Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiahMu'izzaddinWaddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adulKhairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Presiden Persatuan Badminton Thailand di bawah naungan Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Kerajaan Thailand, Puan Khunying Patama Leeswadtrakul; Ahli Lembaga Pengarah Eksekutif bagi Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Thailand; Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Wanita dalam Badminton; dan Timbalan Presiden Persekutuan Badminton Dunia.

Pada majlis mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman, Puan Khunying Patama Leeswadtrakul diiringi oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama WanthaneeViputwongsakul.

Turut hadir ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya SaifulMulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pengiran MohammadAmirrizal bin Pengiran Haji Mahmud.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun berkenan berangkat ke Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan berkenaan, bertempat di Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Menteri Besar.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar selaku Penasihat Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun; dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan berkenaan.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya dijunjung untuk sesi bergambar ramai bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Ke-73 Tahun.

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah juga Doa Selamat dipimpin oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd. Yusof.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dalam sembah alu-aluannya berkata, keberangkatan DYTM ke mesyuarat pada pagi itu jelas membuktikan keprihatinan, pemedulian juga komitmen DYTM selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun bagi Tahun 2019 terhadap peranan dan tugas Jawatankuasa ini, khasnya perancangan, persediaan-persediaan dan persiapan-persiapan atur cara-atur cara yang telah dan akan diungkayahkan oleh Jawatankuasa di Peringkat Kebangsaan dan Jawatankuasa di Peringkat Daerah, terutama sekali acara kemuncak di daerah-daerah, iaitu Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama Rakyat dan Penduduk di keempat-empat daerah.

Sembah Yang Berhormat lagi, acara tersebut adalah suatu acara yang sangat istimewa dan sentiasa dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk di daerah-daerah pada menjunjung keberangkatan Kebawah DYMM bercemar duli juga menerima junjung ziarah rakyat dan penduduk di daerah berkenaan.

Yang Berhormat seterusnya berharap supaya Ahli-ahli Jawatankuasa akan dapat bersama-sama memberikan pandangan dan buah fikiran semata-mata bagi membisaikan juga mempertingkatkan lagi mutu, kualiti dan kemeriahan juga kesempurnaan acara-acara sambutan perayaan, khususnya di daerah-daerah.

DYTM kemudiannya berkenan mengurniakan sabda.

Seterusnya, mesyuarat mendengarkan laporan mengenai dengan persiapan-persiapan dan persediaan-persediaan acara-acara utama Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Yang Ke-73 Tahun, khususnya Majlis Keberangkatan Kebawah DYMM ke Daerah-daerah bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama Rakyat dan Penduduk, Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam, Majlis Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran, Istiadat Perbarisan Kehormatan, Majlis Khatam Al-Quran 73 Kali Khatam Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut-penuntut Sekolah dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara, Regata dan Majlis Ilmu.

Mesyuarat dihadiri oleh Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar; Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Maharaja Diraja Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Md. Said; Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei; Timbalan Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Pegawai-pegawai Daerah; Pegawai-pegawai Eksekutif daripada sektor swasta; dan Pegawai-pegawai Kanan kerajaan yang terdiri daripada ahli-ahli Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Ke-73 Tahun.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke Negara Brunei Darussalam, Yang Terutama Vladlen Stanislavovich Semivolos.

Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 9 Mac 2015.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Other News
  Umat Islam di Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada Khamis, 1 Syawal 1440 Hijrah bersamaan 6 Jun 2019 Masihi.

Perkara tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Yang Di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei setelah mendapat kurnia perkenan Ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa persidangan yang diadakan di Bilik Mesyuarat Menteri Hal Ehwal Ugama, Tingkat 5, Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU).

Turut hadir pada persidangan tersebut, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar; Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Ketua Hakim Syar'ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin; dan Setiausaha Tetap KHEU, Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof.

Hakim-Hakim Syar'ie dan Pegawai-pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, JPM bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan; pegawai-pegawai dari KHEU dan pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah berada di lima lokasi yang telah ditetapkan untuk merukyah (melihat anak bulan Syawal 1440 Hijrah).

Lokasi tersebut ialah Menara DST, Bangunan DST Headquarters, Lebuhraya Tungku, Daerah Brunei dan Muara; Bukit Agok, Jerudong, Daerah Brunei dan Muara; Tanjung Batu, Pekan Muara, Daerah Brunei dan Muara; Bukit Lumut, Daerah Belait dan Bukit Amboq, Daerah Tutong.

Hadir sama di Menara DST, Bangunan DST Headquarters; Bukit Agok, Jerudong, Tanjung Batu, Pekan Muara, Daerah Brunei dan Muara; Bukit Lumut, Daerah Belait dan Bukit Amboq, Daerah Tutong ialah Hakim-Hakim Syar'ie dan pegawai-pegawai Mahkamah- Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan; pegawai-pegawai dari KHEU dan pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan.

Berikutan dengan itu, pengumuman 1 Syawal bagi tahun 1440 Hijrah telah disiarkan melalui Radio Televisyen Brunei sebaik-baik sahaja hasil rukyah pada petang tadi diumumkan.

Terdahulu, Majlis Keagamaan Bagi Menunggu Hasil Merukyah Anak Bulan Syawal 1440 Hijrah telah diadakan di Dewan Multaqa, Bangunan Tambahan, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Adi Muayyad bin Azrol. Diikuti dengan Bacaan Selawat Tafrijiyyah dan Sayyidul Istighfar beramai-ramai.

Majlis diteruskan dengan Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah yang dimamkan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Perpindahan Lambak Kanan, Awang Haji Abd. Malik bin Haji Jumaat dan Mu'azzin Maghrib dikumandangkan oleh Bilal Masjid Kampung Lambak Berakas, Awang Haji Mohammad Sidek bin Haji Abd. Karim.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) kini menjangkau usianya ke-58 Tahun dan sekali lagi, sambutannya jatuh dalam bulan suci Ramadan Al-Mubarak.

Sehubungan itu, Majlis Doa Kesyukuran sempena Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB yang ke-58 diadakan hari ini dan diserikan lagi dengan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri di sini.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Surau Ad-Difa', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.

Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dari Surah As-Saff bermula dari ayat 10 sehingga 14 yang dibacakan oleh Leftenan Muhammad Hadayatullah Sunazul Fikrar bin Suip (Al-Hafiz).

Selepas itu, acara diteruskan dengan bacaan Surah Yaa Siin dan Tahlil dipimpin oleh Imam Surau Ad-Difa', Awang Syu'aib @Suhif bin Haji Abdullah.

Sementara Doa Kesyukuran pula dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Komander Awang Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM juga berkenan menerima junjung ziarah daripada mereka yang hadir yang diikuti dengan penandatanganan lembaran kenangan serta sesi bergambar ramai.

Turut hadir, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri  Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Pemerintah-pemerintah Tentera dan Pemerintah Angkatan Bersama; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Pengarah-pengarah; Komandan-komandan; Pegawai-pegawai Kanan Kementerian Pertahanan dan ABDB serta para jemputan khas termasuk mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan dan Pemerintah ABDB.

Di samping itu, majlis yang sama juga diadakan secara serentak di semua surau-surau garison dan kem ABDB.

Tema Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB pada tahun ini ialah 'Bersama Menjayakan Wawasan Negara', dengan upacara kemuncak sambutan yang akan diadakan di Bolkiah Garison pada 30 Jun. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah daripada rakyat dan penduduk sempena Hari Raya Aidilfitri Tahun 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi pada hari terakhir Istana Nurul Iman dibukakan bagi kunjungan orang ramai.

Seramai 15,274 orang terdiri daripada pelbagai lapisan rakyat dan penduduk di negara ini tidak melepaskan peluang berkunjung ke Istana Nurul Iman pada sebelah petang hari ketiga istana dibukakan.

Pada keseluruhannya, seramai 102,621 orang berkunjung selama tiga hari Istana Terbuka bagi menyembahkan ucapan Selamat Hari Raya ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan kerabat diraja.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah daripada pengunjung lelaki.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah serta kerabat diraja yang lain.

Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima junjung ziarah daripada pengunjung wanita.

Juga berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir; Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati binti Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abdul Rahman; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta cucunda-cucunda Kebawah DYMM.

Antara yang berkunjung ke Istana Terbuka tersebut, terdiri daripada pegawai dan kakitangan dari Kementerian Hal Ehwal Ugama; Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan; Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah; belia-belia yang berdaftar di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan; saudara-saudara baharu; warga emas; golongan kurang upaya; remaja; dan kanak-kanak yang tidak melepaskan peluang junjung ziarah dan menyembahkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri.

Selain itu, junjung ziarah seumpama itu juga tidak dilepaskan oleh para pengunjung dari negara jiran terdekat juga warga asing yang bekerja di negara ini dan para pelancong.

Tradisi junjung ziarah sempena Hari Raya Aidilfitri ini sangat unik berbanding negara-negara lain, di mana pengunjung turut dijamu dengan pelbagai juadah, dan diberikan cenderahati kotak kuning berisi kuih-muih bersama kad hari Raya Khas yang memaparkan potret Kebawah DYMM sebagai tanda kenangan berkunjung ke Istana Terbuka, tidak mengira bangsa dan rupa, semua boleh menikmati hidangan dan menerima cenderahati yang disediakan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Seluruh lapisan masyarakat di negara ini sememangnya menantikan peluang untuk bersua muka bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam serta kerabat diraja yang lain.

Terutama pada Majlis Mengadap dan Junjung Ziarah sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri di Istana Nurul Iman, saat menjunjung ziarah bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja yang lain membuktikan kemesraan di antara raja dan rakyat yang jarang kita saksikan di negara lain.

Hari ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan meneruskan Majlis Mengadap dan Junjung Ziarah bagi pengunjung lelaki dan wanita secara berasingan bagi sesi sebelah petang hari kedua Istana Nurul Iman dibuka bagi kunjungan orang ramai.

Berangkat bersama Kebawah DYMM bagi menerima junjung ziarah pengunjung lelaki ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah serta kerabat diraja yang lain.

Manakala di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah pengunjung perempuan.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati binti Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abdul Rahman; puteri-puteri Kebawah DYMM, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Juga berangkat, paduka-paduka adinda baginda, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam bersama cucunda-cucunda baginda dan kerabat diraja yang lain.

Pada sebelah petang sahaja, sejumlah 17,241 orang pengunjung menjunjung ziarah ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri untuk menyembahkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri menjadikan jumlah keseluruhan pengunjung hari kedua Istana Nurul Iman dibuka ialah 37,434 orang.

Antara pengunjung yang mengadap dan menjunjung ziarah ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja yang lain terdiri daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, pegawai dan kakitangan syarikat swasta, warga emas, kanak-kanak, para pelancong juga pekerja-pekerja asing yang bertugas di negara ini.

Berkongsi kegembiraan dalam suasana yang ceria dengan mereka yang datang daripada pelbagai latar belakang, agama, budaya yang berbeza, setentunya memeriahkan suasana Aidilfitri bersama rakyat dan penduduk di negara ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Masyarakat Brunei yang terdiri daripada pelbagai kaum dan puak disaran agar sentiasa hidup harmoni dengan saling menjaga hubungan silaturahim sebagaimana yang sangat ditekankan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam mendukung negara ini untuk lebih maju dan lebih teguh juga kekal sebagai sebuah negara.

Saranan dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud semasa memberikan Ucapan Khas pada Program Muzakarah Penerangan (PMP) bagi Mukim Amo, Daerah Temburong, berlangsung di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, di sini.

Yang Berhormat seterusnya berkata, ketika kita atau negara menghadapi masalah dalam apapun keadaan, kita disarankan untuk sama-sama tegak dan bersatu padu menghadapi segala apa jua cemuhan yang diberikan kepada kita, jangan undur, malah jangan khuatir kerana janji Allah kepada siapa sahaja yang menjalankan dan taat kepada hukum Allah akan diberikan-Nya perlindungan yang sebaik-baiknya.

"Sebagaimana firman Allah, jika kamu membela Allah dan agama-Nya dan hukum-hakam-Nya, maka Allah akan membela dan mempertahankan kamu, malahan mengekalkan dan menguatkan pendirian kamu dan kedudukan kamu. Pegang itu satu, jangan khuatir! Dan yang kedua, jika kamu menurut Allah dan mempertahankan agama-Nya, maka tiada ada sesiapa yang boleh mengalahkan kamu, itulah nikmatnya kita sebagai sebuah negara yang sentiasa berpegang teguh kepada hukum Allah, kerana bahawasanya janji Allah itu adalah benar,'' tegas Yang Berhormat.

Menyentuh mengenai PMP anjuran Jabatan Penerangan ini, Yang Berhormat menjelaskan, PMP merupakan satu inisiatif atau langkah yang menunjukkan bahawa kita benar-benar bersemangat dalam mempelbagaikan usaha untuk mendukung dan memelihara negara kita, iaitu Negara Brunei Darussalam.

Negara Brunei Darussalam, ujar YB, adalah sebuah negara yang memelihara kedudukannya sebagai negara Melayu Islam Beraja (MIB) dan dalam mengamalkan MIB itu, maka kedudukan raja sebagai ketua negara tidak ada tembok pemisah di antara raja dengan rakyat, di mana baginda memerintah di atas landasan-landasan yang tepat dan betul tanpa membezakan mana-mana puak dengan pegangan juga adab dan tradisinya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadap Penasihat Khas kepada Perdana Menteri Jepun,Tuan Yang Terutama Kentaro Sonoura.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Kentaro Sonoura ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Motohiko Kato; dan Pengarah Bahagian Asia Tenggara Kedua, Jabatan Hal Ehwal Asia Tenggara dan Barat, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Jepun, Tuan Shingo Miyamoto.

Turut hadir di majlis mengadap tersebut ialah Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; dan Setiausaha Tetap, Kementerian Pertahanan, Brigadier Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma'awiah.

Tuan Yang Terutama Kentaro Sonoura dan delegasi berada di negara ini bagi mengadakan lawatan kerja selama dua hari. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

TITAH 
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA 
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI 
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN 
1440 HIJRIAH / 2019 MASIHI

BERTEMPAT DI ISTANA NURUL IMAN
30 SYA’BAN 1440 / 5 MEI 2019Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh

Bismillahir Rahmanir Raheem
Alhamdulillaahi Rabbil ‘Aalameen,
Wabihee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya
Waddeen Wassalaatu Wassalaamu
‘AlaaAsyrafil Mursaleen, Sayyidinaa
Muhammadin Wa’alaa ‘Alihie Wasahbihee
Ajma’een, Waba’du.

Alhamdulilah, Beta bersyukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata’ala di atas limpah rahmatNya mengekalkan negara kita dalam suasana aman lagi sejahtera.

Dalam suasana yang penuh rahmat ini, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadhan yang mulia.

Maka bersempena menjelangnya bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkat, Beta ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadat puasa Ramadhan, iaitu salah satu rukun ugama Islam.

Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wata’ala semoga kita dikurniakan nikmat kesihatan dan keselamatan, sehingga dengan itu dapatlah kita melakukan ibadat puasa Ramadhan dalam keadaan penuh ceria dan selesa. 

Mengenai dengan undang-undang negara, sebagaimana rakyat dan penduduk mengetahuinya, Negara Brunei Darussalam telahpun mula melaksanakan sepenuhnya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 (SPCO) pada 3 April 2019. Ini adalah tanggungjawab keugamaan kita disisi Allah selaku sebuah negara Islam.

Undang-undang berkenaan adalah semata-mata bertujuan untuk memelihara Maqasid Syar’iah yang meliputi ugama, nyawa, keturunan, harta dan akal.

Beta adalah menyedari, terdapat bermacam-macam persoalan dan salah-tanggapan berikutan dengan perlaksanaan undang-undang berkenaan. Untuk itu, kita telah memberikan penjelasan mengenainya. Kita juga sedia menyedari, salah-tanggapan memang boleh saja menimbulkan pelbagai kegusaran. Namun kita juga yakin apabila salah-tanggapan itu bertukar jadi kefahaman yang betul maka apa yang mulanya dianggap buruk, baru akan nampak pula kebaikkannya.

Siapapun tidak perlu risau terhadap undang-undang jenayah Syariah, kerana ia adalah undang-undang yang penuh rahmat, yang datang daripada Pemilik dan Pengurnia rahmat. Adalah mustahil bagi Pemilik dan Pengurnia rahmat (Allah) menyuruh kita untuk memakai undang-undang bagi menzalimi manusia, sedangkan undang-undang yang disuruh itu adalah undang-undang-Nya sendiri. Kerana itu, sebagai misalan, selama lebih dua dekad, Negara kita masih mengamalkan de facto moratorium iaitu penangguhan perlaksanaan hukuman mati bagi kes-kes di bawah common law. Ini akan dilaratkan kepada kes-kes di bawah SPCO yang sememangnya menyediakan ruang lebih luas bagi pengampunan hukuman mati. 

Dalam menegakkan komitmen dan tanggungjawab antarabangsa terhadap hak asasi manusia, negara kita akan mengesahkan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Tentang Penyiksaan (U.N.C.A.T). Kedua-dua undang-undang, yakni common law dan Syariah, adalah bertujuan untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara dan moral serta kesopanan orang ramai akan selamanya terpelihara, di samping menghormati privasi setiap individu.

Maka demi niat suci melaksanakan undang-undang ini, semoga Allah akan memberkati kita dan negara di bawah payung Ramadhan yang Mubarak. 

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Islam Sarawak, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi.

Menyertai bersama Yang Berhormat pada Majlis Mengadap tersebut ialah Yang Di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Yang Berbahagia Datu Haji Misnu bin Haji Taha; Mufti Negeri Sarawak, Sahibus Samahah Datu Haji Kipli bin Haji Yassin; Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak, Yang Berbahagia Datu Abang Haji Mohd Shibli bin Haji Abang Mohd Nailie; dan Ketua Hakim Syar'ie, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, Yang Amat Arif Tuan Haji Awang Suhaili bin Ledi.

Juga hadir di majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Ketua Hakim Syar'ie, Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM juga berkenan menerima mengadap, Penasihat Khas kepada Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Kentaro Sonoura.

Tuan Yang Terutama dan rombongan berada di negara ini dalam rangka lawatan kerja selama dua hari yang antaranya bertujuan bagi mengeratkan lagi kerjasama kedua-dua buah negara, serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu kepentingan bersama yang berkaitan dengan hubungan dua hala dan serantau.

Hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam dan Jepun telah terjalin pada 2 April 1984. Sejak itu, kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang bukan sahaja dalam bidang tenaga dan pelaburan tetapi juga pendidikan dan pertukaran dari segi belia dan budaya.

Rombongan TYT Kentaro Sonoura disertai oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Motohiko Kato dan Pengarah Bahagian Asia Tenggara Kedua, Jabatan Hal Ehwal Asia Tenggara dan Barat, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Jepun, Tuan Shingo Miyamoto.

Turut hadir di majlis mengadap tersebut ialah Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.

Kedua-dua majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan bagi Ketua Buhuth di Jabatan Mufti Kerajaan, Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof dinaikkan pangkat sebagai Penolong Mufti (Buhuth) di Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri mulai 19 Jun 2017.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei


His Majesty News
  Keagungan peristiwa Israk dan Mikraj Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak rahsia dan hikmah yang dapat memberi kesedaran kepada umat Islam akan kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala.

Dalam memperingati dan membesarkan sejarah Israk Mikraj ini dapat mendorong kita untuk sentiasa mendekatkan diri serta meningkatkan lagi keimanan dan ketaqwaan kita.

Melalui sambutan Israk dan Mikraj yang diadakan setiap tahun ini juga akan dapat mengimbas kembali keagungan peristiwa berkenaan sekali gus sebagai usaha mensyiarkan Islam sebagai ugama rasmi negara.

Bagi sama-sama meraikan sambutan tersebut Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Israk dan Mikraj Peringkat Negara Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masihi.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini, dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.

Berangkat sama paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah.

Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Mu'minuun ayat 1 hingga 17 yang dibacakan oleh Pegawai Pelajaran, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah (SMALHB), Pengiran Muhd. Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki manakala Kesimpulan Makna pula disampaikan oleh Pegawai Pelajaran, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rasidah Sa'adatul Bolkiah (SMPAPHRSB), Lumut, Awang Haji Isyrah Sadri bin Haji Osman.

Antara inti sari ayat berkenaan ialah Allah Subhanahu Wata'ala menggariskan tujuh sifat yang baik yang membawa kejayaan dan kebahagian di dunia dan akhirat, iaitu beriman kepada Allah dan mengesakan-Nya; mengerjakan sembahyang dengan penuh khusyuk dan mengabdikan diri kepada Allah serta mengenepikan sementara segala urusan duniawi yang melalaikan, di samping memelihara lidah daripada perkataan yang sia-sia dan menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang mungkar dan maksiat.

Surah tersebut juga menghuraikan mengenai membersihkan hati dengan mengeluarkan zakat serta menginfakkannya kepada jalan yang benar dan memelihara kehormatan diri, di samping menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan dan memelihara serta menunaikan sembahyang pada waktunya.

Orang-orang yang mengamalkan ketujuh sifat tersebut adalah layak mendapat tempat yang terbaik dan tertinggi dengan dijanjikan balasan Syurga Firdaus di akhirat dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya di sana dengan penuh kegembiraan.

Dapatlah disimpulkan bahawa asas atau tunjang kesemua sifat yang disebutkan adalah sembahyang, maka dengan sembahyanglah akan membentuk umat yang bertaqwa.

Sementara itu, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya menjelaskan, dengan mensyiarkan Islam sebagai ugama rasmi negara itu ialah memungkinkannya untuk dipelajari dan dihayati dengan betul oleh pemeluknya.

Yang Berhormat menyembahkan, kerana itulah Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan yang meliputi pendidikan dan persekolahan Islam untuk memastikan Islam itu diajarkan dan dipelajari setepatnya serta didakwahkan secara berhikmah dan berhemah.

''Dengan cara itu, ia terhindar daripada disalah bawakan, apatah lagi akan sangat berbahaya jika ia dimanipulasikan sehingga menyalahi ajarannya yang sebenar sebagai ugama yang mengajarkan untuk hidup bersatu padu, aman dan sejahtera bagi sekalian rakyat dan penduduk dalam sesebuah negara,'' ujar Yang Berhormat.

Yang Berhormat seterusnya menyembahkan, di Negara Brunei Darussalam berkat kepimpinan bijaksana dan berwibawa Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menikmati rahmat ajaran Islam sedemikian itu dan InsyaaAllah akan terus sentiasa menikmatinya berkat ianya diamalkan dengan baik oleh pemeluknya dan akan terus menerus disyiarkan sebagaimana dengan menyambut hari-hari bersejarahnya yang mengandungi dakwah – ajakan ke arah kebaikan serta kebajikan dan mau'izah - ingatan tentang bahaya perbuatan buruk serta amalan sesat.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.

Majlis diserikan dengan persembahan pentas bertajuk 'Kasih Ilahi' yang dibawakan oleh penuntut-penuntut lelaki Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta diisikan dengan bacaan Sayyidul Istighfar yang dibacakan oleh pelajar-pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Tema sambutan tahun ini ialah 'Sembahyang Membentuk Umat Bertaqwa'.

Sambutan juga diisikan dengan pameran dari sembilan buah agensi kerajaan termasuk jualan buku-buku terbitan masing-masing di samping jualan hasil kraf tangan saudara baharu serta seni khat jawi.

Pameran bertujuan untuk memberi peluang kepada saudara-saudara baharu memperkenalkan hasil kraf tangan dan seterusnya memperoleh pendapatan sampingan, selain memberi peluang untuk mengembangkan kemahiran para pengamal seni khat masing-masing.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Pasukan Brunei DPMM FC berjaya menumpaskan pasukan Geylang International FC dengan keputusan penuh 3-0 dalam Perlawanan Liga Perdana Singapura yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Berangkat menyaksikan perlawanan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Juga berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Pada perlawanan tersebut, pembukaan gol tuan rumah menyaksikan pasukan Brunei DPMM FC mula membuka jaringan pada minit ke-22 melalui hantaran lintang daripada Shahrazen Said dan disempurnakan dengan tandukan Blake Ricciuto.

Seterusnya, pada beberapa minit perlawanan di separuh masa pertama, pasukan lawan yang sudah merasa tergugat itu terus  mengatur strategi perlawanan mereka bagi percubaan untuk menyamakan gol namun gagal berbuat demikian dan terpaksa akur dengan pertahanan kukuh pasukan Brunei DPMM FC.

Sejurus memasuki perlawanan separuh masa kedua, pasukan Geylang International FC bijak mengatur beberapa serangan balas terhadap pasukan Brunei DPMM FC namun masih tetap gagal menjaringkan sebarang gol.

Sehingga pada minit ke-89 perlawanan, pasukan Brunei DPMM FC diberikan sepakan penalti berikutan pemain pasukan Geylang International FC telah mengasari pemain pasukan Brunei DPMM FC, Razimee Ramlli di dalam petak penalti.

Sejurus itu, pada minit ke-90 pasukan Brunei DPMM FC berjaya menambah gol kedua mereka menerusi sepakan penalti yang disudahi oleh Andrei Varankou.

Selang beberapa minit pada masa kecederaan, gawang pasukan Geylang International FC sekali lagi digegarkan dengan gol ketiga pasukan Brunei DPMM FC yang dijaringkan oleh Razimee Ramlli.

Hasil dari perlawanan tersebut, pasukan Brunei DPMM FC kini menduduki tangga kedua liga dengan kutipan enam mata.

Perlawanan seterusnya akan menyaksikan pasukan Brunei DPMM FC menentang pasukan Albirex Niigata FC pada Jumaat, 15 Mac ini di Stadium Jurong East, Singapura.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Jalinan persahabatan antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Republik Korea yang telah termeterai sejak 35 tahun lalu terus dipereratkan lagi dengan adanya pertukaran Lawatan Negara daripada kedua-dua pemimpin negara.

Dalam tempoh 35 tahun itu, hubungan kedua-dua buah negara menjadi lebih rapat dan terus berkembang dengan persahabatan yang erat di antara rakyat serta kerjasama yang berharga dalam pelbagai bidang penting termasuk tenaga, infrastruktur, pendidikan dan pertukaran antara rakyat.

Dalam memperkukuhkan lagi hubungan mesra yang sudah terjalin itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam hari ini berkenan mengalu-alukan kunjungan Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, dan isteri, Puan Yang Terutama Kim Jung-sook serta rombongan yang dalam rangka Lawatan Negara selama tiga hari.

Majlis Sambutan Rasmi Ketibaan Presiden Republik Korea itu berlangsung di Istana Nurul Iman, di sini.

Tuan Yang Terutama Moon Jae-in dan Puan Yang Terutama Kim Jung-sook diiringi dari Istana Edinburgh oleh paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia selaku wakil peribadi Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Di sepanjang jalan menuju Istana Nurul Iman, ribuan pelajar sekolah berbaris mengibarkan bendera kecil NBD dan Republik Korea bagi mengalu-alukan ketibaan TYT dan PYT.

Di Istana Nurul Iman, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan TYT Presiden Republik Korea dan isteri.

Sejurus ketibaan, Kebawah DYMM dan TYT naik ke Pentas Khas untuk menerima Tabik Hormat disertai dengan Lagu Kebangsaan kedua-dua buah negara dimainkan, diikuti 21 das tembakan meriam.

Kedua-dua pemimpin seterusnya beredar memeriksa Kawalan Kehormatan yang terdiri daripada anggota-anggota Tentera Darat Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. 

TYT Presiden Republik Korea dan isteri kemudiannya diperkenalkan kepada kerabat-kerabat diraja; Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara; Menteri-menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-timbalan Menteri; dan pegawai-pegawai kanan; serta Ketua-ketua Perwakilan Asing berserta isteri masing-masing.

Kemudian, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan disembahkenalkan kepada ahli-ahli rombongan TYT Presiden Republik Korea.

Menyertai bersama TYT dan isteri ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Puan Yang Terutama Kang Kyung-wha; Menteri Kemajuan Tanah, Infrastruktur dan Pengangkutan, Puan Yang Terutama Kim Hyun-mee; Menteri Perdagangan, Industri dan Tenaga, Tuan Yang Terutama Sung Yunmo; Chief of Staff for Policy to the President, Tuan Kim Soo Hyun dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yoon Hyun-bong.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta TYT Presiden Republik Korea dan isteri beredar ke Cheradi Laila Kenchana bagi Majlis Mengadap.

Berangkat sama ke majlis tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta kerabat diraja yang lain.

Turut hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Menteri Pengiring. 

Selepas Majlis Mengadap, baginda berkenan mengadakan Majlis Perjumpaan Dua Hala bersama TYT Presiden Republik Korea dan delegasi yang berlangsung di Baitul Mesyuarah. 

Juga berangkat DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM.

Semasa Majlis Perjumpaan tersebut, baginda bertitah bahawa lawatan negara TYT amat penting sempena meraikan Ulang Tahun Ke-35 Penubuhan Hubungan Diplomatik antara NBD dan Republik Korea, dan juga sempena NBD menjadi negara penyelaras Hubungan Dialog ASEAN-Republik Korea. 

Baginda menyentuh tentang kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan; kesalinghubungan; dan pertukaran antara masyarakat yang telah diperkembangkan sejak tertubuhnya hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. 

Ke arah mempelbagaikan ekonomi negara, baginda mengalu-alukan inisiatif bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang strategik termasuk pembangunan kapasiti; teknologi; dan perkembangan perniagaan untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (SMEs).

Titah baginda, sumbangan syarikat-syarikat dari Republik Korea adalah dihargai dalam bidang kemajuan infrastruktur; pelancongan; tenaga; ICT; dan pertukaran antara masyarakat khususnya kerjasama antara institusi pendidikan yang penting dalam mempersiapkan negara menghadapi cabaran yang dibawa oleh Revolusi Industri Keempat. 

Sementara TYT Presiden Republik Korea dalam ucapannya antara lain menyembahkan perasaan gembira kerana dapat berjumpa dengan Kebawah DYMM selepas perjumpaan di Republik Singapura pada November, tahun lalu.

TYT juga amat gembira dengan kunjungan yang pertama ke NBD pada tahun ini. Menurut TYT, sejak jalinan hubungan diplomatik antara NBD dan Republik Korea, 35 tahun yang lalu, hubungan tersebut semakin berkembang dan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak dalam pelbagai bidang termasuk infrastruktur, tenaga dan pertukaran rakyat.

TYT berkata, NBD merupakan rakan kongsi yang penting bagi kerjasama dari segi dasar kerajaan yang dijalankan oleh Republik Korea dan melahirkan penghargaan kepada NBD kerana membantu Republik Korea dalam memajukan keupayaannya sebagai penyelaras Dialog.

TYT seterusnya menyampaikan ucapan menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah DYMM atas sokongan berterusan bagi memastikan kejayaan sidang kemuncak memperingati hubungan ASEAN-Republik Korea yang akan datang.

Republik Korea jelas TYT, akan menjadi tuan rumah bagi sambutan Ulang Tahun Ke-30 Jalinan Dialog Hubungan Dua Hala dan berharap untuk mendapat lebih banyak respons daripada Kebawah DYMM mengenai hala tuju ke arah keamanan dan kemakmuran serantau.

Kedua-dua pemimpin juga menekankan kepentingan untuk mencapai kesinambungan antara Wawasan Brunei 2035 dan New Southern Policy Republik Korea ke arah menjana usaha sama dalam mengukuhkan hubungan dua hala pada masa akan datang. 

Bercakap mengenai ASEAN, TYT menekankan tentang komitmen berterusan Republik Korea untuk bekerjasama dengan ASEAN yang dilaksanakan dengan mengutamakan 3Ps – People, Prosperity, and Peace (Masyarakat, Kesejahteraan dan Keamanan). 

Dalam pada itu, baginda menghargai komitmen dan sumbangan Republik Korea kepada usaha-usaha yang dipimpin oleh ASEAN. NBD berbesar hati menjadi negara penyelaras bagi Hubungan Dialog ASEAN-Republik Korea bagi Tahun 2018-2021, serta mengalu-alukan Sidang Komemoratif bagi meraikan Ulang Tahun Ke-30 Hubungan Dialog ASEAN-Republik Korea. 

Selepas Majlis Perjumpaan Dua Hala tersebut, Kebawah DYMM dan TYT menyaksikan Majlis Penandatanganan sebuah Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Republik Korea.

Memorandum Persefahaman dalam Kerjasama Pelaburan (Memorandum of Understanding on the Investment Promotion Cooperation) ditandatangani oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah, bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam manakala pihak Republik Korea diwakili oleh Menteri Perdagangan, Industri dan Tenaga, TYT Sung Yunmo.

Sementara itu, Memorandum of Understanding on the Recognition of the Korean Intellectual Property Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority Under the Patent Cooperation Treaty for the Brunei Darussalam Intellectual Property Office ditandatangani oleh Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussien, bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan bagi Republik Korea, ditandatangani oleh Pesuruhjaya di Pejabat Harta Intelek Korea, Tuan Park Won-Joo.

Menandatangani Memorandum of Understanding on the Scientific and Technological Cooperation bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Timbalan Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw dan bagi pihak Republik Korea pula ditandatangani oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke NBD, PYT Yoon Hyun-bong.

Turut menyaksikan Majlis Penandatanganan tersebut ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM. 

Sementara itu selepas Majlis Mengadap, PYT Kim Jung-sook mengadakan atur cara berasingan dengan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha yang dimulakan dengan lawatan di perkarangan Istana Nurul Iman, diikuti dengan Majlis Mengadap. 

Turut berangkat ialah YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah; DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah; DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam.

Lawatan TYT Presiden Republik Korea ke NBD merupakan yang pertama sejak dilantik menjadi Presiden pada 10 Mei 2017.

Kebawah DYMM juga telah berangkat mengadakan Lawatan Negara ke Republik Korea pada tahun 2014.

Sepanjang hubungan diplomatik, kedua-dua negara sebelum ini juga telah memeterai beberapa Perjanjian Persefahaman antaranya termasuk dalam Perkhidmatan Udara, Pengelakan Cukai Berganda dan pengecualian Fiskal Cukai-Cukai Pendapatan, Pertanian dan Kerjasama Pertahanan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in menekankan kepentingan bagi mengukuhkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pembangunan infrastruktur, kesalinghubungan, pertukaran-pertukaran rakyat-kepada-rakyat (people-to-people), dan kerjasama pertahanan, khususnya untuk meneroka peluang-peluang secara aktif bagi memperluaskan kerjasama-kerjasama dalam bidang pendidikan, pertanian, industri halal, pelancongan, tenaga, perusahaan kecil dan sederhana (SMEs), FinTech, sains dan teknologi, ICT, bandar-bandar pintar (smart cities) dan harta intelektual.

Kedua-dua pemimpin bersetuju untuk meneruskan pertukaran rapat (close exchanges) dalam semua peringkat, termasuk pada Mesyuarat Perundingan Dasar (Policy Consultative Meeting - PCM) Brunei Darussalam - Republik Korea.

Perkara itu terkandung dalam Kenyataan Bersama pada Lawatan Negara Tuan Yang Terutama Moon Jae-in selama tiga hari ke negara ini bermula pada 10 hingga 12 Mac ini.

Dalam kenyataan tersebut, kedua-dua pemimpin menantikan persidangan PCM kelima, di mana Negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah dalam masa terdekat.

Kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan untuk memajukan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan sebagai tonggak penting dalam hubungan dua hala berkenaan.

Negara Brunei Darussalam menghargai penglibatan Republik Korea dalam projek-projek infrastruktur di negara ini, termasuk Pembinaan Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Projek Jambatan Temburong yang masih berjalan.

Dalam kenyataan itu, TYT Moon Jae-in melahirkan harapan untuk menyumbang lebih dalam memperkukuhkan infrastruktur negara ini, dan dalam hal ini, Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan kehadiran pelaburan dan perniagaan dari Republik Korea.

Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan TYT Moon Jae-in melahirkan penghargaan atas kerjasama jangka panjang dalam bidang tenaga.

Kedua-dua pemimpin berharap dapat meneruskan perbincangan-perbincangan dalam meneroka kerjasama lebih lanjut dalam sektor minyak dan gas huluan (upstream) juga hiliran (downstream), selain mewujudkan semula kerjasama dalam bidang tambahan, seperti kerjasama rantaian nilai (value chain) LNG.

Kedua-dua pemimpin juga menantikan aktiviti pembangunan kapasiti bersama dalam Tenaga Boleh Diperbaharui (Renewable Energy) yang akan dilaksanakan oleh Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea selaku Pengerusi Bersama (Co-Chairs) bagi Renewable and Alternative Power Generation Work Stream di bawah Kerjasama Sidang Kemuncak Asia Timur.

Terdahulu dalam kenyataan bersama, Lawatan Negara Presiden Republik Korea adalah atas jemputan Kebawah DYMM.

Kedua-dua pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan persahabatan yang mesra dan ramah di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea.

Kebawah DYMM dan Presiden Republik Korea mengadakan perbincangan mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa.

Kedua-dua pemimpin juga sangat menghargai hubungan dua hala yang erat sejak penubuhan hubungan diplomatik di antara kedua-dua buah negara pada Januari 1984.

TYT Moon Jae-in menekankan komitmen Republik Korea yang berterusan bagi kerjasama bersama ASEAN, akan dijalankan di bawah semangat yang mengutamakan 3P, iaitu - Rakyat (People), Kemakmuran (Prosperity) dan Keamanan (Peace).

Baginda turut melahirkan penghargaan atas komitmen berterusan TYT kepada rantau berkenaan, dan TYT juga menyatakan sokongan atas peranan negara ini sebagai Country Coordinator bagi Hubungan Dialog ASEAN - Republik Korea, 2018 - 2021.

Dalam Memperingati Penubuhan Hubungan Dialog ASEAN - Republik Korea Ke-30, Kebawah DYMM menantikan Sidang Kemucak Komemoratif ASEAN - Republik Korea yang akan berlangsung pada bulan November ini di Republik Korea, yang akan memberikan Republik Korea dan ASEAN peluang yang baik untuk menilai Hubungan Dialog ASEAN - Republik Korea di sepanjang 30 tahun.

Kedua-dua pemimpin memberikan penekanan mengenai kepentingan dalam mencapai keharmonian di antara Wawasan Brunei Darussalam 2035 dan New Southern Policy, dengan itu, menghasilkan sinergi untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala pada tahun-tahun mendatang.

Baginda juga mengucapkan tahniah kepada Republik Korea atas pencapaian dalam bidang sosio-ekonomi dan pembangunan, dan menyambut baik komitmen kerajaan Korea ke arah mengukuhkan kerjasama bersama rantau berkenaan di bawah New Southern Policy.

Manakala, dalam Kenyataan Bersama itu, TYT Moon Jae-in memuji Kerajaan Negara Brunei Darussalam Brunei dalam melaksanakan dasar-dasar pembangunan strategik negara ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.

Kedua-dua pemimpin juga bersetuju untuk meneroka bersama peluang-peluang yang berpotensi dalam merealisasikan wawasan negara masing-masing yang akan menghasilkan kepada kesan sinergi.

Kedua-dua pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan kemajuan yang ketara dalam kerjasama dua hala, dalam pelbagai bidang yang telah dicapai sejak Keberangkatan Lawatan Negara Kebawah DYMM ke Republik Korea pada Disember 2014.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Bandar Seri Begawan, Sabtu, 30 Mac 2019

Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara Islam yang berdaulat dan merdeka, dan seperti negara-negara lain yang merdeka, menguatkuasakan undang-undangnya tersendiri. Selama ini, Negara Brunei Darussalam adalah mengamalkan dua sistem perundangan iaitu Undang-undang Syariah dan Common Law.

Dalam melaksanakan sepenuhnya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 pada 3 April 2019, kedua-dua sistem akan terus berjalan seiring bagi mengekalkan keamanan dan ketenteraman serta memelihara ugama, kehidupan, keluarga dan individu tidak mengira jantina, warga, bangsa, dan kepercayaan.

Undang-undang Syariah, disamping menghukum dan mencegah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ia juga bertujuan untuk mendidik, menghormati dan melindungi hak yang sah semua individu, masyarakat atau warganegara disisi undang-undang, tidak mengira agama atau bangsa.

JABATAN PERDANA MENTERI
Istana Nurul Iman
Bandar Seri Begawan, BA1000
Negara Brunei Darussalam

23 Rejab 1440
30 Mac 2019


Other News
  

Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) hari ini mengadakan Majlis Santap Petang sempena  meraikan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Ke-45 Tahun.


Majlis berlangsung di Dewan Bankuet, Mes Pegawai, Ibu Pejabat Polis Gadong di sini.


Berangkat bersama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri  Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.


Turut berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah.


Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berserta kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Pesuruhjaya Polis, PPDB, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam dan datin serta Timbalan Pesuruhjaya Polis, PPDB,  Dato Seri Pahlawan Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali selaku Pengerusi Mes Pegawai dan datin.


Sejurus keberangkatan tiba, DYTM berkenan menandatangani Lembaran  Keberangkatan disusuli dengan sesi bergambar ramai bersama Pengarah-pengarah dan Ahli-ahli Jawatankuasa Komiti Mes Pegawai PPDB.


Pada majlis tersebut, DYTM berkenan  memotong kek Hari Puja Usia dan kemudiannya menerima pesambah yang merupakan sebilah pisau MK2 berserta sarung yang khusus digunakan oleh Pasukan Gerak Khas PPDB sejak tahun 2004.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM dan YTM bersama paduka-paduka adinda berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai polis serta anggota PPDB.


Turut hadir pada majlis tersebut, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Mulia Datin Seri Paduka Dayang Hajah Elinda binti Haji C.A Mohammad dan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Penguatkuasaan di JPM, Leftenan Kolonel (B) Pengiran Haji Muhamad Sazali bin Pengiran Haji Yakob.


Seluruh anggota PPDB, serta keluarga dengan penuh hormat dan takzim menyembahkan ucapan Selamat Hari Puja Usia Yang Ke-45 Tahun ke hadapan majlis DYTM dan berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala, semoga akan sentiasa melimpahkan kurnia kesihatan kepada DYTM berserta kerabat diraja.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait dan Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah dan kerajaan serta rakyat Kuwait sempena dengan Hari Kebangsaan Kuwait.


Dalam titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan penghargaan yang amat mendalam terhadap hubungan persaudaraan yang dinikmati di antara Negara Brunei Darussalam dengan Kuwait, dan berharap dapat terus bekerja bersama dengan baginda untuk meningkatkan lagi pertalian yang penting ini baik di bidang dua hala mahupun antarabangsa.


Sementara itu, dalam titah perutusan tahniah yang sama kepada Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, baginda menghargai hubungan mesra dan persahabatan yang telah dinikmati sekian lama oleh kedua-dua buah negara, dan berharap berpeluang untuk mengukuhkan lagi kerjasama dan persahabatan yang sungguh bernilai ini.


Pada mengakhiri titah-titah perutusan tahniah tersebut, baginda berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait, dan ahli kerabat diraja dan juga Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah akan terus berada di dalam kesejahteraan dan kegembiraan, serta rakyatnya akan sentiasa menikmati keamanan dan kemakmuran yang berpanjangan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien sekali lagi menjadi tumpuan pengunjung dari segenap lapisan masyarakat di negara ini yang sama-sama menyertai acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019 bagi menyemarakkan lagi Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-35 tahun ini.


Penganjuran acara tersebut menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi dalam memupuk perpaduan negara melalui penghayatan budaya sukan dan penglibatan masyarakat secara menyeluruh yang menjurus kepada perwujudan warga sihat yang mana adalah penting ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.


Kemeriahan Acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan kali ini jelas terbukti dengan kehadiran lebih 1,000 peserta yang turut sama-sama menjayakan sekaligus menzahirkan semangat patriotisme mereka terhadap negara tercinta.


Acara ini bertambah seri apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli menyertai acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019.


Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan (KBS), Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri  Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-35 berserta Menteri-Menteri Kabinet yang lain.


Sejurus keberangkatan, baginda dijunjung melancarkan Acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019 dengan menekan punat pelancaran dan menandatangani bingkai baju khas sempena Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019.


Pelancaran diiringi dengan persembahan Koir daripada kira-kira 70 orang pelajar Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali.


Baginda kemudian berkenan mendahului riadah berbasikal sejauh 11.50 kilometer yang turut disertai oleh Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, para jemputan dan orang ramai termasuk warga asing.


Laluan bagi acara kayuhan berkenaan meliputi jalan-jalan utama antaranya Jalan Pretty, Jalan Elizabeth 2, Jalan Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Jalan Kianggeh, Jalan Sekolah, Jalan Kumbang Pasang, Jalan Gadong, Jalan Perdana Menteri, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.


Sejurus mengakhiri acara kayuhan tersebut, baginda berserta kerabat diraja kemudiannya berkenan menyaksikan perbarisan lalu daripada seramai 35 orang pekayuh basikal dari 13 buah kementerian dan Persekutuan Basikal Brunei Darussalam yang berjaya mengelilingi 35 kilometer yang berlepas sejak pukul 6.45 pagi dan juga peserta berbasikal yang terdiri daripada belia-belia dari pelbagai peringkat umur.


Terdahulu, pelepasan peserta-peserta Riadah Berbasikal 35 Kilometer tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri KBS, yang mana mereka melalui jalan-jalan utama pusat Bandar sehingga ke Jalan Bengkurong Masin, Lumapas, Junjongan dan kemudiannya merentasi Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha ke Jalan Sungai Kianggeh, Jalan Pemancha dan kembali semula ke Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.


Baginda juga berkenan menerima pesambah yang disembahkan oleh Yang Berhormat Menteri KBS.


Pada acara riadah tersebut, turut diadakan Program Bandarku Ceria yang lazimnya dimulakan dengan Program Masjidku Makmur, Negara Berkat.


Selain riadah berbasikal, baginda berserta kerabat diraja yang lain turut menyaksikan secara lebih dekat lagi kemeriahan Bandarku Ceria di dalam Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien yang menampilkan berbagai jenis aktiviti dan pameran yang disediakan daripada 13 buah kementerian, Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan dan juga agensi-agensi swasta seperti Program Pencegahan Jenayah; Program Pendidikan Pencegahan Dadah; Polo Berbasikal; Permainan Celik Kewangan; jualan produk yang dihasilkan oleh penghuni-penghuni Jabatan Penjara; Program Olahraga Kanak-Kanak; Permainan Bocce; Pameran Interaktif Mega Heart; Peraduan Membaca Jawi dan Menulis Jawi; Demonstrasi Tayammum dan Wudhu yang betul; Klinik Berbasikal; Aktiviti Tenaga Lestari; Permainan Tradisi (pasang, congkak, salok-salokan dan buah-buah lapas); Perlawanan Kikik, paintball, memanah dan sebagainya.


Persembahan latihan kecergasan, Silat, Body Combat, Tabata dan Wave daripada 361 orang pelatih Program Khidmat Bakti Negara Pengambilan Ke-8 turut memukau para pengunjung yang hadir sama pada acara tersebut.


Semasa berkunjung ke petak-petak pameran, baginda berkenan menyaksikan beberapa aktiviti dan demonstrasi oleh peserta-peserta pameran dan baginda juga berkenan mencuba beberapa aktiviti iaitu memanah dan menulis Jawi.


Kemesraan antara raja dan rakyat juga terserlah semasa acara riadah tersebut apabila baginda berkenan beramah mesra dan meluangkan masa bergambar kenangan bersama para peserta kayuhan, pengunjung dan masyarakat dari pelbagai peringkat umur yang setentunya akan menjadi ristaan dan kenangan manis sepanjang hayat.


Para peniaga-peniaga kecil dan sederhana juga tidak melepaskan peluang untuk berjaja pada hari tersebut.


Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019 ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama-sama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta penglibatan semua kementerian-kementerian yang lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam.


Kejayaannya sudah setentunya lebih bermakna dengan penglibatan aktif daripada semua pihak melalui pendekatan 'whole government' dan 'nation approach' yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak bukan kerajaan atau Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO's) dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dalam menjayakan riadah berbasikal ini.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman, hari ini berkenan berangkat ke Majlis Santap Petang sempena Sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Ke-45 Tahun yang dihoskan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB). Majlis tersebut berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garison.


Mengiringi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah.


Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah serta kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.


Semasa majlis tersebut, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima junjung ziarah dan beramah mesra dengan pegawai-pegawai dan kakitangan ABDB juga para pegawai kanan yang akan menamatkan perkhidmatan dalam tahun 2019; Pasukan Pemantau Antarabangsa (PPA) Ke-14 Negara Brunei Darussalam ke Mindanao, Republik Filipina; anggota-anggota ABDB yang mengikuti Penugasan Misi Pengaman dalam Malaysian Battalion (MALBATT 850-5) bagi Misi United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL); Best International Student bagi Kursus Ketua Kompeni Siri 2 / 2018 di Malaysian Army Training & Doctrine Command; dan Pegawai Kadet Pengambilan Ke-17.


DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota seterusnya berkenan menerima senaskhah buku album gambar bertajuk 'Sejambak Ristaan XII' yang mengandungi koleksi gambar-gambar kenangan sempena Lawatan Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ke Kementerian Pertahanan dan ABDB.


DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota seterusnya dijunjung untuk menandatangani Lembaran Kenangan.


Pada majlis tersebut juga, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota disembahkan dengan kek puja usia dan kemudian berkenan menerima pesambah daripada ahli pegawai ABDB.


Bagi memberkati majlis, Doa Kesyukuran dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB).


Di akhir majlis, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai dan kakitangan yang hadir pada majlis berkenaan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith berlangsung di Cheradi Laila Kenchana, Istana Nurul Iman.


Terdahulu sebelum Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao di Istana Nurul Iman dan seterusnya memperkenalkan Tuan Yang Terutama kepada kerabat diraja yang lain.


Berangkat sama ke Majlis Mengadap tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


TYT Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao disertai oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Saleumxay Kommasith; Menteri, Ketua Pejabat Perdana Menteri, Tuan Yang Terutama Dr. Phet Phomphiphak; Menteri Pendidikan dan Sukan, Puan Yang Terutama Sengdeuane Lachanthaboune; Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Puan Yang Terutama Khemmani Pholsena dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tuan Yang Terutama Alounkeo Kittikhoun.


Turut hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof selaku Menteri Pengiring dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam (NBD) ke Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Awang Haji Na'aim bin Haji Mohd. Salleh.


Selepas Majlis Mengadap tersebut, Kebawah DYMM berkenan mengadakan Majlis Perjumpaan Dua Hala dengan TYT Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao yang berlangsung di Baitul Mesyuarah.


Pada Majlis Perjumpaan tersebut, baginda dan TYT bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu kerjasama dua hala, serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.


Baginda bertitah menyambut baik Lawatan Rasmi TYT sempena Ulang Tahun Ke-25 Penubuhan Hubungan Diplomatik NBD dengan Republik Demokratik Rakyat Lao.


Kedua-dua pemimpin menghargai hubungan rapat dan persaudaraan yang dinikmati oleh NBD dan Republik Demokratik Rakyat Lao; menekankan komitmen mereka ke arah meningkatkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara untuk manfaat bersama dan mengesahkan usaha-usaha yang berterusan bagi mengukuhkan dan mempelbagaikan kerjasama yang sedia ada.


Kedua-dua pemimpin juga menyambut baik usaha-usaha ke arah meningkatkan perdagangan dan kegiatan ekonomi dua hala yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua buah negara; mengukuhkan kerjasama di bawah bidang pendidikan dan bertukar-tukar pandangan mengenai hal-hal ASEAN dan serantau.


Ke arah ini, kedua-dua pemimpin menggalakkan pertukaran dua hala yang dilaksanakan di bawah Joint Commission for Bilateral Cooperation yang telah ditubuhkan pada tahun 1999.


Selepas Majlis Perjumpaan Dua Hala tersebut, baginda bersama TYT menyaksikan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Republik Demokratik Rakyat Lao, iaitu Memorandum Persefahaman dalam bidang Pendidikan.


Majlis Penandatangan tersebut disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri Pendidikan dan Sukan, PYT Sengdeuane Lachanthaboune, bagi Kerajaan Republik Demokratik Rakyat Lao.


Juga berangkat  menyaksikan Majlis Penandatanganan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


Satu Kenyataan Bersama antara kedua-dua buah negara juga telah dikeluarkan.


TYT Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao dan delegasi berada di negara ini bagi Lawatan Rasmi selama dua hari, iaitu lawatan rasmi pertama TYT ke NBD sebagai Perdana Menteri sejak dilantik memegang jawatan tersebut pada tahun 2016.


NBD dan Republik Demokratik Rakyat Lao menjalin hubungan diplomatik pada 27 Julai 1993. Sejak itu hubungan tersebut telah dikekalkan dan diperluaskan yang mana pemimpin-pemimpin dari kedua-dua negara telah melaksanakan pertukaran lawatan untuk meningkatkan lagi kerjasama.


Kerjasama dua hala antara NBD dan Republik Demokratik Rakyat Lao meliputi beberapa bidang termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan dan kerjasama sumber manusia serta pertukaran lawatan yang kerap pada semua peringkat.


Selain sebagai anggota ASEAN, kedua-dua buah negara juga mempunyai hubungan pelbagai hala dengan negara-negara sahabat dalam pelbagai forum baik di peringkat serantau dan antarabangsa.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith bersama rombongan tiba di negara ini bagi memulakan Lawatan Rasmi selama dua hari.


Berangkat ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof selaku Menteri Pengiring; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.


Turut hadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam (NBD) ke Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Awang Haji Na'aim bin Haji Mohd. Salleh dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke NBD, Tuan Yang Terutama Phonethavy Boutdara.


Duli Yang Teramat Mulia bersama-sama dengan TYT seterusnya beredar ke Pentas Khas untuk menerima Tabik Hormat yang diiringi dengan Lagu Kebangsaan kedua-dua buah negara sebelum beredar memeriksa Perbarisan Kehormatan yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).


TYT kemudian diperkenalkan kepada Menteri-Menteri Kabinet; Timbalan-Timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei; Pemerintah ABDB; Ketua-Ketua Perwakilan Asing Negara-Negara ASEAN di NBD dan Setiausaha-setiausaha Tetap di JPM dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Selepas itu, DYTM disembahkenalkan kepada ahli-ahli rombongan TYT Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao.


Rombongan TYT termasuk Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Saleumxay Kommasith.


NBD dan Republik Demokratik Rakyat Lao menjalinkan hubungan diplomatik pada 27 Julai 1993.


Semenjak itu, kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, bantuan teknikal serta kebudayaan, belia dan sukan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Impian Negara Brunei Darussalam untuk menghubungkan Daerah Brunei dan Muara (DBM) dan Daerah Temburong menerusi projek negara berskala mega, iaitu Projek Jambatan Temburong hampir menjadi kenyataan apabila peratusan kemajuan projek tersebut kini mencapai sehingga 75 peratus.


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Penaung Autoriti Kemajuan Daerah Temburong (AKDT) berkenan berangkat bagi mengadakan Lawatan Kerja ke projek berkenaan.


Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di tapak pembinaan Projek Jambatan Temburong di Kampung Kota Batu dijunjung oleh Pengerusi Bersama AKDT, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.


Turut menjunjung ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar; dan Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Mohd. Hussein selaku Timbalan-timbalan Pengerusi Bersama AKDT.


Sejurus ketibaan, Doa Selamat dibacakan sebelum Keberangkatan Lawatan Kerja dimulakan dan seterusnya


dijunjung berangkat menaiki bot khas bagi memulakan lawatan untuk meninjau kemajuan pembinaan Projek Jambatan Temburong yang merentasi perairan Teluk Brunei bermula dari jambatan gantung menara tunggal dan jambatan penghubung utara dan selatan Kampung Kota Batu.


Semasa menelusuri Sungai Brunei, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mendengar sembah penerangan daripada Menteri Pembangunan mengenai kemudahan-kemudahan yang ada dan akan disediakan di jambatan berkenaan.


Sejurus tiba di jeti dek berdekatan dengan Menara Berkembar di jambatan tersebut, DYTM kemudiannya dijunjung berangkat naik ke Pier Deck Jambatan Marin bagi meninjau lebih dekat lagi sebahagian daripada Jambatan Marin yang sudah siap dibina.


Di sini, DYTM berkenan mendengar sembah penerangan daripada dua orang Junior Site Engineer, iaitu Awang Md. Izz Rafiuddin bin Haji Amer Hishamuddin; dan Matius anak Belayan mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk menubuhkan jambatan itu, selain menerangkan seni-seni berunsur keagamaan yang akan diterapkan di Menara Berkembar berkenaan.


Selepas itu, DYTM juga berkenan meninjau aktiviti-aktiviti pembinaan Menara Berkembar Jambatan Marin di Pier Deck 167 sebelum berkenan menandatangani lembaran kenangan dan sesi bergambar ramai juga Majlis Santap di Pier Deck 208.


Selesai meninjau Jambatan Marin, DYTM seterusnya berangkat ke tapak pembinaan Projek di Jalan Labu, Daerah Temburong yang mana ketibaan DYTM di tapak itu dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu.


Di tapak tersebut, DYTM seterusnya dijunjung berangkat ke Pier Deck 1000, di mana DYTM berkenan mendengarkan sembah penerangan daripada Assistant Resident Engineer, Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Metusin mengenai status dan aktiviti pembinaan di tapak berkenaan.


DYTM seterusnya berangkat mengadakan lawatan ke beberapa tempat di Daerah Temburong seperti Pos Kawalan Imigresen Sementara Labu; Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi; Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) dan Bangunan Bumiputera, Pekan Bangar.


Projek Jambatan Temburong merupakan salah satu projek kebangsaan terbesar yang dianggarkan mempunyai kepanjangan 30 kilometer (km) dan akan menjadi penghubung ke Jalan Utama Mentiri di DBM dengan Jalan Labu di Daerah Temburong, merentasi Teluk Brunei.


Projek Jambatan Temburong tersebut akan merentasi perairan Brunei melalui jambatan sepanjang kira-kira 14km dengan panjang keseluruhan jalan dan jejambat sejauh 30km, bermula dari Jalan Utama Mentiri di DBM hingga ke Labu Estate di Daerah Temburong dan dijangka siap sepenuhnya pada hujung tahun ini.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masihi.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar selaku Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah juga Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.


Berangkat sama, paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik.


Majlis dimulakan dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari dan Hakim Jemputan dari Republik Indonesia, Haji Dasrizal M.Nainin yang juga merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa di Kuala Lumpur, Malaysia, Tahun 2013.


Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain.


Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah dan kemudian dijunjung menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah cenderamata kepada Johan Qari dan Johan Qariah juga para peserta, hakim-hakim dan qari jemputan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440H / 2019M.


Dengan mengutip markah 91.01 peratus, johan qari dimenangi oleh Awang Haji Mohammad Albi bin Haji Ibrahim. Johan membawa pulang pakej menunaikan fardu haji, yang mana ia adalah khusus bagi peserta yang pertama kali menjadi johan; wang tunai BND7,000; piala pusingan; hadiah iringan; sijil; kepingan emas seberat 40 gram (g) bernilai BND2,740 sumbangan daripada Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam TAIB Holdings Sdn. Bhd. dan Darussalam Holdings Sdn. Bhd. dan sebidang sinjang tenunan Brunei daripada Syarikat Little Umi.


Sementara itu, johan qariah diraih oleh Dayang Hajah Nurfaezah binti Haji Emran dengan mengutip 89.42 peratus markah. Johan qariah memenangi wang tunai berjumlah BND 7,000; piala pusingan; hadiah iringan; sijil; kepingan emas seberat 40g bernilai BND2,740 sumbangan daripada Perbadanan TAIB dan anak-anak syarikatnya; Insurans Islam TAIB Holdings Sdn.Bhd. dan Darussalam Holding Sdn. Bhd. dan kain selindang tenunan Brunei daripada Syarikat Little Ummi.


Manakala, naib johan qari dimenangi oleh Awang Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dengan meraih 90.58 peratus markah, manakala tempat ketiga disandang oleh Haji Awang Muhd. Fikri bin Haji Awang Metussin dengan 90.17 peratus markah.


Naib johan qariah pula dimenangi oleh Dayangku Fauziah Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri yang mendapat 89.09 peratus, sementara tempat ketiga dimenangi oleh Dayang Hajah Nurul Akmalia binti Haji Yahya dengan mendapat 84.42 peratus.


Naib johan qari dan qariah masing-masing membawa pulang wang tunai BND5,000; hadiah iringan; sijil dan tiket penerbangan ke Kuala Lumpur, Malaysia daripada Kontinental Tour and Travel, sementara tempat ketiga qari dan qariah pula membawa pulang wang tunai BND3,000; tiket penerbangan ke Kuala Lumpur, Malaysia berserta hadiah iringan dan sijil.


Hadiah penghargaan bagi qari dan qariah pula membawa pulang wang tunai BND1,500 berserta hadiah iringan dan sijil penyertaan.


Pengumuman keputusan musabaqah berkenaan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Mohd. Salleh.


Majlis turut diserikan dengan persembahan bacaan Al-Quran daripada johan qari dan qariah.


Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


'Memperkasa Pembelajaran Al-Quran' merupakan tema musabaqah bagi tahun ini, yang antara lain bermaksud Al-Quran adalah kunci ilmu kerana isi kandungannya adalah bimbingan dan pengajaran yang lengkap untuk sekalian manusia, di samping asas tarbiah yang menyuluh dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan.


Selain itu, Al-Quran juga merupakan kepala zikir yang menenangkan hati dan petunjuk yang lurus kerana kandungannya yang lengkap sebagai rujukan yang tidak akan pernah menyesatkan.


Sebelum berangkat balik, Kebawah DYMM berkenan beramah mesra dan menerima junjung ziarah daripada hakim-hakim dan qari jemputan, Johan Qari dan Johan Qariah juga para peserta Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440H / 2019M.


Setentunya dengan keberangkatan Kebawah DYMM ke majlis musabaqah tersebut akan terus menyuntik semangat kerja ke arah meningkatkan mutu perkhidmatan agama, yang mana ia adalah sentiasa mendapat perhatian berat daripada baginda.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat dan menyempurnakan Majlis Mengatam Varieti Padi Hibrid Sembada188 di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Wasan, Mukim Pengkalan Batu.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong; Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Berangkat bersama ialah paduka-paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Hadir sama pada majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar; Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian,Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussien; Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia(Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Turut hadir, Timbalan-timbalan Menteri; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara; para perwakilan asing ke negara ini; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Ketua Ladang, Awang Haji Sahlan bin Hidup; pegawai-pegawai kanan kerajaan serta peladang-peladang padi di KKP Wasan.

Sejurus keberangkatan tiba di ladang padi, KKP Wasan, Kebawah DYMM dijunjung untuk mendengar sembah taklimat mengenai perkembangan Penanaman Padi Sembada188 yang berkeluasan sekitar 186.7 hektar dan Skim Insentif Pertanian Agrimakanan yang disembahkan oleh Ketua Bahagian Padi dan Perlindungan Tanaman, Dayang Khairunnisa binti Haji Omar Ali.

Skim Insentif Pertanian dan Agrimakanan merupakan kemudahan yang diwujudkan untuk menggalakkan penduduk tempatan untuk bergiat dalam sektor pertanian.

Antara objektif skim berkenaan ialah sebagai Bantuan bagi mengurangkan kos pengeluaran pengusaha; Galakan kepada pengusaha tempatan untuk bergiat aktif dalam industri padi; Menyalurkan kemudahan asas dan keperluan-keperluan tanaman bagi mendukung penghasilan padi yang optima juga kompetitif; Mempercepatkan proses pemindahan teknologi pengeluaran ke arah meningkatkan produktiviti; Menyalurkan informasi berhubung jenis, kuantiti dan kombinasi 'input' yang bersesuaian bagi tanaman padi; dan Membantu menstabilkan harga komoditi padi di negara ini.

Terdapat dua kategori Skim Insentif Pertanian dan Agrimakanan yang ditawarkan, iaitu 1) Skim Keperluan Asas termasuk penyediaan jalan masuk utama, pembinaan sistem pengairan dan saliran juga pembekalan elektrik di kawasan-kawasan tertentu; dan 2) Insentif keperluan khusus bagi Industri Padi.

Seterusnya baginda berkenan mendengarkan sembah taklimat mengenai Projek Empangan Imang, Projek Penerokaan Air Bawah Tanah dan Projek Pembukaan Kawasan Kandol bagi penanaman padi secara komersial berkeluasan 500 hektar, Kawasan Kandol, Daerah Belait yang disembahkan oleh Ketua Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertanian, Awang Saidin bin Namit.

Skim Pengairan Imang merupakan Skim Pengairan yang bersumber dari Empangan Imang, melibatkan kawasan-kawasan KKP Wasan, Panchor Murai, Batong, Limau Manis, Bebuloh, Batang Perhentian, Junjungan, Batumpu dan Limpaki.

Pada masa ini, beberapa projek sedang dan akan dilaksanakan di bawah Rancangan Kemajuan Pertanian Ke-11, iaitu 1) Projek mendalami dan menaik taraf Empangan Imang bagi mengatasi masalah pengairan kawasan-kawasan tersebut; 2) Projek Pemasangan Paip ke Kawasan Penanaman Padi Limpaki; dan 3) Menaik taraf infrastruktur yang sedia ada di KKP Limau Manis, Bebuloh dan Empangan Imang.

Projek mendalami dan menaik taraf Empangan Imang melibatkan kerja-kerja mendalami Empangan Imang dan membersihkan dan membuang rumput rumpai yang menutupi kawasan-kawasan takungan Empangan Imang.

Projek yang dianggarkan lebih kurang BND3.9 juta dan dijangka mengambil masa selama 15 bulan itu akan menambah kapasiti Empangan Imang sebanyak 10 peratus atau kira-kira satu juta meter padu (m3) air untuk dibekalkan ke kawasan-kawasan pertanian.

Sementara mengenai Projek pemasangan paip ke kawasan Limpaki pula melibatkan pemasangan paip sepanjang 10km dari Empangan Imang ke Kawasan Penanaman Padi Limpaki, yang mana projek itu juga dibiayai di bawah Rancangan Kemajuan Pertanian Ke-11, yang mana projek dianggarkan lebih kurang BND1.8 juta dan dijangka siap dalam tempoh lapan bulan.

Manakala sembah taklimat mengenai projek penanaman padi secara komersial di KKP Panchor Murai seluas 110 hektar disembahkan oleh Pengurus Yaz & Wyn Enterprise, Awang Ezwyn bin Haji Bakar.

Perusahaan Yaz & Wyn adalah sebuah perusahaan bumiputera yang pada masa ini mengusahakan KKP Panchor Murai seluas 110 hektar dan diperuntukkan Kawasan Pertanian Panchor Murai melalui Request For Proposal yang dikeluarkan pada tahun 2017.

Perusahaan Yaz & Wyn menandatangani perjanjian penyewaan tapak bersama Jabatan Pertanian dan Agrimakanan bagi Pengeluaran Padi Secara Komersial pada 25 September 2018 lalu dan perusahaan berkenaan dijangka akan memulakan penanaman padi secara berperingkat-peringkat bermula Mac 2019.

Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM juga berkenan menerima Pesambah yang disembahkan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong.

Bagi memberkati majlis, acara didahului dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan mengurniakan Titah Perasmian, yang mana antara titah baginda, sesungguhnya hari ini adalah hari yang wajib untuk disyukuri kerana Allah Subhanahu Wata'ala telah mengurniakan kepada kita hasil padi yang diusahakan oleh kerajaan dan rakyat.

''Semoga ini adalah merupakan langkah awal yang akan diikuti lagi oleh langkah-langkah lebih agresif ke arah meningkatkan sara diri bekalan beras negara,'' titah baginda.

Sejurus itu, Kebawah DYMM dijunjung berangkat untuk bercemar duli bagi menyempurnakan Perasmian Majlis Mengatam Varieti Padi Hibrid Sembada188, di Ladang Koperasi Setia Kawan (KOSEKA), KKP Wasan menggunakan sebuah jentuai.

Berangkat menyertai baginda mengatam padi, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM.

Persembahan Tausyeh Syukur yang dipimpin oleh seramai 15 orang siswa Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) mengiringi Kebawah DYMM di sepanjang baginda mengatam Varieti Padi Hibrid Sembada188 tersebut.

Sejurus selesai, Kebawah DYMM berkenan bergambar ramai dan beramah mesra bersama Ahli-ahli KOSEKA dan pihak Pengurusan Yaz & Wyn Enterprise sebelum berangkat ke Pusat Pemprosesan Padi (Ricemill), Wasan.

Penanaman padi Sembada188 bermula pada Oktober 2018 dan mempunyai tempoh matang sekitar 110 hari.

Penanaman rintis padi Sembada188 yang lalu melibatkan sebanyak 21 pengusaha di kawasan seluas 38.2 hektar, iaitu di bawah KOSEKA dan peladang padi di bawah Projek Majlis Perundingan Mukim Pengkalan Batu di KKP Wasan.

Sepanjang pertumbuhan varieti padi Sembada188 pada musim lepas, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan menubuhkan Task Force bagi pemantauan penanaman padi Sembada188 dan membantu pengusaha yang baru menanam varieti berkenaan untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi, khususnya dari segi penjagaan tanaman.

Task Force itu melibatkan pegawai dan kakitangan dari Unit Industri Padi; Unit Pengembangan Pertanian Daerah Brunei dan Muara (DBM); Unit Perlindungan Tanaman; Unit Sains Tanah dan Nutrien Tanaman; dan Unit Lepas Tuai.

Jabatan Pertanian dan Agrimakanan juga turut menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan penganalisaan percuma bagi membantu para peladang mengenal pasti masalah-masalah berhubung dengan pertumbuhan tanaman, serangan penyakit dan musuh tanaman juga masalah berhubung dengan faktor tanah.

Di samping itu, pihak jabatan secara berterusan berusaha untuk menyerapkan teknologi-teknologi terbaharu termasuk sistem perladangan yang lebih teratur, selamat dan mesra alam ke arah penghasilan yang tinggi dan optima.

Bagi menangani masalah pengairan di kawasan-kawasan yang belum mempunyai sistem pengairan yang lengkap, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan juga meneroka kemungkinan penggunaan air bawah tanah.

Setakat ini, terdapat lima kawasan telah selesai Fasa 1 (Kajian Penerokaan) projek, iaitu KKP Bebuloh, Junjungan dan Limau Manis di DBM; Lot Sengkuang di Daerah Belait dan Lekiun Perdayan di Daerah Temburong.

Keputusan daripada Fasa 1 menunjukkan bahawa hanya KKP Bebuloh, Lot Sengkuang dan Lekiun Perdayan sahaja mempunyai air yang mencukupi dan bersesuaian bagi aktiviti pertanian.

Sementara Fasa 2 dan 3 projek penerokaan air bawah tanah tersebut akan dijalankan bermula Mac 2019 di KKP Bebuloh dan Lot Sengkuang, yang mana akan dibiayai menggunakan Peruntukan Fokus sebanyak BND900,000.00.

Fasa 2 dan 3 bagi KKP Lekiun Perdayan pula akan dilaksanakan dalam tahun kewangan 2019 / 2020.

Di samping itu, terdapat tiga lagi kawasan yang akan diterokai dan dikaji kesesuaiannya bagi menggunakan air bawah tanah, iaitu di Kawasan Lubok Gusi dan Souk Ajong di Daerah Tutong dan Senukoh di Daerah Belait.

Kerja-kerja Fasa 1 akan bermula pada minggu ketiga bulan Februari 2019.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Islam Iran, Tuan Yang Terutama Dr. Hassan Rouhani dan kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik lslam Iran.


Dalam titah perutusan kepada Tuan Yang Terutama Dr. Hassan Rouhani, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan kegembiraan ke atas persahabatan yang akrab yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing, dan berharap pertalian yang bernilai ini dapat diperkukuhkan di tahun-tahun mendatang, di bidang kerjasama dua hala dan antarabangsa.


Pada mangakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM berdoa semoga Allah Subhanahu Wata'ala akan mengurniakan kesihatan dan kegembiraan kepada Tuan Yang Terutama dan rakyat Republik Islam Iran akan terus memperolehi kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei

Sumber foto Radio Television Brunei


His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440H/2019M.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar selaku Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.

Berangkat sama, adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Ketua Hakim Syari'e, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Pada malam pertama musabaqah berkenaan, DYTM berkenan mengurniakan sabda dan seterusnya menyempurnakan perasmian musabaqah berkenaan.

Terdahulu, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan pada tahun ini terdapat sedikit perubahan, yang mana pertandingan dimulakan di Peringkat Daerah dan Masjid, peserta yang memperolehi markah 80 peratus dan ke atas sahaja layak maju ke peringkat Separuh Akhir.

Yang Berhormat menyembahkan, hasilnya seramai 46 orang peserta yang layak bertanding di Peringkat Separuh Akhir dengan 10 orang peserta lagi ialah peserta-peserta yang menyertai peringkat akhir tahun lepas menjadikan jumlah para peserta musabaqah Peringkat Separuh Akhir yang diadakan pada 8 hingga 10 Januari 2019 di Dewan Muzakarah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas seramai 56 orang, yang mana 10 orang telah berjaya memasuki Peringkat Akhir.

Sembah Yang Berhormat lagi, maka dengan seorang johan qari dan seorang johan qariah tahun lepas sebagai johan menunggu menjadikan peserta-peserta Peringkat Akhir seramai 12 orang.

Yang Berhormat seterusnya menyembahkan, di antara peserta di Peringkat Akhir tahun ini pernah menyertai Kursus Qari Qariah Muda yang dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) yang mana kursus khas yang mula diadakan pada tahun 2015 itu didapati sangat membantu bagi peningkatan mutu bacaan Al-Quran di negara ini yang mana antara pesertanya ada yang telah mengharumkan negara dalam Musabaqah Membaca Al-Quran Belia-Belia Asia Tenggara pada tahun 2017.

Musabaqah kemudiannya dimulakan dengan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh dua orang peserta iaitu Awang Mohammad bin Ali dan Dayangku Ummi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki.

Majlis diserikan dengan persembahan Nasyid yang bertajuk 'Pelajari Al-Quran' oleh Kumpulan Nasyid Sautul Barakah, Gabungan Program Keugamaan Belia di bawah KHEU.

Musabaqah kemudian disambung semula dengan dua orang lagi peserta iaitu Haji Awang Muhd. Fikri bin Haji Awang Metussin dan Dayang Siti Zahrina binti Abdul Wahab memperdengarkan bacaan mereka masing-masing.

Majlis pada malam itu diakhiri dengan bacaan Sayyidul Istighfar beramai-ramai yang dikepalai oleh pelajar-pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Tema Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun ini ialah 'Memperkasa Pembelajaran Al-Quran'.

Musabaqah tahun ini diisikan dengan pameran-pameran terdiri dari Pameran dan Jualan Produk Kraf Tangan Mualaf, Unit Pengupayaan Mualaf, Bahagian Pembangunan Mualaf, Pusat Da'wah Islamiah; Pameran Kaligrafi Islam daripada Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah; Jualan Buku-Buku Terbitan daripada Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Penerangan, Jabatan Percetakan Kerajaan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, dan Jualan Kain Tenunan daripada Syarikat Little Ummi.

Pameran diadakan selama tiga hari musabaqah dijalankan dengan tujuan bagi memeriahkan lagi suasana musabaqah, di samping mendedahkan kepada orang ramai tentang kesenian kaligrafi Islam serta memberikan peluang kepada warga mualaf memperkenalkan produk kraf tangan mereka.

Musabaqah disambung pada esok malam dengan memperdengarkan lagi lapan orang peserta iaitu empat qari dan empat qariah.

Pengumuman keputusan bagi menentukan Johan Qari dan Qariah Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440H/2019M akan diadakan pada Khamis malam Jumaat, 14 Februari 2019.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima Keberangkatan Muhibah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16), Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj yang berlangsung di Cheradi Laila Kenchana, Istana Nurul Iman.


Berangkat sama ke majlis tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat  Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati binti Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abdul Rahman.


Turut berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Juga berangkat mengiringi Keberangkatan Muhibah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ialah Yang Mulia Tengku Amir Nasser Ibrahim; Yang Mulia Tengku Suraiya Afzan dan Yang Mulia Tengku Puteri Jihan Azizah 'Athiyatullah.


Majlis Keberangkatan Muhibah diteruskan dengan Majlis Santap Diraja yang diadakan di Baitul Rahmah.


Majlis Santap Diraja dimulakan dengan bacaan Doa Selamat oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia kemudian berkenan beramah mesra dan menerima junjung ziarah daripada kumpulan gulintangan.


Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia Ke-16 pada 31 Januari 2019 di Balairung Seri, Istana Negara di Kuala Lumpur.


Setentunya dengan Keberangkatan Muhibah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berserta kerabat diraja ini akan terus menghubungkan silaturahim dan persaudaraan serta kerjasama erat dan mesra yang sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
1 - 30Next