri di JPM menegaskan keperluan untuk pendidikan di semua peringkat mengenai penggunaan teknologi digital yang bertanggungjawab, peningkatan keselamatan data untuk menggurangkan risiko orang ramai menjadi mangsa penipuan internet serta keperluan untuk mengadakan "Collective ASEAN Way" yang melibatkan pembekal media kerana ASEAN dapat memanfaatkan pautan komunikasi yang mantap dalam memerangi penyalahgunaan data.


Yang Berhormat seterusnya menyatakan bahawa Negara Brunei Darussalam (NBD) terus memberikan perhatian yang amat berat terhadap ancaman jenayah siber dengan terus mengambil usaha yang signifikan bagi memastikan negara ini dan penduduknya dilindungi.


Menggariskan beberapa usaha negara, termasuk penubuhan Brunei Darussalam National Cyber Security Framework in 2017 (Rangka Kerja Keselamatan Siber Kebangsaan Brunei Darussalam pada tahun 2017) dan NBD menjadi negara pertama di rantau ini untuk mewujudkan Child Online Protection Framework (Rangka Kerja Perlindungan Talian Kanak-kanak), Yang Berhormat turut menegaskan satu rangka kerja perundangan yang kukuh dalam apa jua strategi negara dalam menangani jenayah siber adalah sangat penting.


Di samping itu, Yang Berhormat juga melahirkan penghargaan ke atas beberapa usaha Pejabat Peguam Negara dalam memerangi jenayah siber seperti penubuhan AGC Cybercrime Focus Group (Kumpulan Tumpuan Jenayah Siber AGC) dan ceramah-ceramah kesedaran awam yang berterusan yang bertujuan untuk mendidik generasi muda dan menyebarkan mesej pencegahan.


Terdahulu dalam ucapan alu-aluan majlis, Peguam Negara, Yang Berhormat Dato Paduka Awang Hj Hairol Arni bin Haji Abdul Majid, menjelaskan Pejabat Peguam Negara giat memastikan bahawa langkah-langkah perundangan yang sesuai telah disediakan untuk menangani sebarang isu yang berkaitan dengan jenayah merentas sempadan, termasuk jenayah siber dan juga memastikan pelakunya dibawa ke muka pengadilan.


Beliau menyatakan sejak tahun 2011, 14 kesalahan berkaitan dengan jenayah siber khususnya kesalahan yang berkaitan dengan media sosial seperti fitnah, menyebarkan maklumat palsu dan memuat naik media lucah dalam pelbagai platform media sosial telah berjaya didakwa di mahkamah.


Beliau juga menyatakan bahawa sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Bahagian Keadilan Jenayah, Pejabat Peguam Negara dalam menangani kes-kes kesalahan media sosial dengan adil dan berkesan, Pejabat Peguam Negara telah membuat garis panduan pada Januari 2017.


Yang Berhormat juga menjelaskan bagi membolehkan rangka kerja perundangan berkenaan dengan jenayah siber menjadi kuat dan mantap, ia perlu disokong dengan modal insan yang berkeupayaan termasuk kepentingan untuk membina kepakaran dalam usaha ini.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Pasukan Kementerian Pertahanan dinobatkan sebagai juara setelah berjaya menewaskan 11 pasukan lain dalam Kategori Lumba Perahu Tradisi di antara Kementerian-Kementerian 25 Pekayuh dengan catatan masa 4 minit 40 saat pada perlumbaan Acara Regata Brunei Darussalam (RBD) 2018 bertempat di Dermaga Diraja, di sini.


Pasukan Kementerian Pertahanan berjaya membawa pulang piala dan wang tunai berjumlah BND900.00, sementara menduduki tempat kedua, pasukan Jabatan Perdana Menteri dengan catatan masa 4 minit 46 saat, menerima piala juga wang tunai BND800 dan berada di tempat ketiga ialah Kementerian Pembangunan dengan mencatatkan masa 5 minit 12 saat, sekali gus membawa pulang wang tunai BND600.00 berserta piala.


Berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Penyampaian Hadiah pada perlawanan-perlawanan yang berlangsung sesi pagi tadi ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


Dalam acara Lumba Perahu Fiberglass Syarikat-Syarikat Swasta 20 Pekayuh, juara disandang oleh pasukan Setia Protective Security Services (SPSS) dengan mencatatkan masa terpantas mereka 5 minit 36 saat, sekali gus berjaya membawa pulang piala dan wang tunai berjumlah BND900.00.


Tempat kedua dalam kategori yang sama ialah TelBru dengan catatan masa 5 minit 58 saat berjaya menerima piala juga wang tunai BND800.00 dan di tempat ketiga pula jatuh kepada Royal Brunei (RB) yang mencatatkan masa 6 minit 7 saat menerima wang tunai BND600.00 berserta piala.


Manakala dalam Kategori Lumba Perahu Tradisi Terbuka 30 Pekayuh, johan disandang oleh pasukan jemputan dari negara jiran, Laksamana Seri Sinampuan Lawas Sarawak yang berjaya menewaskan lima pasukan lain dengan mencatatkan masa terpantas mereka 5 minit 06 saat, sekali gus berjaya memenangi piala dan wang tunai berjumlah BND1,000.00.


Menduduki tempat kedua Majlis Sukan ABDB yang mencatatkan masa 5 minit 08 saat dengan berjaya meraih wang tunai BND800.00 berserta piala dan berada di tempat ketiga ialah Pasukan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kalimantan Barat (PODSI Kalbar) yang mencatatkan masa 5 minit 9 saat dan berjaya menerima wang tunai BND800.00 berserta piala.


Terdahulu acara pada awal sebelah pagi turut menyaksikan tiga kategori perlumbaan, yang mana pasukan Daerah Temburong dinobatkan sebagai juara dalam acara Kategori Lumba Perahu Fiberglass Daerah-Daerah 20 Pekayuh dengan catatan masa terpantasnya 5 minit 39 saat, sekali gus berjaya menerima wang tunai BND800.00 berserta piala.


Sementara naib juara bagi Kategori Lumba Perahu Fiberglass Daerah-Daerah 20 Pekayuh disandang oleh pasukan Daerah Brunei dan Muara dengan catatan masa 5 minit 43 saat dan berjaya memenangi piala juga wang tunai BND700.00, berada di tempat ketiga jatuh adalah pasukan dari Daerah Tutong yang mencatatkan masa 5 minit 55 saat dan menerima wang tunai BND550.00 berserta piala.


Dalam Kategori Perlawanan Lumba Perahu Tradisi Terbuka 25 Pekayuh pula, pasukan dari negara jiran Laksamana Seri Sinampuan sekali lagi mengungguli perlumbaan dengan berjaya mengalahkan 10 pasukan lain dengan catatan masa terpantas mereka 4 minit 56 saat, sekali gus merebut piala kejuaraan dan wang tunai berjumlah BND900.00.


Berada di tempat kedua pasukan Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei yang berjaya mencatatkan masa 4 minit 58 saat dengan membawa pulang piala dan wang tunai berjumlah BND800.00, sementara menduduki tempat ketiga ialah pasukan dari Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dengan catatan masa 5 minit 02 saat dan berjaya memenangi wang tunai BND600.00 berserta piala.


Pada perlumbaan Lumba Perahu Fiberglass Belia-Belia Umur 30 Tahun Kebawah 15 Pekayuh pula, johan disandang oleh pasukan Tamoi Bersatu dengan mencatatkan masa terpantas mereka 5 minit 36 saat dan berjaya membawa pulang wang tunai BND700.00 berserta piala.


Sementara itu, menduduki tempat kedua ialah pasukan Saba dengan catatan masa mereka 5 minit 40 saat dan berjaya menerima wang tunai BND600.00 berserta piala dan tempat ketiga dengan catatan masa 5 minit 44 saat ialah Nanjing China yang berjaya membawa pulang wang tunai BND400.00 berserta piala.


Acara RBD 2018 merupakan salah satu lagi antara siri rancangan majlis atau acara-acara bagi memberi nilai tambah pada suasana berlangsungnya Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018.


Selain daripada itu, RBD yang diadakan setiap tahun itu juga bertujuan untuk mempromosikan Sukan Lumba Perahu, khususnya kepada golongan belia-belia dan generasi muda, yang mana sukan berkenaan menjadi salah satu sukan tradisi di negara ini.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap 11 orang ketua delegasi yang menghadiri Persidangan Ketua-Ketua Pendakwa ASEAN - China Ke-11 di negara ini pada 14 hingga 15 Ogos 2018.


Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman.


Berangkat sama ke majlis mengadap tersebut ialah paduka anakanda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


Pada Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada negara-negara yang menyertai seminar tersebut, iaitu Procurator General, Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Zhang Jun; Prosecutor General, Kerajaan Kemboja, Puan Yang Terutama Chea Leang; Senior Counsel (S.C.); Peguam Negara, Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Wong Yuen Kuai Lucien; Deputy Supreme People's Prosecutor, Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Xaysana Khotphouphone; Timbalan Peguam Negara, Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama Win Myint; Timbalan Peguam Negara, Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dr. Arminsyah; Peguam Cara Negara II (Kedua), Malaysia, Puan Yang Terutama Datin Paduka Zauyah Be binti T. Loth Khan; Inspector General, Kerajaan Thailand, Tuan Yang Terutama Nattachak Pattamasingh Na Ayuthaya; Deputy Prosecutor General, Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Tran Cong Phan; Senior Counsel (S.C.), Director of Public Prosecutions, Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, Tuan Yang Terutama David Leung Cheuk-Yin dan Prosecutor General, Wilayah Pentadbiran Khas Macao, Tuan Yang Terutama Ip Son Sang.


Turut hadir ialah Peguam Negara, Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Hairol Arni bin Haji Abdul Majid dan Peguamcara Negara, Yang Mulia Dayang Zuraini binti Haji Sharbawi.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  hari ini berkenan menerima mengadap  Menteri Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Dato' Saifuddin bin Abdullah.


Mengiringi Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia semasa Majlis Mengadap tersebut ialah Setiausaha, Bahagian Asia Tenggara, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Malaysia, Yang Mulia Eldeen Husaini bin Mohd. Hashim dan Charge d'Affaires, yang juga Minister Counsellor di Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Puan Rafedah binti Abd. Aziz.


Juga hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof,  dan  Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, Dayang Emaleen binti Abdul Rahman Teo.


Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.


Yang Berhormat Dato' Saifuddin bin Abdullah telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia yang baharu pada 2 Julai 2018.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik, Tuan Yang Terutama Dr. Sujatmiko.


Majlis berlangsung di Qashr Al-Meezaan.


Sebelum ini TYT bertugas sebagai Timbalan Menteri Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Republik Indonesia.


TYT telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 7 Julai 2018.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kejayaan masyarakat dan ekonomi semakin bergantung kepada penciptaan dan penerapan inovatif pengetahuan.


Bagi masyarakat dan ekonomi berasaskan pengetahuan untuk membangun dan berkembang, peranan universiti adalah elemen penting.


Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud selaku tetamu kehormat majlis semasa berucap pada Dialog Brunei 2018 anjuran Universiti Brunei Darussalam (UBD) bertempat di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Country Club, Jerudong, di sini.


Menurut Yang Berhormat, itu adalah topik penting mengenai peranan universiti dan kesan pendidikan yang baik kepada masyarakat dan ekonomi kita.


Dalam hal ini, Yang Berhormat melahirkan kepercayaan bahawa universiti-universiti Asia sekarang, berada pada fasa pembangunan yang paling menarik dan masa depan universiti di Asia adalah cerah.


"Baru-baru ini terdapat banyak perbincangan tentang masa depan universiti-universiti di mana dunia kini sedang mengubah permintaan dan peranan di universiti dan pembelajaran seumur hidup menjadi normal dan bukannya keistimewaan untuk segelintir orang.


Pendek kata, pendidikan dan pengetahuan berkembang dari semasa ke semasa. Oleh kerana itu, Pasukan Pengurusan Universiti harus berfikir jauh ke hadapan dalam mengatasi cabaran dalam pendidikan agar tetap relevan dan kompeten," ujar Yang Berhormat.


Dialog Brunei 2018 juga jelas Yang Berhormat, merupakan platform yang sangat baik untuk presiden universiti untuk bertemu dan bertukar idea mengenai topik-topik penting semasa, termasuk pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan perusahaan, landskap digital serta pembangunan dan penanaman kolaborasi 'quadruple helix' antara universiti, industri, orang awam sektor dan masyarakat.


Yang Berhormat seterusnya berharap agar semua peserta dan penceramah akan dapat berkongsi pemikiran tentang bagaimana universiti boleh merancang masa hadapan dengan lebih teratur dan kesannya kepada masyarakat melalui inovasi pendidikan dan penyelidikan serta pemindahan pengetahuan yang penting.


Seramai 80 peserta hadir menyertai dialog tersebut bagi membincangkan isu-isu pendidikan tinggi dan pembangunan semasa tema 'Universiti Sebagai Pemandu Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Perusahaan'.


Juga hadir, Naib Canselor, UBD, Datin Dr. Dayang Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz dan Naib Canselor Universiti Teknologi Brunei, Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  Misi memburu kemenangan untuk meraih tiga mata penuh tergendala apabila pasukan Brunei DPMM FC tewas 2-1 kepada pasukan Home United FC pada edisi perlawanan Liga Perdana Singapura kali ini.

Bermain di hadapan penyokong sendiri, Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, di sini, nasib pada perlawanan tersebut ternyata tidak menyebelahi skuad negara untuk menewaskan pasukan pelawat berkenaan.

Berangkat memberikan sokongan padu ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Juga berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berserta kerabat diraja yang lain.

Perlawanan yang bermula kira-kira 8.15 malam itu menyaksikan aksi-aksi yang begitu mendebarkan berikutan kedua pasukan cuba untuk menggegarkan pertahanan lawan masing-masing.

Namun Home United FC berjaya membolos pertahanan pasukan negara menerusi Hafiz Nor pada minit tambahan sebelum tamat separuh masa pertama.

Belum pun panas pertempuran babak kedua, pemain pelawat jersi 17 sekali lagi berjaya merembat gol kedua mereka pada awal mula permainan.

Hasil tendangan sudut, pasukan DPMM FC akhirnya bangkit daripada kebuntuan apabila tandukan Brian McLean  tidak dapat ditangkis oleh pertahanan Home United FC.

Detik minit akhir perlawanan, kedua-dua pasukan baru mula menunjukkan taring akan tetapi ia terlambat dan akhirnya kemenangan berpihak kepada Home United FC.

Apa yang kita harapkan Brunei DPMM FC akan terus mengorak strategi yang jitu untuk terus unggul di persada Liga Perdana Singapura dalam perlawanan menentang pendahulu liga, Albirex Niigata awal Ogos hadapan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Amalan saling doa mendoakan merupakan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya diikuti oleh umat Islam.

Jadikanlah amalan membaca doa sebagai budaya dan amalan hidup, lebih-lebih lagi di saat saudara-saudara kita sesama Islam memerlukan pertolongan.

Perkara tersebut antara yang dijelaskan oleh Pegawai Istinbat Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri (JPM), Awang Mohamad Raimi bin Awang Tengah dalam tazkirah subuh yang bertajuk ''Mahabbah Melalui Doa'' semasa Program 'Masjidku Makmur, Negara Berkat', bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di sini.

Terdahulu Awang Mohamad Raimi menjelaskan, amalan berdoa bukanlah suatu perkara yang baharu dalam kalangan umat Islam, bahkan ia telah sebati, amat sesuai dengan Muslimin dan Muslimat sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda sendiri menunjukkan kepimpinan dan panduan bagaimana cara berdoa serta mendoakan.

Menurutnya, mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sama dengan mengucapkan selawat kepada baginda, yang mana berselawat merupakan perintah Allah Subhanahu Wata'ala yang perlu dilaksanakan.

Tambahnya lagi, memulakan doa dengan menyebut Allah Subhanahu Wata'ala dan berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan salah satu adab berdoa dan tanpa doa kita akan tergantung-gantung.

Selain mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ujarnya, kita juga perlu mendoakan ahli keluarga, para sahabat dan pengikut Baginda yang lainnya, termasuk juga mendoakan ibu bapa, anak-anak, para ulama dan guru serta mendoakan orang yang berbuat baik pada kita.

Program 'Masjidku Makmur, Negara Berkat' di Masjid Omar 'Ali Saifuddien kelolaan Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama daripada JPM, merupakan satu program mingguan dan ajakan bagi mengalu-alukan jemaah meningkatkan kehadiran bagi memakmurkan masjid, seterusnya bersama-sama secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah di awal waktu di masjid.

Selain itu, program tersebut turut memberikan peluang kepada para pengunjung bersempena acara 'Bandarku Ceria', memulakan langkah dan keceriaan hari mereka dengan meraih keberkatan melalui partisipasi menunaikan tuntutan sembahyang fardu secara berjemaah dan merebut ganjaran pahala melalui bacaan wirid-wirid selepas sembahyang dan kegiatan keagamaan yang telah diaturkan.

Turut sama hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Turut hadir ialah Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.

Makmurnya masjid-masjid di negara ini adalah antara landasan kita bagi menggandakan amal kebajikan dan meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wata'ala bagi diri kita, keluarga juga negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Sifat kepimpinan dan keperibadian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai seorang raja yang berwibawa, bijaksana dan berjiwa rakyat jelas terbukti dengan keberangkatan baginda bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Ke-72 Tahun.

Keakraban di antara seorang raja dengan rakyat jelata pada acara tersebut melambangkan keutuhan pemerintahan beraja yang sanggup 'turun padang' untuk menatap wajah, bersalaman dan berinteraksi dengan rakyat tanpa mengira keadaan cuaca yang ada kalanya hujan, panas terik satu perkara yang jarang sekali berlaku di kebanyakan negara di dunia, namun ia sudah menjadi tradisi dan amalan bagi negara ini.

Sesungguhnya keberangkatan Kebawah DYMM merupakan peluang keemasan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara ini bagi menjunjung kasih setinggi-tingginya, menzahirkan rasa syukur dan kasih sayang yang amat mendalam terhadap raja yang sangat dicintai yang sentiasa memeduli amalan berugama, kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di daerah ini.

Seperti lazimnya, Daerah Temburong merupakan daerah ketiga bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama Rakyat dan Penduduk di mana rakyat berbilang bangsa melahirkan rasa syukur dan gembira bagi menantikan keberangkatan baginda bercemar duli ke daerah ini.

Suasana di sepanjang jalan menuju ke kawasan padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar dipenuhi oleh para pelajar sekolah-sekolah di daerah ini berbaris di tepi jalan dengan mengibarkan bendera-bendera kecil bagi menjunjung keberangkatan baginda serta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-72 Tahun dan Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Awang Haji Adnan bin Haji Adam selaku Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Tertinggi Daerah Temburong bagi Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-72 Tahun serta Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi sambutan.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Sejurus keberangkatan tiba, Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' dikumandangkan diikuti dengan laungan tiga kali 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' oleh penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, ketua-ketua cawangan, Ahli-ahli Jawatankuasa dan Masyarakat Daerah Temburong serta orang ramai yang hadir.

Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Awang Haji Adnan dalam sembah kesyukuran dan taat setia selaku wakil rakyat dan penduduk Daerah Temburong menyembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan Selamat Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-72 pada tahun ini, dan berdoa semoga baginda dilanjutkan usia, sihat walafiat, kekal karar memerintah di atas takhta singgahsana Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan sentiasa di dalam rahmat serta pemeliharaan Allah Subhanahu Wata'ala.

Keberangkatan Kebawah DYMM ke Daerah Temburong sembahnya adalah saat yang sangat-sangat dinantikan oleh rakyat dan penduduk daerah ini di mana ia adalah merupakan peluang keemasan yang tidak ternilai harganya untuk beramah mesra dengan Kebawah DYMM, raja yang dikasihi dan yang pemedulian kepada rakyat jelata.

"Alhamdulillah dengan kebijaksanaan kepimpinan Kebawah Duli Tuan Patik, semua rakyat dan penduduk telah dapat menikmati pembangunan, kemajuan dan keselamatan yang ketara terhadap perkembangan negara secara umumnya dan InsyaaAllah akan meningkatkan lagi kesejahteraan dan keselesaan kepada seluruh rakyat serta penduduk di Daerah Temburong ini secara khususnya dengan taufik, hidayah dan rahmat Allah jua," sembahnya.

Kebawah DYMM berserta kerabat diraja seterusnya berkenan menyaksikan Persembahan Khas bertemakan 'Raja Prihatin, Mahkota Rakyat' yang disertai oleh lebih 300 pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah.

Seterusnya baginda berserta kerabat diraja dijunjung bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Tadbir Tertinggi, Jawatankuasa Perayaan, penghulu-penghulu, peserta-peserta Persembahan Khas dan Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan serta rakyat dan penduduk Daerah Temburong.

Lebih 3,000 rakyat dan penduduk Daerah Temburong memenuhi khemah-khemah yang disediakan bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah terdiri daripada penduduk-penduduk Mukim di Daerah Temburong, warga emas, Pengawasan Kejiranan, pasukan-pasukan beruniform, Badan-badan Bukan Kerajaan serta pihak swasta.

Pada Majlis Junjung Ziarah itu, Kebawah DYMM juga berkenan menerima beberapa pesambah yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-72 Tahun.

Kemudian Kebawah DYMM berserta kerabat diraja seterusnya dijunjung berangkat bagi Majlis Santap di Dewan Utama di Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan memotong Kek Hari Keputeraan dan menerima pesambah yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Hari Keputeraan Baginda Ke-72.  

Doa selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Awang Mohammad Shah bin Haji Taip.

Sebelum berangkat balik meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja berkenan menerima junjung ziarah daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi dan jemputan-jemputan khas.

Kehadiran ribuan rakyat dan penduduk seawal jam 7 pagi itu, menunjukkan rasa kesyukuran, penghargaan dan taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis baginda atas kepimpinan, kewibawaan dan kebijaksanaan yang telah menjamin suasana dan keadaan negara yang makmur, selamat, aman damai dan tenteram. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Penasihat Khas di Royal Court, Kerajaan Arab Saudi dan Utusan Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Penjaga Dua Masjid Suci dan Raja Negara Arab Saudi, Tuan Yang Terutama Ra'afat Abdullah Al-Sabbagh.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima satu Warkah Persilaan untuk membuat lawatan ke Kerajaan Arab Saudi.

Mengiringi Tuan Yang Terutama di Majlis Mengadap tersebut ialah Kuasausaha Sementara Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Negara Brunei Darussalam, Tuan Hussain Mohammed Al-Dajani.

Turut hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, Hajah Dayang Siti Norishan binti Haji Abdul Ghafor.

Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB).


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC) dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar selaku Timbalan Pengerusi I Jemaah Tadbir YSHHB; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned selaku Timbalan Pengerusi II Jemaah Tadbir YSHHB; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Ahli-ahli Jemaah Tadbir YSHHB; Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah YSHHB dan Pengarah Urusan YSHHB, Dato Paduka Awang Eddie bin Dato Paduka Haji Sunny serta Ahli-ahli Jemaah Tadbir YSHHB yang lain.


Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.


Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta kerabat diraja yang lain.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Yang Berhormat Menteri Pertahanan II dalam ucapannya menyembahkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, menjunjung tinggi Titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang mana YSHHB mengetengahkan peserta yang terdiri daripada entiti korporat, termasuk Government-Linked Companies (GLC) dan syarikat-syarikat swasta yang memerlukan perkhidmatan lepasan graduan tempatan bagi memajukan syarikat mereka juga mengetengahkan para pemegang ijazah institusi pengajian tinggi yang berpotensi dan masih lagi mencari pekerjaan diyakini dapat membantu memperkasa sektor swasta dengan kelulusan dan bidang pengajian mereka.


Yang Berhormat menyembahkan, kewujudan entiti korporat, termasuk GLC dan syarikat-syarikat swasta memainkan peranan sangat penting untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara termasuk peranan mereka dalam mewujudkan dan memberikan peluang pekerjaan kepada pemegang-pemegang ijazah yang masih mencari pekerjaan.


Sembah Yang Berhormat lagi, selain daripada pendekatan yang lazim, di mana lepasan graduan menyumbangkan perkhidmatan kepada sektor swasta, di antara mereka juga telah memiliki bidang keusahawanan juga dilihat sebagai salah satu bidang yang berpotensi untuk dikembangkan, juga berbangga melihat banyak 'start-up companies' yang tumbuh dan diusahakan oleh para pengusaha belia yang terdiri daripada para lepasan graduan, yang mana mereka ini juga turut mendukung inisiatif kerajaan dalam menjana pekerjaan kepada anak-anak tempatan.


''Adalah diharapkan pertemuan di antara dua golongan utama di sukut baik Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran YSHHB pada tahun ini ikatan silaturahim dan kerjasama serta persefahaman dijalin akan dijadikan sebagai langkah permulaan untuk membuka ruang kerjasama di antara pihak swasta di negara ini dan pencari pekerjaan daripada kalangan para graduan untuk mendukung harapan negara melalui Wawasan 2035 bagi mencapai status rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya,'' sembah Yang Berhormat.


Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.


Majlis diserikan dengan persembahan pentas daripada para pelajar Sekolah YSHHB yang menggabungkan kanak-kanak daripada Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA), murid-murid sekolah rendah dan penuntut-penuntut sekolah menengah.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat diraja yang lain kemudian berkenan menerima junjung ziarah dan beramah mesra bersama pelajar-pelajar YSHHB dan para jemputan.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menyertai sesi bergambar ramai.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain juga berkenan menyaksikan pameran-pameran bertempat di ruang legar pusat berkenaan, yang disertai oleh sebanyak 24 buah syarikat swasta yang mempamerkan mengenai peluang kerjaya dan insentif yang ditawarkan oleh syarikat masing-masing kepada anak-anak tempatan.


Di samping memberi kesempatan peluang kepada para peserta untuk beramah-mesra dengan raja yang sangat dikasihi, majlis tersebut juga setentunya akan memberi inspirasi dan perangsang kepada para peserta dalam melaksanakan peranan mereka masing-masing.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama, Donald J. Trump, serta kerajaan dan rakyat Amerika Syarikat bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan negara tersebut.


Di dalam titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan penghargaan di atas persahabatan yang sekian lama terjalin yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing.


Kebawah DYMM  seterusnya berasa gembira jalinan di antara kedua-dua buah negara terus bertambah kukuh sepertimana yang diperlihatkan melalui Dialog yang diadakan di Washington D.C baru-baru ini pada bulan Jun, 2018 di antara pegawai-pegawai kanan kedua-dua buah negara.


Baginda seterusnya yakin bahawa perbincangan yang berfaedah itu akan membawa kepada banyak peluang kepada kedua-dua negara untuk bekerjasama sebagai rakan kongsi dua hala dan serantau.


Buat mengakhiri perutusan tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama, Donald J. Trump dan keluarganya serta rakyat Amerika Syarikat sempena menyambut perayaan tersebut.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap Her Royal Highness Princess Dina Mired, President Elect for Union International for Cancer Control (UICC), di Istana Nurul Iman.


Menyertai rombongan Her Royal Highness ialah Chief Operating Officer, UICC, Ms. Maria Barbara Leon Cartin; Board Member, UICC, Dr. Saunthari Somasundaram dan Staff Member, National Cancer Centre Malaysia, Ms. Selvamalar Kanaga Sundaram.


Turut hadir di Majlis tersebut ialah Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar  dan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim.


UICC merupakan organisasi NGO yang terbesar dalam memerangi kanser.


Her Royal Highness berada di negara ini bagi rangka lawatan kerja.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM), selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Aidilfitri AMBD yang berlangsung di Banquet Hall, JPM, di sini.


Keberangkatan  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ke Majlis Ramah Mesra tersebut dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD; Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri Kewangan II, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman; Ahli -Ahli Lembaga Pengarah AMBD yang lain, Ahli-ahli Pengurusan serta pegawai dan kakitangan AMBD.


Terdahulu, sebelum berkenan berangkat ke Banquet Hall, JPM, Duli Yang Teramat Mulia berkenan bergambar ramai bersama dengan Ahli-ahli Lembaga Pengarah AMBD dan warga AMBD.


Pada majlis tersebut, DYTM juga berkenan mengurniakan cenderahati dan sijil penghargaan kepada empat warga AMBD yang telah bersara dari tahun 2017.


Terdahulu, DYTM turut dipersembahkan dengan persembahan lakonan dan nyanyian oleh warga kakitangan AMBD.


Sejurus selepas itu, DYTM berkenan mengadakan lawatan ke Pondok Hari Raya (booth) AMBD yang bertemakan wayang 'Turkish Bazaar'.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM berkenan menerima junjung ziarah daripada Ahli-ahli Lembaga Pengarah AMBD, ahli-ahli Pengurusan serta para pegawai dan kakitangan AMBD.


Majlis Ramah Mesra Aidilfitri AMBD tersebut antara lain bertujuan bagi menghayati kedatangan bulan Syawal sebagai salah satu bulan kebesaran Islam dalam suasana keceriaan setelah selesai menyempurnakan ibadah puasa selama sebulan.


Majlis ini diharap akan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama warga kakitangan AMBD.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Bagi menyemarakkan serta memeriahkan lagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018, Jabatan Penerangan mengendalikan Program Semarak Hari Keputeraan, bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di ibu negara.


Hadir selaku tetamu kehormat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.


Seramai lebih 400 orang hadir pada majlis tersebut terdiri daripada pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan kerajaan, antaranya Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat, premis-premis perniagaan, syarikat-syarikat swasta, guru-guru sekolah serta penduduk-penduduk Mukim juga Kampung di Daerah Brunei dan Muara.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dikepalai oleh Pegawai Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Yang Dimuliakan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Emran bin Haji Kunchang, yang juga selaku Imam Masjid dan kemudian diikuti dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Haji Muhammad Fikri bin Haji Awang Metussin.


Kemuncak acara ialah Ceramah Khas disampaikan oleh Timbalan Mufti Kerajaan, Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin, yang antara lain menyentuh mengenai ''Bagaimana Cara Kita sebagai Rakyat Negara Brunei Darussalam Menzahirkan Rasa Syukur dan Mencurahkan Taat Setia kepada Raja''.


Antara objektifnya adalah untuk menanamkan serta mempertingkatkan ketaat-setiaan dan kecintaan rakyat juga penduduk kepada raja dan peranan pemimpin negara ini, di samping turut meningkatkan kesedaran terhadap peranan serta tanggungjawab rakyat kepada raja juga pemimpin negara.


Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam (PPNBD), Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim dan Pesuruhjaya PPNBD, Dayang Hajah Napsiah binti Haji Mohammad dalam temu bual bersama Pelita Brunei turut memuji dan menyokong usaha serta inisiatif Jabatan Penerangan dalam menganjurkan program seumpamanya.


Jelas mereka, melalui program berkenaan dan menerusi inti pati ceramah yang disampaikan akan dapat menyampaikan mesej dalam memupuk rasa hormat dan sayang rakyat serta penduduk di negara ini terhadap raja dan pemimpin negara, di samping untuk sentiasa melahirkan rasa syukur terhadap kepimpinan yang adil serta saksama di bawah pemerintahan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Maka dengan itu, semoga hubungan raja dengan rakyat di negara ini akan terus menerus mantap bagi menjamin kehidupan aman damai yang berpanjangan, sekali gus dapat menyumbang pada keamanan, kesejahteraan, kemajuan dan pembangunan berterusan kepada negara tercinta.


Bacaan Surah Al-Mulk beramai-ramai dipimpin oleh Pegawai Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Awang Mohd. Hasnol bin Haji Mohammad dan Doa Allah Peliharakan Sultan dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Emran bin Haji Kunchang.


Program tersebut juga merupakan salah satu daripada pendekatan komunikasi bersemuka yang mampu mendekati masyarakat secara langsung bagi menyampaikan tujuan serta matlamat program dengan tepat juga jelas, di samping diberikan kefahaman mengenai peranan Raja dan pemimpin yang menerajui NBD ke arah sebuah negara 'Baldatun Tayyibatun Warrabun Ghafur', berpaksikan pada konsep Melayu Islam Beraja dan Negara Zikir.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Governor-General of Canada, His Excellency The Right Honourable David Johnston dan Perdana Menteri Kanada, The Right Honourable Justin P.J. Trudeau  serta Kerajaan dan rakyat Kanada bersempena dengan Hari Kanada.


Di dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Governor-General of Canada, His Excellency The Right Honourable David Johnston, baginda merakamkan penghargaan terhadap persahabatan yang akrab dan kerjasama yang erat yang sekian lama dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing, dan berharap lebih banyak peluang dalam mengukuhkan kerjasama di peringkat dua hala dan serantau di tahun-tahun mendatang.


Sementara dalam titah perutusan Kebawah DYMM kepada Perdana Menteri Kanada, The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, baginda sangat menghargai persahabatan yang akrab dan sekian lama wujud di antara kedua-dua negara, dan berharap terus dapat berpeluang mempertingkatkan hubungan tersebut.


Pada mengakhiri titah-titah perutusan kepada Governor-General of Canada, His Excellency The Right Honourable David Johnston dan Perdana Menteri Kanada, The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Tuan-Tuan Yang Terutama dan semoga Negara Kanada dan rakyatnya akan beroleh kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Acara kemuncak Sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Ke-57 diserikan dengan Perbarisan Raksasa oleh lebih 1,000 anggota gabungan unit-unit ABDB.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi ABDB berkenan berangkat ke upacara tersebut yang berlangsung, di sini.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Padang Kawad, Institut Latihan ABDB, Penanjong Garison dijunjung oleh Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.


Berangkat sama, paduka-paduka anakanda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Jeneral ABDB dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen.


Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan memeriksa Pasukan-pasukan Perbarisan Raksasa terdiri daripada seramai 1,157 anggota Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB), Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB), Institut Latihan (IL) ABDB, Rejimen Pasukan Khas (RPK) ABDB, Pasukan Askar Wanita dan Gabungan Pancaragam ABDB di bawah Pemerintah Ketua Perbarisan, Leftenan Kolonel (U) Haji Haszahaidi bin Haji Ahmad Daud.


Setelah memeriksa perbarisan, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah pada Sambutan HUT ABDB Ke-57 berkenaan.


Tema sambutan tahun ini dikekalkan seperti sambutan tahun lalu, iaitu 'Bersama Menjayakan Wawasan Negara' yang menggariskan komitmen ABDB yang berterusan, sebagai tonggak pertahanan dan keselamatan negara, dalam mendukung kemajuan dan pembangunan negara secara holistik, dengan memastikan persekitaran yang aman damai.


Acara disusuli dengan perbarisan berjalan lalu dalam rentak perlahan dan cepat oleh pasukan-pasukan perbarisan yang membawa Panji-panji Kebawah DYMM dan Panji-panji Pasukan ABDB.


Laungan 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' bergema menyemarakkan sambutan, sekali gus gagasan semangat seluruh warga ABDB.


Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, TLDB bagi memberkati upacara tersebut.


Kebawah DYMM seterusnya menerima tabik hormat diraja yang diikuti dengan terbang lalu pesawat-pesawat TUDB.


Sambutan HUT ABDB Ke-57 juga diserikan dengan pelbagai pameran statik, 'fun fair' serta bazar yang disembahkan oleh unit-unit Kementerian Pertahanan dan ABDB bagi kunjungan Kebawah DYMM dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota.


Pameran dan persembahan tersebut melambangkan komitmen ABDB yang bertekad untuk sentiasa teguh memegang amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara dan memantapkan kesiapsiagaan dan keupayaan ABDB selaku benteng utama pertahanan negara.


Kebawah DYMM dan paduka-paduka anakanda baginda seterusnya dijunjung berangkat ke Dewan Gerak Badan bagi Majlis Beramah Mesra bersama Pasukan Perajurit-perajurit dan Bekas Anggota ABDB sebelum berangkat ke Mini Stadium Penanjong Garison bagi menyaksikan Persembahan Arena.


Setelah itu, Kebawah DYMM dan paduka-paduka anakanda baginda dijunjung berangkat ke Mes Pegawai Waran / Staf Sarjan / Sarjan bagi menerima junjung ziarah dan pesambah daripada Pegawai Tidak Betauliah (PTB) Kanan yang berupa Kompas Prisma (Prismatic Compass), sejenis alat digunakan untuk tujuan navigasi dan ukur.


Kompas seperti itu masih digunakan sebagai alat kelengkapan setiap anggota ABDB semasa latihan dan operasi.


Baginda dan paduka anakanda baginda, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemudian dijunjung berangkat ke Dewan Makan Penanjong Garison dan berkenan menerima junjung ziarah dan menerima pesambah daripada Pegawai-pegawai Tidak Bertauliah (PTB) Rendah berupa 'Stargazer' yang merupakan sejenis alat 'astro-navigator' yang digunakan oleh pelayar-pelayar pada zaman dahulu untuk menentukan kedudukan di laut ataupun di darat.


Jasa PTB Kanan turut tidak dilupakan. Nikmat keamanan negara dicapai pada hari ini bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dan diperoleh.


Ia merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan tanah air yang sanggup menggadaikan jiwa raga demi melihat keamanan di bumi tercinta ini.


Seterusnya, Kebawah DYMM dan paduka anakanda baginda, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung ke Mes Pegawai Penanjong Garison bagi Majlis Santap Tengah Hari, di mana Kebawah DYMM berkenan untuk mengurniakan Lencana Penerbangan kepada anakanda baginda, Duli Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen.


Upacara memotong kek bagi menyambut HUT ABDB Ke-57 juga diadakan.


Para pegawai ABDB juga menyembahkan satu alat 'drone' sebagai pesambah ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota.


Majlis diakhiri dengan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan dan bergambar kenangan bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif Pertahanan, Pemerintah-pemerintah Angkatan Tentera, Komandan-komandan, Mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan, Mantan-mantan Pemerintah ABDB serta pengarah-pengarah awam dan tentera serta kepala-kepala unit.


Sambutan HUT ABDB kali ini diungkayahkan oleh TUDB dan diraikan pada 31 Mei setiap tahun sejak penubuhannya pada tahun 1961.


ABDB merupakan tunggak pertahanan utama dalam mendukung penuh hasrat negara ke arah membentuk generasi berwawasan demi keutuhan masa depan pertahanan negara.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Upacara Menaikkan dan Pengagihan Bendera Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018 diadakan dengan penuh adat istiadat di keempat-empat daerah bagi menandakan bermulanya sambutan perayaan pada tahun ini sejurus selepas Upacara Pengibaran Bendera Negara di Bandar Seri Begawan, di sini.


Di Daerah Brunei dan Muara (DBM), Majlis menaikkan dan Pengagihan Bendera Negara Brunei Darussalam berlangsung di kawasan letak kereta Jabatan DBM (JDBM).


Hadir selaku tetamu kehormat ialah Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri, Awang Mohd. Riza bin Dato Paduka Haji Mohd. Yunus.


Majlis Menaikkan dan Pengagihan Bendera Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018 bagi DBM didahului dengan bacaan Surah Al-Fatihah diikuti dengan perbarisan lalu, seterusnya penyerahan bendera besar kepada tetamu kehormat dan kemudiannya majlis menaikkan bendera oleh wakil Daerah Polis Brunei dan Muara, Pasukan Polis Diraja Brunei dengan diiringi Lagu Kebangsaan "Allah Peliharakan Sultan" oleh Pasukan Pancaragam Kadet Polis, Pendidikan Kokurikulum.


Pada majlis tersebut, tetamu kehormat mengagihkan bendera-bendera kebangsaan kepada kesemua 17 Penghulu Mukim dengan diiringi oleh Ketua Kampung.


Antara yang hadir pada majlis tersebut itu ialah Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pegawai DBM, Awang Misle bin Haji Abdul Karim, Penghulu-penghulu Mukim, Ketua-ketua Kampung serta pegawai dan kakitangan JDBM.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  


Brunei DPMM FC berjaya mengutip tiga mata penuh  selepas menewaskan  Warriors FC dengan keputusan 2 - 1 pada Perlawanan Liga Perdana Singapura yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah.


Berangkat menyaksikan perlawanan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.


Juga berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim  dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah.


Pada babak pertama perlawanan, Warriors FC menguasai permainan apabila Ignatius Ang membolosi gawang DPMM FC pada minit ke-25


Pada separuh masa kedua perlawanan, Brunei DPMM FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-55 melalui sepakan percuma Mojtaba Mollasaraei yang dihantar Adi Said.

 

Pada minit ke-65, Adi Said menambahkan gol bagi Brunei DPMM sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-1.

 

Kedudukan kekal sehingga ke wisel penamat.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS) hari ini meraikan seramai 82 pelajar Tahun 6 atas pencapaian akademik mereka pada Majlis Tamat Pengajian bagi Peringkat Rendah JIS.


Antara yang menerima sijil ialah anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.


Berangkat pada majlis tersebut ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam.


Keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Auditorium Pusat Kesenian JIS dijunjung oleh Menteri Kewangan II, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah JIS; Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh; Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Dr. Haji Azman bin Haji Ahmad dan Datin Paduka Magdalene Chong selaku Ahli-ahli Lembaga Pengarah JIS serta Pengetua JIS, Mr.


Barnaby Sandow.


Turut sama menjunjung keberangkatan baginda ialah paduka-paduka anakanda baginda, DYTM Paduka Seri


Pengiran Muda Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah yang juga merupakan pelajar sekolah berkenaan.


Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM bersama Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung bergambar ramai bersama pelajar-pelajar Tahun 6 dan seterusnya dijunjung menyaksikan Pameran Kesenian dan Teknologi yang dihasilkan oleh para pelajar Sekolah Rendah JIS.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Raja Isteri kemudiannya berkenan menyaksikan Majlis Penganugerahan Sijil-sijil Tamat Pengajian kepada pelajar-pelajar Tahun 6 yang terdiri daripada empat buah kelas, iaitu 6B, 6L, 6M dan 6W yang disempurnakan oleh guru-guru kelas berkenaan.


Majlis juga diserikan dengan beberapa persembahan termasuk trumpet solo, piano dan nyanyian daripada para pelajar Tahun 6 yang diraikan.


Dari Auditorium, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat bagi atur cara berasingan di sekolah berkenaan.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau beberapa kemudahan sekolah termasuk bilik darjah.


Menjunjung keberangkatan baginda di Kampus Sekolah Rendah ialah Pengetua JIS, Mr. Barnaby Sandow dan Pengetua Sekolah Rendah JIS, Mr. Paul Bannister.


Antara bilik darjah yang dilawati ialah bilik-bilik darjah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakeel dan


YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakeel akan memasuki Tahun 7 (Middle Years) dan menyertai 132 pelajar lain pada bulan Ogos ini.


Sementara itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan beramah mesra bersama murid-murid


Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA), pra sekolah dan tenaga pengajarnya.


Sebelum berangkat balik, Kebawah DYMM berkenan menerima junjung ziarah dan beramah mesra bersama


tenaga-tenaga pengajar, pegawai dan kakitangan serta pelajar-pelajar sekolah berkenaan.


JIS yang mula dibuka pada tahun 1997 merupakan sebuah sekolah antarabangsa, berorientasikan tradisi Sekolah British, yang menawarkan pembelajaran komprehensif, selain menyediakan program kegiatan kokurikulum dan kemudahan pembelajaran bertaraf dunia kepada para pelajarnya.


JIS kini mempunyai sekitar 1,650 pelajar antarabangsa berumur dari 2 hingga 19 tahun, di mana tenaga pengajar yang berkemahiran didatangkan dari Australia, China, Negara Brunei Darussalam, New Zealand, Perancis dan United Kingdom.


Sekolah tersebut memberi penekanan yang tinggi dalam bidang akademik dan melahirkan pelajar-pelajar yang


berkemahiran tinggi, di mana kebanyakan pelajarnya berjaya mendapat tempat di universiti-universiti terkemuka di luar negara.


Dengan keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri itu, sekali gus mencerminkan keprihatinan baginda berdua atas perkembangan pendidikan di negara ini dan seterusnya menyuntik motivasi para pelajar agar belajar bersungguh-sungguh bagi mencapai kecemerlangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal.


Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman.


Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah Ke-15 pada 12 Mei 2018.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
1 - 30Next